Hotărârea nr. 29/2020

HCL 29 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.522/2019 REFERITOARE LA REORGANIZAREA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA ÎN DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                   

        HOTĂRÂREA NR.29

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019 referitoare la reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.17306/2020, raportul nr.17390/2020 al Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.17448/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019 referitoare la reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova şi avizele nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.385, art.402, art.408, art.518 şi art.519 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                          HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă încetarea efectelor art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019 referitoare la reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova.

Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019 rămân nemodificate.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU