Hotărârea nr. 44/2020

HCL 44 ORDONATORII TERŢIARI DE CREDITE AI BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                       

  HOTĂRÂREA NR. 44

privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2020

 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24705/2020, raportul nr.25029/2020 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.25595/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, Legii poliţiei locale nr.155/2010, modificată şi completată, Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, modificată şi completată, Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale,  modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,  Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, modificată şi completată, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2020, conform  anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie  Publică  Locală  şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

                                                                                                                         Anexa

la Hotărârea nr. 44/14.02.2020

                  

 

 

 

 

Lista

ordonatorilor terţiari de credite

ai bugetului Municipiului Craiova

pe anul 2020

 

 

 

 

CAPITOLUL  „ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ”

1

Conducător  Poliţia Locală a Municipiului Craiova

 

 

CAPITOLUL „ÎNVĂŢĂMÂNT”

 

Grădiniţe

1

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Tudor Vladimirescu” Craiova

2

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Sf. Ana” Craiova

3

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Traian Demetrescu” Craiova

4

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Paradisul Copiilor” Craiova

5

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Fermecată” Craiova

6

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Petrache Poenaru” Craiova

7

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Voiniceii” Craiova

8

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Dumbrava minunată” Craiova

9

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Floare Albastră” Craiova

10

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Elena Farago” Craiova

11

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Ion Creangă” Craiova

12

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa cu poveşti” Craiova

13

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Eden” Craiova

14

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Piticot” Craiova

15

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Sf. Lucia” Craiova

16

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Floarea Soarelui” Craiova

17

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Phoenix” Craiova

18

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Curcubeul Copilăriei” Craiova

19

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Castelul Fermecat” Craiova

20

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Pinocchio” Craiova

21

Conducător  Grădiniţa cu program prelungit „Nicolae Romanescu” Craiova

 

 

 

 

 

 

 

 

        Şcoli

 

22

Conducător  Şcoala gimnazială  „Traian”  Craiova

23

Conducător  Şcoala gimnazială  „Decebal”  Craiova

24

Conducător  Şcoala gimnazială „Anton Pann”  Craiova

25

Conducător  Şcoala gimnazială  „Ion Ţuculescu”  Craiova

26

Conducător  Şcoala gimnazială „Ion Creangă”  Craiova

27

Conducător  Şcoala gimnazială  „Sf. Dumitru”  Craiova

28

Conducător  Şcoala gimnazială  „Lascăr Catargiu”  Craiova

29

Conducător  Şcoala gimnazială  „Gheorghe Ţiţeica”  Craiova

30

Conducător  Şcoala gimnazială  „Mircea Eliade”  Craiova

31

Conducător  Şcoala gimnazială  „Sf. Gheorghe”  Craiova

32

Conducător  Şcoala gimnazială  „Nicolae Romanescu”  Craiova

33

Conducător  Şcoala gimnazială  „Mihai Viteazul”  Craiova

34

Conducător  Şcoala gimnazială  „Alexandru Macedonski”  Craiova

35

Conducător  Şcoala gimnazială  „Elena Farago”  Craiova

36

Conducător  Şcoala gimnazială  „Gheorghe Bibescu”  Craiova

37

Conducător  Şcoala gimnazială  „Mihai Eminescu”  Craiova

38

Conducător  Şcoala gimnazială  „Nicolae Bălcescu”  Craiova

 

 

Colegii, licee, grupuri

39

Conducător  Colegiul Naţional  „Fraţii Buzeşti”  Craiova

40

Conducător  Colegiul Naţional  „Carol I”  Craiova

41

Conducător  Colegiul Naţional  „Elena Cuza”  Craiova

42

Conducător  Colegiul Naţional Pedagogic  „Ştefan Velovan”  Craiova

43

Conducător  Colegiul Naţional  „Nicolae Titulescu”  Craiova

44

Conducător  Colegiul Economic  „Gheorghe Chiţu”  Craiova

45

Conducător  Liceul Tehnologic  „Constantin Brâncuşi” Craiova

46

Conducător  Liceul Teoretic  „Henri Coandă”  Craiova

47

Conducător  Liceul Teoretic  „Tudor Arghezi”  Craiova

48

Conducător  Liceul Tehnologic  „Ştefan Odobleja”  Craiova

49

Conducător  Liceul cu Program Sportiv  „Petrache Trişcu”  Craiova

50

Conducător  Liceul de Arte  „Marin Sorescu”  Craiova

51

Conducător  Liceul Teologic Adventist Craiova

52

Conducător  Seminarul Teologic Ortodox  „Sfântul Grigorie Teologul”  Craiova

53

Conducător  Liceul  „Traian Vuia”  Craiova

54

Conducător  Liceul  „Matei Basarab”  Craiova

55

Conducător  Liceul de Industrie Alimentară Craiova

56

Conducător  Liceul Tehnologic  „George Bibescu”  Craiova

57

Conducător  Liceul Tehnologic Auto Craiova

58

Conducător  Liceul Energetic Craiova

59

Conducător  Liceul Tehnologic  „Costin D. Neniţescu”  Craiova

60

Conducător  Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova

61

Conducător  Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova

62

Conducător  Liceul  „Charles Laugier”  Craiova

 63             

 

Conducător  Liceul  „Voltaire”  Craiova

  64   Conducător Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj

 

CAPITOLUL „SĂNĂTATE”

1

Conducător  Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova

2

Conducător  Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

3

Conducător  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova

 

 

CAPITOLUL  „CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE”

1

Conducător  Filarmonica Oltenia Craiova

2

Conducător  Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova

3

Conducător  Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova

4

Conducător  Opera Română Craiova

5

Conducător  Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova

6

Conducător  Sport Club Municipal Craiova

 

 

CAPITOLUL  „ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”

1

Conducător  Cămin  Pentru  Persoane  Vârstnice  Craiova

2

Conducător  Serviciul  Public  Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova

   3

Conducător  Direcţia Generală de  Asistenţă  Socială  Craiova

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

STELIAN BĂRĂGAN