Hotărârea nr. 60/2020

HCL 60 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                               

        HOTĂRÂREA NR.60

privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.23328/2020, raportul nr.25345/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.25658/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, modificată și completată și Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, modificată și completată;

          În temeiul art.129 alin. 2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

                              

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

 

                                                                                                                     

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.60/2020

 

                                                                                                                                                                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                                                           Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

                                                                                                ORGANIGRAMA                                                         

                                                             SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2020                                                                                                                            

                                                                                              

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADMINISTRATIV

 

 

 

 

 

               

 

                                                                                   BĂLAN EMIL BOGDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.60/2020

 

 

Statul de funcţii al Sport Club Munici   pal Craiova,

pentruanul 2020

 

Funcţia

de executie/grad/treaptă

Funcţia

de conducere

Studii

Total,

din care:

Ocupate

Vacante

1.

 

 

Director

S

1

-

1

Ocupat

temporar

2.

 

 

ContabilŞef

 

 

S

 

1

 

1

 

-

 

 

 

3.

 

4.

 

5.

COMPARTIMENT CONTABILITATE

 

Inspector specialitate

IA

Inspector specialitate

I A

Inspector specialitate I

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

S

 

S

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

6.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Inspector specialitate IA

 

 

 

 

 

S

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

7.

COMPARTIMENT

CONTROL INTERN

 

Inspector specialitate II

 

 

 

 

 

S

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

 

8.

COMPARTIMENT

ACHIZIŢII - CONTRACTE

 

Consilier II

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

-

 

 

9.

 

 

 

Inspector Şef

 

 

 

S

 

 

1

 

 

1

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

11

 

 

12.

 

COMPARTIMENT ORGANIZARE, RELAŢII PUBLICE, PROMOVARE IMAGINE

 

Consilier II

 

Consilier

debutant

 

Inspector de specialitate I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

S

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

-

 

 

         1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

1

 

 

-

 

 

 

 

 

13.

 

ŞefServiciu

Administrativ

 

S

1

1

-

 

 

 

 

14.

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV

 

Referent I

 

Muncitorcalificat I

 

 

Muncitorcalificat I

 

 

Îngrijitoare I

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

M

 

 

M

 

 

G

 

 

 

 

1

 

2

 

 

4

 

 

6

 

 

 

 

1

 

2

 

 

4

 

 

6

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-  

 

 

 

-

 

TOTAL

 

 

26

24

2din care:

-  1 vacant

-  1 ocupattemporar

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU