Hotărârea nr. 7/2020

HCL 7 REPORTAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2019 REALIZAT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PRECUM ŞI DIN ACTIVITĂŢILE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                          

                                                 

      HOTĂRÂREA NR.7

privind reportarea excedentului bugetar al anului 2019, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2020

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare  nr.3005/2020, raportul nr.7274/2020 întocmit de Direcţia Economico- Financiară şi raportul de avizare nr.7604/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune reportarea excedentului bugetar al anului 2019, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2020 și avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.32/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.39/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.70 alin.2 și 3 şi art.71, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.3.16 alin.1 și 3.17 din Normele Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.3751/2019;    În temeiul art.129 alin. 2, lit b, coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.139, alin. 3, lit. a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă ca excedentele rezultate în anul 2019 din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, după operaţiunile de regularizare, respectiv ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să rămână la dispoziţia acestora, urmând a fi folosite în anul 2020.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală și Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.7/2020
SITUATIA
privind excedentul bugetar inregistrat la institutiile publice finantate integral din venituri proprii
la sfarsitul anului 2019
lei
Nr. crt.Denumire ordonatori terţiariSold
TOTAL"8,802,636.47"
1"Gradinita cu pp ""Tudor Vladimirescu""""27,760.02"
2"Gradinita cu pp ""Sf. Ana""""7,070.52"
3"Gradinita cu pp ""Traian Demetrescu"" ""8,557.62"
4"Gradinita cu pp ""Paradisul Copiilor"" ""5,762.39"
5"Gradinita cu pp ""Petrache Poenaru"" ""76,090.11"
6"Gradinita cu pp ""Voiniceii"" ""10,332.42"
7"Gradinita cu pp ""Dumbrava Minunată""""4,824.80"
8"Gradinita cu pp ""Floare Albastră"" ""5,660.85"
9"Grădinita cu pp ""Elena Farago"" ""7,530.15"
10"Gradinita cu pp ""Ion Creangă""""7,972.41"
11"Gradinita cu pp ""Căsuţa cu poveşti""""17,594.69"
12"Gradinita cu pp ""Eden"" ""7,206.70"
13"Gradinita cu pp ""Piticot"" ""6,329.22"
14"Gradinita cu pp ""Floarea Soarelui"" ""21,329.74"
15"Gradinita cu pp ""Pheonix"" ""14,972.88"
16"Gradinita cu pp ""Curcubeul Copilăriei""""9,394.50"
17"Gradinita cu pp ""Castelul Fermecat"" ""17,196.07"
18"Gradinita cu pp ""Pinocchio""""5,065.83"
19"Gradinita cu pp ""Nicolae Romanescu""""18,004.92"
20Şcoala gimnazială Traian "42,995.99"
21Şcoala gimnazială Decebal "7,922.56"
22Şcoala gimnazială Ion Creangă"11,890.11"
23Şcoala gimnazială Lascăr Catargiu"6,745.75"
24Şcoala gimnazială Gheorghe Ţiţeica"4,915.56"
25Şcoala gimnazială Mircea Eliade"7,299.87"
26Şcoala gimnazială Sf. Gheorghe"28,139.10"
27Şcoala gimnazială Nicolae Romanescu594.85
28Şcoala gimnazială Mihai Viteazul"36,687.33"
29Şcoala gimnazială Alexandru Macedonski525.58
30Şcoala gimnazială Elena Farago"12,328.52"
31Şcoala gimnazială Gheorghe Bibescu "9,558.97"
32Şcoala gimnazială Mihai Eminescu"13,307.41"
33Şcoala gimnazială Nicolae Bălcescu "9,248.19"
34Colegiul National Fratii Buzeşti "113,925.53"
35Colegiul National Carol I 3.33
36Colegiul Naţional Elena Cuza "141,231.51"
37Colegiul National Ştefan Velovan "152,383.90"
38Colegiul National Nicolae Titulescu"14,827.43"
39Colegiul Economic Gheorghe Chiţu "91,053.13"
40Colegiul Tehnologic Constantin Brâncuşi "19,764.71"
41Liceul Teoretic Henri Coandă"54,257.63"
42Liceul Teoretic Tudor Arghezi"14,583.96"
43Liceul Tehnologic Stefan Odobleja"17,122.66"
44Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trişcu 905.90
45Liceul de Arte Marin Sorescu"31,200.07"
46 Liceul Teologic Adventist"33,631.84"
47Seminarul Teologic Ortodox Sf.Grigorie Teologul"30,403.73"
48Liceul Traian Vuia578.29
49Liceul Matei Basarab "33,869.66"
50Liceul de Industrie Alimentara"10,147.45"
51Liceul Tehnologic George Bibescu "20,319.23"
52Liceul Tehnologic Auto"80,734.69"
53Liceul Energetic"50,501.38"
54Liceul Tehnologic Costin D. Nenitescu"90,533.29"
55Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate"18,844.43"
56Liceul Tehnologic de Transporturi Auto549.10
57Liceul Charles Laugier"81,381.79"
58Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova"2,290,409.19"
59Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova"4,044,240.37"
60Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova"894,416.64"
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU