Hotărârea nr. 35/2020

HCL 35 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                                                                                                                                     

           HOTĂRÂREA NR. 35

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.24658/2020, raportul nr.24666/2020  întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.25431/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

          În conformitate cu prevederile art.19, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat, pe anul 2020 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.267/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)     total venituri-145.293,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 144.293 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei);

b)    total cheltuieli-147.584,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 146.073,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.511,00 mii lei),

conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

                      

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www.eprim.ro/portal/Craiova/2020/Hotarari.nsf/A53384472E52C81DC2258511004C5BFD/$FILE/ANEXA .doc