Hotărârea nr. 33/2020

HCL 33 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                                  

           

       HOTĂRÂREA NR. 33

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24655/2020, raportul nr.25724/2020 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.25839/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 a bugetului de stat, pe anul 2020 şi Legii nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, modificată şi completată;     

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

a)    total venituri-670.160,00 mii lei (454.833,00 mii lei-veniturile secţiunii de funcţionare şi 215.327 mii lei-veniturile secţiunii de dezvoltare);

b)    total cheltuieli-670.371,00 mii lei (454.833,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 215.538,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-65 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, conform anexei nr.66 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2020 de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2020 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.69 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.8. Se aprobă Programul anual de investiții 2020, conform anexei nr.70 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2020, a excedentului aflat în sold la finele anului 2019, în sumă de 211,00 mii lei, conform anexei nr.71 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 33

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.24655/2020, raportul nr.25724/2020 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.25839/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.5/2020 a bugetului de stat, pe anul 2020 și Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

  • a) total venituri-670.160,00 mii lei (454.833,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 215.327 mii lei-veniturile secțiunii de dezvoltare);

  • b) total cheltuieli-670.371,00 mii lei (454.833,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 215.538,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-65 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, conform anexei nr.66 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2020 de către Direcția Generală de Asistență Socială a 9                                                                             9

Municipiului Craiova, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2020 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.69 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.8. Se aprobă Programul anual de investiții 2020, conform anexei nr.70 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2020, a excedentului aflat în sold la finele anului 2019, în sumă de 211,00 mii lei, conform anexei nr.71 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Primarul Municipiului Craiova, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Stelian BĂRĂGAN

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33/14.02.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 14-Februarie-2020

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 2

TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

000102

0.00

670.160,00

559.136,00

521.677,00

522.212,00

r 3

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

4990

0.00

497.371,00

411.844,00

422.645,00

434.508,00

r 4

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

0002

0.00

543.613,00

481 .529,00

487.257,00

499.528,00

r 5

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.1 0+00.1 1)

0003

0.00

503.155,00

433.099,00

436.406,00

446.235,00

r 6

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod

00.05+00.06+00.07)

0004

0.00

320.516,00

225.286,00

226.773,00

229.218,00

r 7

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

0.00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

r 8

Impozit pe profit

0102

0.00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

r 9

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0.00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

r 10

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

0.00

316.871,00

221.191,00

222.473,00

224.712,00

r 11

Impozit pe venit(cod 03.02.1 7+03.02.1 8)

0302

0.00

379,00

693,00

728,00

763,00

r 13

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

0.00

379,00

693,00

728,00

763,00

r 14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.0 1 +04.02.04)

0402

0.00

316.492,00

220.498,00

221.745,00

223.949,00

r 15

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

0.00

314.992,00

210.832,00

212.941,00

215.070,00

r 16

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0.00

0,00

9.666,00

8.804,00

8.879,00

r 17

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

0.00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

r 21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

0.00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

r 22

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

0.00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

r 23

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

0.00

76.034,00

71.563,00

75.140,00

78.748,00

r 24

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

0.00

20.111,00

22.275,00

23.388,00

24.511,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 25

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

0.00

55.923,00

49.288,00

51.752,00

54.237,00

r 26

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

0.00

14.366,00

16.133,00

16.940,00

17.754,00

r 27

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

0.00

7.494,00

8.381,00

8.800,00

9.223,00

r 28

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

0.00

6.700,00

7.557,00

7.935,00

8.316,00

r 29

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

0.00

172,00

195,00

205,00

215,00

r 30

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

0.00

7.280,00

9.386,00

9.855,00

10.328,00

r 31

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0.00

9.320,00

10.666,00

11.199,00

11.737,00

r 32

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

0.00

75.639,00

100.065,00

96.499,00

98.450,00

r 33

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)

1102

0.00

46.242,00

69.685,00

64.612,00

65.020,00

r 34

Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la niv.judetelor

110201

0.00

39.525,00

51.154,00

51.770,00

52.378,00

r 35

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti

110202

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0.00

0,00

11.814,00

6.125,00

5.925,00

r 38

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

0.00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

r 41

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

1502

0.00

348,00

415,00

435,00

456,00

r 42

Impozit pe spectacole

150201

0.00

348,00

415,00

435,00

456,00

r 44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

0.00

29.049,00

29.965,00

31.452,00

32.974,00

r 45

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

0.00

22.974,00

23.925,00

25.121,00

26.328,00

r 46

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

0.00

16.982,00

17.312,00

18.178,00

19.051,00

r 47

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

0.00

5.992,00

6.613,00

6.943,00

7.277,00

r 48

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

0.00

5.085,00

5.012,00

5.252,00

5.515,00

r 49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

0.00

990,00

1.028,00

1.079,00

1.131,00

r 53

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

0012

0.00

40.458,00

48.430,00

50.851,00

53.293,00

r 54

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

0.00

15.414,00

21.113,00

22.170,00

23.234,00

r 55

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

0.00

15.414,00

21.113,00

22.170,00

23.234,00

r 56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

0.00

63,00

406,00

427,00

447,00

r 57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

0.00

13.689,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

r 58

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

0.00

13.689,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

r 59

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

0.00

116,00

294,00

309,00

324,00

r 60

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

0.00

116,00

294,00

309,00

324,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 61

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 62

Alte venituri din proprietate

300250

0.00

1.546,00

3.255,00

3.418,00

3.582,00

r 65

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

0.00

25.044,00

27.317,00

28.681,00

30.059,00

r 66

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

330208+330210+33021 2+33213+330224+330226+330227+330228+330250)

3302

0.00

1.225,00

1.242,00

1.302,00

1.366,00

r 67

Venituri din prestari de servicii

330208

0.00

601,00

579,00

607,00

637,00

r 68

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

0.00

414,00

412,00

432,00

453,00

r 76

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

0.00

210,00

251,00

263,00

276,00

r 77

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)

3402

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 78

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 80

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

0.00

14.393,00

17.343,00

18.210,00

19.084,00

r 81

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

0.00

14.171,00

17.323,00

18.189,00

19.062,00

r 82

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

0.00

14.171,00

17.323,00

18.189,00

19.062,00

r 86

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

0.00

222,00

20,00

21,00

22,00

r 87

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.1 1+36.02.14+36.02.22+36.02.23+

3602

0.00

9.406,00

8.711,00

9.147,00

9.586,00

r 90

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

0.00

791,00

760,00

798,00

837,00

r 91

Taxe speciale

360206

0.00

8.463,00

7.524,00

7.901,00

8.280,00

r 94

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

0.00

76,00

44,00

46,00

48,00

r 96

Taxa de reabilitare termica

360223

0.00

0,00

181,00

190,00

199,00

r 99

Alte venituri

360250

0.00

76,00

202,00

212,00

222,00

r 100

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la

37.02.05+37.02.50)

3702

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 101

Donatii si sponsorizari

370201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 102

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370203

0.00

-110.503,00

-108.783,00

-109.207,00

-88.699,00

r 103

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

0.00

110.503,00

108.783,00

109.207,00

88.699,00

r 106

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 107

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 108

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 109

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 112

Depozite speciale pentru constructia de locuinte

390210

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 129

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

47.563,00

76.545,00

34.012,00

22.665,00

r 130

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

0.00

47.563,00

76.545,00

34.012,00

22.665,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 131

Subventii de la bugetul de stat (cod

420201+420205+42021 0+421 012+420213+420215+420216+42021 8+420220+4

4202

0.00

47.403,00

76.545,00

34.012,00

22.665,00

r 139

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 140

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 151

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

0.00

40,00

45,00

47,00

49,00

r 154

Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii

420241

0.00

21.523,00

21.606,00

22.125,00

22.613,00

r 168

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,

420269

0.00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

r 174

Subventii de la alte administratii (cod

430201 +430204+430207+430208+430220+430221 +430223+4430224+430230+

4302

0.00

160,00

0,00

0,00

0,00

r 185

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru si carte funciara

430234

0.00

160,00

0,00

0,00

0,00

r 263

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

0.00

78.984,00

1.062,00

408,00

19,00

r 264

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01 .01 la 48.02.0 1 .03)

480201

0.00

77.428,00

0,00

0,00

0,00

r 265

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

0.00

76.616,00

0,00

0,00

0,00

r 266

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

0.00

812,00

0,00

0,00

0,00

r 267

Prefinantare

48020103

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

0.00

1.556,00

1.062,00

408,00

19,00

r 269

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

0.00

0,00

710,00

408,00

19,00

r 271

Prefinantare

48020203

0.00

1.556,00

352,00

0,00

0,00

r 306

TOTAL CHELTUIELI

5002

126,473.00

564.056,00

481 .750,00

444.517,00

445.496,00

r 307

CHELTUIELI CURENTE

02.01

126,473.00

465.508,00

389.858,00

341.986,00

369.367,00

r 308

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

0.00

52.800,00

49.543,00

51.002,00

50.568,00

r 308

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 1 0.01 . 1 6+1 0.01 .30)

02.1001

0.00

50.748,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Salarii de baza

02.100101

0.00

37.592,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

0.00

4.831,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Alte sporuri

02.100106

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Drepturi de delegare

02.100113

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Indemnizatii de hrana

02.100117

0.00

2.185,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

0.00

5.450,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1 0.02.30)

02.1 002

0.00

880,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Vouchere de vacanta

02.100206

0.00

880,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Contributii (cod 1 0.03.01 la 1 0.03.08)

02.1003

0.00

1.172,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 308

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

0.00

1.172,00

0,00

0,00

0,00

r 309

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

131.378,00

106.437,00

108.911,00

131.342,00

r 309

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

59.126,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Furnituri de birou

02.200101

0.00

111,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

100,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

6.984,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

22.943,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

0.00

116,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Piese de schimb

02.200106

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

344,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

28.507,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Reparatii curente

02.2002

0.00

47.656,50

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

3.540,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Uniforme si echipament

02.200501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

3.540,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

0.00

80,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Deplasari in strainatate

02.200602

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

0.00

31,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Consultanta si expertiza

02.2012

0.00

441,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Studii si cercetari

02.2016

0.00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Contributii ale administr.publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public loc., in baza unor conventii sau contracte de as

02.2019

0.00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

0.00

227,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

0.00

197,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

0.00

4.864,50

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

0.00

12.927,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Reclama si publicitate

02.203001

0.00

732,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Protocol si reprezentare

02.203002

0.00

118,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Prime de asigurare non-viata

02.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Chirii

02.203004

0.00

602,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 309

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

0.00

11.445,00

0,00

0,00

0,00

r 310

TITLUL III DOBANZI

02.30

0.00

5.909,00

6.890,00

6.045,00

5.093,00

r 310

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

0.00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

r 310

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

0.00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

r 310

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

0.00

4.869,00

0,00

0,00

0,00

r 310

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

0.00

3.224,00

0,00

0,00

0,00

r 310

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

0.00

1.645,00

0,00

0,00

0,00

r 311

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

0.00

39.455,00

24.647,00

21.060,00

33.251 ,00

r 311

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

0.00

39.455,00

0,00

0,00

0,00

r 312

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

0.00

50,00

50,00

50,00

50,00

r 312

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 313

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

02.51

0.00

98.265,00

106.272,00

106.242,00

106.242,00

r 313

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

0.00

95.334,00

0,00

0,00

0,00

r 313

Transferuri catre institutii publice

02.510101

0.00

91 .942,00

0,00

0,00

0,00

r 313

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

0.00

3.392,00

0,00

0,00

0,00

r 313

Transferuri de capital (cod 51 .02.1 2+51 .02.28+51 .02.29)

02.5102

0.00

2.931,00

0,00

0,00

0,00

r 313

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

0.00

2.665,00

0,00

0,00

0,00

r 313

Alte transferuri de capital catre institutii publice

02.510229

0.00

266,00

0,00

0,00

0,00

r 314

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

0.00

10.362,00

10.617,00

10.617,00

10.617,00

r 314

A. Transferuri interne(55.01 .1 8+55.01 .63+55.01 .65)

02.5501

0.00

10.362,00

0,00

0,00

0,00

r 314

Alte transferuri curente interne

02.550118

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 314

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

0.00

6.717,00

0,00

0,00

0,00

r 314

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

0.00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

r 315

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 315

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 315

Cheltuieli neeligibile

02.560103

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 317

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

126,358.00

126.358,00

80.329,00

32.976,00

27.111,00

r 317

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

125,837.00

125.837,00

0,00

0,00

0,00

r 317

Finantarea nationala

02.580101

35,162.00

35.162,00

0,00

0,00

0,00

r 317

Finantarea externa nerambursabila

02.580102

76,186.00

76.1 86,00

0,00

0,00

0,00

r 317

Cheltuieli neeligibile

02.580103

14,489.00

14.489,00

0,00

0,00

0,00

r 317

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

521.00

521,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 317

Finantarea nationala

02.580201

78.00

78,00

0,00

0,00

0,00

r 317

Finantarea externa nerambursabila

02.580202

443.00

443,00

0,00

0,00

0,00

r 318

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

0.00

816,00

3.675,00

3.685,00

3.695,00

r 318

Asociatii si fundatii

02.5911

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 318

Sustinerea cultelor

02.5912

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 318

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

0.00

506,00

0,00

0,00

0,00

r 319

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

81 .985,00

76.926,00

81.773,00

55.371 ,00

r 320

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

81 .985,00

76.926,00

81.773,00

55.371 ,00

r 320

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

81 .985,00

0,00

0,00

0,00

r 320

Constructii

02.710101

0.00

63.794,00

0,00

0,00

0,00

r 320

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

0.00

5.452,00

0,00

0,00

0,00

r 320

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

1.750,00

0,00

0,00

0,00

r 320

Alte active fixe

02.710130

0.00

10.989,00

0,00

0,00

0,00

r 323

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

0.00

16.563,00

14.966,00

20.758,00

20.758,00

r 325

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

0.00

16.563,00

14.966,00

20.758,00

20.758,00

r 325

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

0.00

11.936,00

0,00

0,00

0,00

r 325

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

0.00

11.936,00

0,00

0,00

0,00

r 325

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 325

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 325

Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii

02.8105

0.00

571,00

0,00

0,00

0,00

r 326

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 326

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 326

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 326

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

02.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 327

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

88.356,00

82.037,00

91.255,00

81.500,00

r 328

CAP. Autoritati publice si actiuni externe

5102

0.00

76.967,00

70.509,00

80.538,00

71 .679,00

r 329

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

0.00

74.480,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

r 330

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

0.00

48.000,00

45.169,00

46.583,00

46.116,00

r 330

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

0.00

46.125,00

0,00

0,00

0,00

r 330

Salarii de baza

5102.100101

0.00

34.135,00

0,00

0,00

0,00

r 330

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

0.00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

r 330

Alte sporuri

5102.100106

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 330

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 330

Drepturi de delegare

5102.100113

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 330

Indemnizatii de hrana

5102.100117

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

r 330

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

0.00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

r 330

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1 0.02.30)

5102.1002

0.00

810,00

0,00

0,00

0,00

r 330

Vouchere de vacanta

5102.100206

0.00

810,00

0,00

0,00

0,00

r 330

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03.08)

5102.1003

0.00

1.065,00

0,00

0,00

0,00

r 330

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

0.00

1.065,00

0,00

0,00

0,00

r 331

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

0.00

25.974,00

15.149,00

15.735,00

16.180,00

r 331

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

0.00

7.934,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Furnituri de birou

5102.200101

0.00

103,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Materiale pentru curatenie

5102.200102

0.00

100,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

0.00

2.109,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Apa, canal si salubritate

5102.200104

0.00

605,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

0.00

116,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Piese de schimb

5102.200106

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

0.00

338,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

0.00

4.542,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Reparatii curente

5102.2002

0.00

1.845,50

0,00

0,00

0,00

r 331

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5102.2005

0.00

441,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Uniforme si echipament

5102.200501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte obiecte de inventar

5102.200530

0.00

441,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

0.00

80,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Deplasari in strainatate

5102.200602

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

0.00

29,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Consultanta si expertiza

5102.2012

0.00

391,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Pregatire profesionala

5102.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Contributii ale administr.publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public loc., in baza unor conventii sau contracte de as

5102.2019

0.00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.0 1 la 20.24.03)

5102.2024

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5102.202401

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

0.00

4.864,50

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 331

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

0.00

8.946,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Reclama si publicitate

5102.203001

0.00

732,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Protocol si reprezentare

5102.203002

0.00

118,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Prime de asigurare non-viata

5102.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Chirii

5102.203004

0.00

602,00

0,00

0,00

0,00

r 331

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

0.00

7.464,00

0,00

0,00

0,00

r 336

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5102.55

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 336

A. Transferuri interne(55.01 .1 8+55.01 .63+55.01 .65)

5102.5501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 336

Alte transferuri curente interne

5102.550118

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 340

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

0.00

506,00

496,00

496,00

496,00

r 340

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

0.00

506,00

0,00

0,00

0,00

r 341

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

0.00

2.487,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

r 342

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

0.00

2.487,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

r 342

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

0.00

2.487,00

0,00

0,00

0,00

r 342

Constructii

5102.710101

0.00

278,00

0,00

0,00

0,00

r 342

Masini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

0.00

417,00

0,00

0,00

0,00

r 342

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

0.00

473,00

0,00

0,00

0,00

r 342

Alte active fixe

5102.710130

0.00

1.319,00

0,00

0,00

0,00

r 348

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 348

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 348

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 349

Din total capitol 5102:

0.00

76.967,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

r 350

Autoritati executive si legislative

510201

0.00

76.967,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

r 351

Autoritati executive

51020103

0.00

76.967,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

r 352

CAP. Alte servicii publice generale

5402

0.00

5.253,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

r 353

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

0.00

5.253,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

r 354

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

0.00

4.800,00

4.248,00

4.292,00

4.325,00

r 354

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 1 0.01 . 1 6+1 0.01 .30)

5402.1001

0.00

4.623,00

0,00

0,00

0,00

r 354

Salarii de baza

5402.100101

0.00

3.457,00

0,00

0,00

0,00

r 354

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

0.00

531,00

0,00

0,00

0,00

r 354

Indemnizatii de hrana

5402.100117

0.00

185,00

0,00

0,00

0,00

r 354

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

0.00

450,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 354

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 354

Vouchere de vacanta

5402.100206

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 354

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

0.00

107,00

0,00

0,00

0,00

r 354

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

0.00

107,00

0,00

0,00

0,00

r 355

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

0.00

403,00

286,00

310,00

338,00

r 355

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

0.00

162,00

0,00

0,00

0,00

r 355

Furnituri de birou

5402.200101

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 355

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

0.00

82,00

0,00

0,00

0,00

r 355

Apa, canal si salubritate

5402.200104

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 355

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 355

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

0.00

54,00

0,00

0,00

0,00

r 355

Reparatii curente

5402.2002

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 355

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5402.2005

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

r 355

Alte obiecte de inventar

5402.200530

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

r 355

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 355

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 358

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

0.00

50,00

50,00

50,00

50,00

r 358

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 373

Din total capitol 5402:

0.00

5.253,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

r 374

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

0.00

50,00

50,00

50,00

50,00

r 377

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

0.00

5.003,00

4.534,00

4.602,00

4.663,00

r 378

Alte servicii publice generale

540250

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 379

CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

0.00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

r 380

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

0.00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

r 382

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

0.00

227,00

54,00

20,00

15,00

r 382

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

0.00

227,00

0,00

0,00

0,00

r 382

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

0.00

197,00

0,00

0,00

0,00

r 382

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 383

TITLUL III DOBANZI

5502.30

0.00

5.909,00

6.890,00

6.045,00

5.093,00

r 383

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

0.00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

r 383

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

0.00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

r 383

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

0.00

4.869,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 383

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

0.00

3.224,00

0,00

0,00

0,00

r 383

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

0.00

1.645,00

0,00

0,00

0,00

r 425

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5902

0.00

34.595,00

34.543,00

33.870,00

35.428,00

r 449

CAP. Ordine publica si siguranta nationala

6102

0.00

34.595,00

34.543,00

33.870,00

35.428,00

r 450

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

0.00

34.095,00

33.657,00

33.669,00

33.682,00

r 452

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

0.00

95,00

254,00

266,00

279,00

r 452

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 452

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 452

Reparatii curente

6102.2002

0.00

91,00

0,00

0,00

0,00

r 452

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 456

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6102.51

0.00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

r 456

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

0.00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

r 456

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

0.00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

r 462

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

0.00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

r 463

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

0.00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

r 463

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

r 463

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

r 463

Alte active fixe

6102.710130

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 470

Din total capitol 6102:

0.00

34.595,00

34.543,00

33.870,00

35.428,00

r 471

Ordine publica

610203

0.00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

r 472

Politie comunitara

61020304

0.00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

r 474

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

0.00

595,00

1.140,00

467,00

2.025,00

r 475

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

23,050.00

153.349,00

198.632,00

160.114,00

145.807,00

r 476

CAP. Invatamant

6502

12,306.00

27.103,00

71.769,00

41.619,00

42.214,00

r 477

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

12,306.00

27.043,00

65.995,00

39.463,00

40.057,00

r 479

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

8.020,00

22.861,00

23.430,00

29.016,00

r 479

Reparatii curente

6502.2002

0.00

7.300,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

550,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

550,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Consultanta si expertiza

6502.2012

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 484

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

0.00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

r 484

A. Transferuri interne(55.01 .1 8+55.01 .63+55.01 .65)

6502.5501

0.00

6.717,00

0,00

0,00

0,00

r 484

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

0.00

6.717,00

0,00

0,00

0,00

r 487

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

6502.58

12,306.0C

12.306,00

32.114,00

5.002,00

0,00

r 487

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502 .5801

12,306.00

12.306,00

0,00

0,00

0,00

r 487

Finantarea nationala

6502.580101

1,795.00

1.795,00

0,00

0,00

0,00

r 487

Finantarea externa nerambursabila

6502.580102

10,161.00

10.161,00

0,00

0,00

0,00

r 487

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

350.00

350,00

0,00

0,00

0,00

r 489

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

60,00

5.774,00

2.156,00

2.157,00

r 490

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

60,00

5.774,00

2.156,00

2.157,00

r 490

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

60,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Constructii

6502.710101

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Alte active fixe

6502.710130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 497

Din total capitol 6502:

12,306.00

27.103,00

71.769,00

41.619,00

42.214,00

r 498

Invatamant prescolar si primar

650203

6,782.00

12.001,00

32.513,00

10.820,00

8.055,00

r 499

Invatamant prescolar

65020301

6,782.00

9.649,00

28.442,00

6.730,00

3.947,00

r 500

Invatamant primar

65020302

0.00

2.352,00

4.071,00

4.090,00

4.108,00

r 501

Invatamant secundar

650204

5,524.00

15.100,00

38.408,00

29.950,00

33.308,00

r 502

Invatamant secundar inferior

65020401

2,662.00

5.472,00

10.203,00

9.759,00

9.503,00

r 503

Invatamant secundar superior

65020402

2,862.00

6.172,00

24.530,00

16.516,00

19.130,00

r 504

Invatamant profesional

65020403

0.00

3.456,00

3.675,00

3.675,00

4.675,00

r 505

Invatamant postliceal

650205

0.00

2,00

848,00

849,00

851,00

r 514

CAP. Sanatate

6602

7,533.00

14.010,00

42.677,00

29.376,00

13.881,00

r 515

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

7,533.00

13.590,00

30.612,00

17.356,00

13.881,00

r 521

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51

0.00

6.057,00

13.881,00

13.881,00

13.881,00

r 521

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

0.00

3.392,00

0,00

0,00

0,00

r 521

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

0.00

3.392,00

0,00

0,00

0,00

r 521

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

0.00

2.665,00

0,00

0,00

0,00

r 521

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

0.00

2.665,00

0,00

0,00

0,00

r 525

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

6602.58

7,533.00

7.533,00

16.731,00

3.475,00

0,00

r 525

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

7,533.00

7.533,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 525

Finantarea nationala

6602.580101

1,418.00

1.418,00

0,00

0,00

0,00

r 525

Finantarea externa nerambursabila

6602.580102

5,447.00

5.447,00

0,00

0,00

0,00

r 525

Cheltuieli neeligibile

6602.580103

668.00

668,00

0,00

0,00

0,00

r 527

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

0.00

420,00

12.065,00

12.020,00

0,00

r 528

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

0.00

420,00

12.065,00

12.020,00

0,00

r 528

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.7101

0.00

420,00

0,00

0,00

0,00

r 528

Constructii

6602.710101

0.00

420,00

0,00

0,00

0,00

r 528

Alte active fixe

6602.710130

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 535

Din total capitol 6602:

7,533.00

14.010,00

42.677,00

29.376,00

13.881,00

r 536

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

7,533.00

14.010,00

42.677,00

29.376,00

13.881,00

r 537

Spitale generale

66020601

7,533.00

14.010,00

42.677,00

29.376,00

13.881,00

r 542

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

3,211.00

100.470,00

74.118,00

79.081,00

79.674,00

r 543

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

3,211.00

72.774,00

61.365,00

61.794,00

70.262,00

r 545

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

0.00

22.811,00

12.045,00

12.474,00

20.942,00

r 545

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

0.00

16.481,00

0,00

0,00

0,00

r 545

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

0.00

16.481,00

0,00

0,00

0,00

r 545

Reparatii curente

6702.2002

0.00

3.620,00

0,00

0,00

0,00

r 545

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

r 545

Alte obiecte de inventar

6702.200530

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

r 545

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

0.00

710,00

0,00

0,00

0,00

r 545

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

0.00

710,00

0,00

0,00

0,00

r 549

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51

0.00

46.442,00

48.920,00

48.920,00

48.920,00

r 549

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702 .5101

0.00

46.359,00

0,00

0,00

0,00

r 549

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

0.00

46.359,00

0,00

0,00

0,00

r 549

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6702.5102

0.00

83,00

0,00

0,00

0,00

r 549

Alte transferuri de capital catre institutii publice

6702.510229

0.00

83,00

0,00

0,00

0,00

r 553

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

3,211.0C

3.211,00

0,00

0,00

0,00

r 553

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

3,211.00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

r 553

Finantarea nationala

6702.580101

482.00

482,00

0,00

0,00

0,00

r 553

Finantarea externa nerambursabila

6702.580102

2,729.00

2.729,00

0,00

0,00

0,00

r 554

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

0.00

310,00

400,00

400,00

400,00

r 554

Asociatii si fundatii

6702 .5911

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 554

Sustinerea cultelor

6702.5912

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 555

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

0.00

25.246,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

r 556

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

0.00

25.246,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

r 556

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

0.00

25.246,00

0,00

0,00

0,00

r 556

Constructii

6702.710101

0.00

21.828,00

0,00

0,00

0,00

r 556

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

0.00

1.762,00

0,00

0,00

0,00

r 556

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

0.00

852,00

0,00

0,00

0,00

r 556

Alte active fixe

6702.710130

0.00

804,00

0,00

0,00

0,00

r 559

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

0.00

2.450,00

2.296,00

2.287,00

2.287,00

r 561

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

0.00

2.450,00

2.296,00

2.287,00

2.287,00

r 561

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

0.00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

r 561

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

0.00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Din total capitol 6702:

3,211.00

100.470,00

74.118,00

79.081,00

79.674,00

r 564

Servicii culturale

670203

3,211.00

38.653,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

r 567

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

0.00

33.000,00

34.500,00

34.500,00

34.500,00

r 569

Case de cultura

67020306

0.00

2.442,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

r 570

Camine culturale

67020307

3,211.00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

r 572

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 574

Servicii recreative si sportive

670205

0.00

60.997,00

31.298,00

36.681,00

42.274,00

r 575

Sport

67020501

0.00

11.000,00

11.920,00

11.920,00

11.920,00

r 577

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

0.00

49.997,00

19.378,00

24.761,00

30.354,00

r 579

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

0.00

820,00

5.820,00

5.400,00

400,00

r 580

CAP. Asigurari si asistenta sociala

6802

0.00

11.766,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

r 581

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

0.00

11.766,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

r 587

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6802.51

0.00

11.766,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

r 587

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

0.00

11.583,00

0,00

0,00

0,00

r 587

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

0.00

11.583,00

0,00

0,00

0,00

r 587

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6802.5102

0.00

183,00

0,00

0,00

0,00

r 587

Alte transferuri de capital catre institutii publice

6802.510229

0.00

183,00

0,00

0,00

0,00

r 600

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 600

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 600

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 601

Din total capitol 6802:

0.00

11.766,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

r 602

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

0.00

11.766,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

r 609

Prevenirea excluderii sociale

680215

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 610

Ajutor social

68021501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 614

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

11,639.00

73.846,00

67.975,00

56.119,00

51.332,00

r 615

CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

11,639.00

40.566,00

38.701 ,00

26.774,00

21.892,00

r 616

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

11,639.00

27.890,00

23.011,00

16.601,00

17.402,00

r 618

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

0.00

12.606,00

11.907,00

12.701,00

13.502,00

r 618

Bunuri si servicii (cod 20.01 .01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

0.00

12.221,00

0,00

0,00

0,00

r 618

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

0.00

4.793,00

0,00

0,00

0,00

r 618

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

0.00

7.428,00

0,00

0,00

0,00

r 618

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 2 0.05.03+20.05.30)

7002.2005

0.00

385,00

0,00

0,00

0,00

r 618

Alte obiecte de inventar

7002.200530

0.00

385,00

0,00

0,00

0,00

r 623

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

0.00

3.645,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

r 623

A. Transferuri interne(55.01 .1 8+55.01 .63+55.01 .65)

7002.5501

0.00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

r 623

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

0.00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

r 626

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

7002.58

11,639.00

11.639,00

7.204,00

0,00

0,00

r 626

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

11,639.00

11.639,00

0,00

0,00

0,00

r 626

Finantarea nationala

7002.580101

4,815.00

4.815,00

0,00

0,00

0,00

r 626

Finantarea externa nerambursabila

7002.580102

6,543.00

6.543,00

0,00

0,00

0,00

r 626

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

281.00

281,00

0,00

0,00

0,00

r 628

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

0.00

12.676,00

15.690,00

10.173,00

4.490,00

r 629

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

0.00

12.676,00

15.690,00

10.173,00

4.490,00

r 629

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

0.00

12.676,00

0,00

0,00

0,00

r 629

Constructii

7002.710101

0.00

7.854,00

0,00

0,00

0,00

r 629

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

0.00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

r 629

Alte active fixe

7002.710130

0.00

3.742,00

0,00

0,00

0,00

r 636

Din total capitol 7002:

11,639.00

40.566,00

38.701 ,00

26.774,00

21.892,00

r 637

Locuinte

700203

9,420.00

9.420,00

0,00

0,00

0,00

r 639

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

9,420.00

9.420,00

0,00

0,00

0,00

r 643

Iluminat public si electrificari

700206

0.00

12.980,00

16.397,00

17.191,00

17.992,00

r 645

Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

2,219.00

18.166,00

22.304,00

9.583,00

3.900,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 646

CAP. Protectia mediului

7402

0.00

33.280,00

29.274,00

29.345,00

29.440,00

r 647

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

0.00

25.400,00

23.881 ,00

23.975,00

24.070,00

r 649

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

0.00

25.400,00

23.881 ,00

23.975,00

24.070,00

r 649

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

0.00

22.326,00

0,00

0,00

0,00

r 649

Apa, canal si salubritate

7402.200104

0.00

22.326,00

0,00

0,00

0,00

r 649

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7402.2005

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 649

Alte obiecte de inventar

7402.200530

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 649

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

0.00

2.951,00

0,00

0,00

0,00

r 649

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

0.00

2.951,00

0,00

0,00

0,00

r 659

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

0.00

1.844,00

0,00

0,00

0,00

r 660

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

0.00

1.844,00

0,00

0,00

0,00

r 660

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

0.00

1.844,00

0,00

0,00

0,00

r 660

Constructii

7402.710101

0.00

770,00

0,00

0,00

0,00

r 660

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

0.00

412,00

0,00

0,00

0,00

r 660

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

0.00

425,00

0,00

0,00

0,00

r 660

Alte active fixe

7402.710130

0.00

237,00

0,00

0,00

0,00

r 663

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

0.00

6.036,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

r 665

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

0.00

6.036,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

r 665

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

0.00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

r 665

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

0.00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

r 667

Din total capitol 7402:

0.00

33.280,00

29.274,00

29.345,00

29.440,00

r 668

Reducerea si controlul poluarii

740203

0.00

229,00

0,00

0,00

0,00

r 669

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

0.00

22.837,00

23.881 ,00

23.975,00

24.070,00

r 670

Salubritate

74020501

0.00

20.661,00

23.881 ,00

23.975,00

24.070,00

r 671

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

0.00

2.176,00

0,00

0,00

0,00

r 672

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

0.00

10.214,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

r 674

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

91,784.00

213.910,00

98.563,00

103.159,00

131.429,00

r 675

CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

636.00

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

r 676

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

636.00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

r 684

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 684

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 684

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 686

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

521.00

521,00

1.921,00

0,00

0,00

r 686

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

521.00

521,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Finantarea nationala

8002.580201

78.00

78,00

0,00

0,00

0,00

r 686

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

443.00

443,00

0,00

0,00

0,00

r 692

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

0.00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

r 694

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

0.00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

r 694

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

0.00

3.450,00

0,00

0,00

0,00

r 694

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

0.00

3.450,00

0,00

0,00

0,00

r 696

Din total capitol 8002:

636.00

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

r 697

Actiuni generale economice si comerciale

800201

636.00

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

r 701

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

636.00

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

r 704

CAP. Combustibili si energie

8102

0.00

15.520,00

13.000,00

13.340,00

17.106,00

r 705

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

0.00

14.239,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

r 707

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

0.00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

r 707

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

8102.2005

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 707

Alte obiecte de inventar

8102.200530

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 707

Studii si cercetari

8102.2016

0.00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

r 709

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

0.00

13.197,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

r 709

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

0.00

13.197,00

0,00

0,00

0,00

r 717

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

0.00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

r 718

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

0.00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

r 718

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

0.00

1.281,00

0,00

0,00

0,00

r 718

Masini, echipamente si mijloace de transport

8102.710102

0.00

1.281,00

0,00

0,00

0,00

r 718

Alte active fixe

8102.710130

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 725

Din total capitol 8102:

0.00

15.520,00

13.000,00

13.340,00

17.106,00

r 726

Energie termica

810206

0.00

13.197,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

r 728

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

0.00

2.323,00

0,00

0,00

3.855,00

r 756

CAP. Transporturi

8402

91,148.00

194.304,00

80.421,00

86.612,00

111.116,00

r 757

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

91,148.00

152.206,00

54.006,00

52.219,00

74.111,00

r 759

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

0.00

34.800,00

20.000,00

20.000,00

27.000,00

r 759

Reparatii curente

8402.2002

0.00

34.800,00

0,00

0,00

0,00

r 761

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

0.00

26.258,00

11.647,00

7.720,00

20.000,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 761

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

0.00

26.258,00

0,00

0,00

0,00

r 765

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 765

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 765

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 767

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

91,148.0C

91.148,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

r 767

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

91,148.00

91.148,00

0,00

0,00

0,00

r 767

Finantarea nationala

8402.580101

26,652.00

26.652,00

0,00

0,00

0,00

r 767

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

51,306.00

51.306,00

0,00

0,00

0,00

r 767

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

13,190.00

13.190,00

0,00

0,00

0,00

r 769

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

0.00

37.471,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

r 770

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

0.00

37.471,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

r 770

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.7101

0.00

37.471,00

0,00

0,00

0,00

r 770

Constructii

8402.710101

0.00

32.594,00

0,00

0,00

0,00

r 770

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 770

Alte active fixe

8402.710130

0.00

4.877,00

0,00

0,00

0,00

r 773

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

0.00

4.627,00

4.056,00

9.894,00

9.894,00

r 775

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

0.00

4.627,00

4.056,00

9.894,00

9.894,00

r 775

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.8102

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 775

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 775

Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii

8402.8105

0.00

571,00

0,00

0,00

0,00

r 776

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 776

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 776

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 776

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

8402.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 777

Din total capitol 8402:

91,148.00

194.304,00

80.421,00

86.612,00

111.116,00

r 778

Transport rutier

840203

91,148.00

193.696,00

80.421,00

86.612,00

111.116,00

r 779

Drumuri si poduri

84020301

0.00

7.385,00

0,00

0,00

0,00

r 780

Transport in comun

84020302

91,148.00

117.406,00

34.006,00

32.219,00

47.111,00

r 781

Strazi

84020303

0.00

68.905,00

46.415,00

54.393,00

64.005,00

r 787

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

0.00

608,00

0,00

0,00

0,00

r 815

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

106.104,00

0,00

0,00

0,00

r 817

EXCEDENT

9802

0.00

106.104,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 818

DEFICIT

9902

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 820

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 821

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL

000102

0.00

454.833,00

394.216,00

400.032,00

433.292,00

r 822

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)

4990

0.00

497.371,00

411.663,00

422.455,00

434.309,00

r 823

I. VENITURI CURENTE(0003+0012)

0002

0.00

433.110,00

372.565,00

377.860,00

410.630,00

r 824

A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)

0003

0.00

503. 155,00

433.099,00

436.406,00

446.235,00

r 825

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)

0004

0.00

320.516,00

225.286,00

226.773,00

229.218,00

r 826

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

0.00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

r 827

Impozit pe profit

0102

0.00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

r 828

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0.00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

r 829

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

0.00

316.871,00

221.191,00

222.473,00

224.712,00

r 830

Impozit pe venit(cod 03.02.1 7+03.02.1 8)

0302

0.00

379,00

693,00

728,00

763,00

r 832

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

0.00

379,00

693,00

728,00

763,00

r 833

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01 +04.02.04)

0402

0.00

316.492,00

220.498,00

221.745,00

223.949,00

r 834

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

0.00

314.992,00

210.832,00

212.941,00

215.070,00

r 835

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0.00

0,00

9.666,00

8.804,00

8.879,00

r 836

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

0.00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

r 840

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

0.00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

r 841

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 +07.02.02+07.02.03+07.02 .50)

0702

0.00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

r 842

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

0.00

76.034,00

71.563,00

75.140,00

78.748,00

r 843

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

0.00

20.111,00

22.275,00

23.388,00

24.511,00

r 844

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

0.00

55.923,00

49.288,00

51.752,00

54.237,00

r 845

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

0.00

14.366,00

16.133,00

16.940,00

17.754,00

r 846

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

0.00

7.494,00

8.381,00

8.800,00

9.223,00

r 847

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

0.00

6.700,00

7.557,00

7.935,00

8.316,00

r 848

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

0.00

172,00

195,00

205,00

215,00

r 849

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

0.00

7.280,00

9.386,00

9.855,00

10.328,00

r 850

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0.00

9.320,00

10.666,00

11.199,00

11.737,00

r 851

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 1 1.02+12.02+1 5.02+1 6.02)

0010

0.00

75.639,00

100.065,00

96.499,00

98.450,00

r 852

Sume defalcate din TVA(cod 1 1.02.01+1 1.02.02+1 1.02.05+1 1.02.06+1 1.02.09)

1102

0.00

46.242,00

69.685,00

64.612,00

65.020,00

r 853

Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la niv.judetelor

110201

0.00

39.525,00

51.154,00

51.770,00

52.378,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 854

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti

110202

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 856

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0.00

0,00

11.814,00

6.125,00

5.925,00

r 857

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

0.00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

r 860

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

1502

0.00

348,00

415,00

435,00

456,00

r 861

Impozit pe spectacole

150201

0.00

348,00

415,00

435,00

456,00

r 863

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

0.00

29.049,00

29.965,00

31.452,00

32.974,00

r 864

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

0.00

22.974,00

23.925,00

25.121,00

26.328,00

r 865

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

0.00

16.982,00

17.312,00

18.178,00

19.051,00

r 866

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

0.00

5.992,00

6.613,00

6.943,00

7.277,00

r 867

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

0.00

5.085,00

5.012,00

5.252,00

5.515,00

r 868

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

0.00

990,00

1.028,00

1.079,00

1.131,00

r 872

C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)

0012

0.00

-70.045,00

-60.534,00

-58.546,00

-35.605,00

r 873

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

0.00

15.414,00

21.113,00

22.170,00

23.234,00

r 874

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

0.00

15.414,00

21.113,00

22.170,00

23.234,00

r 875

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

0.00

63,00

406,00

427,00

447,00

r 876

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

0.00

13.689,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

r 877

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

0.00

13.689,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

r 878

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)

300208

0.00

116,00

294,00

309,00

324,00

r 879

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

0.00

116,00

294,00

309,00

324,00

r 880

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 881

Alte venituri din proprietate

300250

0.00

1.546,00

3.255,00

3.418,00

3.582,00

r 884

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

0.00

-85.459,00

-81.647,00

-80.716,00

-58.839,00

r 885

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

330208+330210+330212+330213+330224+330226+330227+330228+330250)

3302

0.00

1.225,00

1.242,00

1.302,00

1.366,00

r 886

Venituri din prestari de servicii

330208

0.00

601,00

579,00

607,00

637,00

r 887

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

0.00

414,00

412,00

432,00

453,00

r 895

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

0.00

210,00

251,00

263,00

276,00

r 896

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)

3402

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 897

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 899

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

0.00

14.393,00

17.343,00

18.210,00

19.084,00

r 900

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

0.00

14.171,00

17.323,00

18.189,00

19.062,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 901

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

0.00

14.171,00

17.323,00

18.189,00

19.062,00

r 905

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

0.00

222,00

20,00

21,00

22,00

r 906

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.1 1+36.02.14+36.02.50)

3602

0.00

9.406,00

8.530,00

8.957,00

9.387,00

r 909

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

0.00

791,00

760,00

798,00

837,00

r 910

Taxe speciale

360206

0.00

8.463,00

7.524,00

7.901,00

8.280,00

r 912

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

360214

0.00

76,00

44,00

46,00

48,00

r 913

Alte venituri

360250

0.00

76,00

202,00

212,00

222,00

r 914

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01 +37.02.03+37.02.50)

3702

0.00

-110.503,00

-108.783,00

-1 09.207,00

-88.699,00

r 915

Donatii si sponsorizari

370201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 916

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203

0.00

-110.503,00

-108.783,00

-109.207,00

-88.699,00

r 929

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

21.723,00

21.651,00

22.172,00

22.662,00

r 930

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

0.00

21.723,00

21.651,00

22.172,00

22.662,00

r 931

Subventii de la bugetul de stat (cod

420221 +420228+420234+420235+420241 +420242+420245+420251 +420254+4

4202

0.00

21.563,00

21.651,00

22.172,00

22.662,00

r 934

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

0.00

40,00

45,00

47,00

49,00

r 936

Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii

420241

0.00

21.523,00

21.606,00

22.125,00

22.613,00

r 947

Subventii de la alte administratii(cod

43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21 +43.02.23+43.02.24+

4302

0.00

160,00

0,00

0,00

0,00

r 957

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru si carte funciara

430234

0.00

160,00

0,00

0,00

0,00

r 962

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

352.667,00

318.080,00

323.353,00

356.599,00

r 963

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

336.104,00

303.114,00

302.595,00

335.841 ,00

r 964

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

0.00

52.800,00

49.543,00

51.002,00

50.568,00

r 964

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1 001

0.00

50.748,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Salarii de baza

02.100101

0.00

37.592,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

0.00

4.831,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Alte sporuri

02.100106

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Drepturi de delegare

02.100113

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Indemnizatii de hrana

02.100117

0.00

2.185,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

0.00

5.450,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1 0.02.30)

02.1 002

0.00

880,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Vouchere de vacanta

02.100206

0.00

880,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 964

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

0.00

1.172,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

0.00

1.172,00

0,00

0,00

0,00

r 965

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

131.378,00

106.437,00

108.911,00

131.342,00

r 965

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

59.126,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Furnituri de birou

02.200101

0.00

111,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

100,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

6.984,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

22.943,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

0.00

116,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Piese de schimb

02.200106

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

344,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

28.507,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Reparatii curente

02.2002

0.00

47.656,50

0,00

0,00

0,00

r 965

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

3.540,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Uniforme si echipament

02.200501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

3.540,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

0.00

80,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Deplasari in strainatate

02.200602

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

0.00

31,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Consultanta si expertiza

02.2012

0.00

441,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Studii si cercetari

02.2016

0.00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Contributii ale administr.publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public loc., in baza unor conventii sau contracte de as

02.2019

0.00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

0.00

227,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

0.00

197,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

0.00

4.864,50

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

0.00

12.927,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Reclama si publicitate

02.203001

0.00

732,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Protocol si reprezentare

02.203002

0.00

118,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Prime de asigurare non-viata

02.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 965

Chirii

02.203004

0.00

602,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

0.00

11.445,00

0,00

0,00

0,00

r 966

TITLUL III DOBANZI

02.30

0.00

5.909,00

6.890,00

6.045,00

5.093,00

r 966

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

0.00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

r 966

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

0.00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

r 966

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

0.00

4.869,00

0,00

0,00

0,00

r 966

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

0.00

3.224,00

0,00

0,00

0,00

r 966

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

0.00

1.645,00

0,00

0,00

0,00

r 967

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

0.00

39.455,00

24.647,00

21.060,00

33.251,00

r 967

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

0.00

39.455,00

0,00

0,00

0,00

r 968

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

0.00

50,00

50,00

50,00

50,00

r 968

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 969

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

02.51

0.00

95.334,00

99.857,00

99.827,00

99.827,00

r 969

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

0.00

95.334,00

0,00

0,00

0,00

r 969

Transferuri catre institutii publice

02.510101

0.00

91 .942,00

0,00

0,00

0,00

r 969

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

0.00

3.392,00

0,00

0,00

0,00

r 970

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

0.00

10.362,00

10.617,00

10.617,00

10.617,00

r 970

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

0.00

10.362,00

0,00

0,00

0,00

r 970

Alte transferuri curente interne

02.550118

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 970

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

0.00

6.717,00

0,00

0,00

0,00

r 970

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

0.00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

r 973

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

0.00

816,00

3.675,00

3.685,00

3.695,00

r 973

Asociatii si fundatii

02.5911

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 973

Sustinerea cultelor

02.5912

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 973

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

0.00

506,00

0,00

0,00

0,00

r 974

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

0.00

16.563,00

14.966,00

20.758,00

20.758,00

r 976

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

0.00

16.563,00

14.966,00

20.758,00

20.758,00

r 976

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

0.00

11.936,00

0,00

0,00

0,00

r 976

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

0.00

11.936,00

0,00

0,00

0,00

r 976

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 976

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 976

Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii

02.8105

0.00

571,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 977

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 978

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

85.869,00

72.342,00

73.531,00

72.613,00

r 979

CAP. Autoritati publice si actiuni externe

5102

0.00

74.480,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

r 980

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

0.00

74.480,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

r 981

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

0.00

48.000,00

45.169,00

46.583,00

46.116,00

r 981

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

0.00

46.125,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Salarii de baza

5102.100101

0.00

34.135,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

0.00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Alte sporuri

5102.100106

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Drepturi de delegare

5102.100113

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Indemnizatii de hrana

5102.100117

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

0.00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

0.00

810,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Vouchere de vacanta

5102.100206

0.00

810,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

0.00

1.065,00

0,00

0,00

0,00

r 981

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

0.00

1.065,00

0,00

0,00

0,00

r 982

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

0.00

25.974,00

15.149,00

15.735,00

16.180,00

r 982

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

0.00

7.934,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Furnituri de birou

5102.200101

0.00

103,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Materiale pentru curatenie

5102.200102

0.00

100,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

0.00

2.109,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Apa, canal si salubritate

5102.200104

0.00

605,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

0.00

116,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Piese de schimb

5102.200106

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

0.00

338,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

0.00

4.542,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Reparatii curente

5102.2002

0.00

1.845,50

0,00

0,00

0,00

r 982

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5102.2005

0.00

441,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Uniforme si echipament

5102.200501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 982

Alte obiecte de inventar

5102.200530

0.00

441,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

0.00

80,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Deplasari in strainatate

5102.200602

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

0.00

29,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Consultanta si expertiza

5102.2012

0.00

391,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Pregatire profesionala

5102.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Contributii ale administr.publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public loc., in baza unor conventii sau contracte de as

5102.2019

0.00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5102.2024

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5102.202401

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

0.00

4.864,50

0,00

0,00

0,00

r 982

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

0.00

8.946,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Reclama si publicitate

5102.203001

0.00

732,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Protocol si reprezentare

5102.203002

0.00

118,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Prime de asigurare non-viata

5102.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Chirii

5102.203004

0.00

602,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

0.00

7.464,00

0,00

0,00

0,00

r 987

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5102.55

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 987

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

5102.5501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 987

Alte transferuri curente interne

5102.550118

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 990

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

0.00

506,00

496,00

496,00

496,00

r 990

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

0.00

506,00

0,00

0,00

0,00

r 994

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 995

Din total capitol 5102:

0.00

74.480,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

r 996

Autoritati executive si legislative

510201

0.00

74.480,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

r 997

Autoritati executive

51020103

0.00

74.480,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

r 998

CAP. Alte servicii publice generale

5402

0.00

5.253,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

r 999

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

0.00

5.253,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

r 1000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

0.00

4.800,00

4.248,00

4.292,00

4.325,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1000

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

0.00

4.623,00

0,00

0,00

0,00

r 1000

Salarii de baza

5402.100101

0.00

3.457,00

0,00

0,00

0,00

r 1000

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

0.00

531,00

0,00

0,00

0,00

r 1000

Indemnizatii de hrana

5402.100117

0.00

185,00

0,00

0,00

0,00

r 1000

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

0.00

450,00

0,00

0,00

0,00

r 1000

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1 0.02.30)

5402.1002

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 1000

Vouchere de vacanta

5402.100206

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 1000

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03.08)

5402.1003

0.00

107,00

0,00

0,00

0,00

r 1000

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

0.00

107,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

0.00

403,00

286,00

310,00

338,00

r 1001

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01.30)

5402.2001

0.00

162,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Furnituri de birou

5402.200101

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

0.00

82,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Apa, canal si salubritate

5402.200104

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

0.00

54,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Reparatii curente

5402.2002

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5402.2005

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Alte obiecte de inventar

5402.200530

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 1004

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

0.00

50,00

50,00

50,00

50,00

r 1004

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1014

Din total capitol 5402:

0.00

5.253,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

r 1015

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

0.00

50,00

50,00

50,00

50,00

r 1018

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

0.00

5.003,00

4.534,00

4.602,00

4.663,00

r 1019

Alte servicii publice generale

540250

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 1020

CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

0.00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

r 1021

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

0.00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

r 1023

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

0.00

227,00

54,00

20,00

15,00

r 1023

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.0 1 la 20.24.03)

5502.2024

0.00

227,00

0,00

0,00

0,00

r 1023

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

0.00

197,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1023

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1024

TITLUL III DOBANZI

5502.30

0.00

5.909,00

6.890,00

6.045,00

5.093,00

r 1024

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

0.00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

r 1024

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

0.00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

r 1024

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

0.00

4.869,00

0,00

0,00

0,00

r 1024

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

0.00

3.224,00

0,00

0,00

0,00

r 1024

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

0.00

1.645,00

0,00

0,00

0,00

r 1056

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

0.00

34.095,00

33.657,00

33.669,00

33.682,00

r 1075

CAP. Ordine publica si siguranta nationala

6102

0.00

34.095,00

33.657,00

33.669,00

33.682,00

r 1076

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

0.00

34.095,00

33.657,00

33.669,00

33.682,00

r 1078

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

0.00

95,00

254,00

266,00

279,00

r 1078

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01.30)

6102.2001

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1078

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1078

Reparatii curente

61 02.2002

0.00

91,00

0,00

0,00

0,00

r 1078

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1082

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6102.51

0.00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

r 1082

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

0.00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

r 1082

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

0.00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

r 1091

Din total capitol 6102:

0.00

34.095,00

33.657,00

33.669,00

33.682,00

r 1092

Ordine publica

610203

0.00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

r 1093

Politie comunitara

61020304

0.00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

r 1094

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

0.00

95,00

254,00

266,00

279,00

r 1096

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

101.642,00

115.076,00

116.046,00

130.110,00

r 1097

CAP. Invatamant

6502

0.00

14.737,00

33.881,00

34.461,00

40.057,00

r 1098

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

14.737,00

33.881,00

34.461,00

40.057,00

r 1100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

8.020,00

22.861,00

23.430,00

29.016,00

r 1100

Reparatii curente

6502.2002

0.00

7.300,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

550,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

550,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Consultanta si expertiza

6502.2012

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1105

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

0.00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

r 1105

A. Transferuri interne(55.01 .1 8+55.01 .63+55.01 .65)

6502.5501

0.00

6.717,00

0,00

0,00

0,00

r 1105

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

0.00

6.717,00

0,00

0,00

0,00

r 1113

Din total capitol 6502:

0.00

14.737,00

33.881,00

34.461,00

40.057,00

r 1114

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

5.219,00

7.977,00

8.021,00

8.055,00

r 1115

Invatamant prescolar

65020301

0.00

2.867,00

3.906,00

3.931,00

3.947,00

r 1116

Invatamant primar

65020302

0.00

2.352,00

4.071,00

4.090,00

4.108,00

r 1117

Invatamant secundar

650204

0.00

9.516,00

25.056,00

25.591,00

31.151,00

r 1118

Invatamant secundar inferior

65020401

0.00

2.760,00

6.887,00

7.118,00

7.346,00

r 1119

Invatamant secundar superior

65020402

0.00

3.300,00

14.494,00

14.798,00

19.130,00

r 1120

Invatamant profesional

65020403

0.00

3.456,00

3.675,00

3.675,00

4.675,00

r 1121

Invatamant postliceal

650205

0.00

2,00

848,00

849,00

851,00

r 1130

CAP. Sanatate

6602

0.00

3.392,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

r 1131

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

0.00

3.392,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

r 1137

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51

0.00

3.392,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

r 1137

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

0.00

3.392,00

0,00

0,00

0,00

r 1137

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

0.00

3.392,00

0,00

0,00

0,00

r 1146

Din total capitol 6602:

0.00

3.392,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

r 1147

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

0.00

3.392,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

r 1148

Spitale generale

66020601

0.00

3.392,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

r 1153

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

0.00

71.930,00

63.661,00

64.081,00

72.549,00

r 1154

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

0.00

69.480,00

61.365,00

61.794,00

70.262,00

r 1156

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

0.00

22.811,00

12.045,00

12.474,00

20.942,00

r 1156

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

0.00

16.481,00

0,00

0,00

0,00

r 1156

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

0.00

16.481,00

0,00

0,00

0,00

r 1156

Reparatii curente

6702.2002

0.00

3.620,00

0,00

0,00

0,00

r 1156

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

r 1156

Alte obiecte de inventar

6702.200530

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

r 1156

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

0.00

710,00

0,00

0,00

0,00

r 1156

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

0.00

710,00

0,00

0,00

0,00

r 1160

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51

0.00

46.359,00

48.920,00

48.920,00

48.920,00

r 1160

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

0.00

46.359,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1160

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

0.00

46.359,00

0,00

0,00

0,00

r 1164

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

0.00

310,00

400,00

400,00

400,00

r 1164

Asociatii si fundatii

6702.5911

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 1164

Sustinerea cultelor

6702.5912

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1165

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

0.00

2.450,00

2.296,00

2.287,00

2.287,00

r 1167

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

0.00

2.450,00

2.296,00

2.287,00

2.287,00

r 1167

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

0.00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

r 1167

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

0.00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

r 1169

Din total capitol 6702:

0.00

71.930,00

63.661,00

64.081,00

72.549,00

r 1170

Servicii culturale

670203

0.00

35.359,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

r 1173

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

0.00

32.924,00

34.500,00

34.500,00

34.500,00

r 1175

Case de cultura

67020306

0.00

2.435,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

r 1180

Servicii recreative si sportive

670205

0.00

36.261,00

26.261,00

26.681,00

35.149,00

r 1181

Sport

67020501

0.00

11.000,00

11.920,00

11.920,00

11.920,00

r 1183

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

0.00

25.261,00

14.341,00

14.761,00

23.229,00

r 1185

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

0.00

310,00

400,00

400,00

400,00

r 1186

CAP. Asigurari si asistenta sociala

6802

0.00

11.583,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

r 1187

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

0.00

11.583,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

r 1193

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6802.51

0.00

11.583,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

r 1193

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

0.00

11.583,00

0,00

0,00

0,00

r 1193

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

0.00

11.583,00

0,00

0,00

0,00

r 1201

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1201

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1201

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Din total capitol 6802:

0.00

11.583,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

r 1203

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

0.00

11.583,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

r 1210

Prevenirea excluderii sociale

680215

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1211

Ajutor social

68021501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1215

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

0.00

47.687,00

45.081,00

45.946,00

46.842,00

r 1216

CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

0.00

16.251,00

15.807,00

16.601,00

17.402,00

r 1217

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

0.00

16.251,00

15.807,00

16.601,00

17.402,00

r 1219

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

0.00

12.606,00

11.907,00

12.701,00

13.502,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1219

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

0.00

12.221,00

0,00

0,00

0,00

r 1219

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

0.00

4.793,00

0,00

0,00

0,00

r 1219

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

0.00

7.428,00

0,00

0,00

0,00

r 1219

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7002.2005

0.00

385,00

0,00

0,00

0,00

r 1219

Alte obiecte de inventar

7002.200530

0.00

385,00

0,00

0,00

0,00

r 1224

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

0.00

3.645,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

r 1224

A. Transferuri interne(55.01 .1 8+55.01 .63+55.01 .65)

7002.5501

0.00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

r 1224

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

0.00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

r 1232

Din total capitol 7002:

0.00

16.251,00

15.807,00

16.601,00

17.402,00

r 1239

Iluminat public si electrificari

700206

0.00

8.500,00

11.907,00

12.701,00

13.502,00

r 1241

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

0.00

7.751,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

r 1242

CAP. Protectia mediului

7402

0.00

31.436,00

29.274,00

29.345,00

29.440,00

r 1243

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

0.00

25.400,00

23.881 ,00

23.975,00

24.070,00

r 1245

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

0.00

25.400,00

23.881 ,00

23.975,00

24.070,00

r 1245

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

0.00

22.326,00

0,00

0,00

0,00

r 1245

Apa, canal si salubritate

7402.200104

0.00

22.326,00

0,00

0,00

0,00

r 1245

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7402.2005

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 1245

Alte obiecte de inventar

7402.200530

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 1245

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

0.00

2.951,00

0,00

0,00

0,00

r 1245

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

0.00

2.951,00

0,00

0,00

0,00

r 1254

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

0.00

6.036,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

r 1256

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

0.00

6.036,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

r 1256

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

0.00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

r 1256

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

0.00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

r 1258

Din total capitol 7402:

0.00

31.436,00

29.274,00

29.345,00

29.440,00

r 1260

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

0.00

22.000,00

23.881 ,00

23.975,00

24.070,00

r 1261

Salubritate

74020501

0.00

20.249,00

23.881 ,00

23.975,00

24.070,00

r 1262

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

0.00

1.751,00

0,00

0,00

0,00

r 1263

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

0.00

9.436,00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

r 1265

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

0.00

83.374,00

51.924,00

54.161,00

73.352,00

r 1266

CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca

8002

0.00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

r 1278

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

0.00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1280

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

0.00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

r 1280

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

0.00

3.450,00

0,00

0,00

0,00

r 1280

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

0.00

3.450,00

0,00

0,00

0,00

r 1282

Din total capitol 8002:

0.00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

r 1283

Actiuni generale economice si comerciale

800201

0.00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

r 1287

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

0.00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

r 1290

CAP. Combustibili si energie

8102

0.00

14.239,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

r 1291

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

0.00

14.239,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

r 1293

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

0.00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

r 1293

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

8102.2005

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1293

Alte obiecte de inventar

8102.200530

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1293

Studii si cercetari

8102.2016

0.00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

r 1295

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

0.00

13.197,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

r 1295

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

0.00

13.197,00

0,00

0,00

0,00

r 1306

Din total capitol 8102:

0.00

14.239,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

r 1307

Energie termica

810206

0.00

13.197,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

r 1309

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

0.00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

r 1332

CAP. Transporturi

8402

0.00

65.685,00

35.703,00

37.614,00

56.894,00

r 1333

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

0.00

61.058,00

31.647,00

27.720,00

47.000,00

r 1335

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

0.00

34.800,00

20.000,00

20.000,00

27.000,00

r 1335

Reparatii curente

8402.2002

0.00

34.800,00

0,00

0,00

0,00

r 1337

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

0.00

26.258,00

11.647,00

7.720,00

20.000,00

r 1337

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

0.00

26.258,00

0,00

0,00

0,00

r 1344

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

0.00

4.627,00

4.056,00

9.894,00

9.894,00

r 1346

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

0.00

4.627,00

4.056,00

9.894,00

9.894,00

r 1346

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81 .02.05)

8402.81 02

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 1346

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 1346

Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii

8402.81 05

0.00

571,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402 .8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1348

Din total capitol 8402:

0.00

65.685,00

35.703,00

37.614,00

56.894,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1349

Transport rutier

840203

0.00

65.685,00

35.703,00

37.614,00

56.894,00

r 1351

Transport in comun

84020302

0.00

26.258,00

11.647,00

7.720,00

20.000,00

r 1352

Strazi

84020303

0.00

39.427,00

24.056,00

29.894,00

36.894,00

r 1381

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

102.166,00

0,00

0,00

0,00

r 1383

EXCEDENT

9802

0.00

102.166,00

0,00

0,00

0,00

r 1384

Excedentul sectiunii de functionare

980296

0.00

102.166,00

0,00

0,00

0,00

r 1385

DEFICIT

9902

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Deficitul sectiunii de functionare

990296

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1387

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1388

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

(cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)

000102

0.00

215.327,00

164.920,00

121.645,00

88.920,00

r 1389

VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)

4990

0.00

0,00

181,00

190,00

199,00

r 1390

VENITURI CURENTE(0012)

0002

0.00

110.503,00

108.964,00

109.397,00

88.898,00

r 1391

VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)

0012

0.00

110.503,00

108.964,00

109.397,00

88.898,00

r 1392

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)

0014

0.00

110.503,00

108.964,00

109.397,00

88.898,00

r 1393

Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)

3602

0.00

0,00

181,00

190,00

199,00

r 1396

Taxa de reabilitare termica

360223

0.00

0,00

181,00

190,00

199,00

r 1399

Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)

3702

0.00

110.503,00

108.783,00

109.207,00

88.699,00

r 1400

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

0.00

110.503,00

108.783,00

109.207,00

88.699,00

r 1402

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1403

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1 0)

3902

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1404

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1405

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1408

Depozite speciale ptr constructii de locuinte

390210

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1418

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

r 1419

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

0.00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

r 1420

Subventii de la bugetul de stat (cod

420201+420205+42021 0+420212+420213+420215+420216+42021 8+420220+4

4202

0.00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

r 1428

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1429

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1446

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,

420269

0.00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

r 1528

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

0.00

78.984,00

1.062,00

408,00

19,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1529

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01 .01 la 48.02.01 .03)

480201

0.00

77.428,00

0,00

0,00

0,00

r 1530

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

0.00

76.616,00

0,00

0,00

0,00

r 1531

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

0.00

812,00

0,00

0,00

0,00

r 1532

Prefinantare

48020103

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1533

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

0.00

1.556,00

1.062,00

408,00

19,00

r 1534

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

0.00

0,00

710,00

408,00

19,00

r 1536

Prefinantare

48020203

0.00

1.556,00

352,00

0,00

0,00

r 1571

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

126,473.00

211.389,00

163.670,00

121.164,00

88.897,00

r 1572

CHELTUIELI CURENTE

02.01

126,473.00

129.404,00

86.744,00

39.391,00

33.526,00

r 1573

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

02.51

0.00

2.931,00

6.415,00

6.415,00

6.415,00

r 1573

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

0.00

2.931,00

0,00

0,00

0,00

r 1573

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

0.00

2.665,00

0,00

0,00

0,00

r 1573

Alte transferuri de capital catre institutii publice

02.510229

0.00

266,00

0,00

0,00

0,00

r 1575

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1575

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1575

Cheltuieli neeligibile

02.560103

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1576

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

126,358.00

126.358,00

80.329,00

32.976,00

27.111,00

r 1576

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

125,837.00

125.837,00

0,00

0,00

0,00

r 1576

Finantarea nationala

02.580101

35,162.00

35.162,00

0,00

0,00

0,00

r 1576

Finantarea externa nerambursabila

02.580102

76,186.00

76.186,00

0,00

0,00

0,00

r 1576

Cheltuieli neeligibile

02.580103

14,489.00

14.489,00

0,00

0,00

0,00

r 1576

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

521.00

521,00

0,00

0,00

0,00

r 1576

Finantarea nationala

02.580201

78.00

78,00

0,00

0,00

0,00

r 1576

Finantarea externa nerambursabila

02.580202

443.00

443,00

0,00

0,00

0,00

r 1577

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

81.985,00

76.926,00

81.773,00

55.371,00

r 1578

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

81.985,00

76.926,00

81.773,00

55.371,00

r 1578

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

81.985,00

0,00

0,00

0,00

r 1578

Constructii

02.710101

0.00

63.794,00

0,00

0,00

0,00

r 1578

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

0.00

5.452,00

0,00

0,00

0,00

r 1578

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

1.750,00

0,00

0,00

0,00

r 1578

Alte active fixe

02.710130

0.00

10.989,00

0,00

0,00

0,00

r 1583

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1583

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1583

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

02.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1584

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

2.487,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

r 1585

CAP. Autoritati publice si actiuni externe

5102

0.00

2.487,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

r 1591

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

0.00

2.487,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

r 1592

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

0.00

2.487,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

r 1592

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

0.00

2.487,00

0,00

0,00

0,00

r 1592

Constructii

5102.710101

0.00

278,00

0,00

0,00

0,00

r 1592

Masini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

0.00

417,00

0,00

0,00

0,00

r 1592

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

0.00

473,00

0,00

0,00

0,00

r 1592

Alte active fixe

5102.710130

0.00

1.319,00

0,00

0,00

0,00

r 1598

Din total capitol 5102:

0.00

2.487,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

r 1599

Autoritati executive si legislative

510201

0.00

2.487,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

r 1600

Autoritati executive

51020103

0.00

2.487,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

r 1620

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5902

0.00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

r 1636

CAP. Ordine publica si siguranta nationala

6102

0.00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

r 1642

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

0.00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

r 1643

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

0.00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

r 1643

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

r 1643

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

r 1643

Alte active fixe

6102.710130

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1649

Din total capitol 6102:

0.00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

r 1652

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

0.00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

r 1654

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

23,050.00

51.707,00

83.556,00

44.068,00

15.697,00

r 1655

CAP. Invatamant

6502

12,306.00

12.366,00

37.888,00

7.158,00

2.157,00

r 1656

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

12,306.00

12.306,00

32.114,00

5.002,00

0,00

r 1660

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

12,306.00

12.306,00

32.114,00

5.002,00

0,00

r 1660

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502 .5801

12,306.00

12.306,00

0,00

0,00

0,00

r 1660

Finantarea nationala

6502.580101

1,795.00

1.795,00

0,00

0,00

0,00

r 1660

Finantarea externa nerambursabila

6502.580102

10,161.00

10.161,00

0,00

0,00

0,00

r 1660

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

350.00

350,00

0,00

0,00

0,00

r 1661

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

60,00

5.774,00

2.156,00

2.157,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1662

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

60,00

5.774,00

2.156,00

2.157,00

r 1662

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

60,00

0,00

0,00

0,00

r 1662

Constructii

6502.710101

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1662

Alte active fixe

6502.710130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1668

Din total capitol 6502:

12,306.00

12.366,00

37.888,00

7.158,00

2.157,00

r 1669

Invatamant prescolar si primar

650203

6,782.00

6.782,00

24.536,00

2.799,00

0,00

r 1670

Invatamant prescolar

65020301

6,782.00

6.782,00

24.536,00

2.799,00

0,00

r 1672

Invatamant secundar

650204

5,524.00

5.584,00

13.352,00

4.359,00

2.157,00

r 1673

Invatamant secundar inferior

65020401

2,662.00

2.712,00

3.316,00

2.641,00

2.157,00

r 1674

Invatamant secundar superior

65020402

2,862.00

2.872,00

10.036,00

1.718,00

0,00

r 1685

CAP. Sanatate

6602

7,533.00

10.618,00

35.211,00

21.910,00

6.415,00

r 1686

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

7,533.00

10.198,00

23.146,00

9.890,00

6.415,00

r 1687

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51

0.00

2.665,00

6.415,00

6.415,00

6.415,00

r 1687

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

0.00

2.665,00

0,00

0,00

0,00

r 1687

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

0.00

2.665,00

0,00

0,00

0,00

r 1690

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602.58

7,533.00

7.533,00

16.731,00

3.475,00

0,00

r 1690

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

7,533.00

7.533,00

0,00

0,00

0,00

r 1690

Finantarea nationala

6602.580101

1,418.00

1.418,00

0,00

0,00

0,00

r 1690

Finantarea externa nerambursabila

6602.580102

5,447.00

5.447,00

0,00

0,00

0,00

r 1690

Cheltuieli neeligibile

6602.580103

668.00

668,00

0,00

0,00

0,00

r 1691

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

0.00

420,00

12.065,00

12.020,00

0,00

r 1692

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

0.00

420,00

12.065,00

12.020,00

0,00

r 1692

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.7101

0.00

420,00

0,00

0,00

0,00

r 1692

Constructii

6602.710101

0.00

420,00

0,00

0,00

0,00

r 1692

Alte active fixe

6602.710130

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1698

Din total capitol 6602:

7,533.00

10.618,00

35.211,00

21.910,00

6.415,00

r 1699

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

7,533.00

10.618,00

35.211,00

21.910,00

6.415,00

r 1700

Spitale generale

66020601

7,533.00

10.618,00

35.211,00

21.910,00

6.415,00

r 1705

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

3,211.00

28.540,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

r 1706

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

3,211.00

3.294,00

0,00

0,00

0,00

r 1707

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51

0.00

83,00

0,00

0,00

0,00

r 1707

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6702.5102

0.00

83,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1707

Alte transferuri de capital catre institutii publice

6702.510229

0.00

83,00

0,00

0,00

0,00

r 1710

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

3,211.00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

r 1710

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702 .5801

3,211.00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

r 1710

Finantarea nationala

6702.580101

482.00

482,00

0,00

0,00

0,00

r 1710

Finantarea externa nerambursabila

6702.580102

2,729.00

2.729,00

0,00

0,00

0,00

r 1711

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

0.00

25.246,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

r 1712

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

0.00

25.246,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

r 1712

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

0.00

25.246,00

0,00

0,00

0,00

r 1712

Constructii

6702.710101

0.00

21.828,00

0,00

0,00

0,00

r 1712

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

0.00

1.762,00

0,00

0,00

0,00

r 1712

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

0.00

852,00

0,00

0,00

0,00

r 1712

Alte active fixe

6702.710130

0.00

804,00

0,00

0,00

0,00

r 1718

Din total capitol 6702:

3,211.00

28.540,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

r 1719

Servicii culturale

670203

3,211.00

3.294,00

0,00

0,00

0,00

r 1722

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

0.00

76,00

0,00

0,00

0,00

r 1724

Case de cultura

67020306

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1725

Camine culturale

67020307

3,211.00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

r 1727

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1729

Servicii recreative si sportive

670205

0.00

24.736,00

5.037,00

10.000,00

7.125,00

r 1732

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

0.00

24.736,00

5.037,00

10.000,00

7.125,00

r 1734

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

0.00

510,00

5.420,00

5.000,00

0,00

r 1735

CAP. Asigurari si asistenta sociala

6802

0.00

183,00

0,00

0,00

0,00

r 1736

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

0.00

183,00

0,00

0,00

0,00

r 1737

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6802.51

0.00

183,00

0,00

0,00

0,00

r 1737

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6802.5102

0.00

183,00

0,00

0,00

0,00

r 1737

Alte transferuri de capital catre institutii publice

6802.510229

0.00

183,00

0,00

0,00

0,00

r 1748

Din total capitol 6802:

0.00

183,00

0,00

0,00

0,00

r 1749

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

0.00

183,00

0,00

0,00

0,00

r 1761

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

11,639.00

26.159,00

22.894,00

10.173,00

4.490,00

r 1762

CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

11,639.00

24.315,00

22.894,00

10.173,00

4.490,00

r 1763

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

11,639.00

11.639,00

7.204,00

0,00

0,00

r 1767

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

11,639.00

11.639,00

7.204,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1767

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

11,639.00

11.639,00

0,00

0,00

0,00

r 1767

Finantarea nationala

7002.580101

4,815.00

4.815,00

0,00

0,00

0,00

r 1767

Finantarea externa nerambursabila

7002.580102

6,543.00

6.543,00

0,00

0,00

0,00

r 1767

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

281.00

281,00

0,00

0,00

0,00

r 1768

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

0.00

12.676,00

15.690,00

10.173,00

4.490,00

r 1769

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

0.00

12.676,00

15.690,00

10.173,00

4.490,00

r 1769

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

0.00

12.676,00

0,00

0,00

0,00

r 1769

Constructii

7002.710101

0.00

7.854,00

0,00

0,00

0,00

r 1769

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

0.00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

r 1769

Alte active fixe

7002.710130

0.00

3.742,00

0,00

0,00

0,00

r 1775

Din total capitol 7002:

11,639.00

24.315,00

22.894,00

10.173,00

4.490,00

r 1776

Locuinte

700203

9,420.00

9.420,00

0,00

0,00

0,00

r 1778

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

9,420.00

9.420,00

0,00

0,00

0,00

r 1782

Iluminat public si electrificari

700206

0.00

4.480,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

r 1784

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

2,219.00

10.415,00

18.404,00

5.683,00

0,00

r 1785

CAP. Protectia mediului

7402

0.00

1.844,00

0,00

0,00

0,00

r 1791

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

0.00

1.844,00

0,00

0,00

0,00

r 1792

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

0.00

1.844,00

0,00

0,00

0,00

r 1792

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

0.00

1.844,00

0,00

0,00

0,00

r 1792

Constructii

7402.710101

0.00

770,00

0,00

0,00

0,00

r 1792

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

0.00

412,00

0,00

0,00

0,00

r 1792

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

0.00

425,00

0,00

0,00

0,00

r 1792

Alte active fixe

7402.710130

0.00

237,00

0,00

0,00

0,00

r 1798

Din total capitol 7402:

0.00

1.844,00

0,00

0,00

0,00

r 1799

Reducerea si controlul poluarii

740203

0.00

229,00

0,00

0,00

0,00

r 1800

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

0.00

837,00

0,00

0,00

0,00

r 1801

Salubritate

74020501

0.00

412,00

0,00

0,00

0,00

r 1802

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

0.00

425,00

0,00

0,00

0,00

r 1803

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

0.00

778,00

0,00

0,00

0,00

r 1805

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

91,784.00

130.536,00

46.639,00

48.998,00

58.077,00

r 1806

CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

636.00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

r 1807

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

636.00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

r 1810

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1810

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1810

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1811

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

521.00

521,00

1.921,00

0,00

0,00

r 1811

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

521.00

521,00

0,00

0,00

0,00

r 1811

Finantarea nationala

8002.580201

78.00

78,00

0,00

0,00

0,00

r 1811

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

443.00

443,00

0,00

0,00

0,00

r 1819

Din total capitol 8002:

636.00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

r 1820

Actiuni generale economice si comerciale

800201

636.00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

r 1824

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

636.00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

r 1826

CAP. Combustibili si energie

8102

0.00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

r 1832

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

0.00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

r 1833

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

0.00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

r 1833

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

0.00

1.281,00

0,00

0,00

0,00

r 1833

Masini, echipamente si mijloace de transport

8102.710102

0.00

1.281,00

0,00

0,00

0,00

r 1833

Alte active fixe

8102.710130

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1839

Din total capitol 8102:

0.00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

r 1842

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

0.00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

r 1862

CAP. Transporturi

8402

91,148.00

128.619,00

44.718,00

48.998,00

54.222,00

r 1863

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

91,148.00

91.148,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

r 1866

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1866

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1866

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1867

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

91,148.00

91.148,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

r 1867

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402 .5801

91,148.00

91.148,00

0,00

0,00

0,00

r 1867

Finantarea nationala

8402.580101

26,652.00

26.652,00

0,00

0,00

0,00

r 1867

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

51,306.00

51 .306,00

0,00

0,00

0,00

r 1867

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

13,190.00

13.190,00

0,00

0,00

0,00

r 1868

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

0.00

37.471,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

r 1869

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

0.00

37.471,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

r 1869

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.7101

0.00

37.471,00

0,00

0,00

0,00

r 1869

Constructii

8402.710101

0.00

32.594,00

0,00

0,00

0,00

r 1869

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1869

Alte active fixe

8402.710130

0.00

4.877,00

0,00

0,00

0,00

r 1874

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1874

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1874

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

8402.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1875

Din total capitol 8402:

91,148.00

128.619,00

44.718,00

48.998,00

54.222,00

r 1876

Transport rutier

840203

91,148.00

128.011,00

44.718,00

48.998,00

54.222,00

r 1877

Drumuri si poduri

84020301

0.00

7.385,00

0,00

0,00

0,00

r 1878

Transport en comun

84020302

91,148.00

91.148,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

r 1879

Strazi

84020303

0.00

29.478,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

r 1885

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

0.00

608,00

0,00

0,00

0,00

r 1905

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

3.938,00

0,00

0,00

0,00

r 1907

EXCEDENT

9802

0.00

3.938,00

0,00

0,00

0,00

r 1908

Excedentul sectiunii de dezvoltare

980297

0.00

3.938,00

0,00

0,00

0,00

r 1909

DEFICIT

9902

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1910

Deficitul sectiunii de dezvoltare

990297

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 2


la Hotărarea nr. 33/14.02.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 14-februarie-2020

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 306

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 307

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 309

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

132,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Furnituri de birou

02.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

57,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 475

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 476

CAP. Invatamant

6502

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 477

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 479

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

132,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 479

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

57,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 497

Din total capitol 6502:

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 498

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 499

Invatamant prescolar

65020301

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 815

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-153,00

0,00

0,00

0,00

r 817

EXCEDENT

9802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 818

DEFICIT

9902

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 820

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 962

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 963

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 965

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

132,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Furnituri de birou

02.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

57,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1096

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 1097

CAP. Invatamant

6502

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 1098

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

132,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

57,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1113

Din total capitol 6502:

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 1114

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 1115

Invatamant prescolar

65020301

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 1381

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-153,00

0,00

0,00

0,00

r 1383

EXCEDENT

9802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1384

Excedentul sectiunii de functionare

980296

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1385

DEFICIT

9902

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Deficitul sectiunii de functionare

990296

0.00

153,00

0,00

0,00

0,00

r 1387

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 3


la Hotărarea nr. 33/14.02.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 14-februarie-2020

GRADINITA SF.ANA

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 306

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

r 307

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 308

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 309

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

76,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Furnituri de birou

02.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 319

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 320

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 320

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 320

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 475

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

r 476

CAP. Invatamant

6502

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

r 477

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 478

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 478

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 478

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 479

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

76,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 489

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 490

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 497

Din total capitol 6502:

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

r 498

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

r 499

Invatamant prescolar

65020301

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 815

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-145,00

0,00

0,00

0,00

r 817

EXCEDENT

9802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 818

DEFICIT

9902

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

r 820

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 962

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 963

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 964

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 964

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 965

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

76,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Furnituri de birou

02.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1096

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1097

CAP. Invatamant

6502

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1098

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1099

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1099

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1099

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

76,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1100

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1113

Din total capitol 6502:

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1114

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1115

Invatamant prescolar

65020301

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1381

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-115,00

0,00

0,00

0,00

r 1383

EXCEDENT

9802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1384

Excedentul sectiunii de functionare

980296

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1385

DEFICIT

9902

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Deficitul sectiunii de functionare

990296

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1387

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1571

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1577

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1578

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1578

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1578

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1654

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1655

CAP. Invatamant

6502

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1661

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1662

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1662

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1662

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1668

Din total capitol 6502:

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1669

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1670

Invatamant prescolar

65020301

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1905

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-30,00

0,00

0,00

0,00

r 1907

EXCEDENT

9802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1908

Excedentul sectiunii de dezvoltare

980297

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1909

DEFICIT

9902

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 1910

Deficitul sectiunii de dezvoltare

990297

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 4


la Hotărarea nr. 33/14.02.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 14-februarie-2020

GRADINITA TRAIAN DEMETRESCU

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 306

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 307

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 309

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

125,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

71,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Furnituri de birou

02.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

42,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Uniforme si echipament

02.200501

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

0.00

32,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Chirii

02.203004

0.00

32,00

0,00

0,00

0,00

r 316

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 316

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 316

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 475

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 476

CAP. Invatamant

6502

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 477

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 479

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

125,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

71,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

42,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Uniforme si echipament

6502.200501

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

0.00

32,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Chirii

6502.203004

0.00

32,00

0,00

0,00

0,00

r 486

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 486

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 486

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 497

Din total capitol 6502:

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 498

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 499

Invatamant prescolar

65020301

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 815

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-137,00

0,00

0,00

0,00

r 817

EXCEDENT

9802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 818

DEFICIT

9902

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 820

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 962

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 963

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 965

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

125,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

71,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Furnituri de birou

02.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

42,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Uniforme si echipament

02.200501

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

0.00

32,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Chirii

02.203004

0.00

32,00

0,00

0,00

0,00

r 971

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 971

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 971

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1096

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 1097

CAP. Invatamant

6502

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 1098

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

125,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

71,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

42,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1100

Uniforme si echipament

6502.200501

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

0.00

32,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Chirii

6502.203004

0.00

32,00

0,00

0,00

0,00

r 1106

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1106

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1106

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1113

Din total capitol 6502:

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 1114

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 1115

Invatamant prescolar

65020301

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 1381

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-137,00

0,00

0,00

0,00

r 1383

EXCEDENT

9802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1384

Excedentul sectiunii de functionare

980296

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1385

DEFICIT

9902

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Deficitul sectiunii de functionare

990296

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 1387

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                     w                  9    3

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 5


la Hotărarea nr. 33/14.02.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 14-februarie-2020

GRADINITA PARADISUL COPIILOR

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 306

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

138,00

0,00

0,00

0,00

r 307

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 309

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

117,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Furnituri de birou

02.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

46,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 316

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 316

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 316

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 319

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 320

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 320

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 320

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 475

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

138,00

0,00

0,00

0,00

r 476

CAP. Invatamant

6502

0.00

138,00

0,00

0,00

0,00

r 477

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 479

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

117,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

46,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 486

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 486

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 486

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 489

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 490

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 497

Din total capitol 6502:

0.00

138,00

0,00

0,00

0,00

r 498

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

138,00

0,00

0,00

0,00

r 499

Invatamant prescolar

65020301

0.00

138,00

0,00

0,00

0,00

r 815

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-138,00

0,00

0,00

0,00

r 817

EXCEDENT

9802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 818

DEFICIT

9902

0.00

138,00

0,00

0,00

0,00

r 820

=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 962

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 963

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 965

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

117,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 965

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Furnituri de birou

02.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

46,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 965

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 971

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 971

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 971

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1096

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 1097

CAP. Invatamant

6502

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 1098

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

117,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

46,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1100

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1106

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1106

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1106

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1113

Din total capitol 6502:

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1114

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 1115

Invatamant prescolar

65020301

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 1381

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-123,00

0,00

0,00

0,00

r 1383

EXCEDENT

9802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1384

Excedentul sectiunii de functionare

980296

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1385

DEFICIT

9902

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 1386

Deficitul sectiunii de functionare

990296

0.00

123,00

0,00

0,00

0,00

r 1387

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1571

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1577

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1578

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1578

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1578

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1654

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1655

CAP. Invatamant

6502

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1661

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1662

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1662

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1662

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1668

Din total capitol 6502:

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1669

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1670

Invatamant prescolar

65020301

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1905

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-15,00

0,00

0,00

0,00

r 1907

EXCEDENT

9802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1908

Excedentul sectiunii de dezvoltare

980297

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1909

DEFICIT

9902

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1910

Deficitul sectiunii de dezvoltare

990297

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA 6


la Hotărarea nr. 33/14.02.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 14-februarie-2020

GRADINITA CASUTA FERMECATA

APROBAT: Buget initial

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 1

====== SECTIUNEA TOTAL ====== ===============================

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 306

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 307

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 308

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 308

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 309

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

77,40

0,00

0,00

0,00

r 309

Furnituri de birou

02.200101

0.00

1,90

0,00

0,00

0,00

r 309

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

3,50

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 309

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

0.00

2,40

0,00

0,00

0,00

r 309

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

7,60

0,00

0,00

0,00

r 309

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

0,60

0,00

0,00

0,00

r 316

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 316

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2020

Estimari

2021

2022

2023

r 316

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 475

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 476

CAP. Invatamant

6502

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 477

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 478

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 478

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 478

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 479

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

77,40

0,00

0,00

0,00

r 479

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

1,90

0,00

0,00

0,00

r 479

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

3,50

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

0.00

2,40

0,00

0,00

0,00

r 479

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

7,60

0,00

0,00

0,00

r 479

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

0,60

0,00

0,00

0,00

r 486

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 486

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 486

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 497

Din total capitol 6502:

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 498

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 499

Invatamant prescolar

65020301

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 815

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0.00

-108,00

0,00

0,00

0,00

r 817

EXCEDENT