Hotărârea nr. 63/2020

HCL 63 MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE CABINETE MEDICALE ŞI CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                                                                                

      HOTĂRÂREA NR.63

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.22915/2020, raportul nr.25272/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.25740/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova și avizele nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, Ordinului nr.1294/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr.5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;

          În temeiul art.129 alin. 2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Anexa laHotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.63/2020

 

                                                                                              

 

Modificări ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/26.07.2018

 

 

I.                   art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins :

 

“ Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova este organizat şi funcţionează în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Coduladministrativ,

OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, coroborate cu prevederile Legii 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificată prin Legea nr. 272/2009”.

 

II.                .art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 “ Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din  Municipiul Craiova este organizat în subordinea Consiliului Local Municipal, fiind  instituţie publică de interes local cu personalitate juridică”.

III.             art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„În cadrul serviciului funcţionează un număr de 92 cabinete medicale, dintre care 77 sunt cabinete medicale de medicina generala si 15 cabinete stomatologice, conform  anexei 1 la prezentul regulament”.

IV.             art. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din  Municipiul Craiova cuprinde în structura sa organizatorică 4 servicii şi 2 compartimente, după cum urmează:

-Serviciul Management Spitale şi Cabinete Medicale;

-Serviciul Creşe;

-Serviciul Contabilitate, Buget, Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în    Muncă;

-Serviciul Aprovizionare, Administrativ, Secretariat, Arhivă;

-Compartiment Achiziţii Publice, Juridic;

-Compartiment Informatică.”

V.                art. 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 “Evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru directorul general al serviciului se realizează de către persoana care este delegată de către primarul municipiului Craiova pentru coordonarea activitatii Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova”.

VI.             Se abrogă art. 20, 21, 22, 23

VII.          art. 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„În cadrul serviciului funcţionează un număr de 92 de cabinete medicale, după cum urmează:

Ø     77 cabinete medicale de medicină generală;

Ø     15 cabinete stomatologice, conform  anexei 1 la prezentul regulament.”

VIII.       art. 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Coordonarea de specialitate a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova se face de către persoana care este delegată de către primarul municipiului Craiova”.

 

 

IX.             Anexa nr.1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova –I Cabinete medicale şcolare şi studenţeşti de medicină generală din Municipiul Craiova se modifică prin anularea poziţiei 56 şi poziţiei 58 şi se va renumerota în mod corespunzător.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU