Hotărârea nr. 282/2020

HCL 282 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 04.09.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 282

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în data de 04.09.2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa extraordinară din data de 04.09.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.4701/2020, privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, în data de 04.09.2020;

 În temeiul art.135 alin.7, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 04.09.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Adrian COSMAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2020

 

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.09.2020

 

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.       

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

2.       

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

3.       

Proiect de hotărâre privind elaborarii documentatiilor proiectului «Realizare inel de transport public pe zona de nord a Municipiului Craiova »

Primar-Mihail Genoiu

I, II, V

4.       

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, a  unor spaţii din imobilul situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Julea, nr.1

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

5.       

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, a  imobilului „Atelier Şcoală”, situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian COSMAN