Hotărârea nr. 41/2020

HCL 41 BUGETUL CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                        

                                                                                                                            

 

 

        HOTĂRÂREA NR.41

privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2020

 

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24697/2020, raportul nr.24990/2020 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.25553/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat, pe anul 2020;       

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă bugetul creditelor externe al municipiului Craiova, pentru anul 2020, la valoarea de 28.131 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

                                 Anexa

(mii lei)

APROBAT: Buget initial

BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE

14‑Februarie‑2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

r 1

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CREDITE EXTERNE‑SURSA DE FINANTARE‑TOTAL

r 2

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

III.OPERATIUNI FINANCIARE

0016

r 3

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

Alte operatiuni financiare

4106

r 4

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

Sume aferente creditelor externe

41060301

r 5

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

CREDITE EXTERNE‑CHELTUIELI

5006

r 7

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

06.70

r 20

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

06.71

r 21

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

06.7101

r 21

 28.131,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Constructii

06.710101

r 21

 15.026,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

06.710102

r 21

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 28

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

CAP. Autoritati publice si actiuni externe

5106

r 29

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5106.70

r 42

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5106.71

r 43

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5106.7101

r 43

 11.270,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Constructii

5106.710101

r 43

 11.270,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 5106:

r 51

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

Autoritati executive si legislative

510601

r 52

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

Autoritati executive

51060103

r 53

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6306

r 128

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 1 of 4

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA

la Hotărârea nr. 41/14.02.2020


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

CAP. Invatamant

6506

r 129

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6506.70

r 142

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6506.71

r 143

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6506.7101

r 143

 3.756,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Constructii

6506.710101

r 143

 3.756,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 6506:

r 150

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

Invatamant secundar (rd.45 la 46)

650604

r 154

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

Invatamant secundar inferior

65060401

r 155

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7906

r 318

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CAP. Transporturi

8406

r 394

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8406.70

r 407

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8406.71

r 408

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8406.7101

r 408

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

8406.710102

r 408

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 8406:

r 415

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Transport rutier

840603

r 416

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Transport en comun

84060302

r 418

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

PARTEA a‑VII‑a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9606

r 423

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

DEFICIT

9906

r 425

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

r 428

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 454

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6306

r 553

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7906

r 743

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===  ==============================

r 853

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CREDITE EXTERNE‑SURSA DE FINANTARE‑SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

r 854

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

III.OPERATIUNI FINANCIARE

0016

r 855

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

Alte operatiuni financiare

4106

r 856

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

Sume aferente creditelor externe

41060301

r 857

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

CREDITE EXTERNE‑CHELTUIELI‑SECTIUNEA DEZVOLTARE

5006

r 858

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

06.70

r 871

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

06.71

r 872

 28.131,00

 22.517,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

06.7101

r 872

 28.131,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Constructii

06.710101

r 872

 15.026,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 2 of 4

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Masini, echipamente si mijloace de transport

06.710102

r 872

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 879

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

CAP. Autoritati publice si actiuni externe

5106

r 880

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5106.70

r 893

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5106.71

r 894

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5106.7101

r 894

 11.270,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Constructii

5106.710101

r 894

 11.270,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 5106:

r 901

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

Autoritati executive si legislative

510601

r 902

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

Autoritati executive

51060103

r 903

 11.270,00

 9.851,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6306

r 978

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

CAP. Invatamant

6506

r 979

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6506.70

r 992

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6506.71

r 993

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6506.7101

r 993

 3.756,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Constructii

6506.710101

r 993

 3.756,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 6506:

r 1000

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

Invatamant secundar (rd.45 la 46)

650604

r 1004

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

Invatamant secundar inferior

65060401

r 1005

 3.756,00

 12.666,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7906

r 1168

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CAP. Transporturi

8406

r 1244

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8406.70

r 1257

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8406.71

r 1258

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8406.7101

r 1258

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

8406.710102

r 1258

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 8406:

r 1265

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Transport rutier

840603

r 1266

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Transport in comun

84060302

r 1268

 13.105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

PARTEA a‑VII‑a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9606

r 1273

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

DEFICIT

9906

r 1275

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 3 of 4

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

STELIAN BĂRĂGAN

Page 4 of 4

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA