Hotărârea nr. 286/2020

HCL 286 DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ŢIŢEICA” A UNOR SPAŢII DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.NICOLAE JULEA NR.1

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                        

 

 

                                                 HOTĂRÂREA NR.286

privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, a  unor spaţii din imobilul situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Julea, nr.1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 04.09.2020;

                     Având în vedere referatul de aprobare nr.113180/2020, raportul nr.115627/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.123754/2020 întocmit de  Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, a  unor spaţii din imobilul situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Julea, nr.1;

          În conformitate cu prevederile   art.858 -870 din Codul Civil, art.20, art.96 şi art.112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată;

          În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b şi art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, a  unor spații situate la parterul imobilului din municipiul Craiova, str. Nicolae Julea, nr.1, având nr. de inventar 12003294, respectiv încăperile 1, 2, 15, suprafața de 71,64 mp din hol, precum și grupurile sanitare, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării procesului instructiv-educativ.

Art.2. Predarea-primirea spaţiilor identificate la art.1 se va face pe bază de protocol de predare-primire întocmit între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire a spaţiilor identificate la art.1.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 *2S?®

Nr. Crt.

DENUMIRE

Suprafața

1

SALA CLASA

48.70

2

SALA CLASA

49.83

3

SALA PREGĂTIRE

16 93

4

BIROU SEF

15.03

5

VESTIAR

6.66

fi

HOL

4.71

7

CAMERA ARMAMENT

3.50

CAMERA SUPRAVEGHERE

12.49

HOL

12.62

10

BIROU SEF SERVICIU

9.75

11

WC

1.50

12

HOL

83.85

SPĂLĂTOR

3.16

14

CASA SCĂRII

13.34

1-5

SALA CLASA

64.71

16

MAGAZIE

8.33

17

MAGAZIE

6.05

11

SALA CLASA

32.82

19

SPĂLĂTOR

8.50

21

WC

1.10

.11

WC

1.23

22

WC

1.23

21

WC

1.33

21

HOL

6.36

?5

WC

1.12

?f>

WC

1.12

2L

WC

1.12

21

WC.

1.12

22

SPĂLĂTOR

7.22

11

GRUP SANITAR

1.18


31

GRUP SANITAR

2.64

32

HOL

7.40

33

CASA SCĂRII

12.58

.34

HOL

7.45

SUPRAFAȚA UTILA

455.68

INTRARE ACOPERITA

6.24

TOTAL SUPRAFAȚA_____________

461.92


Nr Cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

455.68

Str. Nicolae Julea Nr.1

UAT        | Craiova


-P3!^


Executant,


06.08.2020


Tuta Cosmin-Radrr