Hotărârea nr. 46/2020

HCL 46 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA

 

 

         HOTĂRÂREA NR. 46

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24930/2020, raportul nr.25324/2020 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.25421/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

 În conformitate cu prevederile art.4 lit.d din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3145/2017, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006, republicată şi Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

hotărĂŞte:

 

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020.

 

 

 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

ANEXA
la Hotărârea nr. 46/14.02.2020
PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020
AL SC SABRITATE CRAIOVA SRL
mii lei
INDICATORINr. rd. Realizat/ Preliminat an precedent 2019Buget aprobat an curent 2020% Estimări an 2021Estimări an 2022%
9=7/510=8/7
0123456=5/478910
I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)16338268011107.306900169001101.46100.00
1"Venituri totale din exploatare, din care:"26336168010107.346900069000101.46100.00
a)"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare"30
b)"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"4
2Venituri financiare52114.7611100.00100.00
3Venituri extraordinare6
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)76209066628107.316798167966102.0399.98
1"Cheltuieli de exploatare, din care:"86203366584107.346795067950102.05100.00
A.cheltuieli cu bunuri si servicii92799329636105.873000030000101.23100.00
B."cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate"102854273095.6629002900106.23100.00
C."cheltuieli cu personalul, din care:"112938333012112.353375033750102.24100.00
C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)122861532118112.243290032900102.43100.00
C1ch. cu salariile 132497728288113.262900029000102.52100.00
C2bonusuri1436383830105.2839003900101.83100.00
C3"alte cheltuieli cu personalul, din care:"150500.0000
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal1600
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete"17200200100.00200200100.00100.00
C5Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator18568644113.38650650100.93100.00
D.Alte cheltuieli de exploatare191803120666.8913001300107.79100.00
2Cheltuieli financiare20574477.19311670.4551.61
3Cheltuieli extraordinare21
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)2212921383107.041020103573.75101.47
IVIMPOZIT PE PROFIT23112221197.3216416674.21101.22
V"PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:"241180116298.4785686973.67101.52
1Rezerve legale25
2Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege2697467869.6125025036.87100.00
3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi27
4"Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi"28
5Alte repartizări prevăzute de lege29
6"Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29"30206484234.95606619125.21102.15
7"Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă "31
8"Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: "32103242234.95303309.5125.21102.15
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local33a103242234.95303309.5125.21102.15
c) - dividende cuvenite altor acţionari34
9Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare35103242234.95150309.561.98206.33
VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE36
VII"CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care"37
a) cheltuieli materiale38
b)cheltuieli cu salariile39
c)cheltuieli privind prestarile de servicii40
d)cheltuieli cu reclama si publicitate41
e)alte cheltuieli42
VIII"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"432520105141.7190249785.8255.10
1Alocaţii de la buget44
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori45
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII462520105141.7190249785.8255.10
XDATE DE FUNDAMENTARE47
1Nr. de personal prognozat la finele anului48706715101.2771071099.30100.00
2Nr.mediu de salariaţi total49727735101.1073073099.32100.00
3Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * 503228.223590.48111.223681.513681.51102.54100.00
4"Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **"51
5Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)5287.1592.53106.1794.5294.52102.15100.00
6Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)53
7Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)54
8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x100055979.62979.67100.01985.22985.00100.5799.98
9Plăţi restante56
10Creanţe restante574052405099.953500230086.4265.71
*Rd 50=Rd 154 din Anexa 2
Rd 51=Rd 155 din anexa 2
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
STELIAN BĂRĂGAN
--------------------------------------------------------------------------------
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
"CRAIOVA,str.Brestei,nr.129A"
Cod unic de înregistrare 27969145...............................................
Anexa nr.2Anexa nr.2Anexa nr.2Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
INDICATORINr. rd.Prevederi an precedent 2019Propuneri an curent 2020%%
Realizat an 2018 Aprobat Preliminat / Realizat an 2019din care:7=6d/58=5/3a
conform Hot.AGA Nr.38 din 13.01.2020 HCLM Craiova 518/19.12.2019conform Hotararii C.A.Trim ITrim IITrim IIITrim IV
01235144a56a6b6c6d78
I.VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)1503646167406338216640341655123068011107.3033353125.85
1"Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:"2503476165306336116640341655123068010107.3373211125.85
a)"din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: "3501936148806317716600340855111067850107.3966792125.87
a1)din vânzarea produselor4
a2)din servicii prestate5501936148806317716600340855111067850107.3966792125.87
a3)din redevenţe şi chirii6
a4)alte venituri7
b)din vânzarea mărfurilor8
c)"din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: "900000000
c1"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare"10
c2"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"11
d)din producţia de imobilizări120000000
e)venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie13
f)"alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:"141541650184408012016086.96119.48
f1)din amenzi şi penalităţi1590118012230609012098.36135.56
f2)"din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:"1600000000
- active corporale170000000
- active necorporale18
f3)din subvenţii pentru investiţii19013130000
f4)din valorificarea certificatelor CO220
f5)alte venituri2164340491020304081.6326530676.56
2"Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:"22172102100014.761904762123.53
a)din imobilizări financiare23120
b)din investiţii financiare24
c)din diferenţe de curs25
d)din dobânzi265101000110020.00
e)alte venituri financiare270200200000
3Venituri extraordinare28
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)29489846149706209017151341295047666628107.3087454126.76
1"Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: "30489486144006203317139341055044266584107.3364177126.73
"A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: "3118655278690279938297158382272329636105.8693245150.06
A1"Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:"3272045752055351780323045705900106.594399376.83
a)cheltuieli cu materiile prime33
b)"cheltuieli cu materialele consumabile, din care:"3466624997048511600280039005100105.132962372.82
b1)cheltuieli cu piesele de schimb3515567500698280380500750107.449856744.86
b2)cheltuieli cu combustibilii362806278002603690135021002800107.568190592.77
c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar372913850311100250320380122.1864952106.87
d)cheltuieli privind energia şi apa38251370037380180350420112.6005362148.61
e)cheltuieli privind mărfurile39
A2"Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: "40140819610204751010241538199897.60625305145.38
a)cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile415445600661175350525670101.3615734121.51
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:42690124801241275584893116894.11764706179.86
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat4339120120000030.77
b2) - către operatori cu capital privat44651123601229275584893116895.03661513188.79
c)prime de asigurare4517415301456090120160110.344827683.33
A3"Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: "4610043201560204116007115841661521738106.5013963203.24
a)cheltuieli cu colaboratorii479768197400200245900114001630021335106.5471434205.00
b)"cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:"48441100100385060100100227.27
b1)cheltuieli privind consultanţa juridică4900
c)"cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:"50285004615284050108.6956522164.29
c1)"cheltuieli de protocol, din care:"5111200165101520125145.45
" - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"52
c2)"cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:"53173003010182530100176.47
" - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"540
" - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"55
- ch.de promovare a produselor56
d)"Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:"5700000000
d1)ch.de sponsorizare indomeniul medcal si sanatate58
d2)"ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,social si sport,din care:"59
d3)pentru cluburile sportive60
d4)ch de sponsorizare pt alte activitati61
e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane6200
f)"cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:"6327680675106568101.4925373248.15
" - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: "6448082468100200.00
-interna6548082468100200.00
-externa66000
g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii67869008825457090102.2727273102.33
h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate68414503512233340114.285714385.37
i)"alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:"69495305112284755107.8431373104.08
i1)cheltuieli de asigurare şi pază7024170175101518105.882352970.83
i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul71161701748121588.23529412106.25
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională729190173102022129.4117647188.89
i4)"cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:"73
-aferente bunurilor de natura domeniului public74
i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale75
i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/201176
i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri77
j)alte cheltuieli78
"B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: "79281628590285470613792052273095.65522074101.35
a)ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale80
b)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale8118651865018654308321234163687.72117962100.00
c)ch. cu taxa de licenţă82534403011223344146.666666756.60
d)ch. cu taxa de autorizare83
e)ch. cu taxa de mediu84
f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite 8589895009592655257851050109.4890511106.79
"C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:"8626668296470293837847163052479433012112.350679110.18
C0Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)8725978288780286157642158352411932118112.2418312110.15
C1"Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:"8822397252010249776752139302110928288113.2561957111.52
a) salarii de bază8918555208900207315604115621752023480113.2603348111.73
" b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)"9038424311042461148236835894808113.2359868110.52
c) alte bonificaţii (conform CCM)9100000000
C2"Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: "923581367703638890190530103830105.2776251101.59
"a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015(in limita art.25 alin(3)lit.b) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:"9344946304528019030045099.55752212100.67
" - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"94
" - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"950000000
b) tichete de masă;962309235302336590122018502455105.0941781101.17
c) vouchere de vacanţă;978048110798200450800850106.5162907
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent9800000
e) alte cheltuieli conform CCM.99195005220456075144.2307692273.68
C3"Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:"10000000505050
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal10100000000
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti10200000505050
"c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete"103
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:"104182200020050100150200100109.89
a) pentru directori/directorat105182200020050100150200100109.89
-componenta fixă106182200020050100150200100109.89
-componenta variabilă107
"b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:"108
-componenta fixă109
-componenta variabilă110
c) pentru AGA şi cenzori111
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii112
C5Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 1135085690568155320475644113.3802817111.81
"D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:"114809106501803289583873120666.88851913222.87
a)"cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:"115360351791028.571428571166.67
- către bugetul general consolidat116222555
- către alţi creditori1171433124515.151515153300.00
b)cheltuieli privind activele imobilizate1181810700
c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului119
d)alte cheltuieli1201522238162430130.4347826153.33
e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale1217201077010662805608401116104.6904315148.06
f) "ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:"12253-400572000508.7412587411079.25
f1)cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 12350431074300040053.83580081147.42
f1.1)-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 12400
f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat12500
f2)"venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:"1264513500171000350204.678362637.92
f2.1)"din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:"1274513500171000350204.678362637.92
- din participarea salariaţilor la profit128
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante129451350171350204.678362637.92
- venituri din alte provizioane13000
2"Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: "13136570571224344477.19298246158.33
a)"cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:"13236570571224344477.19298246158.33
a1)aferente creditelor pentru investiţii13336570571224344477.19298246158.33
a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă134
b)"cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:"13500000000
b1)aferente creditelor pentru investiţii136
b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă137
c)alte cheltuieli financiare138
3Cheltuieli extraordinare139
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)140138017701292-511367541383107.043343793.62
venituri neimpozabile141020
cheltuieli nedeductibile fiscal14204070000
IVIMPOZIT PE PROFIT14332801130000
VDATE DE FUNDAMENTARE
1"Venituri totale din exploatare ,din care:(rd.2)"144503476165306336116640341655123068010107.3373211125.85
a)venituri din subventii si transferuri145
b)"alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf Legii anuale a bugetului de stat"146
2"Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)"14725978288780286157642158352411932118112.2418312110.15
a)Ch de natura salariala datorata majorarii salriului mimim brut pe tara garantat in plata 1481049
b)Ch de natura salariala aferenta reintregirii sumelor pe intregul an 2020(majorare salarii an 2019 )personal calificat si 149841
c)150
3Cheltuieli cu salariile (Rd.88)15122397252010249776752139302110928288113.26111.52
4Nr. de personal prognozat la finele anului1526747150706000715101.27104.75
5Nr.mediu de salariaţi 1537157270727000735101.1004127101.68
6a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd98/rd.153]/12*10001542975.4079253257.1103228.221xxx3590.47619111.2215115108.50
b)"Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat"1553228.22xxx3376.190476104.5836229
7a)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)15670.4284.8087.15xxx92.53106.17123.77
b)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat157xxxx
c)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153158xxxx
c1)"Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care"159xxxx
- cantitatea de produse finite (QPF)160xxxx
- pret mediu (p)161xxxx
- valoare=QPF x p162xxxx
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2163xxxx
8Plăţi restante164
9"Creanţe restante, din care: "1652562310004052000405099.95064166158.16
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat16610000000
- de la operatori cu capital privat167719400048600045092.5925925967.59
- de la bugetul de stat/CAS DOLJ/concedii medicale16800463600
- de la bugetul local1690000
- de la alte entitati-asociatii/populatie1701843270003103000300096.68063165168.37
10Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)171000
"CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, " CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
BUTARI MIHAI VLADFINANCIAR CONTABIL
GÎNGIOVEANU DOINA
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
Nr INDICATORI Prevederi an 2018% 4=3/2Prevederi an 2019% 7=6/5
CrtAprobatRealizatAprobatRealizat
01234567
I."Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:""49,244""50,364"102.27"61,674""63,382"102.77
1Venituri din exploatare "49,229""50,347"102.27"61,653""63,361"102.77
2.Venituri financiare1517113.332121100.00
3.Venituri extraordinare000.00000.00
" CONDUCĂTORUL UNITĂŢII," CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
BUTARI MIHAI VLADFINANCIAR CONTABIL
GINGIOVEANU DOINA
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.4
"Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare"
mii lei
INDICATORIData finalizării investiţieian precedent 2019Valoare
AprobatRealizat/ Preliminatan curent 2020an 2021an 2022
012345678
I"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"265125201051611625
1"Surse proprii, din care:"12008651051611625
a) - amortizare800865"1,051"611625
b) - profit4000000
2Alocaţii de la buget
3"Credite bancare, din care:"
a) - interne
b) - externe
4"Alte surse, din care: "14511655000
*Alte rezerve-profit reinvestit145116550
- (denumire sursă)
-
II"CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:"265125201051611625
1"Investiţii în curs, din care:"00000
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
_(denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
2"Investiţii noi, din care:"23612362917477491
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:18611861917477491
*autoutilitara basculabila IVECO-act.salubrizare stradala-4 buc leasing -rate capital 201982828895102
00000
00000
"*automaturatoare dotata cu buncar colectare min 7mc,aspirator frunze si lama deszapezire-DAF LF 230 Scarab/Leasing- rate capital 2019"119119126132139
*autocompactoare cap.max 15-16 MC -dotate cu lama deszapezire si placa frontala -contract 2018 diferenta 1 buc 2019-achizitionat- 22.01.2019422422000
*autocompactoare cap.max 15-16 MC -dotate cu lama deszapezire si placa frontala - 3 buc-achizitionate-13.06.201912331233000
Aspirator electric -salubrizare stradala006700
*Generator ceata rece-activitatea DDD-1 buc 2019-16.08.201955000
*Instalatie mobila de curatat ecologic pavimentul cu sistem dual apa/abur sub presiune-1 buc0031200
*Autocompactoare 5-7 mc-colectare salubrizare stradala-1 buc 2021-1 buc 2022000250250
*Tractoare -45/60 CP cu sararita-salubrizare stradala/deszapezire 2 buc0032400
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:500501000
"*Construire hala metalica atelier auto str.Fluturi,nr.48-finalizare in anul 2019 cu PVR terminarea lucrarilor nr,139910/09.09.2019"470470000
*Construire instalatie alimentare gaze naturale atelier-22.11.20193031000
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
3"Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:"700000
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:700000
"Inlocuire beton intrarea sediu secundar-str Fluturi,nr.48-parc auto 500 mp"700000
- (denumire obiectiv)
-
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:00000
Suprastructuri autocompactoare sasiu Renault/4buc00
Suprastructuri autocompactoare sasiu Renault/5buc000
Suprastructuri autocompactoare 00
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
4Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)220158134134134
Container tip vestiar -depozitare materiale -salubrizare stradala 2 buc an 2020/2 buc an 2021/2 buc an 2022720343434
*Dacia Logan -2 buc program Rabla-achizitionate 07.10.20199898000
alte dotari-achizitii imobilizari corporale5060100100100
5"Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:"
a) - interne
b)- externe
" CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, " CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
BUTARI MIHAI VLADFINANCIAR CONTABIL
GINGIOVEANU DOINA
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.5
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
mii lei
Nr.crt.MăsuriTermen de realizarean precedent 2017an curent 2018an 2019an 2020
Preliminat / Realizat Influenţe (+/-) Influenţe (+/-) Influenţe (+/-)
Rezultat brut (+/-)Plăţi restante Rezultat brutPlăţi restante Rezultat brutPlăţi restante Rezultat brutPlăţi restante
012345678910
Pct. IMăsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
1XX00
Cresterea veniturilorXX0
TOTAL Pct. IXX000000
Pct. IICauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1XX0
2
Cauza n………………….XX
TOTAL Pct. IIXX0
Pct. IIITOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II000
" CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, " CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
BUTARI MIHAI VLADFINANCIAR CONTABIL
GINGIOVEANU DOINA