Hotărârea nr. 38/2020

HCL 38 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                         

  HOTĂRÂREA NR. 38

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24657/2020, raportul nr.24957/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.25251/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal                 Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)        total venituri-11.238,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare);

b)       total cheltuieli-11.238,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare),

   conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www.eprim.ro/portal/Craiova/2020/Hotarari.nsf/A39671885AFAB813C2258511004CAFAD/$FILE/ANEXA.doc