Hotărârea nr. 73/2020

HCL 73 APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENURILOR CE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE MIJLOACE DE PUBLICITATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                             

                                                                                                                  

 

      HOTĂRÂREA NR.73

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru închirierea prin licitaţie publică a terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova în vederea amplasării de mijloace de publicitate pe raza municipiului Craiova

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.23180/2020, raportul nr.24653/2020 al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.26739/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea studiului de oportunitate pentru închirierea prin licitaţie publică a terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de mijloace de publicitate pe raza municipiului Craiova și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

           În conformitate cu prevederile art.12 alin.2 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;

              În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.297 și art.333 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

  Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate pentru închirierea prin licitaţie publică a terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de mijloace de publicitate pe raza municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.73/2020

                                      

 

 

                                                                 STUDIU DE OPORTUNITATE

privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova în vederea amplasării de mijloace de publicitate pe raza municipiului Craiova

         

      

I.       Obiectul închirierii

            (1) Iniţiativa închirierii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentelor la potenţialul maxim atât din punct de vedere al locatarului cât si al locatorului.

            (2) Obiectul închirierii îl constituie terenurile  aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova pe care se vor amplasa mijloace de publicitate.

            (3) Locaţiile care se închiriază sunt destinate exclusiv amplasării structurilor publicitare şi strict în baza şi condiţiile Regulamentului local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova, aprobat prin   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 845/2013 modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova . nr. 157/2013, nr. 305/2015 şi  nr. 517/2017.

            (4) Municipiul Craiova, prin  aparatul de specialitate al Primarului, organizează licitaţia în conformitate cu prevederile legale, cu obţinerea în prealabil a certificatului de urbanism şi a avizelor de amplasament.

 

            II. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifica realizarea închirierii

            (1) La nivelul Municipiului Craiova se identifică trei  componente majore care justifică iniţierea procedurii de închiriere a terenului şi anume: de ordin economic,  social şi  de ordin financiar.

            (2) Motivaţia pentru componenta economică si componenta financiară privind închirierea terenurilor prezintă următoarele avantaje: locatarul va acoperi în întregime costurile construcţiei executate, locatarul va achita locatorului, în contravaloarea terenului închiriat, o chirie anuală stabilită prin contract, ce se face venit la bugetul local. De asemenea, se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea sumelor privind eliberarea Autorizaţiei de construire şi a sumelor ce vor fi încasate pentru taxa de publicitate.

            (3) Obiectivele de ordin social vizează confortul urban, ambiental, aspectul civilizat şi  primitor al oraşului.

           

            III. Nivelul minim al chiriei

            (1)Preţul  minim al chiriei, care reprezintă şi preţul de pornire al licitaţiei este de 10 lei/mp/zi conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 473/2019 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020, Anexa 2, pct. 13.

            (2) Valoarea finală a chiriei va fi stabilită în urma licitaţiei publice ce urmează a fi organizată de locator.

            (3) Modalitatea de plată va fi stabilită de locator în contractul de închiriere.

            (4) Chiria obţinută ca urmare a închirierii se face venit la bugetul local al municipiului Craiova.                                                             

 

 

 

 

            IV. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea alegerii procedurii

            (1) Bunurile proprietate publică pot fi închiriate de către Municipiul Craiova, în baza unui contract de închiriere de bunuri proprietate publică iar închirierea are loc la iniţiativa locatorului, conform prevederilor art. 333  din  Ordonanţa de Urgenţă  nr.57/2019, privind Codul administrativ  şi are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentelor la potenţialul maxim, atât din punct de vedere al locatarului, cât şi a locatorului.

            (2) În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare, art.858-873 din Codul Civil,  Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi în acord cu Regulamentul local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 845/2013, închirierea se va acorda prin licitaţie publică .

            (3) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse două oferte valabile.

            (4) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, se va anula  procedura şi se va  să organiza  o nouă licitaţie.

 

            V. Durata estimată a închirierii

            Durata propusă pentru acordarea închirierii este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii în condiţiile legii.

                

            VI. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere

            De la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea iniţiativei de închiriere şi a documentaţiei de licitaţie, în funcţie de rezultatele acesteia, dacă se adjudecă de la prima şedinţă, sunt necesare minim 90 de zile.

 

            VII. Avizul obligatoriu al Administraţiei naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului închirierii în infrastructura sistemului naţional de apărare - nu se impune.

 

            VIII. Avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, privind încadrarea obiectului închirierii în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode -  nu se impune.

 

            IX. Alte avize

            (1) Locatarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului, începând de la data preluări bunului, până la încetarea contractului de închiriere.

          (2) Locatarul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele impuse de legislaţia mediului.

 

 

            

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU