Hotărârea nr. 51/2020

HCL 51 APROBAREA FINANŢĂRII DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A CONTRIBUŢIEI PROPRII A LICEULUI TEHNOLOGIC „COSTIN D.NENIŢESCU” CRAIOVA ÎN CADRUL PROIECTULUI „INOVAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL PRIN STAGII DE PRACTICĂ”
MUNICIPIUL CRAIOVA    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                     

           HOTĂRÂREA NR. 51

privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „Costin D.Neniţescu” Craiova, în cadrul proiectului „Inovarea procesului educaţional prin stagii de practică”

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.19632/2020, raportul nr.19640/2020 întocmit de Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi raportul de avizare nr.23760/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „Costin D.Neniţescu” Craiova, în cadrul proiectului „Inovarea procesului educaţional prin stagii de practică” și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;    

          În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

         În temeiul art.129 alin. 2 lit. b şi d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin.7 lit.a, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a sumei de 47.464,80 lei, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic „Costin D.Neniţescu” Craiova, la costurile eligibile aferente proiectului „Inovarea procesului educaţional prin stagii de practică” .

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Direcţia Economico – Financiară şi Liceul Tehnologic „Costin D.Neniţescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU