Hotărârea nr. 59/2020

HCL 59 CUANTUMUL COTIZAȚIEI ANUALE DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA DATORATĂ DE MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
     
      MUNICIPIUL CRAIOVA  
     CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

              

      HOTĂRÂREA NR.59

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2020

 

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.23073/2020, raportul nr.23570/2020 al Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.24335/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

          În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 și art.35 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată; 

  În temeiul art. 129 alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3, lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. (1) Se aprobă cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2020, în valoare de 150.634,50 lei.

            (2) Plata cotizaţiei prevăzută la alin.1 se va realiza din bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

            CONTRASEMNEAZĂ,

          

            SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

             Nicoleta MIULESCU