Hotărârea nr. 283/2020

HCL 283 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 283

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în ședința extraordinară din data de 04.09.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 12713 5/2020, raportul nr. 127425/2020 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr. 127703/2020 al Direcției Jurdice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020;

în conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

  • în temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.l și art.196 alin.l lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

  • a) total venituri-689.868,00,00 mii lei (478.608,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 211.260,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

  • b) total cheltuieli-690.079,00 mii lei (478.608,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 211.471,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-51 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiul Craiova, conform anexei nr.52 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

președinidi^Sedință,

Adrian CGBotAN   L

\ r \                              1

A       FaC° o/

X’ S i । । u v/

CONTRASEMNEAZĂ, secretar/general, Nicoleta MIULESCU

/ i
MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 283/04.09.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

01 -Septembrie-2020

APROBAT: RECTIFICARE SEPTEMBRIE I

(mii lei)


Page 1 of 37


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

====== SECȚIUNEA TOTAL ======

o.oc

0,0C

o.oc

0.00

0.00

0,00

TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

000102

684.063,OC

5.805.0C

689.868,0C

559.136,00

521.677,00

522.212,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

4990

505.539,00

O.OC

505.539,0C

411.844,00

422.645,00

434.508,00

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

0002

551.649.0C

5.805,0C

557.454.0C

481.529,00

487.257,00

499.528,00

A. VENITURI FISCALEfcod 00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

502.448.00

5.805,0C

508.253.0C

433.099,00

436.406,00

446.235,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod

00.05+00.06+00.07)

0004

319.809.0C

0,00

319.809,OC

225.286,00

226.773.00

229.218,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDfCE(cod 01.02)

0005

3.645,00

0.00

3.645,0C

4.095,00

4.300.00

4.506,00

Impozit pe profit

0102

3.645.0C

0,00

3.645.0C

4.095,00

4.300,00

4.506,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.645,0C

o.oc

3.645,0C

4.095,00

4.300,00

4.506,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

316.164.0C

o,oc

316.164.00

221.191,00

222.473,00

224.712,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

379,00

0,00

379,00

693.00

728,00

763,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul persoal

030218

379,00

0,00

379,0C

693,00

728,00

763,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venitfcod 04.02.01+04.02.04)

0402

315.785.0C

0,00

315.785,00

220.498,00

221.745,00

223.949,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

314.285,00

0,00

314.285,00

210.832,00

212.941,00

215.070,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

9.666,00

8.804,00

8.879,00

Sume la dispoziția Consiliului Județean

040205

1.500.00

0,00

1.500.0C

0,00

0,00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

107.000,00

0,00

107.000,00

107.748,00

113.134.00

118.567,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

107.000,00

0,00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

Impozit si taxa pe ciadirițcod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

76.034,00

0,0C

76.034.0C

71.563,00

75.146,00

78.748,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

20.111,00

o,oc

20.111.0C

22.275.00

23.388,00

24.511,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

55.923,0C

o.oc

55.923,00

49.288.00

51.752,00

54.237,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

14.366,OC

o.oc

14.366,00

16.133.00

16.940,00

17.754,00

© INDSOFT-SJCO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.494,00

0,00

7.494.00

8.381.00

8.800,00

9.223,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

6.700,00

0,00

6.700.00

7.557,00

7.935,00

8.316,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

172,00

0,00

172,00

195,00

205,00

215,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

7.280,00

0,00

7.280.00

9.386,00

9.855,00

10.328,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

9.320,00

0,00

9.320,00

10.666,00

11.199,00

11.737,00

A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

75.639,00

5.805,00

81.444,00

100.065,00

96.499,00

98.450,00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+

11.02.09)

1102

46.242,00

5.805,00

52.047,00

69.685.00

64.612,00

65.020,00

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

39.525,00

3.958,00

43.483,00

51,154,00

51.770,00

52.378.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

0,00

11.814,00

6.125,00

5.925,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

6.717,00

1.847,00

8.564,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

Taxe pe servicii specificețcod 15.02.01+15.02.50)

1502

348,00

0,00

348,00

415,00

435,00

456,00

Impozit pe spectacole

150201

348,00

0,00

348.00

415,00

435,00

456,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

29.049,00

0,00

29.049,00

29.965,00

31.452,00

32.974,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

22.974,00

0,00

22.974,00

23.925,00

25.121,00

26.328,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

16020201

16.982,00

0,00

16.982,00

17.312,00

18.178,00

19.051,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.992,00

0,00

5.992,00

6.613,00

6.943,00

7.277,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

5.085,00

0,00

5.085,00

5,012,00

5.252,00

5.515,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

160250

990,00

0,00

990,00

1.028,00

1.079,00

1.131,00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

0012

49.201,00

0,00

49.201,00

48.430,00

50.851,00

53.293,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

23.933,00

0,00

23.933,00

21.113,00

22.170.00

23.234,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

23.933.00

0,00

23.933,00

21.113,00

22.170,00

23.234.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

63,00

0,00

63,00

406,00

427,00

447,00

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

21.889.00

0,00

21.889,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publ

30020530

21.889,00

0,00

21.889,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

435,00

0,00

435.00

294,00

309,00

324,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30020802

435,00

0,00

435,00

294,00

309,00

324,00

Alte venituri din proprietate

300250

1.546,00

0,00

1.546,00

3.255,00

3.418,00

3.582,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37,02)

0014

25.268.00

0,00

25.268,00

27.317,00

28.681,00

30.059,00

I

I

® [NDSOFT-SICO ■ MUNICIPIUL CRAlOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228

3302

1.225,00

O.OC

1.225,00

1,242,00

1.302,00

1.366,00

Venituri din prestări de servicii

330208

601,0C

0,00

601,00

579,00

607,00

637,00

Contribuția părinților sau susținătorilor [egali pentru Întreținerea copiilor in crese

330210

414,00

0,00

414,00

412,00

432,00

453,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

210,00

0,00

210,00

251.00

263,00

276,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permisefcod

34.02.02+34,02.50)

3402

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,00

0,00

20.00

21,00

22,00

23,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

14.303,00

0,00

14.393.0C

17.343,00

18.210,00

19.084,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.171,00

0,00

14.171,00

17,323,00

18.189,00

19.062,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte inst de specialitate

35020102

14.171,00

0,00

14,171,00

17.323,00

18.189,00

19.062,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

222,00

0,00

222,00

20.00

21,00

22,00

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.2

3602

9.630,00

0,00

9.630,00

8.711,00

9.147,00

9.586,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

791,00

0,00

791,00

760,00

798,00

837,00

Taxe speciale

360206

6.463,00

0,00

8.463.00

7.524,00

7.901,00

8.280,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

76,00

0,00

76,0C

44,00

46.00

48,00

Taxa de reabilitare termica

360223

224,00

0,00

224,00

181,00

190,00

199,00

Alte venituri

360250

76,00

O.OC

76,OC

202,00

212.00

222,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02,01+37.02.03 la

37.02.05+37.02.50)

3702

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370203

-106.060,00

0,00

-106.080,00

-108.783,00

-109.207,00

-88.699,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

106.080,00

0,00

106.080,00

108.783,00

109.207,00

88.699,00

li. VENITURI DIN CAPlTAL(cod 39.02)

0015

132,00

0,00

132,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunurițcod

39.02.01+39.02.03+39.02 04+39,02.07+39.02.10)

3902

132,00

0,00

132,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

91,00

0,00

91,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru construcția de locuințe

390210

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

53.298,00

0,00

53.298,00

76.545,00

34.012,00

22.665,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICEfcod 42.02+43.02)

0018

53.298,00

0,00

53.298,00

76.545,00

34.012,00

22.665,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod

420201+420205+420210+421012+420213+420215+420216+42021

4202

53.110,0C

o,oc

53.110,00

76.545.00

34.012,00

22.665,00

Subvenții pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0,00

40,OC

45,00

47,00

49,00

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

21.523,00

0,0C

21.523,00

21.606.00

22.125,00

22.613,00

© INDS0FT-S3CQ- MUNICIPIUL CRAlOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

420269

25.840,00

0.00

25.840,00

54.894,06

11.840,00

3,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

5.259,00

0,00

5.259,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

420282

448.00

0,00

448,00

0,00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administratii (cod

430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+44302

4302

188,00

0,00

188,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru

430234

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

6,00

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale

430241

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

78.984,00

0,00

78,984,00

1.062,00

408.00

19,00

Fondul European de Dezvoltare Regionalafcod 48.02.01.01 la

48.02.01.03)

480201

77.428,00

0,00

77.428.00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anui curent

48020101

76.616,00

0,00

76.616,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

812,00

0,00

812,00

0,00

0.00

0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

1.556,00

0,00

1.556,00

1.062,00

468,00

19,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

0,00

0,00

0,00

710,00

408,00

19,00

Prefinantare

48020203

1.556,00

0,00

1.556,00

352,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

574.513,00

1.847,00

576.360.00

481.750,00

444.517,00

445.496,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

482.902,00

1.847,00

484.749.00

389.858,00

341.986,00

369.367,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

50.612,00

0,00

50.612,00

49.543,00

51.002,00

50.568,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

48.608,00

0,00

48.608,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

35.181,00

0,00

35.181,001

0.00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

02.100105

4.599,00

0,00

4.599,00

0.00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

02.100112

570,00

0,00

570,00

0.00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

20,00

0,00

20,00

0.00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

02.100117

2.065,00

0,00

2.065,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariate in bani

02.100130

6.103,00

0,00

6.103,00

0.00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

880,00

0,00

880.00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

880,00

0,00

880,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.124,00

0,00

1.124,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

02.100307

1.124,00

0,00

1.124,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

142.428.00

0,00

142.428,00

106.437,00

108.911.00

131.342,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

70.628,00

0.00

70.628,00

0,00

0,00

0.00

Furnituri de birou

02.200101

218,00

0.00

218.00

0,00

0,00

0.00

© INDSOFT'SICO ‘MUNICIPIUL CRAI OVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022      |

2023

Materiale pentru curățenie

02.200102

200.0C

0,0C

200,OC

0.00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

02.200103

10.013,0C

o.oc

10.018,OC

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

28.098,0C

0.0C

28.098.0C

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

02.200105

121,0C

o.oc

121,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

41,0C

O.OC

41,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

555,0C

o,oc

555,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

02.200130

31.377.0C

o.oc

31.377.00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

47.768,5C

o.oc

47.768.5C

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitarefcod 20.04.01 la 20.04.04)

02.2004

38,OC

o,oc

38,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

02.200402

35,OC

o.oc

35,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectant!

02.200404

3,0C

o.oc

3,0C

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

4.409,0C

o.oc

4.409,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

4.409.0C

o,oc

4.409,OC

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

79,OC

o,oc

79.0C

0.00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

49,00

o,oc

49,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări in străinătate

02.200602

30,00

o,oc

30,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

02.2011

31,00

o.oc

31 .OC

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

471,0C

o.oc

471,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

02.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administr.publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public loc., in baza unor convenții sau contracte de

02.2019

1.413,00

0,00

1.413.00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

227,00

0,00

227.00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

02.202401

197,00

0,00

197,OC

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

02.202402

30,00

0,00

30,OC

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extraj ud. derivate din acțiuni in re prezent, interese lor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

4.864,50

0,00

4.864,5C

0.00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

12.493.0C

o.oc

12.493.0C

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

732,0C

o,oc

732.0C

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

118,0C

o.oc

118.0C

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

02.203003

30,0C

o,oc

30.0C

0.00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

1.111.0C

o.oc

1.111.0C

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

10.502.0C

o.oc

10.502.0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

02.30

5.909,0C

0,00

5.909,OC

6.890,00

6.045,00

5.093,00

© IN&SOFT-SICO * MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Dobânzi aferente datoriei publice internețcod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0,09

Dobânzi aferente datoriei publice externețcod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.869.0C

0.00

4.869,00

0,00

0,90

0.09

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

3.224,00

0,00

3.224,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.645,00

0,00

1.645,00

0,00

9,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

02.40

47.427,0C

0,00

47.427,00

24.647.00

21.060,00

33.251,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

02.4003

47.427,00

0,00

47.427,00

0,00

0.00

0,09

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit. locale

02.5004

50,0C

0,00

50,00

0,00

0,09

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

98.325,00

0,00

98.825,00

106.272,00

106.242,00

106.242,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

93.484,00

0,00

93.484,00

0,00

0.09

0,09

Transferuri către instituții publice

02.510101

89.392,00

0,00

89.392,00

0,00

0,00

0.09

Transferuri din bug locale ptr finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

4.092,00

0,00

4.092,00

0,00

0,00

0,09

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

5.341,00

0,00

5.341,00

0,00

0,00

0,09

Transferuri din bugetele locale ptr finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

5.075,00

0,00

5.075,00

0,00

0.09

0,09

Alte transferuri de capital către institut!! publice

02.510229

266,00

0.00

266,00

0,00

0,09

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

10.362,00

1.847,00

12.209,00

10.617.00

10.617,00

10.617,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

10.362,00

1.847,00

12.209,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

6.717,00

1.847,00

8.564,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.645,00

0,00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

115,00

0,00

115,00

0.00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

115,00

0.00

115,00

0.00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

115,00

0,00

115,00

0,09

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

126.358,00

0,00

126.358,00

80.329,00

32.976,00

27.111,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

125.837,00

0,0C

125,837.00

0,09

0,00

0,00

Finanțarea naționala

02.580101

35.162,00

o,oc

35.162.00

0.00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

02.580102

76.186,00

0,00

76.186,00

0,09

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

14.489,00

0,00

14.489,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

521,0C

0,00

521,00

0.00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

02.580201

88,00

0,00

88,00

0,00

0,09

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

02.580202

433,00

0,00

433,00

0,00

0.09

0,09

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAJQVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

02.59

816.0C

0,00

816,00

3.675,00

3.685,00

3.695,00

Asociații si fundatii

02.5911

310,OC

0,00

310,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

506,00

0,00

506.00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

75.508,00

0,00

75.508,00

76.926,00

81.773,00

55.371.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

75.106,00

0,00

75.106.00

76.926,00

81.773,00

55.371.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

75.106,00

0,00

75.106,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

02.710101

59.657,00

0,00

59.657,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

4.153,00

0,00

4.153,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

3.621,00

0,00

3.621.00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

7.675,00

0,00

7.675,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

02.72

402.00

0,00

402.00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

02.7201

402,00

0,00

402,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

02.720101

402.00

0,00

402.00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

02.79

16.563.00

0,00

16.563,00

14.966,00

20.758,00

20.758,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

02.81

16.563,00

0,00

16,563,00

14.966,00

20.758,00

20,758,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.936,00

0,00

11.936,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.936,00

0,00

11.936,00

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

3.306,00

0,00

3.306.00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

3.306,00

0,00

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare si Investiții

02.8105

1.321,00

0,00

1.321,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

■460,00

0,00

-460,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-460,00

0,00

-460,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02850101

-460,00

0,00

-460,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

89.518.00

0,00

89.518,00

82.037,00

91.255,00

81.500,00

CAP. Autoritati publice si acțiuni externe

5102

78.535,00

0,00

78.535,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

76.793,00

0,00

76.793,00

60.814,00

62.814.00

62.792,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

46.312.00

0,00

46.312,00

45.169,00

46.583,00

46.116,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

44.477.00

0,00

44.477,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

32.220.00

0,00

32.220,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

5102.100105

4.130,00

0,00

4.130,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

570,00

0,00

570,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

5102.100117

1.888,00

0,00

1.888,00

0,00

0,00

0,00

«i INDSOFT-SICO * MUNtCIPJUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

5.579,00

0,00

5.579,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

810,00

0,00

810,00

0.00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

1.025,00

0,00

1,025,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

5102.100307

1.025,00

0,00

1.025,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

29.975.0C

0,00

29.975,00

15.149,00

15.735,00

16.180,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20,01.30)

5102.2001

13.179,00

0,00

13.179,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

210,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

5102.200102

200,QC

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

5102.200103

4.661.00

0,00

4.661,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

1.118,00

0,00

1.118,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrefiantix

5102.200105

121,00

0,00

121,00

0,00

0,00

0.00

Piese de schimb

5102.200106

41.00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

5102.200108

549,00

0,00

549,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

5102.200130

6.279.00

0,00

6.279,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

3.345,50

0,00

3.345,50

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

5102.2004

15,00

o.oc

15,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

5102.200402

15,00

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5102.2005

268,00

0,00

268,00

0,00

0.00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

268,00

0,00

268,00

0,00

0.00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

79,00

0.00

79,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

5102.200601

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări in străinătate

5102.200602

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

29,00

0.00

29,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

5102.2012

421,00

0,00

421.00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

5102.2013

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administr.publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public loc., in baza unor convenții sau contracte de

5102.2019

1.413,00

0,00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului, potrivit dispoz. legale

5102.2025

4.864,50

0,00

4.864,50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

6.355,00

0,00

6.355,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

732,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

118,00

0,00

118,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

5102.203003

30,00

o.oc

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

1.111,00

0,00

1.111,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO ■ MUNICIPIUL CRAIQVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

4.364.00

0,00

4.364.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

506,00

0,00

506,00

496,00

496,00

496,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

506,00

0,00

506.00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

2.202,00

0,00

2.202.00

9.695,00

17.724.00

8.887,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

1.800,00

o.oc

1.800,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

1.800,00

0,00

1.800.00

0,00

0,00

0,00

Construcții

5102.710101

278,00

0,00

278,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

348,00

0,00

348,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

491,00

0,00

491,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

683,00

0,00

683,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

5102.72

402,00

o.oc

402,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

5102.7201

402,00

o.oc

402,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

5102.720101

402,00

0,00

402,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.85

-460,00

0,00

-460,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.8501

-460,00

0.00

-460,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.850101

-460,00

0,00

-460,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5102:

78.535,00

0,00

78.535,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

Autorități executive si legislative

510201

78.535,00

0,00

78.535,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

Autori tati executive

51020103

78.535,00

0,00

78.535,00

70.509,00

80.538,00

71.679,00

CAP. Alte servicii publice generale

5402

4,847,00

0,00

4,847,00

4.584,00

4.652,00

4.713.00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

4.847.00

0.00

4.847,00

4.584,00

4.652,00

4.713.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.300.00

0,00

4.300,00

4.248,00

4.292,00

4.325,00

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.131,00

0,00

4.131,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

2.961,00

0,00

2.961,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

5402.100105

469,00

0.00

469,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

5402.100117

177,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi saiariale in bani

5402.100130

524,00

0,00

524,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,00

o.oc

70,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

99,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

5402.100307

99,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

497,00

0,00

497,00

286,00

310,00

338,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

256,00

o.oc

256,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

8,00

o.oc

8,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

5402.200103

164,00

o.oc

164,00

0,00

0,00

0,00

©INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIQVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +A

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Apa, canal si salubritate

5402.200104

24,00

o.oc

24.00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

5402.200108

6,00

0,00

6.00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

5402.200130

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5402.2005

41,00

o.oc

41,0C

0.00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

41,00

o.oc

41.00

0.00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402,2030

200,00

0,0C

200,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

200,00

0,00

200.0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,00

0,00

50,00

50.00

50,00

50,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5402:

4.847,00

0,00

4.847.00

4.584.00

4.652,00

4.713,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

540205

50,00

0,00

50,00

50.00

50,00

50,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

4.597,00

0,00

4.597.00

4.534.00

4.602,00

4.663,00

Alte servicii publice generale

540250

200,00

0,00

200.00

0,00

0,00

0,00

CAP. Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

5502

6.136,00

0,00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

6.136,00

0,00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

227,00

0,00

227,00

54,00

20,00

15,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorțcod 20.24.01 la

20.24.03)

5502.2024

227,00

0,00

227,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

5502.202401

197,00

0,00

197,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

5502.202402

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

5502.30

5.909,00

0,00

5.909,00

6.890.00

6.045,00

5.093,00

Dobânzi aferente datoriei publice internet cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

1.040,00

0,00

1.040,00

0.00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

1.040,00

0,00

1.040.00

0.00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externefcod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.869,00

0,00

4.869,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

3.224,00

0,00

3.224.00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.645,00

0,00

1.645,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

36.832,00

0,00

36.832,00

34.543,00

33.870,00

35.428.00

CAP. Ordine publica si siguranța naționala

6102

36.832,00

0,00

36.832,00

34.543,00

33.870,00

35.428,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

36.332,00

0,00

36.332,00

33,657,00

33.669,00

33.682,00

; TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

2.332,00

0,00

2.332,00

254.00

266,00

279,00

i Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6102.200130

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

&INDSOFT-S1CO- MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

+/-

2021

2022      |

2023

Reparatii curente

6102.2002

69,00

0,00

68,0C

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitarețcod 20.04.01 la 20.04.04)

6102.2004

23,00

0,00

23,0C

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6102.200402

20,00

0,00

20.00

0,00

0,00

0,00

Dezinfecta nti

6102.200404

3,00

0,00

3.0C

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

2,00

0,00

2.00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6102.2030

2.237,00

0,00

2.237,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6102.203030

2.237,00

0,00

2.237,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

34.000,00

0,00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

34.000.0C

0,00

34.000,OC

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6102.510101

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

500.00

0,00

500,0C

886,00

201,00

1.746,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

500,00

0,00

500,0C

886,00

201,00

1.746,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6102:

36.832,00

0,00

36.832,00

34.543,00

33.870,00

35.428,00

Ordine publica

610203

34.000,00

0,00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Politie comunitara

61020304

34.000,00

0,00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

2.832,00

0,00

2.832,00

1.140,00

467,00

2.025,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

153.422,00

1.847,00

155.269,00

198.632,00

160.114,00

145.807,00

CAP. Invatamant

6502

26.238,00

1.847.0C

28.085,00

71.769,00

41.619,00

42.214,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

26.178,00

1.847,00

28.025,00

65.995,00

39.463,00

40.057,00

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

6502.20

7.155,00

0,00

7.155,00

22.861,00

23.430,00

29.016,00

Reparatii curente

6502.2002

6.435,00

0.00

6.435,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

550,00

0,00

550.0C

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

6502.2012

50,00

0,00

50,0C

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

120,00

0,00

120,0C

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

120,00

0,00

120.0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

6.717,00

1.847,00

8.564.0C

6.717,00

6.717,00

6.717,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

6.717,00

1.847,00

8.564,0C

0,00

0.00

0,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

6.717,00

1.847.0C

8.564,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

12.306,00

0,00

12.306.0C

32.114,00

5.002,00

0,00

© INDSOFT’SîCO ■ MUNICIPJUL CRAJOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

+/-

2021

2022

2023

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

12.306.0C

0,00

12.306,OC

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6502.580101

1.795.0C

0,00

1.795.0C

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6502.580102

10.161,0C

0.00

10.161.0C

0,00

0.00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

350,OC

0.00

350,OC

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

60,0C

0,00

60.0C

5.774,00

2.156,00

2.157,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

60,0C

0,00

60,OC

5.774,00

2.156,00

2.157,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

60,0C

0,00

60,OC

0,00

0,00

0,00

Construcții

6502.710101

50.0C

0,00

50,OC

0,00

0,00

0,00

Alte active ftxe

6502.710130

10.0C

0,00

10,OC

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

26.238.0C

1.847.00

28.085.0C

71.769,00

41.619,00

42.214,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

12.011.0C

1,847,00

13.858.0C

32.513,00

10.820,00

8.055,00

Invatamant preșcolar

65020301

9.659.0C

1.847,00

11.506.0C

28.442,00

6.730,00

3.947,00

Invatamant primar

65020302

2.352.0C

0,00

2.352,0C

4.071.00

4.090.00

4.108,00

Invatamant secundar

650204

14.225,OC

0,00

14.225.0C

38.408.00

29.950,00

33.308,00

Invatamant secundar inferior

65020401

4.597.0C

0,00

4.597,OC

10.203,00

9.759,00

9.503,00

Invatamant secundar superior

65020402

6,172,0C

0,00

6.172.0C

24.530,00

16.516,00

19.130.00

Invatamant profesional

65020403

3.456,0C

0,00

3.456,00

3.675,00

3.675,00

4.675,00

Invatamant posti iceal

650205

2.0C

0,00

2.QC

848,00

849,00

851,00

CAP. Sanatate

6602

17.120,00

0,00

17.120,00

42,677.00

29.376,00

13.881,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

16.700,00

0,00

16.700,00

30.612.00

17.356,00

13.881,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

9.167,00

0,00

9.167,00

13.881.00

13.881,00

13.881,00

Transferuri curentefcod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

4.092,00

0,00

4.092,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

4.092,00

o.oc

4.092,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

5.075,00

o,oc

5.075,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

5.075,00

o,oc

5.075,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602.58

7.533,00

o,oc

7.533,00

16.731,00

3.475,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

7.533,0C

o,oc

7.533,0C

0,00

0.00

0,00

Finanțarea naționala

6602.580101

1.418,00

o,oc

1.418.0C

0,00

0.00

0,00

Finanțarea externa nerambursabiia

6602.580102

5.447,0C

o.oc

5.447,0C

0.00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6602.580103

668,0C

o.oc

668,0C

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

420,00

o,oc

420,0C

12.065,00

12.020,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

420,00

o.oc

420.0C

12.065,00

12.020,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.7101

420,00

o,oc

420,00

0,00

0,00

0,00

© INOSOFT’SICO ■ MUNICIPIUL CRA1QVA.

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Construcții

6602.710101

420.0C

0,00

420,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6602.

17.120,00

o.oc

17.120,00

42.677,00

29.376,00

13.881,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

17.120,0C

0.00

17.120,00

42.677,00

29.376.00

13.881,00

Spitale generale

66020601

17.120.0C

0,00

17.120,00

42.677,00

29.376,00

13.881,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

98.970, DC

0,00

98.970,00

74.118,00

79.081.00

79.674,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

71.529.0C

0,00

71.529,00

61.365.00

61.794.00

70.262,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

23.444,00

0,00

23.444,00

12.045,00

12.474.00

20.942,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

17.614,0C

0,00

17.614,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6702.200130

17.614,00

0,00

17.614,00

0,00

0,00

0.00

Reparatii curente

6702.2002

3.120.00

0.00

3.120,00

0,00

0,00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

2.000.00

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

710.00

0.00

710,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

710,00

0,00

710,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51

44.564,00

o,oc

44.564,00

48.920,00

48.920,00

48.920,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

44.481,00

0,00

44.481,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6702.510101

44.481,00

0,00

44.481,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02,12+51.02.28+51.02.29)

6702.5102

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

6702.510229

83,00

0.00

83,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

3.211,00

0,00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

3.211,00

0,00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6702.580101

482,00

0,00

482,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6702.580102

2.729,00

0,00

2.729,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

310,00

0,00

310,00

400,00

400,00

400,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

310,00

0,00

310,00

0.00

0.00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

24.991,00

0,00

24.991,00

10.457.00

15.000,00

7.125,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

24.991,00

0,00

24.991,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

24.991,00

0,00

24.991,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

6702.710101

21.208,00

0,00

21.208,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

944,00

0,00

944,00

0.00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

2.535,00

0,00

2.535,00

0,00

0.00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

304.00

0,00

304,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

6702.79

2.450,00

0,00

2.450,00

2.296,00

2.287,00

2.287.00

© WSOFT’SlCO ■ MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 2 of 37


Page 3 of 37


Page 4 of 37


Page 5 of 37


Page 6 of 37


Page 7 of 37


Page 8 of 37


Page 9 of 37


Page 10 of 37


Page 11 of 37


Page 12 of 37


Page 13 of 37


Denumire

Cod

Buget aprobat

influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

6702.81

2.450,00

0,00

2.450,00

2.296,00

2.287.00

2,287,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.450.00

0,00

2.450,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6702:

98.970,00

0,00

98.970,OC

74.118,00

79.081,00

79.674,00

Servicii culturale

670203

37.875,00

0,00

37.875,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

33.195.0C

0,00

33.195,00

34.500,00

34.500,00

34.500,00

Case de cultura

67020306

1.469,00

0,00

1.469,00

2.500,00

2.500,00

2,500,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

3.211,00

0,00

3.211,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

670205

60.775,00

0,00

60.775,00

31.298,00

36.681,00

42.274,00

Sport

67020501

9.900,00

0,00

9.900,00

11.920,00

11,920,00

11.920,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

50.875,00

0,00

50.875,00

19.378,00

24,761,00

30.354,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

320,00

0,00

320.00

5.820,00

5.400,00

400,00

CAP. Asigurări si asistenta sociala

6802

11.094,00

0,00

11.094,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

11.094,00

0,00

11.094,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

11.094,00

0,00

11.094,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

10.911,00

0,00

10.911,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6802.510101

10.911,00

0,00

10.911,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6802.5102

183,00

0,00

183,00

0,00

0.00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

6802.510229

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6802:

11.094,00

0,00

11.094,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

11.094,00

0,00

11.094,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

78.408,00

0,00

78.408,00

67.975,00

56.119,00

51.332,00

CAP. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

40.820,00

0,00

40.820,00

38.701,00

26.774,00

21.892,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

28.290,00

0,00

28.290,00

23.011,00

16.601,00

17.402,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

13.006,00

0,00

13.006,00

11.907,00

12.701,00

13.502,00

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

12.621,00

0,00

12.621,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

7002.200103

5.193,00

0.00

5.193,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

7002.200130

7.428.00

0,00

7.428,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 ia 20.05.03+20.05.30)

7002.2005

385,00

0.00

385,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

385,00

o,oc

385,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.645,00

o.oc

3.645,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.645,00

0,00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

© (NDSOFT-SICO - MUNECIPRJL CRAIOVA


Page 14 of 37


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teri tor laie la Fondul UD

7002.550165

3.645,0C

0,00

3.645,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

11.639.0C

o.oc

11.639,00

7.204,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

11.639.0C

o,oc

11.639.0C

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

7002.580101

4.815,0C

0,00

4.815,0C

0,00

0.00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

7002.580102

6.543.0C

o.oc

6.543,OC

0,00

0.00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

261,0C

o.oc

281,00

0.00

0.00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

12.530.0C

0,00

12.530,0C

15.690,00

10.173,00

4.490,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

12.530,OC

o.oc

12.530,0C

15.690,00

10.173,00

4.490,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

12.530.0C

0,00

12.530.0C

0,00

0,00

0,00

Construcții

7002.710101

7.748,0C

o.oc

7.748,0C

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

1.080,0c

o.oc

1.080.0C

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7002.710130

3.702,0C

o.oc

3.702,0C

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7002:

40.820,00

o.oc

40.820.0C

38.701,00

26.774,00

21.892,00

Locuințe

700203

9.420.0C

o,oc

9.420,OC

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70020330

9.420,OC

o,oc

9.420,00

0,00

0.00

0.00

Iluminat public si electrificări

700206

13.380.0C

o.oc

13.380,OC

16.397,00

17.191,00

17.992,00

Alte servicii In domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

18.020.0C

o,oc

18.020,0C

22.304.00

9.583,00

3.900,00

CAP. Protecția mediului

7402

37.588,0C

0.00

37.588.0C

29.274,00

29.345,00

29.440,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

29.950,0C

0.00

29.950.0C

23.881,00

23.975,00

24.070,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

29.950.0C

0,00

29.950,00

23,881,00

23.975,00

24.070,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

26.956,00

0,00

26.956,00

0.00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

26.956,00

0,00

26.956,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7402.2005

123,00

0,00

123,00

0.00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

123,00

0,00

123,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.3007+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

2.871,00

0,00

2.871,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

2.871,00

0,00

2.871,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

1.602,00

0,00

1.602.0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

1.602,00

0,00

1.602,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

1.602,00

0,00

1.602.0C

0.00

0,00

0,00

Construcții

7402.710101

770,00

o.oc

770.0C

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

595.00

o.oc

595.0C

0,00

0,00

0.00

Alte active fixe

7402.710130

237,00

0,00

237,00

0,00

0,00

0,00

® INOSOFT-SICO- MUNICIPIUL CRAlOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022      |

2023

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7402.79

6.036.0C

o.oc

6.036.0C

5.393,00

5.370,00

5.370,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

7402.81

6.036,0C

0,00

6.036.0C

5.393,00

5.370,00

5.370,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

6.036,0C

0,0C

6.036.0C

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

6.036.0C

O.OC

6.036.0C

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7402:

37.588.0C

o.oc

37.588.0C

29.274,00

29.345,00

29.440,00

Reducerea si controlul poluării

740203

229,0C

o.oc

229,0C

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

27.225.0C

o,oc

27.225,0C

23.881,00

23.975,00

24.070,00

Salubritate

74020501

24.879.0C

o,oc

24.879,0C

23.881,00

23.975,00

24.070,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

2.346,00

o.oc

2.346.0C

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

10.134.0C

o.oc

10.134,0C

5.393,00

5.370,00

5.370,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7902

216.333,0C

o.oc

216.333.0C

98.563,00

103.159,00

131.429,00

CAP. Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

4.086.0C

o.oc

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

636.0C

o.oc

636,0C

1.921,00

0,00

0,00

TITLUL Viii PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115.0C

o.oc

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115.0C

o.oc

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

o.oc

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

521,0C

o.oc

521.00

1.921,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

521,00

o.oc

521.0C

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

8002.580201

88,00

0,00

88.00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

8002.580202

433,00

0,00

433.00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8002.79

3.450,00

0,00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

8002.81

3.450,00

0,00

3.450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.450,00

0,00

3.450,00

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.450,00

0,00

3.450,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8002:

4.086,00

0,00

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

Acțiuni generale economice si comerciale

800201

4.086,00

0,00

4.086,00

5.142,00

3.207,00

3.207,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80020130

4.086,00

0,00

4.086.0C

5.142,00

3.207,00

3.207,00

CAP. Combustibili si energie

8102

15.292.0C

o.oc

15.292.0C

13.000,00

13.340,00

17.106,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

14.011.0C

o.oc

14.011.0C

13.000,00

13.340,00

13.251,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

1.042.0C

o.oc

1.042.0C

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.042.0C

o.oc

1.042.0C

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.042.0C

o.oc

1.042.0C

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

8102.2016

0.0C

o.oc

O.OC

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

8102.40

12.969,0C

o.oc

12.969.0C

13.000,00

13.340.00

13.251,00

© tNOSOFT'SlCO ■ MUNICIPIUL CRAIQVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț st tarif

8102.4003

12.969.00

0,00

12.969,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102,70

1.281.00

0,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

1.281,00

0,00

1.281,0C

0,00

0,00

3.855,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

1.281,00

0,00

1,281,00

0.00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8102.710102

1.281,00

0,00

1.281.0C

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8102:

15.292.00

0,00

15.292,OC

13.000,00

13.340.00

17.106,00

Energie termica

810206

12.969,00

0,00

12.969,OC

13.000,00

13.340.00

13.251,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

2.323,00

0,00

2.323,0C

0,00

0,00

3.855,00

CAP. Transporturi

8402

196.955,00

0,00

196.955,00

80.421,00

86.612,00

111.116,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

160.406,00

0,00

160.406,0C

54.006,00

52.219,00

74.111,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

34.800,00

0,00

34.000,OC

20.000,00

20.000,00

27.000,00

Reparatii curente

8402.2002

34.800,00

0,00

34.800,OC

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

8402.40

34.458,00

0,00

34.458.0C

11.647.00

7.720,00

20.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

8402.4003

34.458,00

0,00

34.458,OC

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

91.148.00

0,00

91.148.0C

22.359,00

24.499,00

27.111.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

91.148.00

0,00

91.148.OC

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

8402.580101

26.652,00

0,00

26.652.OC

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

8402.580102

51.306.00

0,00

51.306.0C

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

13.190,00

0,00

13.190.0C

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

31.922,00

o.oc

31.922,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

31.922,00

0.00

31.922,00

22.359,00

24.499,00

27.111,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.7101

31.922,00

0,00

31.922,00

0,00

0.00

0,00

Construcții

8402.710101

29.183,00

0,00

29.183,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

2.739,00

o.oc

2.739,00

0,00

' 0.00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8402.79

4.627,00

o.oc

4.627,00

4.056,00

9894,00

9.894,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

8402.81

4.627.0C

o.oc

4.627,00

4.056,00

9.894,00

9.894,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.8102

3.306,00

o.oc

3.306,OC

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

3.306,00

o.oc

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare si Investiții

8402.8105

1.321,00

o.oc

1.321,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8402:

196.955,0C

o.oc

196.955,00

80.421,00

86.612,00

111.116,00

Transport rutier

840203

196.855,00

o.oc

196.855,00

80.421,00

86.612,00

111.116,00

Drumuri si poduri

84020301

3.544,00

o.oc

3.544,00

0.00

0,00

0,00

Transport in comun

84020302

125.606,00

0,00

125.606,00

34.006,00

32.219,00

47.111,00

Străzi

84020303

67.705,00

0,00

67.705,00

46.415,00

54.393,00

64.005,00

© 3NDS0FȚ-SIC0 - MUNICIPIUL CR^OVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

100.0C

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

109.550,06

3.958,00

113.506,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

109.550.00

3.958,00

113.508,00

0,00

0,00

0.00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

“= SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOT AL

000102

472.803,00

5.805,00

478.608,00

394.216,00

400.032,00

433.292,00

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)

4990

505.183,00

0,00

505.183,00

411.663,00

422.455.00

434.309,00

I. VENITURI CURENTE(0003+0012)

0002

445.345.00

5.805,00

451.150,00

372.565,00

377.860,00

410.630,00

A. VENITURI FISC AL £(0004+0009+0010+0011)

0003

502.448,00

5.805,00

508.253,00

433.099,00

436.406.00

445.235,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)

0004

319.809,00

0,00

319.809,00

225.286,00

226.773,00

229.216,00

A1.1, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDlCE(cod 01.02)

0005

3.645,00

0,00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

Impozit pe profit

0102

3.645,00

0,00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.645,00

0,00

3.645,00

4.095,00

4.300,00

4.506,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEfcod 03.02+04.02)

0006

316.164,00

0,00

316.164,00

221.191,00

222.473,00

224.712,00

Impozit pe venitțcod 03.02.17+03.02.18)

0302

379.0C

0.00

379,00

693,00

728,00

763,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul persoal

030218

379,00

0,00

379,00

693,00

728,00

763,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venitțcod 04.02.01+04.02.04)

0402

315.785,00

0.00

315.785,00

220.498,00

221.745,00

223.949,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

314.285,00

0.00

314.285,00

210.832,00

212.941,00

215.070,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

9.666,00

8.804.00

8.879,00

Sume la dispoziția Consiliului Județean

040205

1.500,00

0,00

1.500,00

0.00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

107.000,00

0,00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

Impozite si taxe pe proprietate (cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702

107.000,00

0,00

107.000,00

107.748,00

113.134,00

118.567,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07 02.01.02)

070201

76.034,00

0,00

76.034,00

71.563,00

75.140,00

78.748,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

20.111,00

0,06

20.111,00

22.275,00

23.388,00

24.511,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

55.923,00

0,00

55.923,00

49.288,00

51.752,00

54.237,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

14.366,00

0,00

14.366,00

16.133,00

16.940,00

17.754,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.494,00

0,00

7.494,00

8.381,00

8.800,00

9.223,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

6.700,00

0,00

6.700,00

7.557,00

7,935,00

8.316,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

172,00

0,00

172,00

195,00

205,00

215,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

7.280,00

0,00

7.280,00

9.386,00

9.855,00

10.328,00

© INDSOFT-SICQ - MUNICIPIUL CRA10VA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022      |

2023

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

9.320,0C

0,00

9.320,00

10.666,00

11.199,00

11.737,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICIIțcod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

75.639,00

5.805,00

81.444,00

100065,00

96.499,00

98.450,00

Sume defalcate din TVA(cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

1102

46.242,0C

5.805,00

52.047,00

69.685,00

64.612,00

65.020,00

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentrai iz. la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiu!

110202

39.525,00

3.958,00

43.483,00

51.154.00

51.770,00

52.378,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

0.00

11.814,00

6.125,00

5.925,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

6.717,00

1.847,00

8.564,00

6.717,00

6.717,00

6.717,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

1502

348,00

0,00

348,00

415,00

435,00

456,00

Impozit pe spectacole

150201

348,00

0,00

348,00

415.00

435,00

456,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

29.049,00

0,00

29.049,00

29965.00

31.452,00

32.974,00

Impozit asupra mijloacelor de transportfcod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

22.974,00

0,00

22.974.00

23.925,00

25.121,00

26.328.00

Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

16020201

16.982,00

0,00

16.982,00

17.312,00

18.178,00

19.051,00

: Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.992,00

0,00

5.992,00

6.613,00

6.943,00

7.277,00

: Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

5.085,00

0,00

5.085,00

5.012,00

5.252,00

5.515,00

I Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

160250

990,00

0,00

990,00

1.028,00

1.079,00

1.131,00

C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)

0012

-57.103,00

0,00

-57.103,00

-60.534,00

-58.546,00

-35.605,00

i C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

23.933,00

0,00

23.933.00

21.113,00

22.170,00

23.234,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

23.933,00

0,00

23.933.00

21.113,00

22.170,00

23.234,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

63,00

0,00

63,00

406,00

427,00

447,00

. Venituri din concesiuni si închirieri

300205

21.889,00

0,00

21.389.00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

I Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publ

30020530

21.889,00

0,00

21.889,00

17.158,00

18.016,00

18.881,00

: Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)

300208

435,00

0,00

435.00

294.00

309,00

324,00

i Venituri din dividende de la alti plătitori

30020802

435,00

0,00

435,00

294.00

309,00

324,00

I Alte venituri din proprietate

300250

1.546,00

0,00

1.546,00

3.255,00

3.418,00

3.582,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33,02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

-81.036,00

0,00

-81.036,00

-81.647,00

-80.716,00

-58.839,00

i Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

330208+330210+330212+330213+330224+330226+330227+33022

3302

1.225,00

0,00

1.225,00

1.242.00

1.302,00

1.366,00

Venituri din prestări de servicii

330208

601,00

o,oc

601,00

579.00

607,00

637,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in ere se

330210

414,00

o,oc

414,00

412,00

432,00

453,00

& INDSOFT-$[CO * MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimări

2021       I

2022      |

2023

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

210,00

0.0C

210,00

251,00

263,00

276,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permisețcod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,00

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20.00

0,00

20,00

21,00

22.00

23,00

Amenzi, penalitati si ccnfiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

14.393,00

0.00

14.393,00

17.343,00

18.210,00

19.084,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.171,00

0.00

14.171,00

17.323,00

18.189,00

19.062,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte inst de specialitate

35020102

14.171,00

0,00

14.171,00

17.323.00

18.189,00

19.062,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

222.00

0,00

222,00

20,00

21,00

22,00

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+35,02.50)

3602

9.406,00

0,00

9.406,00

8.530,00

8.957,00

9.387,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

791,00

0,00

791,00

760,00

798.00

837,00

Taxe speciaie

360206

8.463,00

0,00

8.463,00

7.524,00

7.901,00

8.280,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

360214

76,00

0,00

76,OC

44,00

46,00

48,00

Alte venituri

360250

76.00

0.00

76,00

202,00

212,00

222,00

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

3702

-106.080,00

0,00

-106.080,00

-108.783,00

-109.207,00

-88.699,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203

-106.080,00

0,00

-106.080,00

-108.783,00

-109.207,00

-88.699,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

27.458,00

0,00

27.458,00

21.651,00

22.172,00

22.662,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

27.458,00

0,00

27.458,00

21.651,00

22.172,00

22.662,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod

420221+420228+420234+420235+420241+420242+420245+42025

4202

27.270,00

0.00

27.270,00

21.651,00

22.172,00

22.662,00

Subvenții pt. acordarea ajutorului pt.încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0.00

40,00

45,00

47,00

49,00

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

21.523,00

0.00

21.523,00

21.606,00

22.125,00

22.613,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

5.259,0C

o.oc

5.259,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

420282

448,00

0,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii(cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.2

4302

188,00

0,00

188,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru

430234

160,00

o,oc

160,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale

430241

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

367.191,00

1.847,00

369.038,00

318.080,00

323.353,00

356.599,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

351.088,00

1.847.00

352.935,00

303.114,00

302.595,00

335.841,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

50.612,00

0,00

50.612,00

49.543,00

51.002,00

50.568,00

&INDSOFPSICO * MUNICIPIUL CRALOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022      |

2023

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

48.608.0C

o.oc

48.608.0C

0,00

0,00

0.00

Salarii de baza

02.100101

35.181.0C

o.oc

35.181,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

02.100105

4.599,00

0,00

4.599.00

0,00

0,00

0.00

Alte sporuri

02.100106

70,00

0,00

70.oc

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

02.100112

570,00

o.oc

570.00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

20,00

o,oc

20.00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de hrana

02.100117

2.065,00

o.oc

2.065.00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

6.103,00

0,00

6.103,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

880,00

0,00

880,00

0,00

0,00

0.00

Vouchere de vacanta

02.100206

880.0C

o.oc

880.0C

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.124,00

o,oc

1.124.0C

0,00

0,00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

02.100307

1.124.00

o.oc

1.124.0C

0,00

0,00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

142.428.0C

0,00

142.428,0C

106.437.00

108.911.00

131.342,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

70.628.00

0,00

70.628,0C

0.00

0,00

0.00

Furnituri de birou

02.200101

218,00

0,00

218,0C

0,00

0,00

0.00

Materiale pentru curățenie

02.200102

200,00

0,00

200.0C

0,00

0,00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

10.018.00

0,00

10.018,OC

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

28.098.00

0,00

28.098,0C

0,00

0.00

0,00

Carburanți si iubrefiantix

02.200105

121,0C

o.oc

121,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

41.00

o,oc

41,00

0.00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

555.0C

0,00

555,00

0,00

0.00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

31.377.00

0.00

31.377,00

0,00

0,00

0.00

Reparatii curente

02.2002

47.768,50

o.oc

47.768,50

0,00

0,00

0.00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

02.2004

38.00

0,00

38,0C

0,00

0,00

0.00

Materiale sanitare

02.200402

35.00

0,00

35,OC

0,00

0.00

0,00

Dezinfectant!

02.200404

3,00

0,00

3,0C

0,00

0.00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

4.409.00

0,00

4.409,OC

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

4.409,00

0.00

4.409,0C

0,00

0,00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

79,00

o.oc

79,0C

0,00

0,00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

49,00

0,00

49,0C

0,00

0,00

0,00

Deplasări in străinătate

02.200602

30,00

0,00

30,0C

0,00

0.00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

02.2011

31,00

0,0C

31.0C

0,00

0.00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

471.00

o.oc

471,0C

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

6.00

o.oc

6.0C

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

02.2016

0,00

o.oc

o.oc

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-StCO - MUNJCfPlUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Contribuții ale administr.publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public loc., in baza unor convenții sau contracte de

02.2019

1.413,00

0,00

1.413.00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

227,00

0,00

227,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

02.202401

197,00

0,00

197,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

02.202402

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extraj ud. derivate din acțiuni in reprezent. intereselor statului,potrivit dispoz. legale

02.2025

4.864,50

0,00

4.864.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

12.493.00

0,00

12.493,00

0.00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

732,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

118,00

0,00

118,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

02.203003

30,00

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

1.111,00

0.00

1.111,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

10.502,00

0.00

10.502,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

02.30

5.909,00

0,00

5.909,00

6.890,00

6.045.00

5.093,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0.00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.869,00

0.00

4.869,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

3.224,00

0,00

3.224,00

0,00

0.00

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.645,00

0.00

1.645,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

02.40

47.427,00

0,00

47.427,00

24.647.00

21.060,00

33.251,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

02.4003

47.427,00

0,00

47.427,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Fond de rezerva bug.la dispoz. auto rit. locale

02.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

93.484,00

0,00

93.484.00

99.857,00

99.827,00

99.827,00

Transferuri curentețcod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

93.484,00

o.oc

93.484.00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

02.510101

89.392,00

0,00

89.392,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

4.092,00

0,00

4.092,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

10.362,00

1.847,00

12.209.0C

10.617,00

10.617,00

10.617.00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

10.362,00

1.847,00

12.209,0C

0,00

0,00

0,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

6.717,00

1.847,00

8.564.0C

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.645,00

0,00

3.645.0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

816,00

0,00

816,00

3.675,00

3.685,00

3.695,00

© INDSOFT’SlCO - MUNICIPIUL CRAIQVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Asociatii si fundatii

02.5911

310,00

o,oc

310,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

506.0C

0,00

506, Ot

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

02.79

16.563,00

0,00

16.563,00

14.966,00

20.758,00

20.758,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

02.81

16.563,00

o,oc

16.563.00

14.966,00

20.758,00

20.758,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.936,00

0,00

11.936,00

0.09

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.936,00

0,00

11.936,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

3.306,00

0,00

3.306,00

0.09

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

3.306,00

0,00

3.306.00

0,00

0,00

0,00

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare si

Investiții

02.8105

1.321,00

0,00

1.321.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-460,00

0,00

-460.00

6.00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-460,00

0,00

-460.00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-460.00

0,00

-460,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

87.316,00

0,00

87.316,00

72.342,00

73.531,00

72.613,00

CAP. Autoritati publice si acțiuni externe

5102

76.333,00

0,00

76.333,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

76.793,00

0,00

76.793,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

46.312.00

0,00

46.312,OC

45.169,00

46.583.00

46.116,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

44.477,00

0,00

44.477,00

0,00

0,00

0.00

Salarii de baza

5102.100101

32.220,00

0,00

32.220,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

5102.100105

4.130,00

0,00

4.130.0C

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

70,00

0,00

70.0C

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

570,00

0,00

570,00

0,00

0,00

0.00

Drepturi de delegare

5102.100113

20.00

0,00

20,00

0,00

0,00

0.00

Indemnizații de hrana

5102.100117

1.888,00

0,00

1.888,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

5.579.0C

0,00

5.579,00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.30)

5102.1002

810,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0.00

Vouchere de vacanta

5102.100206

810,00

0.00

810,00

0,00

0,00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.08)

5102.1003

1.025,00

0.00

1.025,00

0,00

0.09

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

5102.100307

1.025,00

0,00

1.025,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

29.975,00

0.00

29.975,00

15.149,00

15.735,00

16.180,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

13.179,00

0,00

13.179,00

0,00

0.09

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

210,00

0.00

210,00

0,00

0,00

0.00

Materiale pentru curățenie

5102.200102

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

5102.200103

4.661,00

0.00

4.661,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

1.118.0C

0,00

1.118,00

0,00

0,00

0,00

©iNDSOFT-SlCO * MUNICIPIUL CRAfOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Carburanți si lubrefiantix

5102.200105

121,00

0,00

121,00

0,00

0,00

0.00

Piese de schimb

5102.200106

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

5102.200108

549,00

0,00

549.00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

5102.200130

6.279, Ot

0,00

6.279.0C

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

3.345,50

0,00

3.345,50

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitarefcod 20.04.01 la 20.04.04)

5102.2004

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

5102.200402

15,00

0,00

15,0C

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

268,00

0,00

268,0C

0,00

0,00

0,00

Aite obiecte de inventar

5102.200530

268,00

0,00

268,00

0,00

0.00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

79,00

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

5102.200601

49.00

0,00

49,00

0,00

0,00

0.00

Deplasări in străinătate

5102.200602

30.00

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

5102.2011

29,00

o.oc

29,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

5102.2012

421,00

0,00

421,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

5102.2013

6.0C

o.oc

6,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administr.publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public loc., in baza unor convenții sau contracte de

5102.2019

1.413,00

0,00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

Chelt .judiciare si extraj ud. deriva te din acțiuni in reprezent.intereselor statului, potrivit dispoz.legale

5102.2025

4.864,5C

0,00

4.864,50

0,09

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

6.355,00

0,00

6.355,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

732,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

118,00

0,00

118,00

0.09

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

5102.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

1.111,00

0,00

1.111,00

0.00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

4.364,00

0,00

4.364,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

506,00

0,00

506,00

496,00

496,00

496,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.85

-460,00

0,00

-460,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.8501

-460,00

0,00

-460,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.850101

-460.00

0,00

-460,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5102:

76.333,00

0,00

76.333,00

60.814,00

62,814,00

62.792,00

Autoritati executive si legislative

510201

76.333,00

0,00

76.333,00

60.814,00

62.814,00

62 792,00

Autoritati executive

51020103

76.333,00

0,00

76.333,00

60.814,00

62.814,00

62.792,00

CAP. Alte servicii publice generale

5402

4.847,00

0,00

4.847.00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

«i INOSOFT-SICO ■ MUNICIPIUL CRAIQVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

+/-

2021

2022

2023

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

4.847,0C

0,00

4.847,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.300,0C

0,00

4.300,00

4.248,00

4292.00

4.325.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.131,0C

0,00

4.131,00

0,00

9,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

2.961,00

0.00

2.961,00

0,00

0.00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

5402.100105

469,00

0,00

469,00

0,00

0.00

0,00

Indemnizații de hrana

5402.100117

177,0C

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariate in bani

5402.100130

524,0C

0,00

524,00

0,00

0.00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70.0C

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70.0C

0,00

70,00

0,00

0.00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

99,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

5402.100307

99,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

497,00

0,00

497,00

286,00

310,00

338,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

256,00

0,00

256,00

0.00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

5402.200103

164,00

0,00

164,00

0.00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

5402.200108

6,00

0,00

6.00

0,90

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

5402.200130

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5402.2005

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

41,00

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

200.00

0,00

200,0C

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0.00

0,00

Din total capitol 5402:

4.847.00

0,00

4.847,00

4.584,00

4.652,00

4.713,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

540205

50.00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

4,597,00

o.oc

4.597,00

4.534,00

4.602,00

4.663,00

Alte servicii publice generale

540250

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

6,136,00

o.oc

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

6.136,00

0,00

6.136,00

6.944,00

6.065,00

5.108,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

227,00

0,00

227,00

54,00

20,00

15,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

227,00

o.oc

227,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

5502.202401

197,00

o.oc

197,00

:                     0,00

0.00

0,00

©iNDSOFT'SlCO * MUNICIPIUL CRAtOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

influente +/-

Buget rectificat j

Estimări

2021

2022

2023

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

5502.202402

30, 0C

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

5502.30

5.909,00

0,00

5.909,00

6.890,00

6.045,00

5.093,00

Dobânzi aferente datoriei publice internet cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

1.040,00

0.00

1.040,00

0,00

0.00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externețcod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.869,00

0,00

4.869,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

3.224,00

0,00

3,224,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.645.00

0,00

1.645,00

0,00

0,00

0.00

Partea a !t-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

36.332.00

0,00

36.332,00

33.657,00

33.669,00

33.682,00

CAP, Ordine publica si siguranța naționala

6102

36.332,00

0,00

36.332,00

33.657,00

33.669,00

33.682,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

36.332,00

0,00

36.332,00

33.657,00

33.669.00

33.682.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

2.332.00

0.00

2.332,00

254,00

266,00

279,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6102.200130

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6102.2002

68,00

0,00

68,00

0,00

0.00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20,04.04)

6102.2004

23.00

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6102.200402

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectant!

6102.200404

3,00

0,00

3,00

0.00

0,00

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

2,00

o.od

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6102.2030

2.237.0C

0,00

2.237,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6102.203030

2.237,00

0,00

2.237,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

34.000,00

0,00

34.000.00

33.403.00

33.403,00

33.403,00

Transferuri curentefcod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6102.510101

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

' 0,00

0,00

Din total capitol 6102:

36.332,00

o.oc

36.332.00

33.657,00

33.669,00

33.682,00

Ordine publica

610203

34.000,00

o.oc

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Politie comunitara

61020304

34.000,00

0,00

34.000,00

33.403,00

33.403,00

33.403,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

2.332,00

o.oc

2.332,00

254.00

266,00

279,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

99.560,00

1.847,00

101.407,00

115.076.00

116.046,00

130.110,00

CAP. Invatamant

6502

13.872,00

1.847,00

15.719,00

33.881.00

34.461,00

40.057,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

13.872,00

1.847.00

15.719,00

33.881,00

34.461,00

40.057,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

7.155,00

o.oc

7.155,00

22.861,00

23.430,00

29.016,00

©INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAtOVA

Page 15 of 37


Page 16 of 37


Page 17 of 37


Page 18 of 37


Page 19 of 37


Page 20 of 37


Page 21 of 37


Page 22 of 37


Page 23 of 37


Page 24 of 37


Page 25 of 37


Page 26 of 37


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/»

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Reparatii curente

6502.2002

6.435.0C

0,00

6.435,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

550,00

o,oc

550.0C

0,00

0.00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

550,00

0,00

550,OC

0,00

0,00

0.00

Consultanta si expertiza

6502.2012

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

120,00

0.00

120.0C

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

6.717.00

1.847,00

8.564,0C

6.717,00

6.717,00

6.717,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

6.717.00

1.847,00

8.564.0C

0,00

0,00

0,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

6.717.0C

1.847,00

8.564.0C

0,00

0,00

0.00

Din total capitol 6502:

13.872,00

1.847,00

15.719,00

33.881,00

34.461,00

40.057,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

5.229.00

1.847,00

7.076,0C

7.977,00

8.021,00

8.055,00

Invatamant preșcolar

65020301

2.877,0C

1.847,00

4.724,0C

3.906,00

3.931,00

3.947,00

invatamant primar

65020302

2.352,00

0,00

2.352,0C

4.071,00

4.090,00

4.108,00

Invatamant secundar

650204

8.641,00

0,00

8.641,00

25.056,00

25.591,00

31.151,00

Invatamant secundar inferior

65020401

1.885.00

0,00

1.885.0C

6.887,00

7.118,00

7.346,00

Invatamant secundar superior

65020402

3.300,00

0,00

3.300,0C

14.494,00

14.798,00

19.130,00

Invatamant profesional

65020403

3.456,00

0,00

3.456,0C

3.675,00

3.675,00

4.675,00

Invatamant postliceal

650205

2,0C

0,00

2,00

848,00

849,00

851,00

CAP. Sanatate

6602

4.092.00

0,00

4.092,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

4.092,00

0,00

4.092,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

4.092,00

0,00

4.092,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

4.092.00

0.00

4.092,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

4.092,00

0,00

4.092,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6602:

4.092,00

0,00

4.092,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

4.092.00

0.00

4.092,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

Spitale generale

66020601

4.092,00

0,00

4.092,00

7.466,00

7.466,00

7.466,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

70.685,00

0.00

70.685,00

63.661.00

64.081,00

72.549,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

68.235,00

0,00

68.235.0C

61.365.00

61.794,00

70.262,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

23.444,00

o.oc

23.444.0C

12.045,00

12.474,00

20.942,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

17.614,00

0,00

17.614.0C

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6702.200130

17.614,00

O.OC

17.614.0C

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6702.2002

3.120,00

o.oc

3.120,0C

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT'SICO - MUNICIPIUL CRAI OVA


Page 27 of 37


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

2.000,00

0,00

2.000,0C

0,00

0,00

0.00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

2.000,00

0,90

2.000,0c

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

710,00

0,00

710,0C

0,00

0,00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

710,00

0,00

710.0C

0,00

0.00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51

44.481,00

0,00

44.481,00

48.920,00

48.920.00

48.920,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

44.481,00

0,00

44.481,0C

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6702.510101

44.481,00

0,00

44.481,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

310,00

0,00

310,00

400,00

400,00

400,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

310,00

0,00

310,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

6702.79

2.450,00

0.00

2.450,00

2.296,00

2.287,00

2.287,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

6702.81

2.450,00

0,00

2.450,00

2.296,00

2.287.00

2.287,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

0,09

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

0.00

0,00

Din total capitol 6702:

70.685,00

0,00

70.685,00

63.661,00

64.081,00

72.549,00

Servicii culturale

670203

34.581,00

0.00

34.581,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67020304

33.119,00

0,00

33.119,00

34.500,00

34.500,00

34.500,00

Case de cultura

67020306

1.462,00

0,00

1.462,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Servicii recreative si sportive

670205

35.794,00

0,00

35.794.00

26.261,00

26.681,00

35.149,00

Sport

67020501

9.900,00

0,00

9.900,00

11.920,00

11.920,00

11.920,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive st de agrement

67020503

25.894,00

0,00

25.894,00

14.341,00

14.761,00

23.229,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

310,00

0,00

310,90

400,00

400,00

400,00

CAP. Asigurări si asistenta sociala

6802

10.911,00

0,00

10,911,00

10.068,00

10.038.00

10.038.00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

10.911,00

0,00

10.911,00

10.968,00

10.038,00

10,038.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

10.911,00

0,00

10.911,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

10.911,00

0,00

10.911,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

6802.510101

10.911,00

0,00

10.911,00

0,00

0,00

0.00

Din total capitol 6802:

10.911,00

0,00

10.911,00

10.068,00

10.038,00

10.038,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

10.911.00

0,00

10.911,00

10.068,00

10.038,00

10.033,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

52.637,00

0,00

52.637,00

45.081,00

45.946,00

46.842,00

CAP. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

16.651.00

0,00

16.651,00

15.807,00

16.601,00

17.402,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

16.651,00

0,00

16.651,00

15.807,00

16.601,00

17.402.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

13.006,00

0,00

13.006,00

11.907,00

12.701,00

13.502,00

© INDSOFT-S1CO * MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

12.621.0C

0,00

12.621,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța metrica

7002.200103

5.193,0C

0,00

5.193.06

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

7002.200130

7.428,0C

0,00

7.428.00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7002.2005

385,00

0,00

385,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

385,00

0,00

385.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.645,0C

0,00

3.645.00

3.900.00

3.900,00

3.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.645,0C

0,00

3.645.00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentând contribuția unităților administra ti v-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

3.645,00

0,00

3.645,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7002:

16.651,00

0,00

16.651,00

15.807,00

16.601,00

17.402.00

Iluminat public si electrificări

700206

8.900,00

0,00

8.900.00

11.907,00

12.701,00

13.502.00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

7.751,00

0,00

7.751.00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

CAP. Protecția mediului

7402

35.986,00

0,00

35.986,00

29.274,00

29.345,00

29,440.00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

29.950,00

0,00

29.950,00

23.881,00

23.975,00

24.070.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

29.950,00

0,00

29.950,00

23.881,00

23.975,00

24.070,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

26.956,00

0,00

26.956,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

26.956,00

0,00

26.956,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7402 2005

123,00

0,00

123,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

123,00

0,00

123,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

2.871,00

0,00

2.871,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

2.871,001

0,00

2.871,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7402.79

6.036,00

0,00

6.036.00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

7402.81

6.036,00

0,00

6.036.00

5.393,00

5.370,00

5.370.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

6.036.00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7402:

35.986,00

0.00

35.986,00

29.274,00

29.345,00

29.440,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

26.630,00

0,00

26.630,00

23.881,00

23.975,00

24.070,00

Salubritate

74020501

24.879,00

0,00

24.879,00

23.881,00

23.975.00

24.070.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

1.751,00

0.00

1.751,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

9.356,00

0,00

9.356.00

5.393,00

5.370,00

5.370,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7902

91.346,00

0,00

91.346,00

51.924,00

54.161,00

73.352,00

CAP. Acțiuni generate economice,comerciale si de munca

8002

3.450,00

0,00

3,450,00

3.221,00

3.207,00

3.207,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8002.79

3.450,00

0,00

3.450.00

3.221.00

3.207,00

3.207,00

© INDSOFT-SICO- MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

8002.81

3.450.0C

0,00

3.450,OC

3,221,00

3,207,00

3.207,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.450.0C

0,00

3.450,OC

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.450.0C

0,00

3.450,OC

0,00

0.00

0,00

Din total capitol 8002:

3,450,0C

0,00

3.450.0C

3.221,00

3.207.00

3.207,00

Acțiuni generale economice si comerciale

800201

3.450,0C

0,00

3.450,0C

3.221,00

3.207,00

3.207,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80020130

3.450.0C

0,00

3.450,OC

3.221,00

3,207,00

3.207,00

CAP. Combustibili si energie

8102

14.011,0C

0,00

14.011.0C

13.000,00

13.340,00

13.251,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

14.011,0C

0,00

14.011.0C

13.000,00

13.340,00

13.251,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

1.042.0C

o.oc

1.042,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.042.0C

0,00

1.042,06

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.042,00

o.oc

1.042,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

8102.2016

o,oc

0,0C

0,0C

0,00

0.00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

8102.40

12.969.0C

o.oc

12.969,00

13.000,00

13.340,00

13.251,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

8102.4003

12.969,0C

0,00

12.969,0C

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8102:

14.011.0C

0,00

14.011.0C

13,000,00

13.340,00

13.251,00

Energie termica

810206

12.969.0C

0,00

12.969,0C

13.000,00

13.340,00

13.251,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

1.042,00

0,00

1.042,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Transporturi

8402

73.885,00

0,00

73.885,0C

35.703,00

37.614,00

56.894,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

69.258,00

0,00

69.258.00

31.647.00

27.720,00

47.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

34.800,00

0,00

34.800,00

20.000,00

20.000,00

27.000,00

Reparatii curente

8402.2002

34.800,00

0,00

34.800,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

8402.40

34.458,00

0,00

34.458,00

11.647.00

7.720,00

20,000,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

8402.4003

34.458,00

o.oc

34.458.00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8402.79

4.627,00

o.oc

4.627,00

4.056,00

9.894,00

9.894,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

8402.81

4.627,00

0,0C

4.627,00

' 4.056,00

9.894,00

9.894,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.8102

3.306,00

o.oc

3.306,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

8402,810205

3.306,00

o.oc

3.306.0C

0,00

0,00

0,00

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare si Investiții

8402.8105

1.321,00

0,0C

1.321,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8402:

73.885,00

o,oc

73.885,0C

35.703,00

37.614,00

56.894,00

T ransport rutier

840203

73.885,00

o.oc

73.885.0C

35.703,00

37.614,00

56.894,00

Transport in comun

84020302

34.458,00

o,oc

34.458,0C

11.647,00

7.720,00

20.000,00

Străzi

84020303

39.427,00

0,01

39.427,00

24.056,00

29.894,00

36.894,00

Partea a Vila REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

105.612,00

3.958,0C

109,570,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

105.612,00

3.958,0C

109.570.0C

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT’SlCO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021       !

2022

2023

Excedentul secțiunii de funcționare

980296

105.612,00

3.958,00

109.570,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

990296

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA DEZVOLTARE =====

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)

000102

211.260.00

0,00

211.260,00

164.920,00

121.645.00

88.920,00

VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)

4990

356,00

0,00

356,00

181,00

190,00

199,00

VENITURI CURENTE(0012)

0002

106.304,00

0.00

106.304,00

108.964,00

109.397,00

88.898,00

VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)

0012

106.304,00

0.00

106.304,00

108.964,00

109.397,00

88.898,00

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)

0014

106.304,00

0,00

106.304,00

108.964,00

109.397,00

88.898,00

Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)

3602

224,00

0,00

224,00

131,00

190,00

199,00

Taxa de reabilitare termica

360223

224.0C

0.00

224,00

181,00

190,00

199,00

Transferuri voluntare.altele decât subventiiiefcod 37.02.04+37.02.05)

3702

106.080,00

0,00

106.080,00

108.783,00

109.207,00

88.699,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

106.080,00

0.00

106.080,00

108.783.00

109.207,00

88.699,00

II. VENITURI DIN CAPITALfcod 39.02)

0015

132,00

0.00

132,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

132,00

0,00

132,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

91,00

0.00

91,00

0,00

0.00

0.00

Depozite speciale ptr construcții de locuințe

390210

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

25.840,00

0,00

25.840,00

54.894.00

11.840,00

3,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

25.840,00

0.00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod

420201+420205+420210+420212+420213+420215+420216+42021

4202

25.840,00

0.00

25.840.00

54.894.00

11.840,00

3,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

420269

25.840,00

0,00

25.840,00

54.894,00

11.840,00

3,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

78.984,00

0,00

78.984.00

1.062,00

408,00

19,00

Fondul European de Dezvoltare Regionalafcod 48.02.01.01 la

48.02.01.03)

480201

77.428,00

o,oc

77.428,00

0.00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

76.616,00

0,00

76.616,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

812,00

0,00

812,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social Europeanțcod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

1.556,00

0,00

1.556,00

1.062,00

408,00

19,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

0,00

0,00

0,00

710,00

408,00

19,00

Prefinantare

48020203

1.556,00

0,00

1.556,00

352,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

207.322,00

0,00

207.322,00

163.670,00

121.164,00

88.897,00

© iNDSOFT-SrCQ * MUNICtPIlJL CRAtOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

CHELTUIELI CURENTE

02.01

131.814.0C

o.oc

131.814.0C

86.744,00

39.391,00

33.526,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

5.341,0C

o.oc

5.341,00

6.415,00

6.415,00

6.415,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

5.341,0C

o,oc

5.341,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

5.075,00

o,oc

5.075.0C

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

02.510229

266.0C

o.oc

266,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

115,00

o,oc

115.0C

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

115.0C

o.oc

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

115.0C

o.oc

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

126.358,0C

o,oc

126.358,00

80.329,00

32.976,00

27.111,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

125.837.0C

o.oc

125.837,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

02.580101

35.162,0C

o.oc

35.162,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

02.580102

76.186,00

o.oc

76.186,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

14.489,0C

o,oc

14.489,0C

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02 5802

521,00

o.oc

521.00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

02.580201

88,00

o.oc

88.00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

02.580202

433,00

0,00

433,0C

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

75.508.0C

0.0Q

75.508.0C

76.926,00

81.773,00

55.371,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

75.106.00

0,00

75.106,0C

76.926,00

81.773,00

55.371,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

75.106.00

0,00

75.106,0C

0,00

0,00

0,00

Construcții

02.710101

59.657,00

0,00

59.657,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

4.153,00

0,00

4.153.00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

3.621,00

0,00

3.621.00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

7.675,00

o.oc

7.675,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

02.72

402,00

0,00

402,0C

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

02.7201

402,00

0,00

402.0C

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

02.720101

402,00

0,00

402,0C

0,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2.202,0C

o,oc

2.202,0C

9.695,00

17.724.00

8.887,00

CAP. Autoritati publice si acțiuni externe

5102

2.202,00

o.oc

2.202.0C

9.695,00

17.724.00

8.887,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

2.202,0C

o.oc

2.202.0C

9.695,00

17.724.00

8.887,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

1.800.0C

o.oc

1.800.0C

9.695.00

17.724.00

8.887.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

1.800.0C

o.oc

1.800.0C

0,00

0,00

0,00

Construcții

5102.710101

278,0C

o.oc

278,0C

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

348.0C

o.oc

348.0C

0,00

0,00

0,00

INDSOFT-SICO ■ MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

491,00

0,00

491,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

683,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

5102.72

402.0C

0,00

402,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

5102.7201

402,00

0,00

402,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

5102.720101

402,0C

0,00

402,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5102:

2.202,00

0,00

2.202,00

9.695,00

17,724,00

8.887,00

Autoritati executive si legislative

510201

2.202,00

0,00

2.202,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

Autoritati executive

51020103

2.202,00

0,00

2.202,00

9.695,00

17.724,00

8.887,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

500,00

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

CAP. Ordine publica si siguranța naționala

6102

500,00

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

500,00

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

500,00

0,00

500.00

886,00

201,00

1.746,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente st mijloace de transport

6102.710102

500,00

o,oc

500,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6102:

500,00

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

610205

500,00

0,00

500,00

886,00

201,00

1.746,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCiAL-CULTURALE

6302

53.862,00

0,00

53.862,00

83.556,00

44.068,00

15.697.00

CAP. Invatamant

6502

12.366,00

0,00

12,366,00

37.888,00

7.158,00

2.157,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

12.306,00

0,00

12.306,00

32.114,00

5.002,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502 58

12.306,00

0,00

12.306,00

32.114,00

5.002,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

12.306,00

0,00

12.306,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6502.580101

1.795,00

0,00

1.795,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6502.560102

10.161,00

0,00

10.161,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

60,00

0,00

60.00

5.774,00

2.156,00

2.157,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

60,00

0,00

60.00

5.774,00

2.156,00

2.157,00

Active fee (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

60,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

6502.710101

50,00

0,00

50.00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

10,00

0,00

10.0C

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

12.366.00

0,00

12.366,00

37.888,00

7.158,00

2.157,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

6.782,00

0,00

6.782,00

24.536,00

2.799,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

6.782,00

0,00

6.782,00

24.536,00

2.799,00

0,00

Invatamant secundar

650204

5.584,00

0,00

5.584,00

13.352,00

4.359,00

2.157.00

© INDS0FT-S1C0 - MUNICIPAL CRA1OVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

influente

Buget rectificat

Estimări

+/-

2021

2022

2023

Invatamant secundar inferior

65020401

2.712,0C

o,oc

2.712,00

3.316.00

2.641,00

2.157,00

Invatamant secundar superior

65020402

2.072,0c

o,oc

2.872,00

10.036.00

1.718,00

0,00

CAP. Sanatate

6602

13.028.0C

o,oc

13.028,00

35.211,00

21.910,00

6.415,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

12.608,00

0,00

12.608,00

23.146.00

9.890.00

6.415,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

5.075.0C

0,00

5.075,0C

6.415,00

6.415.00

6.415,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

5.075,00

0,00

5.075.0C

0.00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

5.075,0C

o,oc

5.075,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602.58

7.533,00

o,oc

7.533.00

16.731,00

3.475,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

7.533,00

o,oc

7.533.00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

6602.580101

1.418.0C

o.oc

1.418,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6602.580102

5.447,0C

0,00

5.447,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6602.580103

668,0C

0,00

668,0C

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

420,00

0,00

420,00

12.065,00

12.020.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

420,0C

o,oc

420,00

12.065,00

12.020,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.7101

420,0C

o,oc

420.0C

0,00

0,00

0.00

Construcții

6602.710101

420,00

0,00

420,00

0,00

0.00

0,00

Din total capitol 6602:

13.028.00

0,00

13.028,OC

35.211,00

21.910.00

6.415.00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

13.028,00

9,00

13.028,00

35.211,00

21.910,00

6.415,00

Spitale generale

66020601

13.028,00

0,00

13.026.0C

35.211,00

21.910,00

6.415.00

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

28.285,00

0,00

28.285,00

10.457,00

15.000,00

7.125,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

3.294.00

0,00

3.294,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51

83.00

0.00

83.0C

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6702.5102

83,00

0,00

83.0C

0,00

0,00

0.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

6702.510229

33.00

0.00

83.0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

3.211.00

0.00

3.211.0C

0,00

0,09

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

3.211.00

0.00

3.211,OC

0,00

0.09

0,00

Finanțarea naționala

6702.580101

482.00

0.00

482,OC

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

6702.580102

2.729,00

0,00

2.729,OC

0,00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

24.991.00

o.oc

24.991,0C

10.457,00

15.000.00

7.125,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

24.991,00

o.oc

24.991,0C

10.457,00

15.000,00

7.125,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

24.991,00

o.oc

24.991,0C

0,00

0.00

0,00

Construcții

6702.710101

21.208,00

o.oc

21.208.0C

0,00

0.00

0,00

©INDSOFT^SICQ - MUNICIPIUL CRAlOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

944,0C

o.oc

944.0C

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

2.535.0C

o.oc

2.535.0C

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

304.0C

O.OC

304,0C

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6702:

28.285,0C

o,oc

28.285.0C

10.457.00

15.000,00

7.125,00

Servicii culturale

670203

3.294.0C

o.oc

3.294,OC

0.00

0,00

0,00

Institut!! publice de spectacole si concerte

67020304

76,0C

o.oc

76,0C

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67020306

7,0C

o.oc

7.0C

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

3.21 LOC

o.oc

3.211,0C

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

670205

24.981,0C

o,oc

24.981,0C

5.037,00

10.000,00

7.125,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

24.981 ,OC

o.oc

24.981.0C

5.037,00

10.000,00

7.125,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

10,00

o.oc

10.OC

5.420,00

5.000,00

0,00

CAP. Asigurări si asistenta sociala

6802

183,0C

o.oc

183.0C

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

183.0C

o.oc

183,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

183.0C

o,oc

183.0C

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6802.5102

183.0C

o.oc

183.00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

6802.510229

183,00

o.oc

183.00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6802:

183.0C

o,oc

183,0C

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

183,00

0,00

183,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

25.771,00

0,00

25.771.00

22.894,00

10.173,00

4.490,00

CAP. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

24.169,00

0,00

24.169,00

22.894,00

10.173,00

4.490,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

11.639,00

0,00

11.639,00

7.204,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

11.639,00

0,00

11.639.00

7.204,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

11.639,00

0,00

11.639.00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

7002.580101

4.815,00

0,00

4.815.00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

7002.580102

6.543,00

0,00

6.543.00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

281,0C

o.oc

281.00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002,70

12.530,00

o,oc

12.530,0C

15.690,00

10.173,00

4.490,00

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

12.530,0C

o,oc

12.530,0C

15.690,00

10.173,00

4.490,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

12.530.0C

o.oc

12.530,0C

0,00

0,00

0,00

Construcții

7002.710101

7.748,0C

o.oc

7.748.0C

0,00

0,00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

1.080.0C

o.oc

1.080.0C

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7002.710130

3.702,OC

0,0C

3.702,0C

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7002:

24.169,0C

o.oc

24.169.0C

22.894,00

10.173,00

4.490,00

© INDSOFT’SICO ■ MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Locuințe

700203

9.420,06

0,00

9.420,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70020330

9.420,00

0,00

9.420,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări

700206

4.480,0C

0,00

4.480,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700250

10.269,0C

0,00

10.269,00

18.404,00

5.683,00

0,00

CAP. Protecția mediului

7402

1.602.0C

0,00

1.602,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

1.602,00

0,00

1.602,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

1.602,00

0,00

1.602,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

1.602,0C

0,00

1.602,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

7402.710101

770.0C

0,00

770,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

595.0C

0,00

595,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

237,00

0,00

237,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7402:

1.602,00

0,00

1.602,00

0,00

0,00

0,00

Reducerea si controlul poluării

740203

229,0C

0,00

229,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

740205

595,0C

0,00

595,00

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74020502

595,0C

0,00

595,00

0,00

0,00

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

778,00

0,00

778,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7902

124.987,00

0,00

124.987,00

46.639,00

48.998,00

58.077,00

CAP. Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

636,0C

0,00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

636,0C

0,00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115.0C

o,oc

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

521,00

0,00

521,00

1.921,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5602

521,00

0,00

521,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

8002.580201

88,00

0,00

88,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

8002.580202

433,00

0,00

433,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8002:

636,00

0,00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale

800201

636,00

0,00

636,00

1.921,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80020130

636,00

o.oc

636,00

1.921,00

0,00

0,00

CAP. Combustibili si energie

8102

1.281,00

0,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

1.281,00

0,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

1.281,00

0,00

1.281,00

0,00

0,00

3.855,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

1.281,00

0,00

1.281,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

8102.710102

1.281,00

0,00

1.281,00

0,00

0,00

0,00

© INDSQFT-S!CO - MUNlClPfUL CRAiQVA

Page 28 of 37


Page 29 of 37


Page 30 of 37


Page 31 of 37


Page 32 of 37


Page 33 of 37


Page 34 of 37


Page 35 of 37


Page 36 of 37


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

♦/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Din total capitol 8102:

1 281.(X

O.OC

1.281 XX

0.00

0.00

3 855.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

1.281XX

O.OC

1.281 XX

0.00

0.00

3.855.00

CAP. Transporturi

8402

123.070,OC

O.OC

123.070.0C

44.718.00

48 998.00

54.222.00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

91.148.0C

O.OC

91.148.0C

22.359.00

24.499.00

27.111.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402 58

91.148.0C

O.OC

91.148.0C

22.359.00

24.499.00

27.111.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402 5801

91.148.0C

O.OC

91.148.0C

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala

8402 580101

26.652.0C

O.OC

26.652.0C

0.00

0.00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

8402.580102

51.306.0C

o.oc

51.306.0C

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

13.190.0C

o.oc

13.190.0C

0.00

0.00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

31.922.0C

o.oc

31.922.0C

22.359.00

24.499.00

27.111.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402 71

31.922.0C

o.oc

31.922.0C

22.359.00

24.499.00

27.111.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

84027101

31.922.0C

o.oc

31.922.0C

0.00

0.00

0,00

Construcții

8402.710101

29.183.0C

o.oc

29.183.0C

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

8402.710130

2.739.0C

o.oc

2.739.0C

0.00

0,00

0,00

Din total capitol 8402

123.070.0C

o.oc

123.070.0C

44.718.00

48 998.00

54.222.00

Transport rutier

840203

122.970.0C

o.oc

122.970.0C

44.718.00

48.998.00

54.222.00

Drumuri si podun

84020301

3.544.0C

o.oc

3.544XX

0.00

0.00

0.00

Transport en comun

84020302

91.148.0C

o.oc

91.148.0C

22.359.00

24.499.00

27.111.00

Străzi

84020303

28.278.0C

o.oc

28.278.CX

22.359.00

24.499.00

27.111.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

100.0C

o.oc

100.0C

0.00

0.00

0.00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

3.938.0C

o.oc

3.938.0C

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT

9802

3.938.0C

o.oc

3938.0C

0.00

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

980297

3.938.0C

o.oc

3.938.0C

0.00

0.00

0.00

DEFICIT

9902

o.oc

o.oc

O.OC

0.00

0.00

0.00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

o.oc

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


O INDSOFT-StCO - MUNICIPIUL CRAKJVA

ANEXA 2


la Hotararea nr.283/04.09.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

01 -Septembrie-2020

GRĂDINIȚĂ TRAIAN DEMETRESCU

APROBAT: RECTIFICARE SEPTEMBRIE I                                                                                                               (mjj |ei)

Page 1 of 4


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

====== SECȚIUNEA TOTAL ======

o,oc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

02.20

162.00

0,00

162,00

0,00

0.00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

76,0C

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,00

o.oc

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

4,00

0,00

4,00

0,00

0.00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

47,00

0,00

47,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

9,00

o.oc

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

7,00

o.oc

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

8.0C

o.oc

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

2,00

0,00

2.00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

3,00

0,00

3.00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

2,00

o.oc

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

64,00

0,00

64,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

64,00

0,00

64,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

12,00

19,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

12,00

19,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

12,00

19,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT’SICO- MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

174,0C

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

6502.20

162.0C

0,00

162,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.0'1 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

76,0C

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1.0C

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

4,0C

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța metrica

6502.200103

47,00

0,00

47,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6502.200501

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

64,00

0,00

64,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6502.203004

64,00

0,00

64,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

12,00

19,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

12,00

19,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

12,00

19,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

-174,00

-19,00

-193,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9S02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

02.20

162,00

0,00

162,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

76,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-S ICO - MU N IC I PiU L C R A IOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

încălzit, Iluminat si forța metrica

02.200103

47,DC

0,00

47,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

9,0C

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

7.0C

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

02.200130

8.00

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,OC

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

2,00

0,00

2.00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

64,00

0,00

64,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

64.0C

0,00

. 64,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

12,0C

19,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

12,00

19,00

31,00

0.00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

12,00

19,00

31,00

0.00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

174,00

19.00

193,00

0.00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

174,00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

174.00

19,00

193,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

162,00

0,00

162,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

76,00

0,00

76,00

0,00

0.00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0.00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

47.00

0.00

47,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6502.200501

2.00

0.00

2,00

0,00

0,00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30..30)

6502.2030

64,00

0,00

64,00

0,00

0,00

0,00

© 1NDSOFT*SLCO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 2 of 4


Page 3 of 4


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente ♦/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Chirii

6502.203004

64.0C

O.OC

64.0(

0.00

0,00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

12.0C

19.0C

31.0C

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02 05)

6502 5702

12.0C

19.0C

31,0C

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

12.0C

19.0C

31.0C

0.00

0.00

0.00

Din total capitol 6502

174.0C

19.0C

193.0C

0.00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar si primar

650203

174.0(

19.0C

193.0C

0,00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar

65020301

174.0C

19,0C

193.0C

0.00

0,00

0.00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

-174.0(

•19.0C

-193.0C

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT

9802

0.0<

O.OC

O.OC

0.00

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de funcționare

980296

O.OC

O.OC

O.OC

0,00

0.00

0.00

DEFICIT

9902

174.0C

19.0C

193.0C

0.00

0.00

0.00

Deficitul secțiunii de funcționare

990296

174.OC

19.0C

193.0C

0.00

0.00

0.00

“ SECȚIUNEA DEZVOLTARE —

==============================

0.0(

O.OC

O.OC

0.00

0.00

0.00

ANEXA 3


a Hotararea nr.283/04.09.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 01-Septembrie-2020

GRĂDINIȚĂ PARADISUL COPIILOR

APROBAT: RECTIFICARE SEPTEMBRIE I

(mii lei)


Page 1 of 4


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

====== SECȚIUNEA TOTAL ======

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

165,00

4,00

169,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

150,00

4,00

154,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

144,00

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

127.00

0,00

127.OC

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,0C

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

7,0C

o.oc

7.0C

0,00

0.00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

81,00

0,00

81.0C

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

9,00

0,00

9,0C

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

17,00

0,00

17,0C

0,00

0.00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,OC

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

4,00

0,00

4,0C

0,00

0.00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

3,00

0,00

3,0t

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

6,00

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6.0C

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6,00

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

165.0C

4,00

169,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

165,00

4.00

169.0C

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

150,00

■ 4,00

154,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFBSICO - MUNICIPIUL CRAI OVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

144,00

0.00

144.00

0,00

0.00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

127.0C

0,00

127,00

0,00

0.00

0.00

Furnituri de birou

6502.200101

3,00

0,00

3.00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

7.00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

81,00

0.00

81.00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

9,00

0,00

9.00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

17,00

o.oc

17,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0.00

10,00

0,00

0.00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

4,00

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

4.00

0,00

4,00

0,00

0.00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

6,00

4,00

10,00

0,00

0.00

6,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

6,00

4.00

10,00

0,00

0.00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

6,00

4.00

10,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

15,00

0,00

15,00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

15,00

o,oc

15,00

0,00

0.00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

15,00

0,00

15,00

0,00

0.00

0,00

Din total capitol 6502:

165,00

4,00

169,00

0.00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

165,00

4,0C

169,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

165,00

4.00

169,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

-165,00

-4,0C

-169,00

0,00

0.00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

DEFICIT

9902

165,00

4,00

169,00

0.00

0.00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE =====

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

150,00

4,00

154,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

150,00

4,00

154,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

144,00

0,00

144,00

0,00

0,00

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

127,00

O.OC

127.00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

o.oc

3.00

0,09

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

81,00

o,oc

81,00

0.00

0,00

0,00

© INDSOFKSICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Apa, canal si salubritate

02.200104

9,0C

o.oc

9,00

0.00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

10.0C

0,0C

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,oc

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05,30)

02.2005

4,0C

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

4,0C

0,00

4.00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

3,0C

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA.

02.57

6.0C

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

6,0C

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

6.0C

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II La CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

150.0C

4,00

154,00

0,00

0,00

0,00

CAP, Invatamant

6502

150,0C

4.0C

154,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

150,OC

4,00

154,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

144,0C

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20,01,30)

6502.2001

127,OC

0,00

127,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,0C

0,00

3.00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

7.0C

o.oc

7,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si torta metrica

6502.200103

81.0C

0,00

81,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

9.0C

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

10,OC

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502,200130

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05,03+20.05.30)

6502.2005

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

6,00

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02,05)

6502.5702

6,00

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

6,00

4,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

150.0C

4,00

154,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

150.0C

4,00

154,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

150.00

4,00

154,00

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT l DEFICIT

9602

-150,00

-4,00

-154,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

980296

0.00

0,00

O.OC

0,00

0,00

0,00

ffi INDSOFT-SJCO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 2 of 4


Page 3 of 4


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

♦/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

DEFICIT

9902

150.0C

4.0C

154.0C

0.00

0.00

0.00

Deficitul secțiunii de funcționare

990296

150.0C

4.0C

154.0C

0,00

0.00

0.00

=== SECȚIUNEA DEZVOLTARE ===

ZSZSSZSZZSZSZZSSS8S3 8888 8888 ZZ

O.OC

0,0<

O.OC

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

15.0C

o.oc

15.0C

0,00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

0270

15.0C

O.OC

15.0C

0,00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

15.0C

O.OC

15.0C

0,00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01.30)

02.7101

15.0C

o.oc

15.0<

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

15.0C

o.oc

15.0C

0,00

0.00

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

15.0C

o.oc

15.0C

0,00

0.00

0.00

CAP. Invatamant

6502

15.0C

o.oc

15.CK

0,00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502 70

15.0C

o.oc

15.0C

0,00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

15.CK

o.oc

15.0C

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502 7101

15.0C

o.oc

15.0C

0,00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

15.0C

o.oc

15.0<

0,00

0.00

0.00

Din total capitol 6502:

15.0C

o.oc

15.0C

0,00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar si primar

650203

15.0C

o.oc

15.0C

0,00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar

65020301

15.0C

o.oc

15.0C

0,00

0.00

0.00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

•15.0C

o.oc

-15,(X

0.00

0,00

0.00

EXCEDENT

9802

0,0(

o.oc

0,(X

0.00

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

980297

0.00

o.oc

O.OC

0.00

0.00

0.00

DEFICIT

9902

15,00

o.oc

15.0C

0.00

0,00

0.00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

15,00

o.oc

15.0C

0.00

0.00

0,00

ANEXA 4

la Hotararea nr.283/04.09.2020

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 01-Septembrie-2020

GRĂDINIȚĂ CASUTA FERMECATA

APROBAT: RECTIFICARE SEPTEMBRIE I                                                                                                                (mii |ei)

Page 1 of 4


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

====== SECȚIUNEA TOTAL ======

o.oc

0,00

o,oc

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

110.00

4,00

114,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

110.0C

4,00

114,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

2,0C

0,00

2.00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

2.0C

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

02.2001

79,10

0,00

79,10

0.00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,90

0,00

1.90

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

43,0C

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

12.0C

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

4,3C

0,00

4.30

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

02.200130

10,90

0,00

10,90

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

2,40

0,00

2,40

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

7,60

0,00

7,60

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

02.2013

0,90

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

8,00

4,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

8,00

4,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

8,00

4,00

12,00

0,00

0,00

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

110,00

4,00

114,00

0,00

0,00

0.00

CAP. Invatamant

6502

110,00

4,00

114,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

110,00

4,00

114,00

0.00

0,00

0,00

© INDSOFÎ'SICO ■ MUNICIPIUL CRAtOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022      |

2023

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

2,0C

o,oc

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

2,0C

o.oc

2,00

0.00

0,00

0,00

Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca

6502.100115

2,0C

o,oc

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

100, 0C

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

79,1 C

0,00

79,10

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,9C

0,00

1,90

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

7,0C

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

6502.200103

43,0C

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

12.0C

o,oc

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

4,3C

0,00

4,30

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

6502.200130

10.9C

0,00

10,90

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,OC

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,OC

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

2,4C

0,00

2,40

0,00

0,00

0,00

Aite obiecte de inventar

6502.200530

7.6C

o,oc

7,60

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

6502.2013

0,9C

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

8,00

4,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

8,0C

4,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

8,0C

4,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

110.0C

4,00

114,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

650203

110,00

4,00

114,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

65020301

110,00

4,00

114,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V!l-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

9602

-110,00

-4,00

-114,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

110,00

4,00

114,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE =«

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

110,00

4,0C

114,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

110,00

4,00

114.0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de ia locul de munca

02.100115

2,00

0,00

2,0C

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

79,10

0,00

79,10

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-S1CO ■ MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 2 of 4


Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimări

2021

2022

2023

Furnituri de birou

02.200101

1.9C

0,00

1,90

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

02.200102

7,00

0,00

7.00

0,00

0,00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

02.200103

43,00

o.oc

43.00

0,00

0,00

9,00

Apa, canal si salubritate

02,200104

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

02.200108

4.3C

0,00

4,30

0,00

0,00

0,90

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

02.200130

10.9C

0.0C

10,90

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,90

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

2,40

0,00

2,40

0,00

0.00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

7,60

0,00

7,60

0,00

0,00

9,00

Pregătire profesionala

02.2013

0.90

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

8,00

4,00

12,00

0,00

0.00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

8,00

4,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

8.0C

4.00

12.0C

0,00

0,00

0.00

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

110,00

4,00

114,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6502

110,00

4,00

114.00

0,00

0,00

0.90

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

110,00

4.00

114.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

2.00

O.OC

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

2,00

0,00

2,00

0,00

0.00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

2,00

0.00

2,00

0,00

0.90

0,00

TITLUL II BUNURI S! SERVICII

6502.20

100,00

0.00

100,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

79.10

0,00

79,10

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,90

0,00

1,90

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

6502.200102

7,00

0.00

7.0C

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

6502.200103

43.00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

6502.200108

4.30

o,oc

4,30

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

10,90

o.oc

10,9C

0.00

0,09

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

o.oc

10.0C

0,00

0,09

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

o.oc

10,00