Hotărârea nr. 56/2020

HCL 56 CONTRACTUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE EDIȚIA A XII-A LA CRAIOVA ÎN PERIOADA 23 APRILIE-04 MAI 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                    

                                                                                                        

                                 

 

           HOTĂRÂRE NR.56

privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020

 

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

   Având în vedere referatul de aprobare nr.32052/2020, raportul nr.32059/2020 întocmit de Serviciul Imagine şi raportul de avizare nr.32361/2020 prin care se propune aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020 și avizele nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

   În conformitate cu prevederile art.23 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, art. 14 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legii nr.33/2005 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.96/2004, privind trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și Hotărârii Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii;

         În temeiul art.129 alin.2 lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1. Se aprobă contractul de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.1.     

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    CONTRASEMNEAZĂ,

          

      SECRETAR GENERAL,

 Bianca Maria Carmen PREDESCU

      Nicoleta MIULESCU

 

 

 ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.56/2020

 

 

CONTRACT DE PARTENERIAT

Nr.________/_________2020

încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare partener

și

TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU”, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza nr. 11, cod fiscal 4417168, tel. 0251/416942, fax 0251/414150, cont nr. RO18TREZ29120G375000XXXX, legal reprezentat prin Alexandru BOUREANU, în calitate de Manager, denumit în continuare organizator.

 

      Art. 1 Obiectul contractului:

Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea realizării /organizării Festivalului Internațional Shakespeare 2020 – denumit în continuare Evenimentul, ediția a XII-a, ce va fi prezentat publicului larg în perioada 23 aprilie-04 mai 2020, în Municipiul Craiova, exclusiv pentru evenimentele organizate în Municipiul Craiova.

        

      Art. 2 Durata contractului:

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

 

Art. 3  Temeiul juridic:  

Art. 129, alin. 7, lit. a, d și e, alin. 9, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată și în conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic și Legea nr. 33/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2004, privind trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, Hotărârea Guvernului nr. 90/2010, privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii.

      HCL     /2020.

 

      Art. 4 Principiile aplicabile:

    Principiile  care  stau  la  baza  prezentului  contract  sunt principiile legalității,          egalității, transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public,   imparțialității, continuității şi adaptabilității.

 

 

   Art. 5 Obligaţiile părţilor:          

 5.1. Teatrul Național „Marin Sorescu” se obligă:

a) Să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu conceptul și programul de ansamblu prezentate în propunerea de parteneriat, având ca singur criteriu asumat creșterea calității și a impactului public al evenimentului, în limitele de buget ale sumei alocate prin HCL    /2020;

b) Să asigure resursele umane, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare desfăşurării evenimentului;

c) Să obțină și să achite toate autorizațiile de la instituții responsabile cu drepturile de autor din domeniu din țară și străinătate, precum UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA etc. sau altele asemenea;

    d) Să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce priveşte costurile evenimentului, altele decât cele de tipul celor prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau  de către  orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

    e) Să asigure promovarea Evenimentului și a Partenerului prin conceperea, producția/realizarea si difuzarea de spoturi audio-video, comunicate, advertoriale, reportaje etc. de promovare, afișe, flyere, bannere, spidere etc., prin promovare pe rețele de socializare, inclusiv prin mulțumiri verbale adresate de către Organizator Partenerului în cadrul manifestărilor din cadrul evenimentului. Promovarea se va face pe toate canalele media – radio, tv, presă scrisă și online pe plan local, regional, național. La finalul evenimentului, Organizatorul va atașa și un raport de monitorizare a presei pre și post eveniment;

f) Să permită Partenerului posibilitatea de promovare/expunere în spațiile Evenimentului, în afara modalităților mai sus menționate, prin amplasarea de roll-up-uri sau alte display-uri, flyere sau alte materiale de promovare de acest gen ale Partenerului;

    g)  Să asigure echipa de comunicare și PR-ul evenimentului;

    h) Să stabilească un calendar / program al evenimentului, concepția artistică                  privind desfășurarea evenimentului;

    i) Să furnizeze toate informațiile referitoare la derularea parteneriatului și să                  justifice cheltuirea sumei alocate de Municipiul Craiova;

    j) Să răspundă în scris în termen de 5 zile lucrătoare oricărei solicitări formulată            de Municipiul Craiova cu privire la Eveniment;

    k) Să menționeze Partenerul în toate comunicările publice pe durata contractului            cu următorul text: Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului          Craiova şi Consiliul Local al Municipiului Craiova“, cu respectarea dispozițiilor          legale în vigoare în materia audiovizualului;

  l) Să gestioneze în limitele și condițiile legii fondurile primite;

  m) Să asigure respectarea dispozițiilor legislației naționale și internaționale în                   materia drepturilor de autor și a drepturilor conexe de autor din domeniul specific     evenimentului, precum și respectarea dispozițiilor legislației achizițiilor publice, în situatia în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, aceste obligații revenindu-i în mod exclusiv;

n) Să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi terţelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din manifestările cuprinse în Eveniment;

o) Să asigure accesul gratuit cetățenilor, în mod egal, pe principiul primul venit primul servit, pe bază de invitații ridicate de la Agenția teatrului, la fiecare spectacol de sală interioară din cadrul Festivalului în procent de 33% din capacitatea sălii/fiecare spectacol. Menționăm că vor exista și spectacole cu acces gratuit în totalitate și locuri cu bilete/ abonamente în procent de 67% din capacitatea sălii/fiecare spectacol de sală interioară. Organizatorul se obligă să comunice opiniei publice, prin mijloacele mass-media pe care le are la dispoziție, în termen rezonabil, care este modalitatea de acces pentru fiecare tip de manifestare din cadrul Evenimentului. 

p) Să prezinte, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea procesului-verbal de recepție a Evenimentului, raportul de cheltuieli însoțit de documentele justificative privind totalitatea cheltuielilor efectuate, fără a depăși valoarea contractului. Raportul de cheltuieli efectiv realizate conține cheltuieli eligibile (conform conceptului si programului de ansamblu prezentate în cererea de parteneriat, din categoria celor precizate în devizul estimativ de cheltuieli) în limitele de buget ale sumei alocate prin HCL    /2020;

r) Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova este organizatorul principal al Evenimentului si va detine exclusiv drepturile patrimoniale de autor si conexe cu privire la spectacolele susținute în cadrul evenimentului, respectiv a  drepturilor de:  fixare (înregistrare),  adaptare audiovizuală,  difuzare  înregistrată (inclusiv redifuzările ulterioare) integral/secvenţial, inclus şi/sau separat, retransmitere (prin fir, cablu, fără fir, prin satelit si prin orice procedee-ex. TV/HD, radio, internet, in reteaua de telefonie mobila etc.), reproducere permanentă sau temporară, integrala si/sau partiala, direct si/sau indirect, prin orice mijloc si sub orice forma, dreptul de comunicare publică, inclusiv prin internet si telefonie mobila, direct sau indirect, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea înregistrărilor/programelor la dispoziţia publicului și a Partenerului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales în mod individual, de către public (de exemplu internet, în reţeaua de telefonie mobilă, prin satelit, video, streaming si prin orice mijloace prevazute de lege etc.), astfel cum aceste drepturi i-au fost cedate prin contractele individuale încheiate cu titularii de drepturi patrimoniale de autor si conexe;

s) este direct responsabil de asigurarea măsurilor de siguranță și protecție a invitaților, staff-ului de organizare cât și a spectatorilor, necesare organizării și desfășurării unui asemenea tip de evenimente;

ș) Să asigure serviciile medicale de urgență - ambulanță - pe  durata desfășurării în aer liber a evenimentelor din cadrul festivalului.    

    

     5.2. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligă:

a) Să aloce suma de 2.800.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor privind organizarea Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, ediția a XII-a 2020, care va avea loc în perioada 23 aprilie - 04 mai 2020, exclusiv pentru evenimentele din cadrul Festivalului organizate în Municipiul Craiova, pe bază de trei plăți parțiale. Plățile parțiale se vor efectua în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturilor la Registratura Primăriei Craiova pe baza a trei facturi - emise de Organizator pe perioada și ulterior desfășurării festivalului și depuse la Registratura Primăriei Craiova - și a procesului verbal de recepție aferente manifestărilor din cadrul festivalului pentru care se solicită plata parțială și vor fi însoțite de documente justificative, așa cum sunt ele menționate în devizul estimativ (privind cheltuielile efectuate, fără a depăși valoarea contractului), respectiv:

         1) Servicii referitoare la activităţi cu spectacolele şi evenimentele culturale incluse în programul Festivalului (onorarii, echipamente, prestări de servicii specifice, închirieri, cazare, masă, transport, asigurări, elemente decor si     recuzită etc.: servicii de prestaţie artistică şi serviciile asociate: asigurarea drepturilor de autor şi de reprezentare artistică aferente spectacolelor, în exclusivitate pentru Festival, asigurarea transportului intern şi internaţional pentru persoane, decoruri, costume, echipamente, cheltuielile zilnice de masă ale membrilor companiei, asigurări medicale, servicii de producţie aferente reprezentării spectacolelor în Festival, servicii privind adaptarea spectacolelor pe scena Festivalului, cheltuieli privind prestarea de servicii audio, video, de lumini, traduceri simultane, supra-titrări, translatori și interpreți, închiriere de echipamente audio, video, lumini, închirieri săli de spectacol incluzând locații si scenotehnica pentru spectacole în spații neconvenționale, cazări, etc.; cheltuieli cu participanții la sesiunile de Shakespearologie A.I.C.T si CRITICAL STAGE, conferințe ESRA (onorarii, cheltuieli de transport, cazare și masă, onorarii lectori etc.); servicii de realizare expoziții fotografice, de costume, grafică, albume fotografice, editare, filmări, sesiuni foto, realizare expoziții si lansări de cărți si materiale audio-video;  premii; cheltuieli cu invitații din tară si străinătate (cazare, transport, masă, etc.); servicii administrative suport Festival; servicii pentru transport materiale si persoane, inclusiv decontări; servicii producție TNC pentru festival (confecționarea de recuzită mărunta, elemente decor, recuzita consumabilă etc.).

         2) Servicii de organizare pentru desfăşurarea Festivalului: planificare şi organizare operativă conform riderelor logistice şi tehnice incluse în contracte, a sosirilor, plecărilor, cazărilor şi integrării în programul Festivalului pentru companiile artistice, persoanele, organizaţiile interne şi internaţionale participante la Festival (aproximativ 35 organizaţii, aproximativ 500 de persoane); servicii de comunicare pentru integrarea acestora în programul Festivalului pe zile, ore şi locaţii, planificarea şi organizarea operativă a activităţilor pe zile, ore şi atribuţiuni individuale ale echipelor tehnice române şi străine, aferente adaptării spectacolelor în locaţiile Festivalului, inclusiv comunicarea cu echipele tehnice româneşti şi străine (peste 80 de evenimente, peste 20 de locaţii, circa 600 de persoane implicate), recrutare, selecţionare şi training pentru voluntarii cu abilităţi de comunicare în limbile de circulaţie internaţională şi în alte limbi naţionale ale companiilor teatrale participante, coordonarea activităţilor acestora integrate în programul Festivalului, servicii de organizare conferințe, alte servicii similare, necesare evenimentului etc.

         3) Servicii de promovare pe durata pregătirii, organizării şi desfăşurării Festivalului: servicii de concepţie grafică pentru catalog de prezentare, afişe, bannere, închiriere panouri publicitare/spații/suporturi de expunere în vederea informării publicului, precum şi realizare de elemente grafice derivate, pentru diverse suporturi materiale şi electronice; promovare eveniment pe reţelele de socializare, realizare materiale video de prezentare, realizare materiale foto de prezentare, obţinere şi selectare a diferite informaţii pentru promovare; servicii de realizare şi difuzare comunicate de presă, realizare conferinţe de presă, promovarea în media naţională şi internaţională precum şi coordonarea operativă a acestora; servicii de realizare si tipărire afișe, pliante, caiet program, banner, flyere, alte materiale si cheltuieli promoționale pentru promovarea Festivalului etc.

Toate cheltuielile enumerate, conform devizului estimat, vor fi detaliate in raportul de cheltuieli al Evenimentului. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor este cea cuprinsă între data semnării prezentului contract de parteneriat și până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale privind realizarea evenimentului de către Organizator, așa cum sunt ele menționate în devizul estimativ prezentat.

b) Să efectueze plăți parțiale pe baza fiecărei facturi emise de Organizator și înregistrată la sediul Primăriei Craiova și a procesului verbal de recepție a manifestărilor din cadrul festivalului pentru care se solicită plata parțială și pe baza documentelor justificative pentru acestea;

c) Să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea Evenimentului;

d) Să asigure toalete ecologice și serviciile de curățenie pe domeniul public, în zona evenimentelor desfășurate în aer liber, acolo unde este necesar;

e) Să asigure în mod exclusiv şi gratuit spaţiul de desfăşurare a manifestărilor din cadrul Evenimentului, care se desfășoară pe domeniul public al Municipiului Craiova, din perioada 23 aprilie - 04 mai 2020;

f) Să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada 23 aprilie - 04 mai 2020;

g) Să faciliteze Organizatorului distribuirea de materiale informative și promoţionale pe domeniul public (flyere, afişe etc.) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susţinut de Primăria Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi să susţină, la rândul său, mediatizarea evenimentului prin mijloacele care îi stau la dispoziție (de tipul comunicatelor de presă, informărilor etc.), fără aport financiar suplimentar din partea partenerului;      

h) Să asigure în mod gratuit eliberarea autorizaţiilor de liber acces în zona de desfăşurare a evenimentului pentru maşinile care transportă logistica necesară desfăşurării acestuia. Partenerul va elibera, în baza solicitărilor organizatorului, autorizaţiile de transport pentru toate tipurile de camioane necesare desfăsurării evenimentului pe teritoriul Municipiului Craiova, cu mențiunea Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2020;

i) Să  comunice  Biroului  Rutier  Craiova, Grupării de  Jandarmi  Mobilă  „Fraţii Buzeşti” Craiova, Poliţiei Locale Craiova, Poliţiei Municipiului Craiova şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” judeţul Dolj, manifestările ce vor avea loc în Municipiul Craiova în cadrul Evenimentului Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2020, în vederea sprijinirii cu personal de specialitate şi asigurării de asistenţă în perioada desfăşurării evenimentului, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 6 Forţa majoră        

Forţa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părţile fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

Art. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluţiona pe cale amiabilă şi, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în vigoare.

Art. 8 Dispoziţii finale

Dispoziţiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiţionale doar cu acordul ambelor părţi.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părţilor contractante.

Prezentul contract conţine un număr de 6 (șase) pagini şi s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data semnării lui.

 

Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova   

 

                       Primar,                        

     Teatrul Național „Marin Sorescu”

                           Craiova                                    

 

                              Manager,

Mihail GENOIU

                  Alexandru BOUREANU 

                                                                              

      Pt. Director Executiv,                                                  

   Direcţia Economico - Financiară,

           Daniela MILITARU                                                   

       

    Control Financiar-Preventiv,                                  Vizat C.F.P.P,                                    

   Simona Crenguța RUGEANU                            

 

          Şef Serviciul Imagine,                                                     

     Marina ANDRONACHE                               

                                               

        Avizat pentru legalitate,                                      Vizat Biroul Juridic RU,

           Lavinia DEFTA                                           

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2  LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARIOVA NR.56/2020

 

 

 

PROIECT - PROGRAM

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL SHAKESPEARE

EDIŢIA  A XII-A

CRAIOVA, 23 APRILIE - 4 MAI 2020

 

 

JOI  23 APRILIE

ora 1830    _    Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Foyer               

DESCHIDEREA OFICIALĂ A FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL SHAKESPEARE, ediţia a XII-a

 

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI ,,CĂRŢILE FUNDAMENTALE - BIBLIA ŞI OPERELE COMPLETE ALE LUI SHAKESPEARE"

 

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI de fotografie FESTIVALUL INTERNAŢIONAL SHAKESPEARE - Mihaela Marin şi invitaţii săi

 

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI ,,SILVIU PURCĂRETE -  70"

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI de costume a studenţilor de la U.N.A.T.C.             

 

ora 1900    _     Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala Amza Pellea

,,887"  -  spectacol prezentat de Ex Machina din Quebec (Canada), regia: Robert Lepage

 

 

VINERI 24 APRILIE

ora 1030 1145   _    Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala Amza Pellea

ROBERT LEPAGE în dialog cu Michel Vaïs

Invitaţi speciali: Marian Constantinescu şi Maria Shevstova

Moderator: Octavian Saiu  

 

ora 1145 - Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala Amza Pellea

Lansare de carte CÂTEVA ZONE DE LIBERTATE, ROBERT LEPAGE in dialog cu RÉMY CHARET, traducere de Carmen Stanciu, editura UNATC Press  

 

ora 1200 - Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala Amza Pellea (sub rezerva  confirmării) DECERNAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNACT

regizorului ROBERT LEPAGE 

 

ora 1700    _   Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala I.D. Sârbu

FURTUNA - spectacol prezentat de A&M Productions din Cape Town (Africa de Sud), regia: Fred Abrahamse

 

ora 2000    _   Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala Amza Pellea

,,887"  -  spectacol prezentat de Ex Machina din Quebec (Canada)

regia: Robert Lepage

 

ora 2200   _   Piaţa Fraţii Buzeşti

MACBETH -  spectacol prezentat de imPerfect Dancers Company din Pisa (Italia), regia şi coregrafia:  Ina Broeckx

 

SÂMBĂTĂ 25 APRILIE

orele 930-1230     _     Universitatea din Craiova - Sala 444                                       

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare - ESRA

 

orele 1030 -1200   _   Foyerul Teatrului National din Craiova

Lansare de carte:

CEALALTĂ SCENĂ, de Alex Visarion, editura Ideea Europeană

DE LA SHAKESPEARE LA CEHOV. HAMLET ÎN LIVADA CU VIŞINI  de Cătălin Ciobotari

FURTUNA de Alexandru Lustig

Moderator: Ludmila Patlanjoglu

 

orele 0930-1300    _    Teatrul Naţional - Aula Buia

Atelierele Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE,ARTA ACTORULUI,

REGIE ŞI SCENOGRAFIE

 

ora 1230 - Holul Universităţii din Craiova

VERINISAJUL EXPOZIŢIEI CRONICILE LUI RAPHAEL HOLINSHED, organizată în colaborare cu Epidemic

 

ora 1700   - Aula Buia

EU HAMLET, FANTOMA LUI CIORAN

Regia: Laurent Schuh

Compagnie de Lo de La (Franţa)

 

ora 2000  - Teatrul Colibri

TITUS ANDRONICUS- spectacol prezentat de Teatre Studio din Hong Kong (China)

regia: Tang Shu Wing

(SUB REZERVA)

 

ora 2200     _    Piaţa Fraţii Buzeşti

HAMLET -  spectacol prezentat de imPerfect Dancers Company din Pisa  (Italia)

regia şi coregrafia:  Ina Broeckx

 

DUMINICĂ 26 APRILIE

orele 930-1230     _     Universitatea din Craiova - Sala 444                                       

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

 

orele 0930-1300    _    Teatrul Naţional - Aula Buia

Atelierele Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE,ARTA ACTORULUI,

REGIE ŞI SCENOGRAFIE

 

ora 1100   _   Departamentul de Teatru al Universităţii din Craiova - Aula Buia

ROMEO & JULIET – CIRCLE OF LOVE

spectacol prezentat de Compania Teatrală OKaua, Liceul A.I. Cuza Bucureşti

regia:  Gabriela Bobeş şi  Ionuţ Popescu

 

ora 1700     _     Teatrul Naţional Marin Sorescu" Craiova - Sala Ion.D. Sîrbu

REGELE LEAR - spectacol prezentat de The Flute Theatre Royal Shakespeare Company din Stratford upon Avon  (Marea Britanie), regia:  Kelly Hunter

 

ora 2030   _  Parcul Romanescu - Teatrul de Vară

HAMLET - (sub rezervă) concert susţinut de formaţia Tiger Lilies (MAREA Britanie)

 

ora 2030   - Cinema Patria

TOTUL ESTE ADEVĂRAT

-film  prezentat de Kenneth Brannagh

regia: Kenneth Brannagh

cu Kenneth Brannagh şi Judi Dench Ian Mc Kellen

 

Întâlnire cu PAUL EDMONDSON, consultantul ştiinţific al filmului (sub rezervă) mesaj al actorului KENNETH BRANNAGH, regizor şi interpret al rolului William Shakespeare şi al actriţei JUDI DENCH, interpreta rolului Anne Hathaway

 

 

LUNI 27 APRILIE

orele 930-1230     _     Universitatea din Craiova - Sala 444                                       

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

 

orele 0930-1300    _    Teatrul Naţional - Aula Buia

Atelierele Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE, ARTA ACTORULUI,

REGIE ŞI SCENOGRAFIE

 

ora 1100 - Aula Buia

VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ - Atelier teatral condus de prof. univ. Liviu Lucaci

Universitatea Naţională de Artă teatrală şi Cinematografică Bucureşti

 

ora 1300 Aula Buia

Lansare de carte

NAŞTEREA ACTORULUI de Liviu Lucaci, în limba engleză, editura UNATC Press

 

ora 1700    _    Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala I.D. Sîrbu

ÎMBLÂNZIREA SCORPIEI  - spectacol prezentat de Centrul Cultural Reduta din Braşov, regia:  Alina Hiristea

 

ora 1945 - Foyerul Teatrului Colibri

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI DE GRAFICĂ „LUMEA LUI SHAKESPEARE" , ai elevilor Liceului de Artă Plastică, ,,Nicolae Tonitza" din Bucureşti şi Liceului de Artă ,,Marin Sorescu" Craiova

 

ora 2000   _     Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri”

CUM VĂ PLACE -  spectacol prezentat de Teatrul Nottara din Bucureşti

regia:  Alexandru Mâzgăreanu

 

ora 2230 - sala Teatrului Colibri

DECERNAREA PREMIULUI RADU BELIGAN, acordat de Asociaţia Culturală Radu Beligan şi Festivalul Internaţional Shakespeare

 

 

 

MARŢI 28 APRILIE

orele 930-1230     _     Universitatea din Craiova - Sala 444                                       

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

 

orele 0930-1300    _    Teatrul Naţional - Aula Buia

Atelierele Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE, ARTA ACTORULUI,

REGIE ŞI SCENOGRAFIE

 

orele 1030-1200   - Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Foaier

LANSĂRI DE CARTE:

PURCĂRETE & BOROGHINĂ, TEATRUL NAŢIONAL PELERINI ÎN MARELE TEATRU AL LUMII de Ludmila Patlanjoglu (în limbile română, engleză şi franceză), Editura Institutului Cultural Român

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL SHAKESPEARE, de Iolanda Mănescu (în limbile română şi engleză)  -  Editura MJM 

 

ora 1100   - Aula Buia

CUMPLITA NOAPTE - spectacol prezentat de Departamentul de Arte al Universităţii din Craiova,

regia: Haricleea Nicolau

 

ora 1700 -  Piaţa Fraţii Buzeşti

A DOUĂSPREZECEA NOAPTE  - spectacol prezentat de Company Theatre din Mumbai (India), regia:  Atul Kumar

 

ora 2000  -  Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala Amza Pellea

HAMLET  -  spectacol prezentat de Schauspielhaus din Düsseldorf (Germania),

regia:  Roger Vontobel

 

MIERCURI 29 APRILIE

orele 930-1230     _     Universitatea din Craiova - Sala 444                                       

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

 

orele 0930-1300    _    Teatrul Naţional - Aula Buia

Atelierele Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE,ARTA ACTORULUI,

REGIE ŞI SCENOGRAFIE

 

orele 1000-1230     Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova -  Foaier

LANSĂRI DE CARTE: SHAKESPEARE - OPERE COMPLETE (vol. I - XVI)

ediţie coordonată de George Volceanov, Editura ,,Tracus Arte"

COMUNICĂRI ÎN CONFERINŢELE SHAKESPEAREENE - CAIETE ELISABETANE

volum de comunicări coordonat de Nicoleta Cinpoes, Editura Aius

 

ora 1200     _     Sala Albastră a Universităţii din Craiova     

DECERNAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

lui JOHN ELSOM, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (A.I.C.T.)

 

1600   - Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova

FURTUNA  -   spectacol prezentat de Teatrul Ginta Latină din Chişinău,

regia:  Mihai Ţărnă

 

ora 2000  -  Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala Amza Pellea

HAMLET  -  spectacol prezentat de Schauspielhaus din Düsseldorf (Germania),

regia:  Roger Vontobel

 

JOI 30 APRILIE

orele 930-1230     _     Universitatea din Craiova - Sala 444                                       

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

 

orele 0930-1300    _    Teatrul Naţional - Aula Buia

Atelierele Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE, ARTA ACTORULUI,

REGIE ŞI SCENOGRAFIE

 

ora 1100    _  Teatrul Naţional Marin Sorescu - sala Ion D.Sîrbu

ALEA IACTA EST

spectacol prezentat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti,

regia: Irina Banea

 

ora 1600 - Teatrul de Copii Colibri Craiova

HAMLET -  spectacol prezentat de Teatrul Naţional Satiricus I.L.Caragiale din Chişinău,

regia:  Alexandru Grecu

 

ora 2000 - Teatrul Naţional Marin Sorescu sala Amza Pellea

VĂRUL SHAKESPEARE

regia: Radu Boroianu

 

VINERI 1 MAI

orele 930-1230     _     Universitatea din Craiova - Sala 444                                       

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

 

 

orele 0930-1300    _    Teatrul Naţional - Aula Buia

Atelierele Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE, ARTA ACTORULUI,

REGIE ŞI SCENOGRAFIE

 

Orele 1030-1300 - Foyerul Teatrului Național Craiova

CĂRŢILE FUNDAMENTALE - BIBLIA ŞI OPERELE COMPLETE ALE LUI SHAKESPEARE

participă George Banu, Sever Voinescu şi Joel Lampe, director al The Bible Museum din Statele Unite ale Americii

 

orele 1200- 1300    _   Teatrul Naţional Marin Sorescu" Craiova - Sala I.D. Sîrbu

PETER BROOK - de la REGELE LEAR ŞI VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ, spectacol prezentat de Royal Shakespeare Company, la HAMLET de la Bouffes du Nord   

conferinţă cu exemplificări, susţinută de George Banu în dialog cu Irina Brook şi invitaţii săi

REGIZORII REGIZÂND-DIALOGURI DESPRE TEATRU, ediţia a-II-a, de Maria Shevtsova şi Christopher Innes - Editura Creiron şi Fundaţia Culturală ,,Camil Petrescu"- Revista Teatrul Azi

VIRTUTEA MILEI. CONSIDERAŢII ASUPRA LUI SHAKESPEARE de Peter Brook  -  traducere de Edith Negulici, editura Scrisul Românesc

 

orele 1300 - 1400  - Foyerul Teatrului Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova

AURELIU MANEA, ŞI SPECTACOLELE SALE SHAKESPEAREENE REALE ŞI IMAGINARE

George Banu şi Doina Modola în dialog cu Alexa Visarion, Ion Cocora, Viorica Samson şi Muriel Manea

SPECTACOLE IMAGINARE de Aureliu Manea (în limba engleză de Alistair Ian Blyth, editura  Routledge din Marea Britanie

 

ora 1800 - Portul Cultural Cetate

CONCERT DE MUZICĂ ELISABETANĂ  -  Concert prezentat de Teatrul Regal din Stockholm (Suedia)

regia: Romeo & Julia Kören

 

ora 1900  - Filarmonica Oltenia Craiova

SHAKESPEARE ŞI MUZICA - Concert simfonic susţinut de Orchestra Filarmonicii Oltenia Craiova

 

ora 2030Parcul Nicolae Romanescu

VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ - spectacol prezentat de Teatrul de Stat Aureliu Manea din Turda  

regia: Muriel Manea

 

SÂMBĂTĂ 2 MAI

orele 930-1230     _     Universitatea din Craiova - Sala 444                                       

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare - ESRA

 

orele  930-1300   _   Departamentul de Teatru al Universităţii din Craiova - sala Studio

Ateliere Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE, ARTA ACTORULUI, REGIE, ŞI SCENOGRAFIE

orele 1000-1600   - Sala Consiliului Judeţean Dolj:  

SESIUNE DE SHAKESPEAREOLOGIE

organizată în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru - A.I.C.T.

 

ora 1600  - Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova

CINE L-A TREZIT PE YORICK

spectacol prezentat de Teatrul Naţional Mihai Eminescu din Chişinău

regia:  Alexandru Vasilachi

 

ora 1700 – Piaţa Fraţii Buzeşti

CONCERT DE MUZICĂ ELISABETANĂ  -  Concert prezentat de Teatrul Regal din Stockholm (Suedia)

regia: Romeo & Julia Kören

 

ora 2030Parcul Nicolae Romanescu

VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ - spectacol prezentat de Teatrul Naţional din Nice (Franţa)

regia: Irina Brook

 

DUMINICĂ 3 MAI

orele 930-1230     _     Universitatea din Craiova - Sala 444                                       

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare - ESRA

 

orele  930-1300   _   Departamentul de Teatru al Universităţii din Craiova - sala Studio

Ateliere Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE, ARTA ACTORULUI, REGIE, ŞI SCENOGRAFIE

 

orele 1030 - 1300 - Sala I.D. Sârbu a Teatrului Naţional Craiova

SILVIU PURCĂRETE' 70: SPECTACOLELE SHAKESPEAREENE ALE LUI SILVIU PURCĂRETE

Moderator: Marina Constantinescu.

Proiecţia filmului REPETIŢIILE UNUI MARE SPECTACOL, O FURTUNĂ, DE SILVIU PURCĂRETE, realizat de Laurenţiu Damian

 

orele 1030-1330   Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Bibliotecă

REUNIUNEA REŢELEI EUROPENE A FESTIVALURILOR SHAKESPEARE - EFSN

                                                                                                          

orele 1500-1900  - Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Foaier

REUNIUNEA CONSILIULUI REDACŢIONAL AL REVISTEI ,,CRITICAL STAGE", editată de Asociaţia Internațională a Criticilor de Teatru - A.I.C.T.

 

ora 1800 -  Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala Amza Pellea

MACBETH  -  spectacol prezentat de „St. Petersburg State Academic Theater Lensovet” (Rusia)

regia: Yuri Butusov

 

ora 2300-  Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala Amza Pellea                                         DECERNAREA PREMIULUI INTERNAŢIONAL SHAKESPEARE,  ediţia a –XII - a

acordat de Institutul Cultural Român şi Festivalul Internaţional Shakespeare      

 

LUNI, 4 MAI

ora 1100   - Foyerul Teatrului National Craiova                        

CONFERINŢĂ dedicată celei de-a XII-a ediţii a Festivalului Internațional Shakespeare

 

 

Prezentul Program poate suferi modificări atât la nivel de trupe invitate cât și in privința  datelor de prezentare ale spectacolelor, fără să afecteze însă viziunea de ansamblu, obiectivele Festivalului și bugetul total solicitat din partea Partenerului.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU