Hotărârea nr. 34/2020

HCL 34 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                                                                                                                         

           HOTĂRÂREA NR. 34

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.24660/2020, raportul nr.24667/2020 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.25479/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 și Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.267/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a)     total venituri-129.387,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 128.374,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.013,00 mii lei);

b)    total cheltuieli-133.432,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 132.404,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.028,00 mii lei),

conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

(mii lei)

APROBAT: Buget initial

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE  "VICTOR BABEȘ" CRAIOVA

14‑februarie‑2020

ANEXA

La Hotărârea nr. 34/14.02.2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

====== SECTIUNEA TOTAL ======  ===============================

r 1

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

r 2

 129.387,00

 134.079,00

 138.178,00

 136.361,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

r 3

 69.108,00

 70.228,00

 73.327,00

 72.010,00

 0.00

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

r 9

 69.108,00

 70.228,00

 73.327,00

 72.010,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 21

 69.108,00

 70.228,00

 73.327,00

 72.010,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

r 22

 69.108,00

 70.228,00

 73.327,00

 72.010,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii

331008

r 24

 400,00

 500,00

 600,00

 500,00

 0.00

Venituri din cercetare

331020

r 31

 150,00

 200,00

 250,00

 200,00

 0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

r 32

 36.065,00

 37.028,00

 39.477,00

 38.610,00

 0.00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

r 33

 32.493,00

 32.500,00

 33.000,00

 32.700,00

 0.00

IV.  SUBVENTII(cod 0018)

0017

r 63

 60.124,00

 63.851,00

 64.851,00

 64.351,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

r 64

 60.124,00

 63.851,00

 64.851,00

 64.351,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

r 71

 60.124,00

 63.851,00

 64.851,00

 64.351,00

 0.00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

r 73

 1.266,00

 2.786,00

 2.786,00

 2.786,00

 0.00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul  sanatatii

431014

r 75

 858,00

 2.065,00

 2.065,00

 2.065,00

 0.00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

r 88

 58.000,00

 59.000,00

 60.000,00

 59.500,00

 0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014‑2020

4810

r 161

 155,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014‑2020

481015

r 190

 155,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 1 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48101501

r 191

 155,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 209

 133.432,00

 134.079,00

 138.178,00

 136.361,00

 170.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 210

 132.574,00

 132.014,00

 136.113,00

 134.296,00

 170.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 211

 102.576,00

 103.482,00

 106.023,00

 104.933,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 211

 99.209,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 211

 66.143,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 211

 23.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

10.100106

r 211

 5.094,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Fond aferent platii cu ora

10.100111

r 211

 1.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.100112

r 211

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

r 211

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

r 211

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 211

 857,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 211

 857,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 211

 2.510,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

r 211

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 211

 2.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 212

 29.178,00

 27.882,00

 29.390,00

 28.713,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

r 212

 4.880,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

10.200101

r 212

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

10.200102

r 212

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

r 212

 1.705,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

10.200104

r 212

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

10.200105

r 212

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

10.200106

r 212

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Transport

10.200107

r 212

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

r 212

 180,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

r 212

 450,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

r 212

 1.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

10.2002

r 212

 1.266,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

r 212

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

10.200301

r 212

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

r 212

 21.271,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 2 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Medicamente

10.200401

r 212

 17.811,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale sanitare

10.200402

r 212

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reactivi

10.200403

r 212

 2.700,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Dezinfectanti

10.200404

r 212

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

r 212

 400,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Uniforme si echipament

10.200501

r 212

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

r 212

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

10.200530

r 212

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

r 212

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

r 212

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale de laborator

10.2009

r 212

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carti, publicatii si materiale documentare

10.2011

r 212

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Consultanta si expertiza

10.2012

r 212

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

10.2013

r 212

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Protectia muncii

10.2014

r 212

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

r 212

 260,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Prime de asigurare non‑viata

10.203003

r 212

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Chirii

10.203004

r 212

 150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

r 212

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014‑2020

10.58

r 220

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 170.00

    Programe din Fondul Social European (FSE

10.5802

r 220

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 170.00

    Finantarea externa nerambursabila

10.580202

r 220

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 170.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

r 221

 650,00

 650,00

 700,00

 650,00

 0.00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

r 221

 650,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

r 222

 858,00

 2.065,00

 2.065,00

 2.065,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

r 223

 858,00

 2.065,00

 2.065,00

 2.065,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

r 223

 858,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

r 223

 320,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte active fixe

10.710130

r 223

 538,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea I‑a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 230

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a II‑a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

r 300

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Partea a III‑a CHELTUIELI SOCIAL‑CULTURALE

6310

r 327

 133.432,00

 134.079,00

 138.178,00

 136.361,00

 170.00

Page 3 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

CAP. Sanatate

6610

r 364

 133.432,00

 134.079,00

 138.178,00

 136.361,00

 170.00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

r 365

 132.574,00

 132.014,00

 136.113,00

 134.296,00

 170.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

r 366

 102.576,00

 103.482,00

 106.023,00

 104.933,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

r 366

 99.209,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

6610.100101

r 366

 66.143,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

r 366

 23.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

6610.100106

r 366

 5.094,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Fond aferent platii cu ora

6610.100111

r 366

 1.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

6610.100112

r 366

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

6610.100117

r 366

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

r 366

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

r 366

 857,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

6610.100206

r 366

 857,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

r 366

 2.510,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

r 366

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

r 366

 2.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

r 367

 29.178,00

 27.882,00

 29.390,00

 28.713,00

 0.00

    Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

r 367

 4.880,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Furnituri de birou

6610.200101

r 367

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale pentru curatenie

6610.200102

r 367

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

r 367

 1.705,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Apa, canal si salubritate

6610.200104

r 367

 500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

r 367

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Piese de schimb

6610.200106

r 367

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Transport

6610.200107

r 367

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

r 367

 180,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

r 367

 450,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

r 367

 1.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reparatii curente

6610.2002

r 367

 1.266,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

r 367

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Hrana pentru oameni

6610.200301

r 367

 900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

r 367

 21.271,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Medicamente

6610.200401

r 367

 17.811,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 4 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Materiale sanitare

6610.200402

r 367

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Reactivi

6610.200403

r 367

 2.700,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Dezinfectanti

6610.200404

r 367

 160,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6610.2005

r 367

 400,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Uniforme si echipament

6610.200501

r 367

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

r 367

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte obiecte de inventar

6610.200530

r 367

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

r 367

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

r 367

 70,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Materiale de laborator

6610.2009

r 367

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Carti, publicatii si materiale documentare

6610.2011

r 367

 5,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Consultanta si expertiza

6610.2012

r 367

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Pregatire profesionala

6610.2013

r 367

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Protectia muncii

6610.2014

r 367

 15,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

r 367

 260,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Prime de asigurare non‑viata

6610.203003

r 367

 60,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Chirii

6610.203004

r 367

 150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

r 367

 50,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014‑2020

6610.58

r 375

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 170.00

    Programe din Fondul Social European (FSE

6610.5802

r 375

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 170.00

    Finantarea externa nerambursabila

6610.580202

r 375

 170,00

 0,00

 0,00

 0,00

 170.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

r 376

 650,00

 650,00

 700,00

 650,00

 0.00

    Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

r 376

 650,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

r 377

 858,00

 2.065,00

 2.065,00

 2.065,00

 0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

r 378

 858,00

 2.065,00

 2.065,00

 2.065,00

 0.00

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

r 378

 858,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

r 378

 320,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte active fixe

6610.710130

r 378

 538,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Din total capitol 66:

r 385

 133.432,00

 134.079,00

 138.178,00

 136.361,00

 170.00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

r 386

 133.432,00

 134.079,00

 138.178,00

 136.361,00

 170.00

Spitale generale

66100601

r 387

 133.432,00

 134.079,00

 138.178,00

 136.361,00

 170.00

Partea a IV‑a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

r 458

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 5 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

Partea a V‑a ACTIUNI ECONOMICE

7910

r 514

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 612

‑4.045,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

EXCEDENT

9810

r 614

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

DEFICIT

9910

r 615

 4.045,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===  ===============================

r 616

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

r 617

 128.374,00

 132.014,00

 136.113,00

 134.296,00

 0.00

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

r 618

 69.108,00

 70.228,00

 73.327,00

 72.010,00

 0.00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

r 624

 69.108,00

 70.228,00

 73.327,00

 72.010,00

 0.00

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r 636

 69.108,00

 70.228,00

 73.327,00

 72.010,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+331021+331030 la

3310

r 637

 69.108,00

 70.228,00

 73.327,00

 72.010,00

 0.00

Venituri din prestari de servicii

331008

r 639

 400,00

 500,00

 600,00

 500,00

 0.00

Venituri din cercetare

331020

r 646

 150,00

 200,00

 250,00

 200,00

 0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

r 647

 36.065,00

 37.028,00

 39.477,00

 38.610,00

 0.00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

r 648

 32.493,00

 32.500,00

 33.000,00

 32.700,00

 0.00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18)

0017

r 670

 59.266,00

 61.786,00

 62.786,00

 62.286,00

 0.00

 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

r 671

 59.266,00

 61.786,00

 62.786,00

 62.286,00

 0.00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

r 675

 59.266,00

 61.786,00

 62.786,00

 62.286,00

 0.00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

r 677

 1.266,00

 2.786,00

 2.786,00

 2.786,00

 0.00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

r 680

 58.000,00

 59.000,00

 60.000,00

 59.500,00

 0.00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 683

 132.404,00

 132.014,00

 136.113,00

 134.296,00

 0.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r 684

 132.404,00

 132.014,00

 136.113,00

 134.296,00

 0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 685

 102.576,00

 103.482,00

 106.023,00

 104.933,00

 0.00

    Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 685

 99.209,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Salarii de baza

10.100101

r 685

 66.143,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

r 685

 23.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte sporuri

10.100106

r 685

 5.094,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Fond aferent platii cu ora

10.100111

r 685

 1.360,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.100112

r 685

 12,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Indemnizatii de hrana

10.100117

r 685

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Alte drepturi salariale in bani

10.100130

r 685

 1.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

Page 6 of 11

© INDSOFT‑SICO ‑ MUNICIPIUL CRAIOVA


 

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rand

Buget 2020

Estimari

 2021

 2022

 2023

Credit

de angajame

    Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

r 685

 857,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Vouchere de vacanta

10.100206

r 685

 857,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

r 685

 2.510,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

r 685

 230,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

    Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

r 685

 2.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20