Hotărârea nr. 38/2020

HCL 38 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                         

  HOTĂRÂREA NR. 38

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24657/2020, raportul nr.24957/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.25251/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal                 Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)        total venituri-11.238,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare);

b)       total cheltuieli-11.238,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare),

   conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

(mii lei)

APROBAT: Buget initial

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

14‑Februarie‑2020

ANEXĂ

La Hotărârea nr.38/14.02.2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

r 1

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

r 2

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

r 3

 238,00

 160,00

 160,00

 160,00

 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

r 9

 238,00

 160,00

 160,00

 160,00

 0.00

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

r 10

 10,00

 10,00

 10,00

 10,00

 0.00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

r 11

 10,00

 10,00

 10,00

 10,00

 0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

r 12

 10,00

 10,00

 10,00

 10,00

 0.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

r 13

 10,00

 10,00

 10,00

 10,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 21

 228,00

 150,00

 150,00

 150,00

 0.00

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

r 41

 150,00

 150,00

 150,00

 150,00

 0.00

Alte venituri

361050

r 43

 150,00

 150,00

 150,00

 150,00

 0.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

r 44

 78,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Donatii si sponsorizari

371001

r 45

 78,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

r 63

 11.000,00

 11.920,00

 11.920,00

 11.920,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

r 64

 11.000,00

 11.920,00

 11.920,00

 11.920,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

r 71

 11.000,00

 11.920,00

 11.920,00

 11.920,00

 0.00

Subventii pentru institutii publice

431009

r 72

 11.000,00

 11.920,00

 11.920,00

 11.920,00

 0.00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 209

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 210

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 211

 1.897,00

 2.039,00

 2.039,00

 2.039,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 211

 1.817,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 1 of 6

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Salarii de baza

10.100101

r 211

 1.507,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 211

 205,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

r 211

 105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 211

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 211

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 211

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 211

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 212

 9.341,00

 10.041,00

 10.041,00

 10.041,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 212

 9.215,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 212

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 212

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 212

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 212

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 212

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

10.200106

r 212

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

r 212

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

r 212

 8.950,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

r 212

 93,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

10.2002

r 212

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

r 212

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

r 212

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

10.2013

r 212

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Protectia muncii

10.2014

r 212

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 230

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

r 300

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

r 327

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

CAP. Cultura, recreere si religie

6710

r 392

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

r 393

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

r 394

 1.897,00

 2.039,00

 2.039,00

 2.039,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

r 394

 1.817,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

6710.100101

r 394

 1.507,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

6710.100105

r 394

 205,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

6710.100117

r 394

 105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 2 of 6

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

r 394

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

6710.100206

r 394

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

r 394

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6710.100307

r 394

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

r 395

 9.341,00

 10.041,00

 10.041,00

 10.041,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

r 395

 9.215,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

6710.200101

r 395

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

6710.200102

r 395

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6710.200103

r 395

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

6710.200104

r 395

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

6710.200105

r 395

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

6710.200106

r 395

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6710.200108

r 395

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6710.200109

r 395

 8.950,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6710.200130

r 395

 93,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

6710.2002

r 395

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6710.2005

r 395

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

6710.200530

r 395

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

6710.2013

r 395

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Protectia muncii

6710.2014

r 395

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 67:

r 413

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

Servicii recreative si sportive

671005

r 426

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

  Sport

67100501

r 427

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

r 458

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

r 514

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 612

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

EXCEDENT

9810

r 614

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

DEFICIT

9910

r 615

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

r 616

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

r 617

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

r 618

 238,00

 160,00

 160,00

 160,00

 0.00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

r 624

 238,00

 160,00

 160,00

 160,00

 0.00

Page 3 of 6

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

r 625

 10,00

 10,00

 10,00

 10,00

 0.00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

r 626

 10,00

 10,00

 10,00

 10,00

 0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

r 627

 10,00

 10,00

 10,00

 10,00

 0.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

r 628

 10,00

 10,00

 10,00

 10,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 636

 228,00

 150,00

 150,00

 150,00

 0.00

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

r 656

 150,00

 150,00

 150,00

 150,00

 0.00

Alte venituri

361050

r 658

 150,00

 150,00

 150,00

 150,00

 0.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

r 659

 78,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Donatii si sponsorizari

371001

r 660

 78,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

r 670

 11.000,00

 11.920,00

 11.920,00

 11.920,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

r 671

 11.000,00

 11.920,00

 11.920,00

 11.920,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

r 675

 11.000,00

 11.920,00

 11.920,00

 11.920,00

 0.00

Subventii pentru institutii publice

431009

r 676

 11.000,00

 11.920,00

 11.920,00

 11.920,00

 0.00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 683

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 684

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 685

 1.897,00

 2.039,00

 2.039,00

 2.039,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 685

 1.817,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 685

 1.507,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 685

 205,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

r 685

 105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 685

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 685

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 685

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 685

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 686

 9.341,00

 10.041,00

 10.041,00

 10.041,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 686

 9.215,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 686

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 686

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 686

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 686

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 686

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

10.200106

r 686

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 4 of 6

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

r 686

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

r 686

 8.950,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

r 686

 93,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

10.2002

r 686

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

r 686

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

r 686

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

10.2013

r 686

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Protectia muncii

10.2014

r 686

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 698

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

63.10

r 777

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

CAP. Cultura, recreere si religie

6710

r 830

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

r 831

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

r 832

 1.897,00

 2.039,00

 2.039,00

 2.039,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

r 832

 1.817,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

6710.100101

r 832

 1.507,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

6710.100105

r 832

 205,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

6710.100117

r 832

 105,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

r 832

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

6710.100206

r 832

 38,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

r 832

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6710.100307

r 832

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

r 833

 9.341,00

 10.041,00

 10.041,00

 10.041,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

r 833

 9.215,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

6710.200101

r 833

 4,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

6710.200102

r 833

 7,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6710.200103

r 833

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

6710.200104

r 833

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

6710.200105

r 833

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

6710.200106

r 833

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6710.200108

r 833

 9,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6710.200109

r 833

 8.950,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6710.200130

r 833

 93,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

6710.2002

r 833

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 5 of 6

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6710.2005

r 833

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

6710.200530

r 833

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

6710.2013

r 833

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Protectia muncii

6710.2014

r 833

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 67:

r 845

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

Servicii recreative si sportive(cod 67.10.05.01)

671005

r 858

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

  Sport

67100501

r 859

 11.238,00

 12.080,00

 12.080,00

 12.080,00

 0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 999

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

EXCEDENT

9810

r 1001

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Excedentul sectiunii de functionare

981096

r 1002

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

DEFICIT

9910

r 1003

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Deficitul sectiunii de functionare

991096

r 1004

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===  ==============================

r 1005

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 1174

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

r 1228

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

r 1247

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

r 1346

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

r 1386

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

STELIAN BĂRĂGAN