Hotărârea nr. 40/2020

HCL 40 BUGETELE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                   

        HOTĂRÂREA NR. 40

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24670/2020, raportul nr.24935/2020 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.25321/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 şi Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;     

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020, prevăzute în anexele nr.1-60 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 40

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24670/2020, raportul nr.24935/2020 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.25321/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 și Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020, prevăzute în anexele nr.1-60 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Stelian BĂRĂGAN

ANEXA 1

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-Februarie-2020

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

400,00

410,00

410,00

420,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

400,00

410,00

410,00

420,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

400,00

410,00

410,00

420,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

400,00

410,00

410,00

420,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

400,00

410,00

410,00

420,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

400,00

410,00

410,00

420,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

428,00

410,00

410,00

420,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

428,00

410,00

410,00

420,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

428,00

410,00

410,00

420,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

428,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

428,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

428,00

410,00

410,00

420,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

428,00

410,00

410,00

420,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

428,00

410,00

410,00

420,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

428,00

410,00

410,00

420,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

428,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

428,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

428,00

410,00

410,00

420,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

428,CC

410,00

410,00

420,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

428,CC

410,00

410,00

420,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-28,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

28,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

400,00

410,00

410,00

420,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

400,00

410,00

410,00

420,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

400,00

410,00

410,00

420,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

400,00

410,00

410,00

420,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

400,00

410,00

410,00

420,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

400,00

410,00

410,00

420,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

428,00

410,00

410,00

420,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

428,00

410,00

410,00

420,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

428,00

410,00

410,00

420,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

428,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

428,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

428,00

410,00

410,00

420,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

428,00

410,00

410,00

420,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

428,00

410,00

410,00

420,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

428,00

410,00

410,00

420,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

428,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

428,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

428,00

410,00

410,00

420,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

428,00

410,00

410,00

420,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

428,00

410,00

410,00

420,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-28,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

28,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

28,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

J          vv      r 3

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 2

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA SF.ANA

Aprobat: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

210,00

213,00

215,00

220,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

210,00

213,00

215,00

220,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

210,00

213,00

215,00

220,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

210,00

213,00

215,00

220,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

210,00

213,00

215,00

220,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

210,00

213,00

215,00

220,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

218,00

213,00

215,00

220,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

218,00

213,00

215,00

220,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

218,00

213,00

215,00

220,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

218,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

218,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

218,00

213,00

215,00

220,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

218,00

213,00

215,00

220,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

218,00

213,00

215,00

220,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

218,00

213,00

215,00

220,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

218,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

218,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

218,00

213,00

215,00

220,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

218,CC

213,00

215,00

220,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

218,CC

213,00

215,00

220,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-8,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

210,00

213,00

215,00

220,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

210,00

213,00

215,00

220,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

210,00

213,00

215,00

220,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

210,00

213,00

215,00

220,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

210,00

213,00

215,00

220,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

210,00

213,00

215,00

220,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

218,00

213,00

215,00

220,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

218,00

213,00

215,00

220,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

218,00

213,00

215,00

220,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

218,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

218,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

218,00

213,00

215,00

220,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

218,00

213,00

215,00

220,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

218,00

213,00

215,00

220,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

218,00

213,00

215,00

220,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

218,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

218,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

218,00

213,00

215,00

220,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

218,00

213,00

215,00

220,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

218,00

213,00

215,00

220,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-8,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘNEDITE DE SEDINȚĂ,

J          vv      r 3

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 3

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA TRAIAN DEMETRESCU

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

199,00

200,00

200,00

200,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

199,00

200,00

200,00

200,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

199,00

200,00

200,00

200,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

199,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

199,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

199,00

200,00

200,00

200,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

199,00

200,00

200,00

200,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

199,00

200,00

200,00

200,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

199,00

200,00

200,00

200,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

199,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

199,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

199,00

200,00

200,00

200,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

199,CC

200,00

200,00

200,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

199,CC

200,00

200,00

200,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-9,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

190,00

200,00

200,00

200,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

190,00

200,00

200,00

200,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

199,00

200,00

200,00

200,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

199,00

200,00

200,00

200,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

199,00

200,00

200,00

200,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

199,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

199,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

199,00

200,00

200,00

200,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

199,00

200,00

200,00

200,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

199,00

200,00

200,00

200,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

199,00

200,00

200,00

200,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

199,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

199,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

199,00

200,00

200,00

200,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

199,00

200,00

200,00

200,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

199,00

200,00

200,00

200,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-9,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ, STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 4

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA PARADISUL COPIILOR

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

220,00

221,00

222,00

223,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

220,00

221,00

222,00

223,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

220,00

221,00

222,00

223,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

220,00

221,00

222,00

223,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

220,00

221,00

222,00

223,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

220,00

221,00

222,00

223,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

226,00

221,00

222,00

223,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

226,00

221,00

222,00

223,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

226,00

221,00

222,00

223,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

226,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

226,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

226,00

221,00

222,00

223,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

226,00

221,00

222,00

223,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

226,00

221,00

222,00

223,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

226,00

221,00

222,00

223,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

226,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

226,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

226,00

221,00

222,00

223,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

226,CC

221,00

222,00

223,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

226,CC

221,00

222,00

223,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-6,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

220,00

221,00

222,00

223,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

220,00

221,00

222,00

223,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

220,00

221,00

222,00

223,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

220,00

221,00

222,00

223,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

220,00

221,00

222,00

223,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

220,00

221,00

222,00

223,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

226,00

221,00

222,00

223,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

226,00

221,00

222,00

223,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

226,00

221,00

222,00

223,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

226,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

226,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

226,00

221,00

222,00

223,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

226,00

221,00

222,00

223,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

226,00

221,00

222,00

223,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

226,00

221,00

222,00

223,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

226,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

226,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

226,00

221,00

222,00

223,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

226,00

221,00

222,00

223,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

226,00

221,00

222,00

223,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-6,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

>                        J           r 9

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 5

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA CASUTA FERMECATA

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

186,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

186,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

186,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

186,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

186,CC

188,00

190,00

192,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

186,CC

188,00

190,00

192,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

186,00

188,00

190,00

192,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

186,00

188,00

190,00

192,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

186,00

188,00

190,00

192,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

186,00

188,00

190,00

192,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

186,00

188,00

190,00

192,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

186,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

186,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

186,00

188,00

190,00

192,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

186,00

188,00

190,00

192,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

186,00

188,00

190,00

192,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

186,00

188,00

190,00

192,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

186,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

186,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

186,00

188,00

190,00

192,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

186,00

188,00

190,00

192,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

186,00

188,00

190,00

192,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

>                        J           r 9

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 6

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA PETRACHE POENARU

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

210,00

290,00

295,00

300,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

210,00

290,00

295,00

300,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

210,00

290,00

295,00

300,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

210,00

290,00

295,00

300,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

210,00

290,00

295,00

300,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

210,00

290,00

295,00

300,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

287,00

290,00

295,00

300,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

287,00

290,00

295,00

300,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

287,00

290,00

295,00

300,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

287,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

287,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

287,00

290,00

295,00

300,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

287,00

290,00

295,00

300,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

287,00

290,00

295,00

300,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

287,00

290,00

295,00

300,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

287,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

287,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

287,00

290,00

295,00

300,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

287,CC

290,00

295,00

300,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

287,CC

290,00

295,00

300,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-77,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

77,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

210,00

290,00

295,00

300,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

210,00

290,00

295,00

300,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

210,00

290,00

295,00

300,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

210,00

290,00

295,00

300,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

210,00

290,00

295,00

300,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

210,00

290,00

295,00

300,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

287,00

290,00

295,00

300,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

287,00

290,00

295,00

300,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

287,00

290,00

295,00

300,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

287,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

287,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

287,00

290,00

295,00

300,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

287,00

290,00

295,00

300,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

287,00

290,00

295,00

300,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

287,00

290,00

295,00

300,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

287,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

287,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

287,00

290,00

295,00

300,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

287,00

290,00

295,00

300,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

287,00

290,00

295,00

300,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-77,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

77,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

77,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

>                        J           r 9

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 7

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA VOINICEII

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

291,00

300,00

300,00

300,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

291,00

300,00

300,00

300,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

291,00

300,00

300,00

300,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

291,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

291,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

291,00

300,00

300,00

300,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

291,00

300,00

300,00

300,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

291,00

300,00

300,00

300,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

291,00

300,00

300,00

300,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

291,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

291,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

291,00

300,00

300,00

300,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

291,CC

300,00

300,00

300,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

291,CC

300,00

300,00

300,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-11,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

11,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

280,00

300,00

300,00

300,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

280,00

300,00

300,00

300,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

291,00

300,00

300,00

300,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

291,00

300,00

300,00

300,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

291,00

300,00

300,00

300,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

291,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

291,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

291,00

300,00

300,00

300,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

291,00

300,00

300,00

300,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

291,00

300,00

300,00

300,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

291,00

300,00

300,00

300,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

291,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

291,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

291,00

300,00

300,00

300,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

291,00

300,00

300,00

300,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

291,00

300,00

300,00

300,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-11,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

11,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

11,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 8

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

352,00

372,00

390,00

400,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

352,00

372,00

390,00

400,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

352,00

372,00

390,00

400,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

352,00

372,00

390,00

400,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

352,00

372,00

390,00

400,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

352,00

372,00

390,00

400,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

357,00

372,00

390,00

400,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

357,00

372,00

390,00

400,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

357,00

372,00

390,00

400,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

357,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

357,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

357,00

372,00

390,00

400,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

357,00

372,00

390,00

400,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

357,00

372,00

390,00

400,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

357,00

372,00

390,00

400,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

357,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

357,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

357,00

372,00

390,00

400,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

357,CC

372,00

390,00

400,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

357,CC

372,00

390,00

400,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-5,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

352,00

372,00

390,00

400,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

352,00

372,00

390,00

400,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

352,00

372,00

390,00

400,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

352,00

372,00

390,00

400,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

352,00

372,00

390,00

400,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

352,00

372,00

390,00

400,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

357,00

372,00

390,00

400,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

357,00

372,00

390,00

400,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

357,00

372,00

390,00

400,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

357,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

357,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

357,00

372,00

390,00

400,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

357,00

372,00

390,00

400,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

357,00

372,00

390,00

400,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

357,00

372,00

390,00

400,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

357,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

357,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

357,00

372,00

390,00

400,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

357,00

372,00

390,00

400,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

357,00

372,00

390,00

400,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-5,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

>                        J           r 9

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 9

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA FLOARE ALBASTRA

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

294,00

290,00

292,00

295,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

294,00

290,00

292,00

295,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

294,00

290,00

292,00

295,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

294,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

294,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

294,00

290,00

292,00

295,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

294,00

290,00

292,00

295,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

294,00

290,00

292,00

295,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

294,00

290,00

292,00

295,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

294,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

294,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

294,00

290,00

292,00

295,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

294,CC

290,00

292,00

295,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

294,CC

290,00

292,00

295,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-6,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

288,00

290,00

292,00

295,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

288,00

290,00

292,00

295,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

294,00

290,00

292,00

295,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

294,00

290,00

292,00

295,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

294,00

290,00

292,00

295,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

294,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

294,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

294,00

290,00

292,00

295,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

294,00

290,00

292,00

295,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

294,00

290,00

292,00

295,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

294,00

290,00

292,00

295,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

294,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

294,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

294,00

290,00

292,00

295,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

294,00

290,00

292,00

295,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

294,00

290,00

292,00

295,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-6,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

j                     „    „            r f

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 10

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA ELENA FARAGO

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

345,00

340,00

350,00

360,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

345,00

340,00

350,00

360,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

345,00

340,00

350,00

360,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

345,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

345,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

345,00

340,00

350,00

360,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

345,00

340,00

350,00

360,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

345,00

340,00

350,00

360,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

345,00

340,00

350,00

360,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

345,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

345,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

345,00

340,00

350,00

360,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

345,CC

340,00

350,00

360,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

345,CC

340,00

350,00

360,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-8,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

337,00

340,00

350,00

360,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

337,00

340,00

350,00

360,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

345,00

340,00

350,00

360,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

345,00

340,00

350,00

360,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

345,00

340,00

350,00

360,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

345,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

345,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

345,00

340,00

350,00

360,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

345,00

340,00

350,00

360,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

345,00

340,00

350,00

360,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

345,00

340,00

350,00

360,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

345,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

345,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

345,00

340,00

350,00

360,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

345,00

340,00

350,00

360,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

345,00

340,00

350,00

360,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-8,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                     w                  9    3

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 11

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA ION CREANGA

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

260,00

265,00

265,00

265,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

260,00

265,00

265,00

265,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

260,00

265,00

265,00

265,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

260,00

265,00

265,00

265,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

260,00

265,00

265,00

265,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

260,00

265,00

265,00

265,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

268,00

265,00

265,00

265,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

268,00

265,00

265,00

265,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

268,00

265,00

265,00

265,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

268,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

268,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

268,00

265,00

265,00

265,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

268,00

265,00

265,00

265,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

268,00

265,00

265,00

265,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

268,00

265,00

265,00

265,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

268,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

268,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

268,00

265,00

265,00

265,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

268,CC

265,00

265,00

265,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

268,CC

265,00

265,00

265,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-8,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

260,00

265,00

265,00

265,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

260,00

265,00

265,00

265,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

260,00

265,00

265,00

265,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

260,00

265,00

265,00

265,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

260,00

265,00

265,00

265,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

260,00

265,00

265,00

265,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

268,00

265,00

265,00

265,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

268,00

265,00

265,00

265,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

268,00

265,00

265,00

265,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

268,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

268,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

268,00

265,00

265,00

265,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

268,00

265,00

265,00

265,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

268,00

265,00

265,00

265,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

268,00

265,00

265,00

265,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

268,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

268,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

268,00

265,00

265,00

265,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

268,00

265,00

265,00

265,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

268,00

265,00

265,00

265,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-8,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

>                        J           r 9

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 12

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA CASUTA CU POVESTI

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

358,00

350,00

350,00

350,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

358,00

350,00

350,00

350,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

358,00

350,00

350,00

350,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

358,00

350,00

350,00

350,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

358,00

350,00

350,00

350,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

358,00

350,00

350,00

350,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

358,00

350,00

350,00

350,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

358,00

350,00

350,00

350,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

358,CC

350,00

350,00

350,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

358,CC

350,00

350,00

350,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-18,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

18,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

340,00

350,00

350,00

350,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

340,00

350,00

350,00

350,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

358,00

350,00

350,00

350,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

358,00

350,00

350,00

350,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

358,00

350,00

350,00

350,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

358,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

358,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

358,00

350,00

350,00

350,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

358,00

350,00

350,00

350,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

358,00

350,00

350,00

350,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

358,00

350,00

350,00

350,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

358,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

358,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

358,00

350,00

350,00

350,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

358,00

350,00

350,00

350,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

358,00

350,00

350,00

350,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-18,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

18,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

18,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                     w                  9    3

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 13

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA EDEN

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

215,00

218,00

220,00

222,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

215,00

218,00

220,00

222,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

215,00

218,00

220,00

222,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

215,00

218,00

220,00

222,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

215,00

218,00

220,00

222,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

215,00

218,00

220,00

222,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

223,00

218,00

220,00

222,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

223,00

218,00

220,00

222,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

223,00

218,00

220,00

222,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

223,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

223,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

223,00

218,00

220,00

222,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

223,00

218,00

220,00

222,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

223,00

218,00

220,00

222,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

223,00

218,00

220,00

222,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

223,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

223,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

223,00

218,00

220,00

222,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

223,CC

218,00

220,00

222,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

223,CC

218,00

220,00

222,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-8,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

215,00

218,00

220,00

222,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

215,00

218,00

220,00

222,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

215,00

218,00

220,00

222,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

215,00

218,00

220,00

222,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

215,00

218,00

220,00

222,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

215,00

218,00

220,00

222,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

223,00

218,00

220,00

222,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

223,00

218,00

220,00

222,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

223,00

218,00

220,00

222,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

223,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

223,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

223,00

218,00

220,00

222,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

223,00

218,00

220,00

222,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

223,00

218,00

220,00

222,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

223,00

218,00

220,00

222,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

223,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

223,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

223,00

218,00

220,00

222,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

223,00

218,00

220,00

222,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

223,00

218,00

220,00

222,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-8,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                     w                  9    3

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 14

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA PITICOT

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

344,00

350,00

350,00

350,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

344,00

350,00

350,00

350,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

344,00

350,00

350,00

350,00

r 10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

4,00

5,00

5,00

5,00

r 11

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

4,00

5,00

5,00

5,00

r 12

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

4,00

5,00

5,00

5,00

r 13

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

4,00

5,00

5,00

5,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

340,00

345,00

345,00

345,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

340,00

345,00

345,00

345,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

340,00

345,00

345,00

345,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 212

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Reparatii curente

10.2002

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 331

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Reparatii curente

6510.2002

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-7,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

344,00

350,00

350,00

350,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

344,00

350,00

350,00

350,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

344,00

350,00

350,00

350,00

r 625

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

4,00

5,00

5,00

5,00

r 626

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

4,00

5,00

5,00

5,00

r 627

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

4,00

5,00

5,00

5,00

r 628

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

4,00

5,00

5,00

5,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

340,00

345,00

345,00

345,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

340,00

345,00

345,00

345,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

340,00

345,00

345,00

345,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 686

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Reparatii curente

10.2002

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 781

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Reparatii curente

6510.2002

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

0.00

351,00

350,00

350,00

350,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-7,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

J                        J           >   '

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 15

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA SF.LUCIA

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

31C,CC

310,00

320,00

320,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

31C,CC

310,00

320,00

320,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

310,00

310,00

320,00

320,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

310,00

310,00

320,00

320,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

310,00

310,00

320,00

320,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

310,00

310,00

320,00

320,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

310,00

310,00

320,00

320,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

310,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

310,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

310,00

310,00

320,00

320,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

310,00

310,00

320,00

320,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

310,00

310,00

320,00

320,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

310,00

310,00

320,00

320,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

310,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

310,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

310,00

310,00

320,00

320,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

310,00

310,00

320,00

320,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

310,00

310,00

320,00

320,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDITE DE ȘEDINȚĂ,

j                   „                 r '

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 16

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA FLOAREA SOARELUI

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

304,00

350,00

375,00

400,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

304,00

350,00

375,00

400,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

304,00

350,00

375,00

400,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

304,00

350,00

375,00

400,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

304,00

350,00

375,00

400,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

304,00

350,00

375,00

400,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

326,00

350,00

375,00

400,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

326,00

350,00

375,00

400,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

326,00

350,00

375,00

400,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

326,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

326,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

326,00

350,00

375,00

400,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

326,00

350,00

375,00

400,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

326,00

350,00

375,00

400,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

326,00

350,00

375,00

400,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

326,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

326,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

326,00

350,00

375,00

400,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

326,C C

350,00

375,00

400,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

326,C C

350,00

375,00

400,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-22,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

22,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

304,00

350,00

375,00

400,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

304,00

350,00

375,00

400,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

304,00

350,00

375,00

400,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

304,00

350,00

375,00

400,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

304,00

350,00

375,00

400,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

304,00

350,00

375,00

400,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

326,00

350,00

375,00

400,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

326,00

350,00

375,00

400,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

326,00

350,00

375,00

400,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

326,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

326,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

326,00

350,00

375,00

400,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

326,00

350,00

375,00

400,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

326,00

350,00

375,00

400,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

326,00

350,00

375,00

400,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

326,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

326,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

326,00

350,00

375,00

400,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

326,00

350,00

375,00

400,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

326,00

350,00

375,00

400,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-22,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

22,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

22,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

>                        J           r 9

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 17

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA PHOENIX

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

241,00

260,00

265,00

270,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

241,00

260,00

265,00

270,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

241,00

260,00

265,00

270,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

241,00

260,00

265,00

270,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

241,00

260,00

265,00

270,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

241,00

260,00

265,00

270,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

256,00

260,00

265,00

270,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

256,00

260,00

265,00

270,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

256,00

260,00

265,00

270,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

256,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

256,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

256,00

260,00

265,00

270,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

256,00

260,00

265,00

270,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

256,00

260,00

265,00

270,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

256,00

260,00

265,00

270,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

256,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

256,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

256,00

260,00

265,00

270,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

256,CC

260,00

265,00

270,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

256,CC

260,00

265,00

270,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-15,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

241,00

260,00

265,00

270,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

241,00

260,00

265,00

270,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

241,00

260,00

265,00

270,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

241,00

260,00

265,00

270,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

241,00

260,00

265,00

270,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

241,00

260,00

265,00

270,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

256,00

260,00

265,00

270,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

256,00

260,00

265,00

270,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

256,00

260,00

265,00

270,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

256,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

256,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

256,00

260,00

265,00

270,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

256,00

260,00

265,00

270,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

256,00

260,00

265,00

270,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

256,00

260,00

265,00

270,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

256,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

256,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

256,00

260,00

265,00

270,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

256,00

260,00

265,00

270,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

256,00

260,00

265,00

270,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-15,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

15,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

15,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

>                        J           r 9

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 18

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

216,00

217,00

218,00

219,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

216,00

217,00

218,00

219,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

216,00

217,00

218,00

219,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

216,00

217,00

218,00

219,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

216,00

217,00

218,00

219,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

216,00

217,00

218,00

219,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

226,00

217,00

218,00

219,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

226,00

217,00

218,00

219,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

226,00

217,00

218,00

219,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

226,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

226,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

226,00

217,00

218,00

219,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

226,00

217,00

218,00

219,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

226,00

217,00

218,00

219,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

226,00

217,00

218,00

219,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

226,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

226,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

226,00

217,00

218,00

219,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

226,CC

217,00

218,00

219,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

226,CC

217,00

218,00

219,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-10,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

216,00

217,00

218,00

219,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

216,00

217,00

218,00

219,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

216,00

217,00

218,00

219,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

216,00

217,00

218,00

219,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

216,00

217,00

218,00

219,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

216,00

217,00

218,00

219,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

226,00

217,00

218,00

219,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

226,00

217,00

218,00

219,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

226,00

217,00

218,00

219,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

226,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

226,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

226,00

217,00

218,00

219,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

226,00

217,00

218,00

219,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

226,00

217,00

218,00

219,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

226,00

217,00

218,00

219,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

226,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

226,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

226,00

217,00

218,00

219,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

226,00

217,00

218,00

219,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

226,00

217,00

218,00

219,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-10,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

>                        J           r 9

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 19

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA CASTELUL FERMECAT

APOBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

183,00

190,00

190,00

190,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

183,00

190,00

190,00

190,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

183,00

190,00

190,00

190,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

183,00

190,00

190,00

190,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

183,00

190,00

190,00

190,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

183,00

190,00

190,00

190,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

201,00

190,00

190,00

190,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

201,00

190,00

190,00

190,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

201,00

190,00

190,00

190,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

201,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

201,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

201,00

190,00

190,00

190,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

201,00

190,00

190,00

190,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

201,00

190,00

190,00

190,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

201,00

190,00

190,00

190,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

201,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

201,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

201,00

190,00

190,00

190,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

2C1,CC

190,00

190,00

190,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

2C1,CC

190,00

190,00

190,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-18,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

18,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

183,00

190,00

190,00

190,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

183,00

190,00

190,00

190,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

183,00

190,00

190,00

190,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

183,00

190,00

190,00

190,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

183,00

190,00

190,00

190,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

183,00

190,00

190,00

190,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

201,00

190,00

190,00

190,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

201,00

190,00

190,00

190,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

201,00

190,00

190,00

190,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

201,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

201,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

201,00

190,00

190,00

190,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

201,00

190,00

190,00

190,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

201,00

190,00

190,00

190,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

201,00

190,00

190,00

190,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

201,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

201,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

201,00

190,00

190,00

190,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

201,00

190,00

190,00

190,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

201,00

190,00

190,00

190,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-18,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

18,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

18,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

>                        J           r 9

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 20

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA PINOCCHIO

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

217,00

233,00

233,00

233,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

217,00

233,00

233,00

233,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

217,00

233,00

233,00

233,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

217,00

233,00

233,00

233,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

217,00

233,00

233,00

233,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

217,00

233,00

233,00

233,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

223,00

233,00

233,00

233,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

223,00

233,00

233,00

233,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

223,00

233,00

233,00

233,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

223,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

223,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

223,00

233,00

233,00

233,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

223,00

233,00

233,00

233,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

223,00

233,00

233,00

233,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

223,00

233,00

233,00

233,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

223,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

223,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

223,00

233,00

233,00

233,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

223,CC

233,00

233,00

233,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

223,CC

233,00

233,00

233,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-6,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

217,00

233,00

233,00

233,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

217,00

233,00

233,00

233,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

217,00

233,00

233,00

233,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

217,00

233,00

233,00

233,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

217,00

233,00

233,00

233,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

217,00

233,00

233,00

233,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

223,00

233,00

233,00

233,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

223,00

233,00

233,00

233,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

223,00

233,00

233,00

233,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

223,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

223,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

223,00

233,00

233,00

233,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

223,00

233,00

233,00

233,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

223,00

233,00

233,00

233,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

223,00

233,00

233,00

233,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

223,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

223,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

223,00

233,00

233,00

233,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

223,00

233,00

233,00

233,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

223,00

233,00

233,00

233,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-6,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 21

la Hotararea nr.40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-februarie-2020

GRADINITA NICOLAE ROMANESCU

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

357,00

360,00

360,00

360,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

357,00

360,00

360,00

360,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

357,00

360,00

360,00

360,00

r 10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 11

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 12

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 13

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

351,00

354,00

354,00

354,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

351,00

354,00

354,00

354,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

351,00

354,00

354,00

354,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

376,00

360,00

360,00

360,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

376,00

360,00

360,00

360,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

376,00

360,00

360,00

360,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

18,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

18,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

376,00

360,00

360,00

360,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

358,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

358,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

18,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

18,CC

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-19,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

19,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

357,00

360,00

360,00

360,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

357,00

360,00

360,00

360,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

357,00

360,00

360,00

360,00

r 625

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 626

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 627

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 628

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

351,00

354,00

354,00

354,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

351,00

354,00

354,00

354,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

351,00

354,00

354,00

354,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

376,00

360,00

360,00

360,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

376,00

360,00

360,00

360,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

376,00

360,00

360,00

360,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

358,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

358,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

C.CC

18,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 686

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

18,CC

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

358,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

358,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

18,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

18,CC

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

0.00

376,CC

360,00

360,00

360,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-19,CC

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

19,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

19,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, STELIAN BĂRĂGAN

Anexa 22 la HCL 40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-Februarie-2020

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 11

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 12

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 13

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

60,00

17,00

17,00

17,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

60,00

17,00

17,00

17,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

60,00

17,00

17,00

17,00

r 212

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Reparatii curente

10.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

60,00

17,00

17,00

17,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

60,00

17,00

17,00

17,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 331

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

2C,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

0.00

15,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Apa, canal si salubritate

6510.200104

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Reparatii curente

6510.2002

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

3C,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

3C,CC

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 353

Invatamant secundar

651004

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 354

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-43,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

C.CC

43,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

C.CC

17,00

17,00

17,00

17,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

C.CC

17,00

17,00

17,00

17,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

C.CC

17,00

17,00

17,00

17,00

r 625

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

C.CC

17,00

17,00

17,00

17,00

r 626

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

C.CC

17,00

17,00

17,00

17,00

r 627

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

C.CC

17,00

17,00

17,00

17,00

r 628

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

C.CC

17,00

17,00

17,00

17,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

60,00

17,00

17,00

17,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

C.CC

60,00

17,00

17,00

17,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

60,00

17,00

17,00

17,00

r 686

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

20,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

C.CC

15,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Apa, canal si salubritate

10.200104

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Reparatii curente

10.2002

C.CC

10,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

C.CC

30,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 686

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

3C,CC

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 781

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01 .30)

6510.2001

0.00

2C,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

0.00

15,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Apa, canal si salubritate

6510.200104

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Reparatii curente

6510.2002

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

3C,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

3C,CC

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 797

Invatamant secundar

651004

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 798

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

6C,CC

17,00

17,00

17,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-43,C C

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

43,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

43,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

STELIAN BARAGAN

Anexa 23 la HCL 40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-Februarie-2020

SCOALA GIMNAZIALA DECEBAL

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

20,00

20,00

20,00

20,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

20,00

20,00

20,00

20,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

20,00

20,00

20,00

20,00

r 10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

20,00

20,00

20,00

20,00

r 11

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

20,00

20,00

20,00

20,00

r 12

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

20,00

20,00

20,00

20,00

r 13

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

20,00

20,00

20,00

20,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

28,00

20,00

20,00

20,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

28,00

20,00

20,00

20,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

28,00

20,00

20,00

20,00

r 212

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

11,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Transport

10.200107

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Reparatii curente

10.2002

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

28,00

20,00

20,00

20,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 331

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

11,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Transport

6510.200107

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Reparatii curente

6510.2002

0.00

12,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 352

Invatamant primar

65100302

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-8,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

C.CC

8,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

C.CC

20,00

20,00

20,00

20,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

C.CC

20,00

20,00

20,00

20,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

C.CC

20,00

20,00

20,00

20,00

r 625

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

C.CC

20,00

20,00

20,00

20,00

r 626

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

C.CC

20,00

20,00

20,00

20,00

r 627

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

C.CC

20,00

20,00

20,00

20,00

r 628

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

C.CC

20,00

20,00

20,00

20,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

28,00

20,00

20,00

20,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

C.CC

28,00

20,00

20,00

20,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

28,00

20,00

20,00

20,00

r 686

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

11,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Materiale pentru curatenie

10.200102

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Transport

10.200107

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 686

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 686

Reparatii curente

1 0.2002

0.00

12,CC

0,00

0,00

0,00

r 686

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

1 0.2005

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 686

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 781

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01 .30)

6510.2001

0.00

11,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Transport

6510.200107

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Reparatii curente

6510.2002

0.00

12,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 781

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 796

Invatamant primar

65100302

0.00

28,CC

20,00

20,00

20,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

8,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

STELIAN BARAGAN

Anexa 24 la HCL 40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-Februarie-2020

SCOALA GIMNAZIALA ION TUCULESCU

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 212

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

91,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

91,00

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 331

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

91,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

91,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

91,CC

92,00

92,00

92,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

91,CC

92,00

92,00

92,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 636

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 637

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

0.0C

91,00

92,00

92,00

92,00

r 638

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.0C

91,00

92,00

92,00

92,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

91,00

92,00

92,00

92,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

91,00

92,00

92,00

92,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

91,00

92,00

92,00

92,00

r 686

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

91,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

91,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

91,00

92,00

92,00

92,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

91,00

92,00

92,00

92,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

91,00

92,00

92,00

92,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

91,00

92,00

92,00

92,00

r 781

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

91,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

91,00

0,00

0,00

0,00

r 793

Din total capitol 65:

C.CC

91,00

92,00

92,00

92,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

91,00

92,00

92,00

92,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

91,00

92,00

92,00

92,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

STELIAN BARAGAN

Anexa 25 la HCL 40/14.02.2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14-Februarie-2020

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

7,00

8,00

9,00

10,00

r 3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

7,00

8,00

9,00

10,00

r 9

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

7,00

8,00

9,00

10,00

r 10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

7,00

8,00

9,00

10,00

r 11

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

7,00

8,00

9,00

10,00

r 12

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

7,00

8,00

9,00

10,00

r 13

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

7,00

8,00

9,00

10,00

r 209

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

19,00

8,00

9,00

10,00

r 210

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

19,00

8,00

9,00

10,00

r 212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

19,00

8,00

9,00

10,00

r 212

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Reparatii curente

10.2002

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 212

Consultanta si expertiza

10.2012

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 212

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

1,CC

0,00

0,00

0,00

r 230

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 300

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 328

CAP. Invatamant

6510

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 331

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

7,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Carburanti si lubrefiantix

6510.200105

0.00

1,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6510.200108

0.00

1,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Reparatii curente

6510.2002

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Deplasari interne, detasari, transferari

6510.200601

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Consultanta si expertiza

6510.2012

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 331

Pregatire profesionala

6510.2013

0.00

1,CC

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 65:

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 350

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 351

Invatamant prescolar

65100301

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 458

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

r 514

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 612

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

C.CC

-12,00

0,00

0,00

0,00

r 614

EXCEDENT

9810

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 615

DEFICIT

9910

C.CC

12,00

0,00

0,00

0,00

r 616

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 617

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

C.CC

7,00

8,00

9,00

10,00

r 618

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

C.CC

7,00

8,00

9,00

10,00

r 624

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

C.CC

7,00

8,00

9,00

10,00

r 625

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

C.CC

7,00

8,00

9,00

10,00

r 626

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

C.CC

7,00

8,00

9,00

10,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 627

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

7,CC

8,00

9,00

10,00

r 628

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

7,CC

8,00

9,00

10,00

r 683

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

19,00

8,00

9,00

10,00

r 684

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 686

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

19,00

8,00

9,00

10,00

r 686

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

7,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

C.CC

1,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

C.CC

1,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Reparatii curente

10.2002

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Alte obiecte de inventar

10.200530

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Consultanta si expertiza

10.2012

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Pregatire profesionala

10.2013

C.CC

1,00

0,00

0,00

0,00

r 698

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

C.CC

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

19,00

8,00

9,00

10,00

r 778

CAP. Invatamant

6510

C.CC

19,00

8,00

9,00

10,00

r 779

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

19,00

8,00

9,00

10,00

r 781

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

19,00

8,00

9,00

10,00

r 781

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

C.CC

7,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Carburanti si lubrefiantix

6510.200105

C.CC

1,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6510.200108

C.CC

1,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Reparatii curente

6510.2002

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Alte obiecte de inventar

6510.200530

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Deplasari interne, detasari, transferari

6510.200601

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Consultanta si expertiza

6510.2012

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 781

Pregatire profesionala

6510.2013

C.CC

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 793

Din total capitol 65:

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 794

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 795

Invatamant prescolar

65100301

0.00

19,CC

8,00

9,00

10,00

r 999

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0.00

-12,CC

0,00

0,00

0,00

r 1001

EXCEDENT

9810

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1002

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1003

DEFICIT

9910

0.00

12,CC

0,00

0,00

0,00

r 1004

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0.00

12,CC

0,00

0,00

0,00

r 1005

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1228

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1247

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1346