Hotărârea nr. 30/2020

HCL 30 ALEGEREA PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 14.02.2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                          

 

                          

  HOTĂRÂREA NR.30

privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 14.02.2020

 

 

 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020;

      Având în vedere propunerile consilierilor locali referitoare la alegerea preşedintelui   şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din data de 14.02.2020;

   În temeiul art.123 alin.3, art.129 alin.1, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

hotărăŞte:

 

 

 

Art.1. Se alege dl.Stelian Bărăgan, preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 14.02.2020.

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

        Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU