Hotărârea nr. 48/2020

HCL 48 PROIECTUL „ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-ACHIZIŢIA DE AUTOBUZE NOI – FAZA 1 (30 BUC.)”
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                           

 

    HOTĂRÂREA NR. 48

privind aprobarea proiectului Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban-achiziţia de autobuze noi – faza 1 (30 buc.)” 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.20648/2020, raportul nr.20654/2020 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.23791/2020 al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban-achiziţia de autobuze noi – faza 1 (30 buc.)” și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.3729/2017 cu modificarile ulterioare;

           În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.n, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă proiectul „Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban-achiziţia de autobuze noi – faza 1 (30 buc.)”,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.e, Obiectivul specific 4.1, Apelul de proiecte: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedintă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 92.478.840,14 lei, inclusiv TVA.

 

 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.582.498,72 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze contractul de finanțare, în numele municipiului Craiova, toate actele necesare, inclusiv actele adiţionale la acesta.

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU