Hotărârea nr. 36/2020

HCL 36 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                                                                                     

                HOTĂRÂREA NR. 36

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2020

 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

            Având în vedere referatul de aprobare nr.24664/2020, raportul nr.24669/2020 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.25472/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 și Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.267/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)     total venituri-86.213,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 84.067,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.146,00 mii lei);

b)    total cheltuieli-87.108,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 84.962,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.146,00 mii lei),

conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

                      

 (mii lei)

APROBAT: Buget initial

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

 

14‑februarie‑2020

ANEXA

La Hotărârea nr. 36 / 14.02.2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

r 1

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

r 2

 86.213,00

 89.360,00

 91.408,00

 90.367,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

r 3

 83.167,00

 83.946,00

 85.944,00

 84.933,00

 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

r 9

 83.167,00

 83.946,00

 85.944,00

 84.933,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 21

 83.167,00

 83.946,00

 85.944,00

 84.933,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

r 22

 83.167,00

 83.946,00

 85.944,00

 84.933,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii

331008

r 24

 550,00

 600,00

 700,00

 650,00

 0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

r 32

 66.267,00

 66.446,00

 67.244,00

 66.833,00

 0.00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

r 33

 16.000,00

 16.500,00

 17.500,00

 17.000,00

 0.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

r 36

 350,00

 400,00

 500,00

 450,00

 0.00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

r 63

 3.046,00

 5.414,00

 5.464,00

 5.434,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

r 64

 3.046,00

 5.414,00

 5.464,00

 5.434,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

r 71

 3.046,00

 5.414,00

 5.464,00

 5.434,00

 0.00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

r 73

 900,00

 1.980,00

 1.980,00

 1.980,00

 0.00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul  sanatatii

431014

r 75

 907,00

 2.184,00

 2.184,00

 2.184,00

 0.00

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.03)

431016

r 77

 1.239,00

 1.250,00

 1.300,00

 1.270,00

 0.00

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

43101601

r 78

 1.239,00

 1.250,00

 1.300,00

 1.270,00

 0.00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 209

 87.108,00

 89.360,00

 91.408,00

 90.367,00

 0.00

Page 1 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 210

 84.962,00

 85.926,00

 87.924,00

 86.913,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 211

 71.500,00

 72.000,00

 73.000,00

 72.500,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 211

 69.150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 211

 42.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 211

 20.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

10.100106

r 211

 2.900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

r 211

 2.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

r 211

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 211

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 211

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 211

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 211

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 212

 12.962,00

 13.351,00

 14.164,00

 13.752,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 212

 4.682,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 212

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 212

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 212

 860,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 212

 300,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 212

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

10.200106

r 212

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Transport

10.200107

r 212

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

r 212

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

r 212

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

r 212

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

10.2002

r 212

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

r 212

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

10.200301

r 212

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

r 212

 4.990,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente

10.200401

r 212

 4.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale sanitare

10.200402

r 212

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reactivi

10.200403

r 212

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Dezinfectanti

10.200404

r 212

 150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

r 212

 660,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 2 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Uniforme si echipament

10.200501

r 212

 25,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

r 212

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

r 212

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

r 212

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

r 212

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale de laborator

10.2009

r 212

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carti, publicatii si materiale documentare

10.2011

r 212

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Consultanta si expertiza

10.2012

r 212

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

10.2013

r 212

 30,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

r 212

 663,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Prime de asigurare non‑viata

10.203003

r 212

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Chirii

10.203004

r 212

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

r 212

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

r 221

 500,00

 575,00

 760,00

 661,00

 0.00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

r 221

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

r 222

 2.146,00

 3.434,00

 3.484,00

 3.454,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

r 223

 2.146,00

 3.434,00

 3.484,00

 3.454,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

r 223

 1.746,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

r 223

 1.546,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte active fixe

10.710130

r 223

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

10.7103

r 223

 400,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 230

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

r 300

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

r 327

 87.108,00

 89.360,00

 91.408,00

 90.367,00

 0.00

CAP. Sanatate

6610

r 364

 87.108,00

 89.360,00

 91.408,00

 90.367,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

r 365

 84.962,00

 85.926,00

 87.924,00

 86.913,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

r 366

 71.500,00

 72.000,00

 73.000,00

 72.500,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

r 366

 69.150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

6610.100101

r 366

 42.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

r 366

 20.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

6610.100106

r 366

 2.900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

6610.100117

r 366

 2.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 3 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

r 366

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

r 366

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

6610.100206

r 366

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

r 366

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

r 366

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

r 367

 12.962,00

 13.351,00

 14.164,00

 13.752,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

r 367

 4.682,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

6610.200101

r 367

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

6610.200102

r 367

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

r 367

 860,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

6610.200104

r 367

 300,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

r 367

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

6610.200106

r 367

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Transport

6610.200107

r 367

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

r 367

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

r 367

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

r 367

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

6610.2002

r 367

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

r 367

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

6610.200301

r 367

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

r 367

 4.990,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente

6610.200401

r 367

 4.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale sanitare

6610.200402

r 367

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reactivi

6610.200403

r 367

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Dezinfectanti

6610.200404

r 367

 150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6610.2005

r 367

 660,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Uniforme si echipament

6610.200501

r 367

 25,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

r 367

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

6610.200530

r 367

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

r 367

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

r 367

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale de laborator

6610.2009

r 367

 35,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carti, publicatii si materiale documentare

6610.2011

r 367

 2,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 4 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Consultanta si expertiza

6610.2012

r 367

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

6610.2013

r 367

 30,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

r 367

 663,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Prime de asigurare non‑viata

6610.203003

r 367

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Chirii

6610.203004

r 367

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

r 367

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

r 376

 500,00

 575,00

 760,00

 661,00

 0.00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

r 376

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

r 377

 2.146,00

 3.434,00

 3.484,00

 3.454,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

r 378

 2.146,00

 3.434,00

 3.484,00

 3.454,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

r 378

 1.746,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

r 378

 1.546,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte active fixe

6610.710130

r 378

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

6610.7103

r 378

 400,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 66:

r 385

 87.108,00

 89.360,00

 91.408,00

 90.367,00

 0.00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

r 386

 87.108,00

 89.360,00

 91.408,00

 90.367,00

 0.00

Spitale generale

66100601

r 387

 87.108,00

 89.360,00

 91.408,00

 90.367,00

 0.00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

r 458

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

r 514

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 612

‑895,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

EXCEDENT

9810

r 614

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

DEFICIT

9910

r 615

 895,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

r 616

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

r 617

 84.067,00

 85.926,00

 87.924,00

 86.913,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

r 618

 83.167,00

 83.946,00

 85.944,00

 84.933,00

 0.00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

r 624

 83.167,00

 83.946,00

 85.944,00

 84.933,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 636

 83.167,00

 83.946,00

 85.944,00

 84.933,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

r 637

 83.167,00

 83.946,00

 85.944,00

 84.933,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii

331008

r 639

 550,00

 600,00

 700,00

 650,00

 0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

r 647

 66.267,00

 66.446,00

 67.244,00

 66.833,00

 0.00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

r 648

 16.000,00

 16.500,00

 17.500,00

 17.000,00

 0.00

Page 5 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

r 651

 350,00

 400,00

 500,00

 450,00

 0.00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

r 670

 900,00

 1.980,00

 1.980,00

 1.980,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

r 671

 900,00

 1.980,00

 1.980,00

 1.980,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

r 675

 900,00

 1.980,00

 1.980,00

 1.980,00

 0.00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

r 677

 900,00

 1.980,00

 1.980,00

 1.980,00

 0.00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 683

 84.962,00

 85.926,00

 87.924,00

 86.913,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 684

 84.962,00

 85.926,00

 87.924,00

 86.913,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 685

 71.500,00

 72.000,00

 73.000,00

 72.500,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 685

 69.150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 685

 42.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 685

 20.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

10.100106

r 685

 2.900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

r 685

 2.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

r 685

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 685

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 685

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 685

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 685

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 686

 12.962,00

 13.351,00

 14.164,00

 13.752,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 686

 4.682,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 686

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 686

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 686

 860,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 686

 300,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 686

 55,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

10.200106

r 686

 10,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Transport

10.200107

r 686

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

r 686

 80,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

r 686

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

r 686

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

10.2002

r 686

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 6 of 10

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

r 686

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

10.200301

r 686

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

r 686

 4.990,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente

10.200401

r 686

 4.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale sanitare

10.200402

r 686

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reactivi

10.200403