Hotărârea nr. 64/2020

HCL 64 MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      

 

                                                                                       

                                              

HOTĂRÂREA NR.64

privind modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr. 31102/2020, raportul nr.31104/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.31132/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

                În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr.155/2010 a Poliţiei locale;

          În temeiul art.129, alin.2, lit.d coroborat cu alin.7, lit.g, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.  Se aprobă modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică, în sensul înlocuirii dnei. Toncea Lia Martha, în calitate de secretar al Comisiei locale de ordine publică, cu dna. Gligorijevic Georgeta-Viorica, șef serviciu temporar-Serviciul Resurse Umane.

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.69/2016.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a Municipiului Craiova, dna. Gligorijevic Georgeta-Viorica şi dna. Toncea Lia Martha vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU