Hotărârea nr. 49/2020

HCL 49 PROIECTUL „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGĂ”
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                           

 

    HOTĂRÂREA NR.49

privind aprobarea proiectului Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  program prelungit Ion Creangă 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.21668/2020, raportul nr.21689/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.23798/2020 al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  program prelungit Ion Creangă” și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

          În conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completarile ulterioare, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandire a de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca, aprobat prin Ordinul 3732/31.07.2017 cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă proiectul „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  program prelungit Ion Creangă”,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1.

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 4.850.745,51 lei, inclusiv TVA.

 

  Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din               valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 93.929,56 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare.

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU