Hotărârea nr. 54/2020

HCL 54 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA MARTIE-MAI 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

                                                                                                                                                         

  HOTĂRÂREA NR.54

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2020

 

 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

      Având în vedere referatul de aprobare nr.24800/2020, raportul nr.24927/2020 întocmit de Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă şi raportul de avizare nr.24988/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2020 și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.96/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

   În temeiul art.123, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărăŞte:

 

 

 

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2020, dl.Stelian BĂRĂGAN.

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

  SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU