Hotărârea nr. 53/2020

HCL 53 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 27.02.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                           

                                                

HOTĂRÂREA NR. 53

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 27.02.2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.2813/2020, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.02.2020;

 În temeiul art.135 alin.7 şi 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 27.02.2020, prevăzută în anexa  nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

        

  SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

    

      Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53/2020

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.02.2020, ora 10,00

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2020

Primar-Mihail Genoiu

I,II,III,IV,V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2019

Primar-Mihail Genoiu

II, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul de Cultură al Romilor Dolj, în vederea organizării Zilei Internaţionale a Romilor, la Craiova, în data de 08 aprilie 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Craiova, pentru anul 2020.      

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale R.A.T. SRL., pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I,III,V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea,  pentru anul 2020, a numărului de asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova.

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2020 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.5

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.15

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.2

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.6

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.1

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru închirierea prin licitaţie publică a terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de mijloace de publicitate pe raza municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnului Ion Marius Cătălin, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Dezrobirii, nr.94 B

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. AL SHEFA FARM S.R.L., asupra cotei-părţi de 6,88 % din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Ţîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părţi de 3,97 % din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Ţîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părţi de 7,06 % din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea numiţilor Sandu Valentin şi Sandu Eugen Venus, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Madona Dudu, nr. 21

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.38

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, a bunului „Corp C17 – Moara”

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.177/2016 încheiat între Colegiul Naţional „Elena Cuza” şi S.C. DIODA IMPEX S.R.L.

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului  de închiriere nr.980/2016 încheiat între Colegiul Naţional „Carol I” şi Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.74/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A.

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.318/2011 încheiat între municipiul Craiova şi Ivănescu Liliana Delia

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.205/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Atlantys Internațional S.R.L.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38392/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L.-D

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Craiova.

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena,  în funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53/2020

 

 

 

 

 

         

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 

 

 

 

 

 

               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU