Hotărârea nr. 62/2020

HCL 62 APROBAREA PENTRU ANUL 2020 A NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PESONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎNCADRAŢI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

        HOTĂRÂREA NR.62

privind aprobarea,  pentru anul 2020,  a numărului de asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24388/2020, raportul nr.24391/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.26496/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea,  pentru anul 2020,  a numărului de asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova și avizele nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată și completată, Legii asistenţei sociale nr.292/2011, modificată și completată, Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, modificată și completată, Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată şi Hotărârii Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal, cu modificările ulterioare;

          În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.b, art.139, alin.1,  art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1. Se aprobă,  pentru anul 2020, numărul de 550 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova.

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU