Hotărârea nr. 32/2020

HCL 32 APROBAREA PROIECTULUI „O ȘANSĂ LA VIAȚĂ-FIV” AVÂND CA OBIECT ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU CUPLURILE INFERTILE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII DE FERTILIZARE ÎN VITRO

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

  

                                                                                               

           

          HOTĂRÂREA NR.32

privind aprobarea proiectului „O șansă la Viață-FIV” având ca obiect  acordarea unui sprijin financiar pentru cuplurile infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

   Având în vedere referatul de aprobare  nr.24688/2020, raportul nr.24690/2020 întocmit de Direcţia Economico- Financiară şi raportul de avizare nr.25514/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „O șansă la Viață-FIV” având ca obiect  acordarea unui sprijin financiar pentru cuplurile infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro;

  În temeiul art.129  alin. 2 lit. b și d, coroborat cu alin. 4 lit.a și alin.7 lit.c,  art.139 alin.3 lit. a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „O șansă la Viață-FIV” având ca obiect  acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 13.800 lei/cuplu, pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, în termen de 30 zile, Regulamentul privind implementarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU

 

 

 


 


        Anexa  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2020                                                  

TITLUL PROIECTULUI: "O șansă la viață-FIV "

BENEFICIAR

Municipiul Craiova prin Serviciul Public Management Spitale,Cabinete Medicale si Crese Craiova

 

OBIECTIVUL GENERAL

Creșterea natalității în rândul populației de  pe raza Municipiului Craiova, prin acordarea unui sprijin financiar pentru aproximativ 10 de cupluri, în perioada 2020, pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro.

JUSTIFICARE

Datele Eurostat arată că România se află printre primele 5 state care înregistrează un declin demografic important. Unul din 6 cupluri care încearcă sa aibă un copil are dificultăți in a obține sarcina, întrucât fertilitatea scade simultan cu înaintarea in vârstă. S-a constatat că 25% dintre femei au dificultăți in a obține o sarcină intre 35 si 39 ani, iar 34% dintre femei au dificultăți în a obține o sarcină in jurul vârstei de 40 ani.

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă înregistrate în anii 2017-2018 (sursa Direcția Județeană de Statistică Dolj)

 

Grupa de vârstă

2017

2018

A

1

2

TOTAL (15 - 49 ani)

35,8

33,4

·         15-19 ani

48,5

41,3

·         20-24 ani

70,2

62,2

·         25-29 ani

73,2

70,8

·         30-34 ani

54,6

52,5

·         35-39 ani

24,7

21,6

·         40-44 ani

4,3

4,4

·         45-49 ani

0,4

0,4

        

 De aceea, in cazul infertilității, procedura de fertilizare in vitro poate fi o soluție pentru: endometrioza grava, număr mic de spermatozoizi (oligospermie), rezerva ovariană redusă, probleme cu uterul sau cu trompele uterine (insuficienta ovariană prematură, fibroame uterine, lipsa trompelor uterine), probleme cu ovulația, probleme cu anticorpii care dăunează spermei sau ovulelor, inabilitatea spermei de a penetra sau de a supraviețui în mucusul cervical, inversarea vasectomiei/ligaturarea trompelor, vârsta maternă avansata (peste 38 ani), probleme inexplicabile de infertilitate, păstrarea fertilității după cancer sau alte afecțiuni.


GRUP  TINTA

Beneficiarii proiectului vor fi cuplurile infertile cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică- ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical.

 

ACTIVITATILE   PROIECTULUI

 

·         Constituirea echipei de proiect

In cadrul acestei activități se va desemna o echipa de implementare a proiectului, denumita in continuare UIP, ce va fi constituita in baza unei Decizii a Directorului General al Serviciului Public Management Spitale.UIP va elabora o procedura operațională privind înscrierea si circuitul documentelor proiectului. Procedura operațională va fi asumata de către toate direcțiile implicate in proiect si  aprobata de către Directorul General S.P.M.S.C.M.C.

În termen de 30 zile de la aprobarea Proiectului ” O șansă pentru o viata - FIV ” de către Consiliul Local al  Municipiului Craiova, S.P.M.S.C.M.C. va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.

 

·         Înregistrarea  beneficiarilor

Beneficiarii interesați pot depune dosarul de candidatura la sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese cu adresa in str.Unirii nr.45, Craiova pentru "O șansă la viață-FIV".

·         Selecția dosarelor si programarea

 

UIP va verifica conținutul dosarelor si eligibilitatea beneficiarilor, având la baza regulamentul de

implementare a proiectului. UIP va aproba dosarele care întrunesc condițiile de eligibilitate si se va întocmi Decizia de Aprobare/Respingere a acestora.

 

·         Procedura de furnizarea a serviciilor medicale si de realizare a interventiilor va fi detaliată în Regulamentul de implementare a proiectului"O șansă la viață-FIV "

 

·         Informare si publicitate

 Primaria Municipiul Craiova si S.P.M.S.C.M.C.  vor publica pe site-urile proprii comunicate  privind demararea proiectului, stadiul de implementare, precum si diseminarea rezultatelor finale.

 

·         Decontarea cheltuielilor

Fiecare serviciu va fi decontat in baza raportului comun întocmit de către Responsabilul CFP, Consilierul juridic, Responsabilul execuție contract si Responsabilul financiar. Aceștia vor verifica documentele si vor aplica viza realității, regularității si legalității, viza CFP si sintagma „Bun de plata,, pe fiecare document. Responsabilul financiar va tine evidenta facturilor si va întocmi documentele de decont.

 

BUGET

Valoarea totală buget: 138.000 lei.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stelian BĂRĂGAN