Hotărârea nr. 57/2020

HCL 57 CONTRACTUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM PRIN CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI CUPA REGIONALĂ HARD ENDURO CRAIOVA ÎN PERIOADA 11-12 APRILIE 2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                       

       HOTĂRÂREA NR. 57

privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020

 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

            Având în vedere referatul de aprobare nr.32012/2020, raportul nr.32014/2020 al Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.32393/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020 și avizele nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă contractul de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2.  Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.1.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Federația Română de Motociclism şi CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                  

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

   CONTRASEMNEAZĂ,

          

      SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

      Nicoleta MIULESCU

 

 

 ANEXA NR.1  LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.57/2020

 

 

CONTRACT DE PARTENERIAT

 Nr. ________/_________2020

 

 

încheiat între:

 

          FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM, cu sediul în Bdul. Basarabia, Nr. 35-37, Sector 2, București, reprezentată de dl. OLARIU SABIN, în calitate de Secretar General,  în calitate de organizator, prin

          CLUBUL SPORTIV FREE BIKE TEAM, cu sediul în județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Castanilor, nr. 1, cod fiscal 29637797, tel. 0745.798.927, reprezentat prin dl. ENE ȘTEFAN, în calitate de Administrator

 

și

 

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/416235, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova,  denumit în continuare partener.

 

          Art. 1 Obiectul contractului:

          Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării evenimentului sportiv Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020.  

 

          Art. 2 Durata contractului:

          Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 12.04.2020.

           

            Art. 3  Temeiul juridic:   

Art. 84, alin. 5, art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. e și f și alin. 9, lit. a, art. 136, alin. 8, art. 139, alin. 3, lit. f) și art. 154 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale.

HCL nr. ........../2020

           Art. 4 Principiile aplicabile:

          Principiile care stau la baza prezentului contract sunt legalitatea, egalitatea, transparența, proporționalitatea, satisfacerea interesului public, imparțialitatea, continuitatea și adaptabilitatea.

 

          Art. 5 Obligațiile părților:

(1) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM prin Club Sportiv FREE BIKE TEAM se obligă:

a)     să realizeze în perioada 11-12 aprilie 2020 evenimentul sportiv Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în Craiova;

b)    să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare și a Regulamentului Competiției;

c)     să asigure resursele umane, instalațiile și echipamentele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului;

d)    să asigure promovarea evenimentului în mass-media, în presa online, pe rețelele de socializare online și în cadrul evenimentelor la care va participa în perioada premergătoare evenimentului;

e)     să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal”, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în materia audiovizualului;  

f)      să se implice direct prin toate mijloacele mass media în promovarea evenimentului sportiv Cupa Regională Hard Enduro Craiova 2020;

g)    să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora;

h)    să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil, dacă este cazul, precum UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA  etc., a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora, conform legislației în vigoare;

i)       să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract, orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, urmând a fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

j)       să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, aceste obligații revenindu-i în mod exclusiv;

k)    să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit, în condiții de maximă siguranță;

l)       să asigure asistență medicală de urgență pe toată perioada desfășurării evenimentului;

m)  să asigure asistență privind stingerea incendiilor pe tot parcursul desfășurării evenimentului;

n)    să asigure totalitatea măsurilor speciale de siguranță și securitate necesare organizării unui asemenea eveniment pentru siguranța spectatorilor, sportivilor, participanților, colaboratorilor, a staff-ului evenimentului, în condițiile impuse de lege și în conformitate cu Regulamentul evenimentului;

o)    să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în evenimentul Cupa Regională Hard Enduro Craiova 2020;

p)    Organizatorul este unic răspunzător de respectarea prevederilor regulamentelor Federației Române de Motociclism cu privirea la organizarea competițiilor de profil și în special la cele referitoare la securitatea sportivilor, spectatorilor, oficialilor, arbitrilor;

q)    Organizatorul își asumă întreaga responsabilitate asupra evenimentului, scutind Partenerul – Municipiul Craiova, prin Consiliul Local Craiova, de orice responsabilitate în legătură cu acțiunile, taxele, cheltuielile, revendicările și reclamațiile referitoare la răniri mortale sau altele provenite sau rezultate prin înscrierea sau participarea la eveniment;

r)      Clubul Sportiv Free Bike Team este obligat să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului verbal de recepție a evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea facturii și a documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului) la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.

 

(2) MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL, se obligă:

a)     să aprobe alocarea sumei de 25.000 lei pentru decontarea cheltuielilor, privind organizarea evenimentului sportiv Cupa Regională Hard Enduro Craiova 2020, care se va desfășura în Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020, conform HCL nr................. și să o achite numai după prezentarea facturii și a deconturilor justificative/devize de către Clubul Sportiv Free Bike Team conform devizului estimativ privind suma alocată, din care vor fi suportate cheltuieli pentru achiziționare cupe, medalii, inclusiv inscripționare și gravură; servicii cazare sportivi și oficiali; servicii arbitraj monitorizare GPS cronometru; servicii asigurare securitate și ordine; servicii masă zilnică pentru 30 de persoane; achiziționare cherestea, scoabe, cuie, holzsuburi, bituri; autocolant A4, dreptunghi, bannere, veste personalizate, sacoșe, șepci personal, tricouri concurs, afișe A3, flyere A5; costuri benzină traseu organizare zile concurs; servicii de închiriere scenă, podium, sonorizare; diverse cheltuieli: banda, tarus, fasete, cauciucuri, baterii, xerox, apă, materiale pentru delimitare traseu, spray, saci menajeri, mănuși, mașină transport, baloti paie, alte cheltuieli neprevăzute;

b)    să susțină evenimentul pe plan local și să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului, fără aport financiar din partea Municipiului Craiova;

c)     să asigure ordinea publică conform Legii  nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada desfășurării evenimentului;

d)    să permită distribuirea de materiale promoționale (flyere, afișe) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal și să susțină mediatizarea evenimentului prin mijloacele care îi stau la dispoziție;

e)     Să comunice Biroului Rutier Craiova, Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, Poliţiei Locale Craiova, Poliţiei Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” judeţul Dolj, manifestările ce vor avea loc în Municipiul Craiova, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistenţă si personal de specialitate, în perioada desfăşurării evenimentului, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

            Art. 6 Forța majoră

         Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

 

 

Art. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

 

 

 Art. 8 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți. Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

 

Prezentul contract conține un număr de 5 (cinci) pagini și s-a încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data semnării lui.

 

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE    MOTOCICLISM

Primar,

Mihail GENOIU

 

 

 

Secretar General

OLARIU SABIN

     Pt. Director Executiv,               Direcția Economico- Financiară

Daniela MILITARU

 

 

CLUBUL SPORTIV

FREE BIKE TEAM

Administrator

ENE ȘTEFAN

 

Control Financiar-Preventiv

Simona Crenguța RUGEANU

 

 

 

Șef Serviciu Imagine

Marina ANDRONACHE

 

 

 

Avizat pentru legalitate,

                Lavinia DEFTA

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI     CRAIOVA NR.57/2020

 

 

PROGRAM

Cupa Regională Hard Enduro Craiova

11-12 aprilie 2020

Esplanada Centrului Multifuncțional Craiova

 

 

 

Sâmbătă - 11 aprilie 2020:

08:00 - 12:00 înscrieri secretariat;
08:00 - 12:00 verificare tehnică (motocicleta și cască protecție);
14:00 - 14:30 plecare spre Prolog în coloană organizată (categoria C si B);
15:00 - start Prolog;
18:00 - finish Prolog;
18:30 - întoarcere în tabăra de bază și deschidere parc rece;
19:00 - 22:00 - briefing / pregătire pentru ziua a 2-a.

Duminică - 12 aprilie 2020:

 08:00 - briefing;
 08:30 - pregătire start;
 09:00 - START CURSĂ;
 16:00 - festivitate de premiere.

  

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU