Hotărârea nr. 67/2020

HCL 67 PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
      MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                     

             HOTĂRÂREA NR.67

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.23335/2020, raportul nr23951/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.25767/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

În conformitate cu prevederile art.8 alin.4 şi alin.5 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin.16 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, art.75 alin.2 și art.82 alin.1 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil, art.108, 354, 355 şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.    

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.67/2020
NrNR.CODATA COTITULARStrScBlScAp
114989012/17/2003PREDA COSTEL MARIUSOltenia1AT155
214989412/17/2003BALA CRISTIAN NICOLAEOltenia1AT159
3961/3/2011CHETOIU MARIUS CRISTIANOltenia1AT1510
414991612/17/2003PATRU MIHAELA ANIOltenia1AT1611
523900012/29/2004VADUVESCU ALLAOltenia1BT235
623900512/29/2004BARCAN CATALIN DANIELOltenia1BT2310
723901412/29/2004CALCIU PUIUOltenia1BT246
823901712/29/2004GUTA ELENAOltenia1BT249
923904212/29/2004SONLEITNER INGRID IRINAOltenia1CT312
101072067/16/2013DRAGOMIR ILEANA OLIVIAOltenia1CT322
1123906712/29/2004RUSAN GEORGETAOltenia1CT3216
1223907412/29/2004STRAIANU VASILICAOltenia1CT333
1323909912/29/2004NITU CAMELIA MAGDALENAOltenia1CT3415
141100309/7/2009TANASIE MIHAI SORINPotelu1R516
151212268/26/2008BOCAI MARIANA DANIELAPotelu1R1019
161212428/26/2008TIULETE ELEODORPotelu1R1213
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
-