Hotărârea nr. 39/2020

HCL 39 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                                                          

          HOTĂRÂREA NR. 39

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24659/2020, raportul nr.24966/2020 întocmit de Direcţia Economico -Financiară şi raportul de avizare nr.25526/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, modificată și completată şi Legii asistenţei sociale nr.292/2011, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)    total venituri – 14.766,00 mii lei (14.583,00 mii lei-veniturile secţiunii de funcţionare și 183,00 mii lei - veniturile secțiunii de dezvoltare);

b)    total cheltuieli – 14.766,00 mii lei (14.583,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de funcţionare și 183,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare),

             conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

 Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

                  

 

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

(mii lei)

APROBAT: Buget initial

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

14 - Februarie‑2020

ANEXĂ

La Hotărârea nr.39/14.02.2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

r 1

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

r 2

 14.766,00

 13.805,00

 15.191,00

 14.495,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

r 3

 3.000,00

 2.664,00

 2.931,00

 2.797,00

 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

r 9

 3.000,00

 2.664,00

 2.931,00

 2.797,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 21

 3.000,00

 2.664,00

 2.931,00

 2.797,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

r 22

 3.000,00

 2.664,00

 2.931,00

 2.797,00

 0.00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

r 26

 3.000,00

 2.664,00

 2.931,00

 2.797,00

 0.00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

r 63

 11.766,00

 11.141,00

 12.260,00

 11.698,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

r 64

 11.766,00

 11.141,00

 12.260,00

 11.698,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

r 71

 11.766,00

 11.141,00

 12.260,00

 11.698,00

 0.00

Subventii pentru institutii publice

431009

r 72

 11.583,00

 11.013,00

 12.120,00

 11.564,00

 0.00

Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

431019

r 85

 183,00

 128,00

 140,00

 134,00

 0.00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 209

 14.766,00

 13.805,00

 15.191,00

 14.495,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 210

 14.583,00

 13.677,00

 15.051,00

 14.361,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 211

 11.411,00

 10.945,00

 11.960,00

 11.450,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 211

 10.942,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 211

 7.729,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 211

 978,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

10.100106

r 211

 1.252,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Drepturi de delegare

10.100113

r 211

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 1 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Indemnizatii de hrana

10.100117

r 211

 593,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

r 211

 389,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 211

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 211

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 211

 239,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 211

 239,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 212

 3.000,00

 2.561,00

 2.903,00

 2.731,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 212

 909,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 212

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 212

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 212

 325,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 212

 135,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 212

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

10.200106

r 212

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Transport

10.200107

r 212

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

r 212

 28,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

r 212

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

r 212

 1.964,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

10.200301

r 212

 1.964,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

r 212

 39,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente

10.200401

r 212

 19,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale sanitare

10.200402

r 212

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

r 212

 85,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

r 212

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

r 212

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

r 212

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

r 212

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

r 221

 172,00

 171,00

 188,00

 180,00

 0.00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

r 221

 172,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

r 222

 183,00

 128,00

 140,00

 134,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

r 223

 183,00

 128,00

 140,00

 134,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

r 223

 183,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Constructii

10.710101

r 223

 151,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 2 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

r 223

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte active fixe

10.710130

r 223

 25,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 230

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

r 300

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

r 327

 14.766,00

 13.805,00

 15.191,00

 14.495,00

 0.00

CAP. Asigurari si asistenta sociala

6810

r 429

 14.766,00

 13.805,00

 15.191,00

 14.495,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

6810.01

r 430

 14.583,00

 13.677,00

 15.051,00

 14.361,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6810.10

r 431

 11.411,00

 10.945,00

 11.960,00

 11.450,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6810.1001

r 431

 10.942,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

6810.100101

r 431

 7.729,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

6810.100105

r 431

 978,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

6810.100106

r 431

 1.252,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Drepturi de delegare

6810.100113

r 431

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

6810.100117

r 431

 593,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

6810.100130

r 431

 389,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6810.1002

r 431

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

6810.100206

r 431

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6810.1003

r 431

 239,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6810.100307

r 431

 239,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6810.20

r 432

 3.000,00

 2.561,00

 2.903,00

 2.731,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6810.2001

r 432

 909,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

6810.200101

r 432

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

6810.200102

r 432

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6810.200103

r 432

 325,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

6810.200104

r 432

 135,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

6810.200105

r 432

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

6810.200106

r 432

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Transport

6810.200107

r 432

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6810.200108

r 432

 28,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6810.200109

r 432

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6810.2003

r 432

 1.964,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

6810.200301

r 432

 1.964,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6810.2004

r 432

 39,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 3 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Medicamente

6810.200401

r 432

 19,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale sanitare

6810.200402

r 432

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6810.2005

r 432

 85,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Lenjerie si accesorii de pat

6810.200503

r 432

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

6810.200530

r 432

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6810.2006

r 432

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6810.200601

r 432

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6810.59

r 441

 172,00

 171,00

 188,00

 180,00

 0.00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6810.5940

r 441

 172,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6810.70

r 442

 183,00

 128,00

 140,00

 134,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6810.71

r 443

 183,00

 128,00

 140,00

 134,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6810.7101

r 443

 183,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Constructii

6810.710101

r 443

 151,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

6810.710102

r 443

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte active fixe

6810.710130

r 443

 25,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 68:

r 450

 14.766,00

 13.805,00

 15.191,00

 14.495,00

 0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

r 451

 14.766,00

 13.805,00

 15.191,00

 14.495,00

 0.00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

r 458

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

r 514

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 612

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

EXCEDENT

9810

r 614

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

DEFICIT

9910

r 615

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

r 616

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

r 617

 14.583,00

 13.677,00

 15.051,00

 14.361,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

r 618

 3.000,00

 2.664,00

 2.931,00

 2.797,00

 0.00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

r 624

 3.000,00

 2.664,00

 2.931,00

 2.797,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 636

 3.000,00

 2.664,00

 2.931,00

 2.797,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

r 637

 3.000,00

 2.664,00

 2.931,00

 2.797,00

 0.00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

r 641

 3.000,00

 2.664,00

 2.931,00

 2.797,00

 0.00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

r 670

 11.583,00

 11.013,00

 12.120,00

 11.564,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

r 671

 11.583,00

 11.013,00

 12.120,00

 11.564,00

 0.00

Page 4 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

r 675

 11.583,00

 11.013,00

 12.120,00

 11.564,00

 0.00

Subventii pentru institutii publice

431009

r 676

 11.583,00

 11.013,00

 12.120,00

 11.564,00

 0.00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 683

 14.583,00

 13.677,00

 15.051,00

 14.361,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 684

 14.583,00

 13.677,00

 15.051,00

 14.361,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 685

 11.411,00

 10.945,00

 11.960,00

 11.450,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 685

 10.942,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 685

 7.729,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 685

 978,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

10.100106

r 685

 1.252,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Drepturi de delegare

10.100113

r 685

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

r 685

 593,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

r 685

 389,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 685

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 685

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 685

 239,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 685

 239,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 686

 3.000,00

 2.561,00

 2.903,00

 2.731,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 686

 909,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 686

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 686

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 686

 325,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 686

 135,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 686

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

10.200106

r 686

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Transport

10.200107

r 686

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

r 686

 28,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

r 686

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

r 686

 1.964,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

10.200301

r 686

 1.964,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

r 686

 39,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente

10.200401

r 686

 19,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale sanitare

10.200402

r 686

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 5 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

r 686

 85,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

r 686

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

r 686

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

r 686

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

r 686

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

r 693

 172,00

 171,00

 188,00

 180,00

 0.00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

r 693

 172,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 698

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

63.10

r 777

 14.583,00

 13.677,00

 15.051,00

 14.361,00

 0.00

CAP. Asigurari si asistenta sociala

6810

r 861

 14.583,00

 13.677,00

 15.051,00

 14.361,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

6810.01

r 862

 14.583,00

 13.677,00

 15.051,00

 14.361,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6810.10

r 863

 11.411,00

 10.945,00

 11.960,00

 11.450,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6810.1001

r 863

 10.942,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

6810.100101

r 863

 7.729,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

6810.100105

r 863

 978,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

6810.100106

r 863

 1.252,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Drepturi de delegare

6810.100113

r 863

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

6810.100117

r 863

 593,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

6810.100130

r 863

 389,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6810.1002

r 863

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

6810.100206

r 863

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6810.1003

r 863

 239,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6810.100307

r 863

 239,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6810.20

r 864

 3.000,00

 2.561,00

 2.903,00

 2.731,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6810.2001

r 864

 909,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

6810.200101

r 864

 6,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

6810.200102

r 864

 138,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6810.200103

r 864

 325,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

6810.200104

r 864

 135,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

6810.200105

r 864

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

6810.200106

r 864

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Transport

6810.200107

r 864

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6810.200108

r 864

 28,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 6 of 8

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6810.200109

r 864

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6810.2003

r 864

 1.964,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

6810.200301

r 864

 1.964,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6810.2004

r 864

 39,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente

6810.200401

r 864

 19,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale sanitare

6810.200402

r 864

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6810.2005

r 864

 85,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Lenjerie si accesorii de pat

6810.200503

r 864

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

6810.200530

r 864

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6810.2006

r 864

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6810.200601

r 864

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6810.59

r 871

 172,00

 171,00

 188,00

 180,00

 0.00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6810.5940

r 871

 172,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 68:

r 876

 14.583,00

 13.677,00

 15.051,00

 14.361,00

 0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

r 877

 14.583,00

 13.677,00

 15.051,00

 14.361,00

 0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 999

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

EXCEDENT

9810

r 1001

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Excedentul sectiunii de functionare

981096

r 1002

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

DEFICIT

9910

r 1003

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Deficitul sectiunii de functionare

991096

r 1004

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===  ==============================

r 1005

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

r 1006

 183,00

 128,00

 140,00

 134,00

 0.00

IV SUBVENTII (cod 00.18)

0017

r 1023

 183,00

 128,00

 140,00

 134,00

 0.00

Subventii de la alte nivele ale administratiei publ