Hotărârea nr. 35/2020

HCL 35 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                                                                                                                                     

           HOTĂRÂREA NR. 35

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.24658/2020, raportul nr.24666/2020  întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.25431/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

          În conformitate cu prevederile art.19, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat, pe anul 2020 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.267/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)     total venituri-145.293,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 144.293 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei);

b)    total cheltuieli-147.584,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 146.073,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.511,00 mii lei),

conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

                      

 (mii lei)

APROBAT: Buget initial

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SPITALUL CLINIC  MUNICIPAL”FILANTROPIA” CRAIOVA

 

14‑februarie‑2020

ANEXA

la Hotărârea nr. 35 / 14.02.2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credite bugetare destinate stingerii plăților restante

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

r 1

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

r 2

 145.293,00

 155.566,00

 171.121,00

 163.155,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

r 3

 90.167,00

 95.050,00

 104.902,00

 99.857,00

 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

r 9

 90.167,00

 95.050,00

 104.902,00

 99.857,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 21

 90.167,00

 95.050,00

 104.902,00

 99.857,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

r 22

 90.167,00

 95.050,00

 104.902,00

 99.857,00

 0.00

Venituri din cercetare

331020

r 31

 20,00

 21,00

 23,00

 22,00

 0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

r 32

 71.273,00

 75.428,00

 83.271,00

 79.255,00

 0.00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

r 33

 18.181,00

 18.873,00

 20.806,00

 19.816,00

 0.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

r 36

 693,00

 728,00

 802,00

 764,00

 0.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

r 44

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

r 46

‑100,00

‑100,00

‑100,00

‑100,00

 0.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

r 47

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 0.00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

r 63

 55.126,00

 60.516,00

 66.219,00

 63.298,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

r 64

 55.126,00

 60.516,00

 66.219,00

 63.298,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

r 71

 55.126,00

 60.516,00

 66.219,00

 63.298,00

 0.00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

r 73

 1.226,00

 2.700,00

 2.700,00

 2.700,00

 0.00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul  sanatatii

431014

r 75

 900,00

 2.166,00

 2.166,00

 2.166,00

 0.00

Page 1 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

r 88

 53.000,00

 55.650,00

 61.353,00

 58.432,00

 0.00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 209

 147.584,00

 155.566,00

 171.121,00

 163.155,00

1.897.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 210

 146.073,00

 153.300,00

 168.855,00

 160.889,00

1.897.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 211

 107.572,00

 112.951,00

 124.524,00

 118.596,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 211

 101.859,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 211

 65.119,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 211

 21.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

10.100106

r 211

 2.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

r 211

 6.320,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Fond aferent platii cu ora

10.100111

r 211

 2.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

r 211

 3.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

r 211

 1.080,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 211

 1.543,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 211

 1.543,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 211

 4.170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

r 211

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

r 211

 1.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 211

 2.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 212

 37.657,00

 39.463,00

 43.355,00

 41.363,00

1.897.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 212

 4.370,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 212

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 212

 240,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 212

 1.446,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 212

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 212

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

10.200106

r 212

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

r 212

 210,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

r 212

 152,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

r 212

 1.452,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

10.2002

r 212

 1.427,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

r 212

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

10.200301

r 212

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 2 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credite bugetare destinate stingerii plăților restante

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

r 212

 30.212,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.897.00

    Medicamente

10.200401

r 212

 27.294,00

 0,00

 0,00

 0,00

1.897.00

    Materiale sanitare

10.200402

r 212

 803,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reactivi

10.200403

r 212

 1.565,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Dezinfectanti

10.200404

r 212

 550,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

r 212

 581,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Uniforme si echipament

10.200501

r 212

 40,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

r 212

 147,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

r 212

 394,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

r 212

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

r 212

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

10.2013

r 212

 56,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

r 212

 141,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Chirii

10.203004

r 212

 130,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Executarea silita a creantelor bugetare

10.203009

r 212

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

r 212

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

r 221

 844,00

 886,00

 976,00

 930,00

 0.00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

r 221

 844,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

r 222

 1.511,00

 2.266,00

 2.266,00

 2.266,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

r 223

 1.511,00

 2.266,00

 2.266,00

 2.266,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

r 223

 1.511,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Constructii

10.710101

r 223

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

r 223

 1.354,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

r 223

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte active fixe

10.710130

r 223

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 230

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

r 300

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

r 327

 147.584,00

 155.566,00

 171.121,00

 163.155,00

 0.00

CAP. Sanatate

6610

r 364

 147.584,00

 155.566,00

 171.121,00

 163.155,00

 1.897.00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

r 365

 146.073,00

 153.300,00

 168.855,00

 160.889,00

 1.897.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

r 366

 107.572,00

 112.951,00

 124.524,00

 118.596,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

r 366

 101.859,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 3 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credite bugetare destinate stingerii plăților restante

    Salarii de baza

6610.100101

r 366

 65.119,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

r 366

 21.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

6610.100106

r 366

 2.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6610.100110

r 366

 6.320,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Fond aferent platii cu ora

6610.100111

r 366

 2.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

6610.100117

r 366

 3.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

r 366

 1.080,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

r 366

 1.543,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

6610.100206

r 366

 1.543,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

r 366

 4.170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

r 366

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii pt concedii si indemnizatii

6610.100306

r 366

 1.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

r 366

 2.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

r 367

 37.657,00

 39.463,00

 43.355,00

 41.363,00

1.897.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

r 367

 4.370,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.897.00

    Furnituri de birou

6610.200101

r 367

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

6610.200102

r 367

 240,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

r 367

 1.446,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

6610.200104

r 367

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

r 367

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

6610.200106

r 367

 110,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

r 367

 210,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

r 367

 152,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

r 367

 1.452,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

6610.2002

r 367

 1.427,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

r 367

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

6610.200301

r 367

 850,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

r 367

 30.212,00

 0,00

 0,00

 0,00

1.897.00

    Medicamente

6610.200401

r 367

 27.294,00

 0,00

 0,00

 0,00

1.897.00

    Materiale sanitare

6610.200402

r 367

 803,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reactivi

6610.200403

r 367

 1.565,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Dezinfectanti

6610.200404

r 367

 550,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6610.2005

r 367

 581,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 4 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credite bugetare destinate stingerii plăților restante

    Uniforme si echipament

6610.200501

r 367

 40,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

r 367

 147,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

6610.200530

r 367

 394,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

r 367

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

r 367

 20,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

6610.2013

r 367

 56,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

r 367

 141,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Chirii

6610.203004

r 367

 130,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Executarea silita a creantelor bugetare

6610.203009

r 367

 8,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

r 367

 3,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

r 376

 844,00

 886,00

 976,00

 930,00

 0.00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

r 376

 844,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

r 377

 1.511,00

 2.266,00

 2.266,00

 2.266,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

r 378

 1.511,00

 2.266,00

 2.266,00

 2.266,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

r 378

 1.511,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Constructii

6610.710101

r 378

 42,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

r 378

 1.354,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

r 378

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte active fixe

6610.710130

r 378

 65,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 66:

r 385

 147.584,00

 155.566,00

 171.121,00

 163.155,00

 0.00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

r 386

 147.584,00

 155.566,00

 171.121,00

 163.155,00

 0.00

Spitale generale

66100601

r 387

 147.584,00

 155.566,00

 171.121,00

 163.155,00

 0.00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

r 458

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

r 514

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 612

‑2.291,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

EXCEDENT

9810

r 614

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

DEFICIT

9910

r 615

 2.291,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

r 616

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

r 617

 144.293,00

 153.300,00

 168.855,00

 160.889,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

r 618

 90.067,00

 94.950,00

 104.802,00

 99.757,00

 0.00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

r 624

 90.067,00

 94.950,00

 104.802,00

 99.757,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 636

 90.067,00

 94.950,00

 104.802,00

 99.757,00

 0.00

Page 5 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

r 637

 90.167,00

 95.050,00

 104.902,00

 99.857,00

 0.00

Venituri din cercetare

331020

r 646

 20,00

 21,00

 23,00

 22,00

 0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

r 647

 71.273,00

 75.428,00

 83.271,00

 79.255,00

 0.00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

r 648

 18.181,00

 18.873,00

 20.806,00

 19.816,00

 0.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

r 651

 693,00

 728,00

 802,00

 764,00

 0.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

r 659

‑100,00

‑100,00

‑100,00

‑100,00

 0.00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

r 661

‑100,00

‑100,00

‑100,00

‑100,00

 0.00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

r 670

 54.226,00

 58.350,00

 64.053,00

 61.132,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

r 671

 54.226,00

 58.350,00

 64.053,00

 61.132,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

r 675

 54.226,00

 58.350,00

 64.053,00

 61.132,00

 0.00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

r 677

 1.226,00

 2.700,00

 2.700,00

 2.700,00

 0.00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

r 680

 53.000,00

 55.650,00

 61.353,00

 58.432,00

 0.00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 683

 146.073,00

 153.300,00

 168.855,00

 160.889,00

1.897.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 684

 146.073,00

 153.300,00

 168.855,00

 160.889,00

1.897.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 685

 107.572,00

 112.951,00

 124.524,00

 118.596,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 685

 101.859,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 685

 65.119,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 685

 21.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

10.100106

r 685

 2.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

r 685

 6.320,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Fond aferent platii cu ora

10.100111

r 685

 2.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

r 685

 3.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

r 685

 1.080,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 685

 1.543,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 685

 1.543,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 685

 4.170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

r 685

 120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

r 685

 1.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 685

 2.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 686

 37.657,00

 39.463,00

 43.355,00

 41.363,00

 1.897.00

Page 6 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credite bugetare destinate stingerii plăților restante

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 686

 4.370,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 686

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 686

 240,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 686

 1.446,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 686

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 686

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00