Hotărârea nr. 74/2020

HCL 74 LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ PENTRU SEDIU PERSOANELOR JURIDICE ŞI FIZICE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL ORDONANŢEI GUVERNULUI NR.26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII A LEGII NR.14/2003 A PARTIDELOR POLITICE A LEGII NR.96/2006 REPUBLICATĂ PRIVIND STATUTUL DEPUTAŢILOR ŞI AL SENATORILOR ȘI DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN 28 SEPTEMBRIE 2005 DE ADOPTARE A STATUTULUI DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                            

   HOTĂRÂREA NR.74

privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.31314/2020, raportul nr. 31328/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.31720/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005, Legii nr.334/2006 privind finanţarea activitatii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Legii nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, Legii nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe şi  Hotărârii Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

            În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă lista de priorităţi privind atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice, a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28

            septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractele de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru persoanele juridice şi fizice prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 4 ani, pentru sediu.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 

 

                                  Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.74/2020

 

 

Listă priorităţi pentru  atrbuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice şi  a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor și Deciziei Partlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European  .                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Nr. crt.

Denumire solicitant

Nr./Dată dosar

Punctaj

(Puncte)

1

Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Dolj

130952/24.07.2019

71,25

2

Partidul  Libertate, Unitate și Solidaritate - Filiala Dolj

159168/17.09.2019

56

3

Partidul Alternativă Pentru Demnitate Națională-ADN Dolj

215718/10.12.2019

55,25

4

Partidul Verde-Filiala Județeană Dolj

207474/28.11.2019

50,50

5

Asociația Clubul Pensionarilor și Persoanelor  Singure

170608/03.10.2019

41

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU