Hotărârea nr. 45/2020

HCL 45 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA
                                                                                                                                                                                  

 HOTĂRÂREA NR. 45

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova  S.R.L., pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24757/2020, raportul nr.25139/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.25298/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

           În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat, pe anul 2020 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

ANEXA
la Hotărârea nr. 45/14.02.2020
PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020
AL SC PIEŢE ŞI TÂRGURI SRL
mii lei
INDICATORINr. rd. Realizat/ Preliminat an precedent 2019Buget aprobat an curent 2020% Estimări an 2021Estimări an 2022%
9=7/510=8/7
0123456=5/478910
I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)1984111148113.281170512263105.00104.76
1"Venituri totale din exploatare, din care:"2984011145113.261170212260105.00104.76
a)"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare"300
b)"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"400
2Venituri financiare513300.0033100.00100.00
3Venituri extraordinare600
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)7883310140114.801064711154105.00104.76
1"Cheltuieli de exploatare, din care:"8883310140114.801064711154105.00104.76
A.cheltuieli cu bunuri si servicii914802109142.5022142320105.00104.76
B."cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate"1014431462101.3215351608105.00104.76
C."cheltuieli cu personalul, din care:"1157756403110.8767237043105.00104.76
C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)1254566075111.3563796683105.00104.76
C1ch. cu salariile 1350605486108.4257606035105.00104.76
C2bonusuri14396589148.74618648105.00104.76
C3"alte cheltuieli cu personalul, din care:"1500
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal1600
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete"1720120099.50210220105.00104.76
C5Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator18118128108.47134141105.00104.76
D.Alte cheltuieli de exploatare19135166122.96174183105.00104.76
2Cheltuieli financiare20000.00000.000.00
3Cheltuieli extraordinare21000.00000.000.00
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)2210081008100.0010581109105.00104.76
IVIMPOZIT PE PROFIT23161161100.00169177105.00104.76
V"PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:"24846846100.00888931105.00104.76
1Rezerve legale2500
2Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege2600
3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi270000
4"Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur"2800
5Alte repartizări prevăzute de lege2900
6"Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29"30846846100.00888931105.00104.76
7"Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă "3100
8"Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: "32423423100.00444465105.00104.76
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 3300
b) - dividende cuvenite bugetului local33a402402100.00422442105.00104.76
c) - dividende cuvenite altor acţionari342121100.002223105.00104.76
9Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare35423423100.00444465105.00104.76
VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE36
VII"CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care"37
a) cheltuieli materiale38
b)cheltuieli cu salariile39
c)cheltuieli privind prestarile de servicii40
d)cheltuieli cu reclama si publicitate41
e)alte cheltuieli42
VIII"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"432391658693.7260464536.43106.79
1Alocaţii de la buget44
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori45
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII46239165860464536.43106.79
XDATE DE FUNDAMENTARE47
1Nr. de personal prognozat la finele anului48116116100.00116116100.00100.00
2Nr.mediu de salariaţi total49108115106.48115115100.00100.00
3Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * 504209.884402.1787.144622.284842.39105.00104.76
4"Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **"514209.884402.1787.144622.284842.39105.00104.76
5Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)5291.1196.91106.37101.76106.61105.00104.77
6Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)5391.1196.91106.37101.76106.61105.00104.77
7Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)54
8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x100055897.57909.58101.34909.61909.56100.0099.99
9Plăţi restante563131.0031.00000.000.00
10Creanţe restante575656.0056.005656100.00100.00
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
STELIAN BĂRĂGAN
--------------------------------------------------------------------------------
S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
"CRAIOVA,Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, DOLJ"
Cod unic de înregistrare 28001235
Nr.Ordine Reg.Com : J16/181/2011
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
INDICATORINr. rd.Realizat an 2018Prevederi an precedent 2019Propuneri an curent 2020%%
Aprobat Preliminat / Realizat an 2019din care:7=6d/58=5/3a
conform HCL Nr.519 din 19.12.2019conform Hotararii C.A.Trim ITrim IITrim IIIAn
01233a44a56a6b6c6d78
I.VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)1819410090984123005900875411148113.28120.10
1"Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:"2919110085984023005899914511145113.26107.06
a)"din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: "375009292901921325499795510180112.87120.25
a1)din vânzarea produselor4
a2)din servicii prestate55404677065521664400060007580115.69121.24
a3)din redevenţe şi chirii6209625222467468149919552600105.39117.70
a4)alte venituri7
b)din vânzarea mărfurilor8
c)"din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: "9
c1"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare"10
c2"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"11
d)din producţia de imobilizări12
e)venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie13
f)"alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:"14691793821168400797965117.54118.81
f1)din amenzi şi penalităţi1511912915630100170200128.21131.09
f2)"din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:"16
- active corporale17
- active necorporale18
f3)din subvenţii pentru investiţii19
f4)din valorificarea certificatelor CO220
f5)alte venituri21572664665138300627765115.04116.26
2"Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:"223510123300.0033.33
a)din imobilizări financiare23
b)din investiţii financiare24
c)din diferenţe de curs25
d)din dobânzi263510123300.0033.33
e)alte venituri financiare27
3Venituri extraordinare28
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)2978539720883322915392785810140114.80112.48
1"Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: "3078539720883322915392785810140114.80112.48
"A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: "31139018341480383127617332109142.50106.47
A1"Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:"32832109385024086810951335157.06102.16
a)cheltuieli cu materiile prime33
b)"cheltuieli cu materialele consumabile, din care:"34721287924436385107.59109.72
b1)cheltuieli cu piesele de schimb3536636910166.67200.00
b2)cheltuieli cu combustibilii361133166121925156.25145.45
b3)cheltuieli cu alte materiale consumabile36*5889571525355087.7298.28
c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar3717219510354500544600582.5259.88
d)cheltuieli privind energia şi apa3858877066816232548865097.31113.61
e)cheltuieli privind mărfurile39
A2"Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: "40339240326395125312.50121.21
a)cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile41126723255075100434.78191.67
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:42131514471115107.14107.69
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat43131514471115107.14107.69
b2) - către operatori cu capital privat44
c)prime de asigurare45810336910333.3337.50
A3"Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: "46525649589111345543649110.19112.19
a)cheltuieli cu colaboratorii47
b)"cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:"48141551356120.0035.71
b1)cheltuieli privind consultanţa juridică49
c)"cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:"502025225152530136.36110.00
c1)"cheltuieli de protocol, din care:"5101
" - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"52
c2)"cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:"532024225152530136.36110.00
" - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"54
" - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"55
- ch.de promovare a produselor562024225152530136.36110.00
d)"Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:"57
d1)ch.de sponsorizare indomeniul medcal si sanatate58
d2)"ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,social si sport,din care:"59
d3)pentru cluburile sportive60
d4)ch de sponsorizare pt alte activitati61
e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane620300001
f)"cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:"630500001
" - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: "64
-interna650500001
-externa66
g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii6760554612254850108.7076.67
h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate685651356120.00100.00
i)"alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:"692354269152330115.38113.04
i1)cheltuieli de asigurare şi pază701410011100.00100.00
i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul712030226121824109.09110.00
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională7222033345166.67150.00
i4)"cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:"73
-aferente bunurilor de natura domeniului public74
i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale75
i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/201176
i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri77
j)alte cheltuieli7840348648583284437525108.25120.35
"B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: "7913601503144336673210961462101.32106.10
a)ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale80
b)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale811007107210542665327961062100.76104.67
c)ch. cu taxa de licenţă82
d)ch. cu taxa de autorizare83
e)ch. cu taxa de mediu84
f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85353431389100200300400102.83110.20
"C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:"865021623757751500330049036403110.87115.02
C0Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)874737590954561405313646576075111.35115.18
C1"Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:"884307545550601298284240265486108.42117.48
a) salarii de bază893579435639931048220030434191104.96111.57
" b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)"90728109910672506429831295121.37146.57
c) alte bonificaţii (conform CCM)91
C2"Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: "92430454396107294631589148.7492.09
"a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015(in limita art.25 alin(3)lit.b) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:"93
" - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"94
" - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"95
b) tichete de masă;9635139335494188282376106.21100.85
c) vouchere de vacanţă;97080160161
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent98
e) alte cheltuieli conform CCM.9979614213263952123.8153.16
C3"Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:"100
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal101
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti102
"c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete"103
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:"1041832012015010015020099.50109.84
a) pentru directori/directorat1051832012015010015020099.50109.84
-componenta fixă1061832012015010015020099.50109.84
-componenta variabilă107
"b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:"108
-componenta fixă109
-componenta variabilă110
c) pentru AGA şi cenzori111
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii112
C5Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 113101127118456496128108.47116.83
"D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:"114821461354284126166122.96164.63
a)"cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:"1151612466600.00100.00
- către bugetul general consolidat1161301233
- către alţi creditori1170311233300.00
b)cheltuieli privind activele imobilizate118
c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului119
d)alte cheltuieli120020145101520142.86
e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale121811201203570105140116.67148.15
f) "ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:"12200000000
f1)cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 123123008152330
f1.1)-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 124
f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat125
f2)"venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:"126123008152330
f2.1)"din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:"127123008152330
- din participarea salariaţilor la profit128
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante129
- venituri din alte provizioane130123008152330
2"Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: "131
a)"cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:"132
a1)aferente creditelor pentru investiţii133
a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă134
b)"cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:"135
b1)aferente creditelor pentru investiţii136
b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă137
c)alte cheltuieli financiare138
3Cheltuieli extraordinare139
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)140341370100895088961008100.00295.60
venituri neimpozabile14112308152330
cheltuieli nedeductibile fiscal1421230281523301500.0016.67
IVIMPOZIT PE PROFIT1435259161181144161100.00309.62
VDATE DE FUNDAMENTARE
1"Venituri totale din exploatare ,din care:(rd.2)"144819110085846230056999145111451317.3810.33
a)venituri din subventii si transferuri145
b)"alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf Legii anuale a bugetului de stat"146
2"Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)"1474737590954561405313646576075111.35115.18
a)148
b)149
c)150
3Cheltuieli cu salariile (Rd.88)1514307545550601298284240265486108.42117.48
4Nr. de personal prognozat la finele anului152110116116116116116116100.00105.45
5Nr.mediu de salariaţi 153109115108115115115115106.4899.08
6a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd98/rd.153]/12*10001543621.564281.884209.884402.17104.57116.24
b)"Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat"1553621.564281.884209.884402.17104.57116.24
7a)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)15675.1587.7091.1096.91106.38121.22
b)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat15775.1587.7091.1096.91106.38121.22
c)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153158
c1)"Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care"159
- cantitatea de produse finite (QPF)160
- pret mediu (p)161
- valoare=QPF x p162
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2163
8Plăţi restante16431313131313131100.00100.00
9"Creanţe restante, din care: "16535405656565656100.00160.00
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat166
- de la operatori cu capital privat167
- de la bugetul de stat168
- de la bugetul local169
- de la alte entitati17035405656565656100.00160.00
10Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)171
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERALDIRECTOR TEHNIC
MARACINE ALIN MADALINNEAGOE CLAUDIU STEFAN
DIRECTOR DEZVOLTARE
MARIN MARIAN VIORELPT. DIRECTOR ECONOMIC
CRACIUN STEFANIA
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
Nr INDICATORI Prevederi an 2018% 4=3/2Prevederi an 2019% 7=6/5
CrtAprobatRealizatAprobatRealizat
01234567
I."Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:""8,500""8,194"96.40"10,090""9,841"97.53
1Venituri din exploatare "8,499""8,191"96.38"10,085""9,840"97.57
2.Venituri financiare13300.005120.00
3.Venituri extraordinare000.00000.00
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERALDIRECTOR TEHNIC
MARACINE ALIN MADALINNEAGOE CLAUDIU STEFAN
DIRECTOR DEZVOLTAREPT.DIRECTOR ECONOMIC
MARIN MARIAN VIORELCRACIUN STEFANIA
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.4
"Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare"
mii lei
INDICATORIData finalizării investiţieiAn precedent 2019Valoare
AprobatRealizat/ PreliminatAprobat an curent 2020An 2021An 2022
012345678
I"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"929239"1,658"300300
1"Surse proprii, din care:"754"1,658"300300
a) - amortizare120140140140
b) – profit 2018136136
c) – profit 2019146423
d) – profit 2020423160160
e)-profit 2021
f)-profit 2022
g) – alte rezerve1071070
i)-capitalizare dividende 2018245132113
j)-capitalizare dividende 2019423
2Alocaţii de la buget0
3"Credite bancare, din care:"17500
a) - interne175
b) - externe
4"Alte surse, din care: "0
- capitalizare dividende 2017
- (denumire sursă)
II"CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:"929239
1"Investiţii în curs, din care:"70132
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
" - Sistem supraveghere-( Piata Centrala,Cv. Noua Big,Gara, Valea Rosie si Targ Municipal)"7/1/20197070
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
_(denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
2"Investiţii noi, din care:""1,658"300300
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:587"1,093"300300
- Hale comercializare produse second hand Targ Municipal(SF)7/1/202025250
- Hale comercializare produse second hand Targ Municipal(PT DE siexecutie)11/1/2020450722
Modernizare Piata Brazda lui Novac (SF)7/1/20201520
Modernizare Piata Brazda lui Novac (PT+DE)"01,10,2020"50
Modernizare Piata Ciuperca (SF)10/1/20201015
" - Modernizare Piata Ciuperca (PT,DE si executie)"8/1/20205090
- Alimentare cu energie electrica spatii legume-fructeTarg Municipal
- Canalizare-alimentare cu apa spatii legume fructe Targ Municipal 5/1/20203737
- Realizare pardoseala Piata Valea Rosie "01,06,2020"50
- Realizare pardoseala Piata Centrala "01,06,2020"100
Canalizare (proprietate R.A.T. Craiova)"01,04,2020"20
Imprejmuire si porti (proprietate R.A.T. Craiova)"01,04,2020"22
Alimentare cu apa (proprietate R.A.T. Craiova)"01,04,2020"2
Imprejmuire patinoar Autobaza II plus inv (proprietate R.A.T. Craiova)"01,04,2020"1
Imprejmuire de gaze Autobaza II (proprietate R.A.T. Craiova)"01,04,2020"1
- Piata Brazda lui Novac (executie)300
" - Piata Valea Rosie (SF,PT,DE))"025
- Piata Valea Rosie (executie)0275
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
3"Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:"
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
- Modernizare Piata Brazda lui Novac (SF)
- Modernizare Piata Ciuperca (SF)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
4Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)272107565
Sistem bariere parcare Piata Centrala- V.Alecsandri"01,06,2020"80
Sistem bariere parcare Piata Centrala- N.Balcescu"01,06,2020"20
Sistem parcare inteligenta Targ Municipal7/1/2020120200
-Program achizitii publice6/1/20202020
- Autoutilitara intretinere "01,04,2020"150
- Cabina dubla grup sanitar P.Ciuperca10/1/20201212
- Cabina taxare Targ Municipal10/1/202088
- Autovehicul intretinere si control piete11/20/20197069
- Autovehicul intretinere si control piete11/20/20194238
Container monobloc comercializare produse lactate Targ 1Mai"01,06,2020"50
Cabina taxare Ciuperca"01,06,2020"8
Imprimanta de format mare multifunctionala"01,06,2020"10
Ciocan demolator (Pikamer)"01,04,2020"7
5"Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:"
a) - interne
b)- externe
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC
MARACINE ALIN MADALINNEAGOE CLAUDIU STEFAN
DIRECTOR DEZVOLTAREPT.DIRECTOR ECONOMIC
MARIN MARIAN VIORELCRACIUN STEFANIA
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.5
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
mii lei
Nr.crt.MăsuriTermen de realizarean precedent 2019an curent 2020An 2021An 2022
Preliminat / Realizat Influenţe (+/-) Influenţe (+/-) Influenţe (+/-)
Rezultat brut (+/-)Plăţi restante Rezultat brutPlăţi restante Rezultat brutPlăţi restante Rezultat brutPlăţi restante
012345678910
Pct. IMăsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante 100831100831310
1Cresterea veniturilorXX+50+51
TOTAL Pct. IXX031+5031+510
Pct. IICauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1Crestere preturi si tarifeXX00-310
2Solutionare litigiu cu S.C TEXIND S.AXX
TOTAL Pct. IIXX0
Pct. IIITOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II100831100831+500+510
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERALDIRECTOR TEHNIC
MARACINE ALIN MADALINNEAGOE CLAUDIU STEFAN
DIRECTOR DEZVOLTAREPT.DIRECTOR ECONOMIC
MARIN MARIAN VIORELCRACIUN STEFANIA