Hotărârea nr. 72/2020

HCL 72 VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.4 AP.1 CĂTRE TOMA ION
                    MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                     

 

             HOTĂRÂREA NR.72

privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.1, către Toma Ion, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239085/29.12.2004

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

     Având în vedere referatul de aprobare nr.23564/2020, raportul nr.24686/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.25886/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.1, către Toma Ion, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239085/29.12.2004 și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

 În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art.19din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, art.1650 alin.1, art.1652 din Codul Civil, art.354, art.355 şi art.363 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2017 privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi Dispoziţiei Primarului Municipiului Craiova nr.2781/2017 privind constituirea Comisiei de vânzare a locuinţelor din fondul constituit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii,;

           În temeiul art.129, alin.2, lit.c coroborat cu alin.6, lit.b, art.139, alin.2, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

 

   Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.1, către Toma Ion, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239085/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul final de vânzare de 82.980,42 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 10 ani şi cu un avans de 25.000,00 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafaţa indiviză de 15.09 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.1, din terenul în suprafaţă de 1518 mp., din acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localităţii Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinţei.

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea terenului aferent locuinţei.

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu şi Toma Ion vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.       

 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.72/2020

 

 

FIŞA DE CALCUL

 

pentru stabilirea valorii de vânzare a locuinţei situate în Str. _Oltenia_ Nr. _1C_ Bl. _T3_ Sc. _4_ Ap. _1_

titular contract _Toma Ion_

 

 

 

Nr. crt

Denumire elemente componente pentru calculul pretului

Valoare

1

Suprafaţă utilă (mp)

35.26

2

Balcon/logie (mp)

2.59

3

Suprafaţă locuinţă (mp) 3=1+2

37.85

4

Suprafaţă părţi comune (mp)

13.40815

5

Suprafaţă construită efectiv inclusiv cotele indivize (mp) 5= 3+4

51.25815

6

Valoare înlocuire (lei/mp)

1916.42

7

Valoarea de înlocuire a locuinţei (lei) 7 = 5 * 6

98232.15

8

Valoare de inventar la 31.12.2018

67845.49

9

Amortizare la 29.02.2020

15736.39

10

Cotă lunară amortizare

94.23

11

Valoarea calculată a locuinţei (SCE*Val Inlocuire - Amortizare) 11= 7 - 9

82495.76

12

Comision 1% cheltuieli, publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare 12=11*1%

824.96

13

Valoare locuinţă fără ponderare rang localitate - art. 10 lit. d) 13=11+12

83320.72

14

Valoare locuinţă ponderată cu rangul localităţii (Craiova 304030 loc–0.98) art. 10 lit. d^1)

81654.31

15

Cotă valorică centrală temică neamortizată la 30.11.2018

549.34

16

Amortizare centrală termică de la 30.11.2018 până la momentul vânzării

48.19

17

Cotă amortizare lunară centrală termică

3.21

18

Cotă valorică de cumpărat – centrală termică 18=15-16

501.15

19

Valoarea de vânzare calculată este mai mica decât val. de inventar  14<8 (art. 10 lit. d^2)

NU

20

Valoarea de inventar actualizată la momentul vânzării

70165.81

21

Recuperarea investitiei calculata de la 13.04.2016 si pana la momentul vânzării

2500.34

22

Valoare de vânzare potrivit art. 10 lit. d^2) 22 = 20-21

67665.47

23

Comision de 1% pentru cazul în care valoarea calculată este mai mică decât valoarea de inventar 23 = 22*1%

676.65

24

Suma cuvenită ANL 24 = 14 (NU) sau 22(DA)

81654.31

25

Suma cuvenită autorităţii locale (comision 1% + cotă centr. termică) 25=12+18 sau 23+18

1326.11

26

PREŢ FINAL  - PLATA INTEGRALĂ 26=24+25

82980.42

27*

Avans de minim 15% din suma cuvenită ANL 27=24*15%

12248.15

28*

Suma minimă necesară încheierii contractului v-c cu plata în rate 28=25+27

13574.26

29*

Suma rămasă de plată (în rate pe max 15/20/25 ani) în contul ANL 29=26-28

69406.16

 

* - În cazul în care vânzarea-cumpărarea se face cu plata în rate

 

 


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU