Hotărârea nr. 37/2020

HCL 37 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIULUI  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                                               

HOTĂRÂREA NR. 37

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr. 24661/2020, raportul nr.24933/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.25372/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

          În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii Poliţiei Locale nr.155/2010, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.776/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)    total venituri-34.060,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 34.060,00 mii lei);

b)    total cheltuieli-34.060,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 34.060,00 mii lei),

  conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

(mii lei)

APROBAT: Buget initial

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

14‑Februarie‑2020

ANEXA

La Hotărârea nr.37/14.02.2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

r 1

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

r 2

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

r 3

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

r 9

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 21

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

r 22

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii

331008

r 24

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

 0.00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

r 63

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

r 64

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

r 71

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

 0.00

Subventii pentru institutii publice

431009

r 72

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

 0.00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 209

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 210

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 211

 33.000,00

 32.403,00

 32.403,00

 32.403,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 211

 28.056,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 211

 24.010,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 211

 3.140,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

10.100106

r 211

 800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Drepturi de delegare

10.100113

r 211

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

r 211

 95,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 1 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 211

 4.288,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Norme de hrana

10.100202

r 211

 3.838,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 211

 450,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 211

 656,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 211

 656,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 212

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 212

 592,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 212

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 212

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 212

 140,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 212

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 212

 190,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

10.200106

r 212

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

r 212

 97,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

r 212

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

r 212

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

10.2002

r 212

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

r 212

 291,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Uniforme si echipament

10.200501

r 212

 207,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

r 212

 84,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

r 212

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

r 212

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

10.2013

r 212

 26,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Protectia muncii

10.2014

r 212

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

10.2015

r 212

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

r 212

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

r 212

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Prime de asigurare non‑viata

10.203003

r 212

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 230

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

r 300

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

CAP. Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.10.03+61.10.50)

6110

r 301

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

6110.01

r 302

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

Page 2 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6110.10

r 303

 33.000,00

 32.403,00

 32.403,00

 32.403,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6110.1001

r 303

 28.056,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

6110.100101

r 303

 24.010,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

6110.100105

r 303

 3.140,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

6110.100106

r 303

 800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Drepturi de delegare

6110.100113

r 303

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

6110.100130

r 303

 95,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6110.1002

r 303

 4.288,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Norme de hrana

6110.100202

r 303

 3.838,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

6110.100206

r 303

 450,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6110.1003

r 303

 656,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6110.100307

r 303

 656,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6110.20

r 304

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6110.2001

r 304

 592,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

6110.200101

r 304

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

6110.200102

r 304

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6110.200103

r 304

 140,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

6110.200104

r 304

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

6110.200105

r 304

 190,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

6110.200106

r 304

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6110.200108

r 304

 97,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6110.200109

r 304

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6110.200130

r 304

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

6110.2002

r 304

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6110.2005

r 304

 291,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Uniforme si echipament

6110.200501

r 304

 207,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

6110.200530

r 304

 84,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6110.2006

r 304

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6110.200601

r 304

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

6110.2013

r 304

 26,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Protectia muncii

6110.2014

r 304

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

6110.2015

r 304

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 3 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6110.2025

r 304

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6110.2030

r 304

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Prime de asigurare non‑viata

6110.203003

r 304

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 61:

r 322

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

Ordine publica

611003

r 323

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

Politie comunitara

61100304

r 324

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

r 327

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

r 458

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

r 514

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 612

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

EXCEDENT

9810

r 614

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

DEFICIT

9910

r 615

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

r 616

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

r 617

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

r 618

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

 0.00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

r 624

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 636

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

r 637

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii

331008

r 639

 60,00

 60,00

 60,00

 60,00

 0.00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

r 670

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

r 671

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

r 675

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

 0.00

Subventii pentru institutii publice

431009

r 676

 34.000,00

 33.403,00

 33.403,00

 33.403,00

 0.00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 683

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 684

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 685

 33.000,00

 32.403,00

 32.403,00

 32.403,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 685

 28.056,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 685

 24.010,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 685

 3.140,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

10.100106

r 685

 800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 4 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Drepturi de delegare

10.100113

r 685

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

r 685

 95,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 685

 4.288,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Norme de hrana

10.100202

r 685

 3.838,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 685

 450,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 685

 656,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 685

 656,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 686

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 686

 592,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 686

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 686

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 686

 140,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 686

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 686

 190,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

10.200106

r 686

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

r 686

 97,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

r 686

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

r 686

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

10.2002

r 686

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

r 686

 291,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Uniforme si echipament

10.200501

r 686

 207,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

r 686

 84,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

r 686

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

r 686

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

10.2013

r 686

 26,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Protectia muncii

10.2014

r 686

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

10.2015

r 686

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

r 686

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

r 686

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Prime de asigurare non‑viata

10.203003

r 686

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 698

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

r 756

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

Page 5 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

CAP. Ordine publica si siguranta nationala

6110

r 757

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

6110.01

r 758

 34.060,00

 33.463,00

 33.463,00

 33.463,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6110.10

r 759

 33.000,00

 32.403,00

 32.403,00

 32.403,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6110.1001

r 759

 28.056,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

6110.100101

r 759

 24.010,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

6110.100105

r 759

 3.140,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

6110.100106

r 759

 800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Drepturi de delegare

6110.100113

r 759

 11,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

6110.100130

r 759

 95,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6110.1002

r 759

 4.288,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Norme de hrana

6110.100202

r 759

 3.838,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

6110.100206

r 759

 450,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6110.1003

r 759

 656,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6110.100307

r 759

 656,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6110.20

r 760

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 1.060,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6110.2001

r 760

 592,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

6110.200101

r 760

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

6110.200102

r 760

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6110.200103

r 760

 140,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

6110.200104

r 760

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

6110.200105

r 760

 190,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

6110.200106

r 760

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6110.200108

r 760

 97,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6110.200109

r 760

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6110.200130

r 760

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

6110.2002

r 760

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6110.2005

r 760

 291,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Uniforme si echipament

6110.200501

r 760

 207,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

6110.200530

r 760

 84,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6110.2006

r 760

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6110.200601

r 760

 13,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

6110.2013

r 760

 26,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Protectia muncii

6110.2014

r 760

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 6 of 7

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

6110.2015

r 760

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6110.2025

r 760

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6110.2030

r 760

 34,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Prime de asigurare non‑viata

6110.203003

r 760

 34,00