Hotărârea nr. 55/2020

HCL 55 RAPORTUL DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2019

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      

                                                                                                        

            HOTĂRÂREA NR.55

privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2019

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.21990/2020, raportul nr.24732/2020 întocmit de Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă şi raportul de avizare nr.26843/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2019 și avizele nr.96/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor şi nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

          În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. h, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă  Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.55/2020

 

 

 

RAPORTUL

 

PRIVIND EVALUAREA CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA

INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI 2019

 

 

 

Având în vedere prevederile art.13 lit.i) şi art.27 lit.e) din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor şi prevederile art.14 lit.e) din Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor, a fost întocmit Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru perioada iulie - decembrie 2019.

Temeiul legal în baza căruia îşi desfăşoară activitatea cadrele tehnice şi personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor are la bază Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Ordinul nr.712/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgentă, Ordinul nr.106/2007 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, Ordonanţa de Urgenţă 57/2019 privind Codul administrativ 2019, precum și alte acte normative în vigoare.

 

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei publice locale, cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului Craiova.

 

 

Consiliului Local al municipiului Craiova, ca autoritate a administraţiei publice de interes local, potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revin următoarele obligaţii principale:

a)    aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza caruia funcţionează;

b)   emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare

 

împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

 

c)  instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;

 

d)  infiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;

 

e)    desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu

 

avizul inspectoratului;

 

f)   prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, inzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare infiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;

g)   cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte

 

evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi raspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;

 

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

 

i)      analizează, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

 

j)              asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

 

Primarul are următoarele obligaţii principale:

 

a)   asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;

 

b)    asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;

 

c)   coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori

până la sosirea forţelor inspectoratului;

d)  asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

e)      asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii

administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;

f)    dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;

 

g)    asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

h)   organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;

i)    asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia prin exerciţii şi aplicaţii

tactice;

 

j)       asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi ,,Prietenii pompierilor,,.

k)    asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice,

 

carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;

 

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;

 

m)   analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

n)     comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;

o)   asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei, inclusiv a elevilor din instituţiile de învăţământ locale;

 

p)     analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

 

r)     îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.

 

 

Cadrele tehnice / personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor desemnate la nivelul consiliilor locale, instituţiilor şi operatorilor economici au următoarele obligaţii principale:

 

a)   participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;

 

b)    controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul

 

specific;

c)    propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

d)   îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;

 

e)    prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

f)    răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;

 

g)  acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.

 

Pentru semestrul II al anului 2019, situaţia operativă şi lipsa evenimentelor deosebite au scos în evidenţă utilitatea controalelor interne de prevenire a incendiilor.

În cursul acestor controale, efectuate de cadrele tehnice şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei municipiului Craiova s-au verificat în mod deosebit situaţii frecvente ce potrivit specificului activităţii societăţii civile pot produce incendii cu următoarele cauze principale:

 

-folosirea cu multă neglijenţă a lumânărilor aprinse în diferite locaţii, inclusiv în biserici;

-fumatul în locuri nepermise;

 

-scurt circuite datorate folosirii necorespunzătoare a instalaţiilor electrice;

-executarea lucrărilor cu foc deschis, sudură, tăiere, polizare, fără a se lua, măsurile corespunzătoare şi eliberarea unui Permis de lucru cu foc;

-curăţirea zonelor cu vegetaţie uscată prin aprinderea acesteia fără a se lua măsurile legale;

-necurăţarea periodică a coşurilor de fum la casele cetăţenilor.

 

Pentru prevenirea cu mai multă eficienţă a cauzelor generatoare de incendii, s-a intensificat activitatea de informare a salariaţilor prin instructajele periodice cu informaţii ce cuprind pe lângă prevederi ale legislaţie şi discutarea diverselor situaţii de caz.

 

 

În vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform art.18 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor la Legea nr.307/2006, s-au luat o serie de măsuri de evaluare de apărare împotriva incendiilor cuprinzând capitolele următoare:

A)  Implementarea noilor prevederi legale

S-au studiat, aprofundat şi implementat normele de apărare împotriva incendiilor:

 

- Legea nr.33/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 

-   Ordinul M.A.I nr.132/2007 - Metodologia elaborări Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor;

-  Ordinul nr.75/2019 - pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;

 

- Ordinul  M.A.I. nr.160/2007 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

 

-       Hotărârea Guvernului nr.160/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private;

 

-    Hotărârea Guvernului nr.571/2016 - pentru aprobarea categoriile de construcţii şi amenajări care se supn avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

-    Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă;

-    Ordinul M.A.I. nr. 106/2007 - privind aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- Ordinul M.A.I. nr. 3/2014 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.21/2004 - privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.1/2014 - privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonenţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.89/2014 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor;

- Legea nr.170/2015 - privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.89/2014 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor;

-     Hotărârea Guvernului nr.94/2014 - privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;

-     Hotărârea Guvernului nr.1151/2014 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 - privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;

 

-    Hotărârea Guvernului nr.117/2014 - privind organizarea şi funcţionarea Centrului Operaţional de comandă al Guvernului;

-    Legea nr.481/2004 - privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.554 din 22 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

 

- Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.293 din 22 aprilie 2014.

Aceste documente legislative au fost aduse la cunoştinţa persoanelor cu atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, pentru a putea fi studiate şi aprofundate în vederea implementării acestora.

B) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi conform graficului de control întocmit, au fost executate controale privind respectarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor la sediile administrative ale primăriei Craiova şi următoarele instituţii din subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova:

-  Compania de Apă “Oltenia” S.A. Craiova;

-  S.C. Termo Craiova S.R.L. Craiova;

- R.A.A.D.P.F.L. Craiova;

-  R.A.T. S.R.L. Craiova;

-  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;

-  S.C. Salubritate Craiova S.R.L.;

-  Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;

-   Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova;

-  Filarmonica „Oltenia" Craiova;

-  Opera Română Craiova;

-  Teatrul pentru Copii şi Tineret "Colibri" Craiova;

-   Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" Craiova;

-  Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova;

-  Sport Club Municipal Craiova;

-  Poliţia Locală a municipiului Craiova;

 

 

 

-   Primăria municipiului Craiova;

-   Directia de Asistenţă Socială Craiova;

-    Instituţii de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee);

 

În urma controalelor efectuate în semestrul II al anului 2019, au fost întocmite „Note de control” în care au fost specificate neregulile constatate pentru fiecare locaţie în parte şi au fost stabilite de comun acord cu persoanele responsabile termene pentru remedierea neconformităţilor găsite.

 

S-au reactualizat şi întocmit următoarele documentele de autoritate şi specifice de apărare împotriva incendiilor:

1. A fost actualizată planificarea privind îndrumarea şi controlul instituţiilor publice şi agenţilor economici;

2. A fost actualizat tabelul cu evidența exercițiilor de intervenție și evacuare;

3. A fost actualizat tabelul cu planificarea exercițiilor de intervenție programate la sediile administrative ale primăriei municipiului Craiova;

4. A fost actualizat Planul de Analiză şi Acoperire a Riscrurilor la nivelul municipiuui Craiova în anul 2019;

5. A fost întocmit raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor;

6. A fost întocmit Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei Primăriei municipiului Craiova;

7. Au fost actualizate norme şi instrucţiuni care au fost distribuite direcţiilor aparatului de specialitate al primarului:

 

a)    Normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor pentru spaţiile de arhivare şi magazii din clădirile civile;

b)   Instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor pentru lucrările cu foc deschis;

 

c)   Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor.

d)    A fost actualizat Planul de Alarmare al Municipiului Craiova;

8. Au fost actualizate documentele de autoritate în domeniul protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor.

C) Deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor

Au fost controlate toate structurile subordonate Consiliul Local al municipiului Craiova, iar în urma controalelor de prevenire efectuate în semestrul II al anului 2019, s-au constatat următoarele deficienţe principale:

·        Imobilele în care işi desfăşoară activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova nu dețin autorizaţii de securitate la incendiu, astfel:

o   Str. Unirii, nr. 45;

o   Str. Crişului, nr. 9;

o   Calea Bucuresti, nr. 154A;

o   Str. Mitropolit Firmilian, nr.14;

o   Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.22;

o   Bvd. Ilie Balaci, nr. 6;

o   Str. A.I. Cuza, nr.1;

o   Str. A.I. Cuza, nr.7.

Privind situaţia clădirilor/sediilor Primăriei mun.Craiova din str. A.I. Cuza, nr.1 şi nr.7, sunt întocmite documentaţiile necesare având ca obiect reabilitarea şi amenajarea acestora, pentru care au fost emise Autorizaţii de construire: nr.2087/27.11.2019 şi nr.2088/27.11.2019.

Se menţionează că pentru cele două obiective au fost solicitate şi au fost obţinute avizele de securitate la incendiu nr.18/15/SU-DJ din 18.09.2015 şi 127/15/SU-DJ din 18.09.2015. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.259 din 31.05.2018, a fost aprobată prefinanţarea privind contractarea unei finanţări externe (B.E.R.D.) pentru executarea unor lucrări de investiţii de interes local, la cele două obiective. Având în vedere aspectele menţionate, reiese că lucrările de construcţii ce trebuie efectuate pentru încadrarea sediilor respective în normele P.S.I. nu se mai impun, urmând ca acestea să fie executate în cadrul proiectelor de reabilitare, modernizare şi amenajare a clădirilor în cauză, proiecte ce presupun implicit şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu prevăzute de legislaţia în domeniu.

 

1. Compania de Apă “Oltenia” S.A. Craiova

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

2. S.C. Termo Craiova S.R.L. Craiova;

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

3. R.A.A.D.P.F.L. Craiova;

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.;

 

4. R.A.T. S.R.L. CRAIOVA;

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

5. S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

         

6. S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

7. Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

- Nu este înfiinţat un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă de categoria a II-a, contrar prevederilor pct.5 lit.c) din Scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare de ISU Oltenia Dolj la data de 04 septembrie 2015.

- Persoanele cu dizabilităţi sunt cazate la etajele superioare 3 şi 4, iar acestea trebuie să fie cazate la etajele inferioare în vederea unei mai bune posibilităţi de evacuare.

 

8. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

9. Filarmonica „Oltenia" Craiova

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

10. Opera Română Craiova

          - Obiectivul este inclus in Programul National de Constructii de Interes Public sau Social derulat de Compania Nationala de Investitii (CNI). Proiectul implementat de CNI presupune reabilitarea si consolidarea intregului monument (Opera Română Craiova împreună cu corpul central al Colegiului Naţional Carol I). Cele doua obiective au fost predate către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A. prin protocol aprobat prin HCL nr. 84/2018.

 

11. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Colibri" Craiova

- Nu au fost luate măsuri pentru asigurarea protecţiei la foc a spaţiilor destinate publicului faţă de spaţiile adiacente, care au primit destinaţia de spaţii de depozitare, ateliere de creaţie, prin elemente de contrucţie rezistente la foc şi uşi rezistente la foc, iar cele existente nu sunt prevăzute cu sisteme/dispozitive de autoînchidere funcţionale care să asigure menţinerea acestora în poziţia închis sau să le închidă automat la nevoie;

- Nu sunt asigurate sisteme, dispozitive de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi pentru spaţiile de depozitare utilizate din cadrul obiectivului (magazii decoruri, materiale, magazii costume, recuzita).  

 

12. Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" Craiova

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

13. Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

14. Sport Club Municipal Craiova

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

15. Poliţia Locală a municipiului Craiova

- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

          16. Direcţia de Asistenţă Socială Craiova

          - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

         

          17. Spitalul Clinic Municipal Filantropia

          - Nu s-a întocmit planul de intervenţie în caz de incendiu pentru clădirea în care îşi desfăşoară activitatea clinica de Pediatrie şi Ambulatoriu de specialitate pentru copii;

          - Nu există autorizaţia de securitate la incendiu la Clinica de pediatrie şi Ambulatoriul de specialitate pentru copii.

 

          18. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ,,Victor Babeş

          - Nu s-a asigurat constituirea Serviciului de urgenţă privat pentru situaţii de urgenţă.

 

          19. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

          - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

 

 

 

20. Primăria Municipiului Craiova

S-a controlat din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile sediile, actele cât şi procedurile Primăriei municipiului Craiova, iar în urma controalelor proprii de prevenire s-au constatat următoarele:

I) Apărare împotriva incendiilor

a) Tehnic constructive

- O parte din rafturile amplasate în spaţiile cu destinaţia de arhivă nu sunt confecţionate din materiale incombustibile din clasa de reacţie la foc minimum A2 şi nu sunt asigurate împotriva răsturnării sau căderii; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr.1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr.7 - rezolvat parţial;

- Spaţiile cu destinaţia de arhivă cu suprafaţa mai mare de 36 mp. amplasate la subsolul clădirilor nu sunt prevăzute cu sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr.1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr.7;

- Spaţiile cu destinaţia de arhivă cu suprafaţa mai mare de 36 mp. amplasate la subsolul clădirilor nu sunt prevăzute cu uşi având RF 90 min. şi dispozitive cu autoînchidere; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr.1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr.7;

 

            II) Protecţia Civilă

a) Sistemul de înştiinţare-alarmare a populaţie în situaţii de protecţie civilă

- s-au verificat, reparat şi centralizat cele 15 sirene electrice existente la nivelul municipiului Craiova.

- a fost încheiat contract în vederea respectării legislației în vigoare privind mentenența echipamentelor ce formează sistemul de avertizare, înștințare, alarmare a populatiei civile în situații de protecție civilă, prin contractarea serviciilor de mentenanță a unei firme autorizate.

 

b) Adăposturile publice de protecţie civilă

- Instalaţiile de filtroventilaţie din adăposturile de protecţie civilă din subsolurile blocurilor 37A sc.2 (str. George Enescu), 140B sc.1 (str. Elena Farago), 200F sc.1 şi 200E11 (str. Grigore Gabrielescu), 201M (str. Craioveşti) şi 54A sc. 1 (str. Constantin Brâncoveanu) nu funcţionează sau au elemente lipsă (motor, tubulatură de aer, supape de suprapresiune); adăposturile publice de protecţie civilă;

- În cadrul adăposturilor de protecţie civilă nu sunt asigurate condiţiile de microclimat, instalaţiile de filtro-ventilaţie neavând celule filtrante; adăposturile publice de protecţie civilă;

 

21. Instituţii de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee)

          S-au controlat din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile toate sediile instituţiilor de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee), iar în urma controalelor de prevenire s-a constatat faptul că există unele clădiri cu destinaţia de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu:

1. Grădiniţa cu program prelungit ”Eden” Craiova;

2. Grădiniţa cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova;

3. Şcoala gimnazială ”Lascăr Catargiu” - Grădiniţa cu program prelungit ”Lascăr Catargiu” Craiova;

4. Liceul ”Matei Basarab” Craiova - Cabinete Metodice P+3.

 

D) Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului

Activitatea de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se desfăşoară la angajare, în cazul desfăşurării unor lucrări periculoase, pe schimburi (acolo unde este cazul) şi periodic în conformitate cu prevederile legislative din domeniu, potrivit graficului şi tematicii anuale de instruire întocmite şi aprobate pe categorii de personal.

 

Personalul care asigură apărarea împotriva incendiilor la fiecare loc de muncă şi intervine cu ajutorul mijloacelor tehnice de stins incendii (stingătoare, instalaţia de hidranţi interiori şi alte asemenea), asigură activitatea de evacuare şi salvare a persoanelor / bunurilor în caz de incendiu sau acordă primul ajutor persoanelor accidentate, este instruit lunar în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi participă periodic la instructaje practic-aplicative privind utilizarea mijloacelor de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor.

 

Anual, fiecare serviciu / birou / compartiment participă la un exerciţiu practic-aplicativ conform planificării care are ca scop formarea deprinderilor privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă, în caz de incendiu; tema acestor exerciţii este modul în care se execută la fiecare loc de muncă:

 

a)    alarmarea personalului;

 

b)    evacuarea personalului şi a bunurilor materiale;

c)    prima intervenţie pentru stingerea incendiului.

E) Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor

Având în vedere relaţiile pe care le are Primăria Craiova privind activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale cu agenţii economici, instituţiile din subordinea Consiliului Local Craiova, asociaţii de proprietari / locatari, ONG-uri, lăcaşe de cult, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj, alte persoane fizice / juridice, se poate concluziona faptul că s-a realizat o conlucrare benefică privind activitatea de prevenire a incendiilor.

F) Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

Se asigură dotarea cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu în sediile primăriei municipiului Craiova şi în toate instituţiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu prevederile normativelor legale în vigoare. Toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, reţele de hidranţi de incendiu) cu care sunt dotate şi echipate construcţiile/amenajările, sunt în stare de operativitate.

 

          Verificarea şi reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se face de către o firmă atestată în acest sens conform legislaţiei în vigoare.

G) Eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Personalul din cadrul biroului situaţii de urgenţă şi protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului desfăşoară activităţi preventive specifice privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la nivelul localităţii şi participă efectiv împreună cu inspectori din cadrul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj la unele acţiuni cu caracter de prevenire şi control.

 

Au fost distribuite pliante, s-au lipit afişe cu reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor, s-au purtat discuţii pe tema prevenirii incendiilor cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari şi / sau de locatari şi directorii instituţiilor de învăţământ.

 

Activitatea de control intern s-a desfăşurat în condiţiile Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la nivelul primăriei, în instituţiile subordonate Consiliului Local al municipiului Craiova după graficul întocmit la începutul anului.

H) Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Este bine de ştiut faptul că apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă constituie  activităţi de interes public cu caracter permanent şi trebuie desfăşurate cu consecvenţă în toate sectoarele de activitate ale instituţiei, constituind la orice loc de muncă chiar o obligaţie de serviciu şi în particular o obligaţie cetăţenească iar în acest sens, structurile constiuite conform legislaţiei şi toate celelalte persoane fizice şi juridice care au atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă trebuie să coopereze astfel încât să asigure în cele mai bune condiţii activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la locul său de muncă.

 

 

În această ordine de idei, pentru îmbunătăţirea acestor activităţi sunt necesare unele investiţii care privesc:

 

1. Alocarea de fonduri şi demararea demersurile legale în vederea solicitării şi obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova, astfel:

- Sediul din Craiova, str. Unirii nr. 45 - Direcţia de evidenţă a persoanelor;

          - Sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe;

          - Sediul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase Craiova";

          - Incubatorul Tehnologic Transfrontalier şi de Afaceri;

          - Sediul S.C. TERMO S.R.L.;

          - Sediul Politia Locala Craiova;

          - Sala Polivalentă Craiova;

- Grădiniţa cu program prelungit ”Eden” Craiova;

- Grădiniţa cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova;

- Şcoala gimnazială ”Lascăr Catargiu” - Grădiniţa cu program prelungit ”Lascăr Catargiu” Craiova;

- Liceul ”Matei Basarab” Craiova - Cabinete Metodice P+3.

2. Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea şi completarea sistemului de înştiinţare-alarmare în situaţii de protecţie civilă a populaţiei municipiului Craiova.

 

3. Alocarea de fonduri şi demararea demersurile legale în vederea îndeplinirii tuturor aspectelor enumerate în prezentul raport privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă.

 

 

 

 

Potrivit aspectelor consemnate în acest raport, se poate concluziona faptul că structura cu atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor constituită la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a desfăşurat o activitate cu eficienţă bună, cu un caracter permanent şi susţinut.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU