Hotărârea nr. 39/2020

HCL 39 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                                                          

          HOTĂRÂREA NR. 39

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24659/2020, raportul nr.24966/2020 întocmit de Direcţia Economico -Financiară şi raportul de avizare nr.25526/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, modificată și completată şi Legii asistenţei sociale nr.292/2011, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)    total venituri – 14.766,00 mii lei (14.583,00 mii lei-veniturile secţiunii de funcţionare și 183,00 mii lei - veniturile secțiunii de dezvoltare);

b)    total cheltuieli – 14.766,00 mii lei (14.583,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de funcţionare și 183,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare),

             conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

 Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

                  

 

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www.eprim.ro/portal/Craiova/2020/Hotarari.nsf/E6AC6B0E1D70655FC2258511004CC1EB/$FILE/ANEXĂ camin.doc