Hotărârea nr. 68/2020

HCL 68 VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.6 AP.5 CĂTRE ANGHEL ELENA ALINA
                    MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                           

   HOTĂRÂREA NR.68

privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.5, către Anghel Elena Alina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.136927/08.10.2010

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

     Având în vedere referatul de aprobare nr.23551/2020, raportul nr.24678/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.25850/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.5, către Anghel Elena Alina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.136927/08.10.2010 și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

 În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art.19din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, art.1650 alin.1, art.1652 din Codul Civil, art.354, art.355 şi art.363 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2017 privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi Dispoziţiei Primarului Municipiului Craiova nr.2781/2017 privind constituirea Comisiei de vânzare a locuinţelor din fondul constituit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii,;

           În temeiul art.129, alin.2, lit.c coroborat cu alin.6, lit.b, art.139, alin.2, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.5, către Anghel Elena Alina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.136927/08.10.2010.

 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul final de vânzare de 91.405,97 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 ani şi cu un avans de 14.978,52 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 101/10000, respectiv suprafaţa indiviză de 17,21 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.5, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinţei.

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea terenului aferent locuinţei.

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu şi Anghel Elena Alina vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

           

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 

 

                                                  

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.68/2020

 

 

FIŞA DE CALCUL

 

pentru stabilirea valorii de vânzare a locuinţei situate în Str. _Oltenia_ Nr. _1A_ Bl. _T1_ Sc. _6_ Ap. _5_

titular contract _Anghel Elena Alina_

 

 

 

Nr. crt

Denumire elemente componente pentru calculul pretului

Valoare

1

Suprafaţă utilă (mp)

37.30

2

Balcon/logie (mp)

1.80

3

Suprafaţă locuinţă (mp) 3=1+2

39.10

4

Suprafaţă părţi comune (mp)

17.78

5

Suprafaţă construită efectiv inclusiv cotele indivize (mp) 5= 3+4

56.88

6

Valoare înlocuire (lei/mp)

1916.42

7

Valoarea de înlocuire a locuinţei (lei) 7 = 5 * 6

109005.97

8

Valoare de inventar

63646.53

9

Amortizare la 29.02.2020

17237.60

10

Cotă lunară amortizare (pentru perioada cuprinsă intre 30.04 si data vânzării efective)

88.40

11

Valoarea calculată a locuinţei (SCE*Val Inlocuire - Amortizare) 11= 5 * 6 - 9

91768.37

12

Comision 1% cheltuieli, publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare 12=11*1%

917.68

13

Valoare locuinţă fără ponderare rang localitate - art. 10 lit. d) 13=11+12

92686.05

14

Valoare locuinţă ponderată cu rangul localităţii (Craiova 304030 loc – 0.98) art. 10 lit. d1)

90832.33

15

Cotă valorică centrală temică

1251.58

16

Amortizare centrală termică la 30.09.2017

677.94

17

Cotă amortizare lunară centrală termică

3.48

18

Cotă valorică de cumpărat – centrală termică 18=15-16

573.64

19

PREŢ FINAL  - PLATA INTEGRALĂ 19 = 14+18

91405.97

20

Suma cuvenită autorităţii locale (comision 1% + cotă centrală termică) 20=12+18

1491.32

21

Suma cuvenită ANL 21 = 19-20

89914.65

22*

Avans de minim 15% din suma cuvenită ANL 22=21*15%

13487.20

23*

Suma minimă necesară încheierii contractului v-c cu plata în rate 23=20+22

14978.52

24*

Suma rămasă de plată (în rate pe max 15/20/25 ani) în contul ANL 24=21-22

76427.45

 

* - În cazul în care vânzarea-cumpărarea se face cu plata în rate

 

 


 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU