Hotărârea nr. 3/2020

HCL 3 MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                      

                                                HOTĂRÂREA NR.3

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 08.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.228783/2019, raportul nr.228785/2019 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.229023/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi rapoartele nr.4/2020 al Comisiei I - Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.8/2020 al Comisiei III - Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale şi nr.12/2020 al Comisiei V - Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;    

În conformitate cu prevederile Titlului II – Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil şi Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova, prin scoaterea din domeniul privat a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.                                 

                Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                         

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   CONTRASEMNEAZĂ,

       

  SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

    Nicoleta MIULESCU

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2020
Intrari bunuri
în domeniul privat
Nr. Crt.Denumirea bunuluiserie motor număr Factură (număr data)Valoare nominalatvavaloare inventarCatalog clasificare HG 2139/2004
1Autobuz BMC POCITY22402577E012019000000612/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
2Autobuz BMC POCITY22403105E012019000000613/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
3Autobuz BMC POCITY22403061E012019000000614/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
4Autobuz BMC POCITY22402447E012019000000615/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
5Autobuz BMC POCITY22403103E012019000000616/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
6Autobuz BMC POCITY22402459E012019000000617/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
7Autobuz BMC POCITY22402448E012019000000618/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
8Autobuz BMC POCITY22402572E012019000000619/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
9Autobuz BMC POCITY22402569E012019000000620/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
10Autobuz BMC POCITY22402574E012019000000621/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
11Autobuz BMC POCITY22403101E012019000000625/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
12Autobuz BMC POCITY22402450E012019000000626/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
13Autobuz BMC POCITY22403077E012019000000627/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
14Autobuz BMC POCITY22402570E012019000000628/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
15Autobuz BMC POCITY22402579E012019000000629/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
16Autobuz BMC POCITY22403065E012019000000630/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
17Autobuz BMC POCITY22400199E012019000000631/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
18Autobuz BMC POCITY22402482E012019000000632/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
19Autobuz BMC POCITY22403069E012019000000633/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
20Autobuz BMC POCITY22403649E012019000000634/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
21Autobuz BMC POCITY22403654E012019000000635/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
22Autobuz BMC POCITY22400178E012019000000636/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
23Autobuz BMC POCITY22398579E012019000000637/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
24Autobuz BMC POCITY22403652E012019000000638/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
25Autobuz BMC POCITY22400201E012019000000639/19.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
21136769.754015986.2525152756
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                    

 


NR.5497/10.01.2020

 

 

NOTĂ DE RECTIFICARE

a unei erori materiale, de redactare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2020 privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova

 

 

 

 

          La redactarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.3/2020, adoptată în şedinţa extraordinară din data de 08.01.2020 se face următoarea rectificare:

          În loc de:

„Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova, prin scoaterea din domeniul privat a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.”,

se va citi:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova, prin completarea domeniului privat cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.”,

 

        Rectificarea este determinată de constatarea unei erori materiale în tehnoredactarea  hotărârii, a cărei documentaţie de fundamentare şi avizare propune completarea domeniului privat al municipiului Craiova.

          Având în vedere regimul juridic al comunicării şi publicării actelor de autoritate ale administraţiei publice locale, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile Legii nr.24/2020 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificată şi completată,  am procedat la rectificarea hotărârii în condiţiile de  mai sus.

          Prezenta rectificare se va consemna în procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.01.2020 şi va fi supusă procedurii de comunicare şi publicare, identică cu cea a hotărârii a cărei rectificare s-a efectuat.

 

 

 

 

         

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU