Hotărârea nr. 65/2020

HCL 65 APROBAREA LISTEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII CE VOR RĂMÂNE VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL 2020

 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      

                                                                            

                                                                                                         

             HOTĂRÂREA NR.65

privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2020

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr. 23548/2020, raportul nr.28085/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi raportul de avizare nr.28257/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2020 și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.8 alin.1, alin.2 şi alin.3 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, art.14 alin.1, alin.2, alin.3, alin.5, alin.7, alin.8 lit.a), b), d), e), art.15 alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.4 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Anexei nr.11 la Hotărârea Guvernului nr.962/2001, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;

          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale;

           În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit. q, art.139 alin.1, art.154 alin.1  şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

hotărĂŞte:

 

 

 

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicităţii prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a instituţiei.

Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate Primarului Municipiului Craiova, în termen de 7 zile de la afişare. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

            CONTRASEMNEAZĂ,

           

            SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

             Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.65/2020

 

Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2020

 

 

Nr.

TITULAR

PUNCTAJ

1

COJOCARU ELEONORA

97.00

2

TALABAN CATALIN LUCIAN

94.00

3

STEFAN OLIVIA

91.00

4

MURESANU VICTOR MARIAN

86.00

5

PAUN MARINA STEFANIA

81.00

6

PREDA CATALIN ROBERT

79.00

7

TUTA VALENTINA

71.00

8

SANDU FLORIAN EUGEN

70.00

9

PACHIA ALINA MADALINA

70.00

10

BRANISTEANU ILEANA DANIELA

70.00

11

LITCANU LUCICA

70.00

12

GRECU ILEANA

63.00

13

TUTA EMILIA ELENA

61.00

14

TUDORA ANA MARIA

60.00

15

NICU VIOLETA CAMELIA

59.00

16

NEAGOE IZABELLA LUCIANA

59.00

17

TUDOR ALIN DUMITRU

58.00

18

DOANA ILIE EDUARD

58.00

19

CONSTANTINESCU ANA MARIA

58.00

20

VASII FLORIN CRISTIAN

57.00

21

TANASIE MARIANA RAMONA

57.00

22

FILIS AURELIA

57.00

23

ILIE MARIA MADALINA

56.00

24

BOZGAN PETRISOR EMIL

55.00

25

STUPARU CRISTINA GABRIELA

55.00

26

LILIECEANU LAVINIA DANIELA

55.00

27

ANDREI CRISTIAN FLORIN

54.00

28

DUTA GHEORGHE

54.00

29

UNGUREANU ECATERINA

54.00

30

MOGOSANU DUMITRU DANIEL

54.00

31

BARBU MARIAN

54.00

32

GHERGHE ROBERT MARIAN

53.00

33

TUDOR IULIANA CLAUDIA

53.00

34

PAIS RAZVAN DANIEL

53.00

35

GORGAN ANELI MIHAELA

51.00

36

NISTORESCU ANDREI VALENTIN

51.00

37

ENACHE VIOLETA RAMONA

51.00

38

NICA MARIAN ALEXANDRU

49.00

39

TEODORESCU ELENA ALINA

49.00

40

GRIGORIE ELENA ANDREEA

48.00

41

FRUNZA GABRIELA ROXANA

48.00

42

PASARICA LEONTINA AURICA

46.00

43

MITA TITU IULIAN

46.00

44

BITICU NICOLETA

46.00

45

SIRBU RALUCA SIMONA

46.00

46

CIUREZU MIHAELA ALINA

45.00

47

PURCAREA ANDREEA ELENA

45.00

48

ISCRU FLORIN MIHAI

45.00

49

MISU BIANCA IRINA

45.00

50

ANGHEL ALEXANDRU IONUT

43.00

51

ANGHEL GEORGEL MIHAITA

43.00

52

VOICU RAZVAN FLORIN

43.00

53

TIRSOGOIU CRISTINA ELENA

41.00

54

VRAJITORU BIANCA DANIELA

39.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU