Hotărârea nr. 5/2020

HCL 5 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.01.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                           

                                                

HOTĂRÂREA NR. 5

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 30.01.2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.932/2020, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2020;

 În temeiul art.135 alin.7 şi 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 30.01.2020, prevăzută în anexa  nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

        

  SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

    

      Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2020

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2020, ora 10,00

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

 1.  

 Raportul privind rezultatele obținute de Poliția Locală a Municipiului Craiova, în anul 2019.

 

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al dlui.Nedelescu Gheorghe şi validarea mandatului unui nou consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2019, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală ale Secretarului General al  Municipiului Craiova, pentru anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din Fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova-reţele termice de distribuţie 2 PT” -  PT 1 și 4, Valea Roşie

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea, respectiv stabilirea unor tarife pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.10

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.16

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect spaţii comerciale, situate în pieţele din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

 I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.47T/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019 referitoare la solicitarea către Guvernul României referitoare la transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din domeniul public al statului și administrarea  Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi declararea acestuia ca bun de interes public local

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind condițiile de amplasare a construcțiilor cu caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal pe raza municipiului Craiova.

Primar-Mihail Genoiu

II, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona bd. Dacia-str. Cpt. N. Vulovici-str. Maresal Al. Averescu, în vederea construirii unei clădiri cu destinația de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+6, parcări la subsol și spații comerciale la parter și realizare acces carosabil, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr. 102 A

Primar-Mihail Genoiu

II, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei clădiri, cu regim de înălțime P+1+Supantă, cu destinația de club sportiv, situată în municipiul Craiova, Aleea 4 Șimnic, nr.12B

Primar-Mihail Genoiu

II, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+1 și anexă gospodărească-magazie, cu regim de înălțime P, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.15

Primar-Mihail Genoiu

II, V

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2020

 

 

 

 

 

         

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019 referitoare la reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova.

 

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 

 

 

 

 

 

               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU