Hotărârea nr. 58/2020

HCL 58 CONTRACTUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ASOCIAŢIA CENTRUL DE CULTURĂ AL ROMILOR DOLJ ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ZILEI INTERNAŢIONALE A ROMILOR LA CRAIOVA ÎN DATA DE 08 APRILIE 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                  

   

                                                     HOTĂRÂRE NR.58

privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul de Cultură al Romilor Dolj, în vederea organizării Zilei Internaţionale a Romilor, la Craiova, în data de 08 aprilie 2020

 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.32007/2020, raportul nr.32010/2020 întocmit de Serviciul Imagine şi raportul de avizare nr.32379/2020 prin care se propune aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul de Cultură al Romilor Dolj, în vederea organizării Zilei Internaţionale a Romilor, la Craiova, în data de 08 aprilie 2020 și avizele nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

   În conformitate cu prevederile Legii nr.66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca Sărbătoarea etniei romilor din România, art. 14 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, pentru perioada 2014-2020;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă contractul de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul de Cultură al Romilor Dolj, în vederea organizării Zilei Internaţionale a Romilor, la Craiova, în data de 08 aprilie 2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.1.     

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine şi Asociaţia Centrul de Cultură al Romilor Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

           CONTRASEMNEAZĂ,

          

           SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

 Nicoleta MIULESCU

 

                                                                                   

ANEXA NR. 1  LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.58/2020

 

CONTRACT DE PARTENERIAT

 Nr. ________/_________2020

 

 

încheiat între:

 

            Asociația Centrul DE CULTURĂ AL ROMILOR DOLJ, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, strada C.D. Fortunescu, nr. 14, cod fiscal 36157120, tel. 0770663649, reprezentată prin dl. MATACHE DARIUS, în calitate de Președinte, denumit în continuare ORGANIZATOR

 

Și

 

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/416235, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova,  denumit în continuare partener.

 

            Art. 1 Obiectul contractului:

            Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării evenimentului socio-cultural Ziua Internațională a Romilor, în Craiova, în data de 08 aprilie 2020. 

 

          Art. 2 Durata contractului:

          Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 08.04.2020.

           

           Art. 3  Temeiul juridic:  

          Art. 129, alin. 7, lit. a, d și e, alin. 9, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, coroborat cu art. 14, alin. 4, din legea 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, Legea nr. 66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca Sărbătoarea etniei romilor din România, Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rome pentru perioada 2014-2020 și OG nr. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile.

HCL nr. ........../2020.

         

            Art. 4 Principiile aplicabile:

            Principiile care stau la baza prezentului contract sunt legalitatea, egalitatea, transparența, proporționalitatea, satisfacerea interesului public, imparțialitatea, continuitatea și adaptabilitatea.

 

                       

            Art. 5 Obligațiile părților:

(1) Asociația CENTRUL DE CULTURĂ AL ROMILOR DOLJ se obligă:

 

a)      să realizeze în data de 08 aprilie 2020 evenimentul socio-cultural Ziua Internațională a Romilor, în Craiova; 

b)      să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare;

c)      să asigure resursele umane, instalațiile și echipamentele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului;

d)      să asigure promovarea evenimentului în mass-media, în presa online, pe rețelele de socializare online și în cadrul evenimentelor la care va participa în perioada premergătoare evenimentului;

e)      să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că “Partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal”, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în materia audiovizualului;  

f)       să se implice direct prin toate mijloacele mass media în promovarea evenimentului socio-cultural Ziua Internațională a Romilor;

g)      să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora;

h)      să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil precum UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA etc., a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora, conform legislației în vigoare;

i)       să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract, orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, urmând a fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

j)       să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, aceste obligații revenindu-i în mod exclusiv;

k)      să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit, în condiții de maximă siguranță;

l)       să asigure asistență medicală pe toată perioada desfășurării evenimentului;

m)   să asigure asistență privind stingerea incendiilor pe tot parcursul desfășurării evenimentului;

n)      să asigure totalitatea măsurilor de siguranță și securitate necesare organizării unui asemenea eveniment pentru siguranța spectatorilor, participanților, colaboratorilor, a staff-ului evenimentului, în condițiile impuse de lege;

o)      să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în evenimentul socio-cultural Ziua Internațională a Romilor;

 

p)      Organizatorul este unic răspunzător de respectarea prevederilor Statului  Asociației Centrul de Cultură al Romilor Dolj cu privirea la organizarea unui eveniment de acest gen;

q)      Organizatorul își asumă întreaga responsabilitate asupra evenimentului, scutind Partenerul – Municipiul Craiova, prin Consiliul Local Craiova, de orice responsabilitate în legătură cu acțiunile, taxele, cheltuielile, revendicările și reclamațiile referitoare la prejudicii de orice natură sau rezultate prin înscrierea sau participarea la eveniment, precum și a mesajului promovat în cadrul acţiunilor;

r)       Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj este obligată să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului verbal de recepție a evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea facturii și a documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului) la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

(2) MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL se obligă:

 

a)      să aprobe alocarea sumei de 10.000 lei pentru decontarea cheltuielilor, privind organizarea evenimentului socio-cultural Ziua Internațională a Romilor, care se va desfășura în Craiova, în data de 8 aprilie 2020, conform HCL nr. ....../2020 și să o achite numai după prezentarea facturii și a deconturilor justificative/devize de către Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj conform devizului estimativ privind suma alocată, din care vor fi suportate cheltuieli pentru: organizare spectacol muzical taraf tradițional romani (sonorizare și onorariu artiști); realizare unor materiale promoționale, precum bannere, afișe, pliante de promovare etc; expoziție artă fotografică, expoziție de meșteșuguri tradiționale rome și ateliere (onorarii meșteșugari, servicii organizare și transport, materiale necesare oraganizării evenimentului, drepturi de autor expoziție fotografică/port tradițional etc.)

b)      să susțină evenimentul pe plan local și să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului, fără aport financiar suplimentar din partea Partenerului;

c)      să asigure ordinea publică conform Legii  nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada desfășurării evenimentului;

d)      să permită distribuirea de materiale promoționale (flyere, afișe etc.) pe domeniul public prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal și să susțină mediatizarea evenimentului prin mijloacele care îi stau la dispoziție;

e)      Să asigure în mod gratuit eliberarea autorizaţiilor de liber acces în zona de desfăşurare a evenimentului pentru maşinile care transportă logistica necesară desfăşurării acestuia. Partenerul va elibera, în baza solicitărilor organizatorului, autorizaţiile de transport camioane necesare pe teritoriul Municipiului Craiova.

f)       Să asigure în mod gratuit toalete ecologice și serviciile de salubrizare pe domeniul public, în zona evenimentului.

 

g)      Să comunice Biroului Rutier Craiova, Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, Poliţiei Locale Craiova, Poliţiei Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” judeţul Dolj, manifestările din cadrul evenimentului Ziua Internațională a Romilor – Craiova 2020, ce vor avea loc în Municipiul Craiova, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistenţă si personal de specialitate, în perioada desfăşurării evenimentului, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

             Art. 6 Forța majoră

            Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

 

Art. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

 

 

 

Art. 8 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți. Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

 

Prezentul contract conține un număr de 4 (patru) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data semnării lui.

 

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova

Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj

                        

Primar,                                           

Mihail GENOIU

 

                               Președinte

                  Darius MATACHE

     Pt. Director Executiv,  

        Direcția Economico- Financiară

Daniela MILITARU

 

 

Control Financiar-Preventiv

Simona Crenguța RUGEANU

 

 

Șef Serviciu Imagine

Marina ANDRONACHE

 

 

Avizat pentru legalitate,

              c.j.  Lavinia DEFTA

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Program activitati 8 Aprilie 2020                                                                       ”Ziua international a romilor”  

Ø  Intre orele  10.00 – 11.00  „„Vă invităm la o cafea cu ROM” – Masă rotundă în sala de şedintă din cadrul Primariei Craiova, incepand cu ora 10:00, unde vom celebra importanţa Zilei Internaţionale a Romilor, promovarea identităţii culturale, a valorilor şi tradiţiilor acestei minorităţi. În încheierea acestei mese rotunde invitaţii se vor delecta cu o cafea cu Rom si vor admira o expozitie de arta fotografica cu si depre romi . La această acţiune vor fi invitaţi reprezentanţi din cadrul autorităţilor publice județene, locale, deconcentrate, poliție, jandarmerie și reprezentanţi din toate neamurile de romi care locuiesc în comunităţile din Craiova şi care vor discuta fiecare despre tradiţiile şi valorile dar si problemele lor. Vom pune accent, în cadrul discuțiilor, pe discriminarea rasială care există în acest moment în orașul nostru și vom încerca să găsim soluții împreună cu invitații noștri pentru rezolvarea acestor probleme. Toţi invitaţii vor primi pliante cu informatii despre minoritatea romă  Se vor realiza pliante şi afişe pentru promovarea zilei de 8 Aprilie.

.

Ø  Incepand cu ora 11.00 va incepe in piata Mihai viteazul din Craiova, Festivalul de  traditii si mestesuguri rome  din sud-vestul Olteniei .  Mesteșugarii romi îşi vor dezvălui secretele meştesugului pe care îl practică celor care vor dori să realizeze diverse obiecte. Vom avea rudari (prelucrarea lemnului), căldărari (prelucrarea cuprului), împletitori (coşuri din nuiele), fierari (prelucrarea fierului), rotari (realizarea rotilor din lemn) și lăutari care ne vor acompania pe toata durata evenimentului cu muzică tradițională romani autentică. Aceşti meştesugari vor fi invitaţi din tot judeţul Dolj, iar pe lângă obiectele pe care aceştia le realizează se va face şi o prezentare despre portul, tradiţiile şi obiceiurile neamului din care fac parte. Se vor realiza afişe şi pliante cu informaţii despre aceste neamuri care vor fi amplasate in dreptul fiecarui mestesugar. Expoziţie vie de port tradiţional romani, pentru a arata şi explica tuturor trecătorilor semnificaţia fiecarui costum parte. Pentru această expoziţie tinere de etnie romă se vor îmbrăca în haine tradiţionale şi vor invita trecătorii să intre pentru câteva momente în magia culturii şi tradiţiilor rome și le vor da explicații despre fiecare piesă a costumului în parte, ce reprezintă si când este purtată. Se vor împărţi pliante despre importanţa zilei de 8 aprilie.

 

Ø  Incepand cu ora 17:00, vom organiza un spectacol inedit de muzică lăutărească tradiţională autentică cantata de un taraf traditional, iar dansul traditional rromani va fi prezentat de o trupa de tineri  rromi ai unei scoli din judetul Dolj. Prin acest spectacol, ne dorim ca oamenii să înteleagă cu adevărat cultura şi tradiţiile rome pe care organizaţia noastră le promovează. Spectacolul va fi organizat la Casa Univeristarilor, intrarea va fi liberă, in limita locurilor disponibile , vor fi invitaţi şi reprezentanţii autorităţilor publice din Municipiul Craiova.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU