Hotărârea nr. 287/2020

HCL 287 DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” A IMOBILULUI „ATELIER ŞCOALĂ” SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MIRCEŞTI NR.9

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                        

 

 

                                                HOTĂRÂREA NR.287

privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, a  imobilului „Atelier Şcoală”, situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 04.09.2020;

                     Având în vedere referatul de aprobare nr.112802/2020, raportul nr.115916/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.123792/2020 întocmit de  Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, a  imobilului „Atelier Şcoală”, situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9;

             În conformitate cu prevederile art.858 -870 din Codul Civil, art.20, art.96 şi art.112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată;

             În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b şi art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, a  imobilului „Atelier Şcoală”, având suprafaţa construită de 664 mp., regim de înălţime P, nr.de inventar 12008051 şi valoarea de inventar de 453898,19 lei, situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării procesului instructiv-educativ.

  Art.2.  Predarea-primirea imobilului identificat la art.1 se va face pe bază de protocol de  predare-primire întocmit între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire a imobilului identificat la art.1.

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

313250


<0 O

J3I32001'1 .Ah Dl AMf'l Ai.AMI III si Iii I IMII -'.l'i « CU PIX'OI’l’IJl/IJ.i /' Itl .,1/1 ii'iKI

■,c.v/ i •<,/,


Nr. cadastral 8138

Gârle Funciara nr.


Suprafața rnasurata


5075 mp


Adresa imobilului

str. Putnei nr.9

mim. CRAIOVA.jud IK <l >

HAT: CRAIOVA


CALCULUL SUPRAFEȚEI TOTALE


Nr. Pcț. ~~817

818 016 8Î4 ~018

147 300 223 222

43


CALCULUI. SUPRAFEȚEI LOTUL 1

Nr. "" Pot.

X

Y

223

313162.105

406067.002

222

43

313184.646

313216'330

406086377

406071.577

617

313267.061

406088,282

616

313260.263

106121.788

616

313254,662

406135.234

614

313203.368

4^6116.377

302

313190.307

406116.307

301

313201.074

405103.108

300

3131’78.712

406098.655

Sw3775mp


X

313287.081

313280.263"' 313254.662'' '313203.366?

313192.038 313172.576 313176,712 313182.105 313184.648 313218.330

..ssaeSmu...


V

M ■>-icsoteoa


14(13160.274

1 ’î™®

:<»

s ’itii ;.'u7

>7


CALCULUL SUPRAFEȚEI LOTUL 2.

Nr. Pct.

X

Y

300

313176.712

406098.855

301

313201.074

406103.108

302.

614

313199.307

313203.368

406Î16.307

406116.377

613

313192.036

406156.274

TR?

313172.875

4CÎ5Î6â4Ș».,

S=1300rnp.


Tabel tla mlscBio parcelara pentru dezlipire imobil


Situația acluala                                            Situația viitoare

(înainte do dezlipire)                                     _ (dufiti .Juztlplre)

Nr.

Suprafața

Categoria

Descrierea Imoblltrlu

Nr.

Suprafața

Categoriei

Doscrief uî'i ifiviNftilu

..............cad.

.........(®L.

de.țolqșjntfl

Carii plasa r

r;ad. . q

........(»).......

3771)

dâ folosința ........Ce".............

•'îfi/WpkL'.H ••     / "în

81 ..111

Votai

Cc

1.Imite convcnltufialt!

/ (’

(300

''.rll/'l

a

ju.Hd ।il.isaLui