Hotărârea nr. 6/2020

HCL 6 ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DLUI.NEDELESCU GHEORGHE ŞI VALIDAREA MANDATULUI UNUI NOU CONSILIER ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

  HOTĂRÂREA NR.6

privind încetarea mandatului de consilier al dlui.Nedelescu Gheorghe şi validarea mandatului unui nou consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova

      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

      Având în vedere referatul de aprobare nr.6838/2020, raportul nr.6847/2020 întocmit de Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă şi nr.7173/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune încetarea mandatului de consilier al dlui.Nedelescu Gheorghe şi validarea mandatului unui nou consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova şi avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.32/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.39/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

             În conformitate  cu prevederile art.204 alin.2 lit.a şi alin.6, art.597 alin.1 lit.e din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2017 privind Codul administrativ, art.100 alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

      În temeiul art.129 alin.14, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărăŞte:

Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nedelescu Gheorghe, ca urmare a demisiei şi se declară vacant locul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2. Se validează mandatul de consilier local al dnei. PÂNCU RALUCA FLORENTINA, următorul supleant pe lista electorală a Alianţei Electorale PSD-UNPR la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016 referitoare la stabilirea componenţei comisiilor de specialitate şi a domeniului de activitate al  acestora.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală,  Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă, dl.Nedelescu Gheorghe şi dna. Pâncu Raluca Florentina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU