Hotărârea nr. 52/2020

HCL 52 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.538/2018 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGĂ”
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               

 

   HOTĂRÂREA NR.52

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Gradiniţa cu  program prelungit Ion Creangă

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.21652/2020, raportul nr.21683/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.23844/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Gradiniţa cu  program prelungit Ion Creangă” și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completarile ulterioare, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandire a de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca, aprobat prin Ordinul 3732/31.07.2017 cu modifcarile și completările ulterioare;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Gradiniţa cu  program prelungit Ion Creangă”, în forma revizuită,  conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției prevăzută la art.1, în forma revizută, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

ANEXA 2

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE

PRINIMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE INVATAMANT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA -

„Grădiniță cu program prelungit Ion Creanga, Str. Aurel Vlaicu, nr. 10, Municipiul Craiova,jud. Dolj ”

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 4.850.745,51 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%:2.670.865,13 lei

 • 2, valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 4.080.198,52 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2.244.424,48 Iei.

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

  ID

  Indicator

  Persoane

  1S64

  Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolara)

  222 copii (106 fete si 116 băieți),

  10 copii din medii

  defavorizate

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de proiect:

 • > numărul de participanți la procesul educațional in unitatea de invatamant in anul școlar 2017-2018 este de 222 copii (106 fete si 116 băieți), 10 copii din medii defavorizate.

 • > Categoria infrastructurii subiect al proiectului: preșcolar

 • d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investirii, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

PROIECTANT

SC HARD EXPERT CONSULTING SRL