Hotărârea nr. 4/2020

HCL 4 CONCESIONAREA CĂTRE R.A.T. SRL A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                           

 

 

           HOTĂRÂREA NR. 4

privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 08.01.2020;

                     Având în vedere referatul de aprobare nr.228783/2019, raportul nr.228786/2019 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.229136/2019 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi rapoartele nr.4/2020 al Comisiei I - Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.8/2020 al Comisiei III - Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale şi nr.12/2020 al Comisiei V - Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;    

          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată şi Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată şi completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c şi d coroborat cu alin.6 lit.b şi alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art.362 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea contractului nr.135176/27.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, după cum urmează:

a)    se completeză anexa 4.1 cu bunurile prevăzute la art.1;

b)    se modifică art.6.1, în sensul majorării redevenţei cu suma de 3.144.094.50 lei/an.

Art.3. Predarea bunurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de proces verbal de predare-primire.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL.

 

 

 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   CONTRASEMNEAZĂ,

       

  SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

    Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2020Intrari bunuri
în domeniul privat
Nr. Crt.Denumirea bunuluiserie motor număr Factură (număr data)Valoare nominalatvavaloare inventarCatalog clasificare HG 2139/2004
1Autobuz BMC POCITY22402577E012019000000612/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
2Autobuz BMC POCITY22403105E012019000000613/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
3Autobuz BMC POCITY22403061E012019000000614/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
4Autobuz BMC POCITY22402447E012019000000615/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
5Autobuz BMC POCITY22403103E012019000000616/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
6Autobuz BMC POCITY22402459E012019000000617/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
7Autobuz BMC POCITY22402448E012019000000618/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
8Autobuz BMC POCITY22402572E012019000000619/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
9Autobuz BMC POCITY22402569E012019000000620/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
10Autobuz BMC POCITY22402574E012019000000621/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
11Autobuz BMC POCITY22403101E012019000000625/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
12Autobuz BMC POCITY22402450E012019000000626/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
13Autobuz BMC POCITY22403077E012019000000627/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
14Autobuz BMC POCITY22402570E012019000000628/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
15Autobuz BMC POCITY22402579E012019000000629/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
16Autobuz BMC POCITY22403065E012019000000630/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
17Autobuz BMC POCITY22400199E012019000000631/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
18Autobuz BMC POCITY22402482E012019000000632/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
19Autobuz BMC POCITY22403069E012019000000633/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
20Autobuz BMC POCITY22403649E012019000000634/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
21Autobuz BMC POCITY22403654E012019000000635/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
22Autobuz BMC POCITY22400178E012019000000636/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
23Autobuz BMC POCITY22398579E012019000000637/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
24Autobuz BMC POCITY22403652E012019000000638/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
25Autobuz BMC POCITY22400201E012019000000639/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
21136769.754015986.2525152756
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------