Hotărârea nr. 285/2020

HCL 285 ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR AFERENTE PROIECTULUI « AMENAJAREA UNUI CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ ÎN ZONA DE NORD- EST A MUNICIPIULUI CRAIOVA TRONSON PASAJ GÂRLEŞTI-STRADA MĂLINULUI »
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               

                                                                                                            

 

 

        HOTĂRÂREA NR.285

privind aprobarea elaborarii documentatiilor aferente proiectului « Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord- Est a municipiului Craiova, tronson Pasaj Gârleşti-strada Mălinului»

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa extraordinară din data de 04.09.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.126929/2020, rapoartele nr.126932/2020 şi nr.128262/2020 ale Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.127151/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea elaborarii documentatiilor aferente proiectului « Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord- Est a municipiului Craiova, tronson Pasaj Gârleşti-strada Mălinului »

          În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020),  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.348/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.66/2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de

 

abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și

al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, cu modificările și completările ulterioare și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1. Se aprobă elaborarea documentaţiilor aferente proiectului « Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord- Est a municipiului Craiova, tronson Pasaj Gârleşti-strada Mălinului ».

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU