Hotărârea nr. 281/2020

HCL 281 APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE-EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI GESTIONARE INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC PASAJ DENIVELAT SUBTERAN PE SUB INTERSECȚIA STRĂZII ARIEȘ CU STRADA A.I.CUZA ȘI RESPECTIV CU STRADA ÎMPĂRATUL TRAIAN

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 281

privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de intervenție-Efîcientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu strada împăratul

Traian

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 123152/2020, raportul nr. 123153/2020 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr. 123260/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de intervenție-Efîcientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu strada împăratul Traian și avizele nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.284/2020 al Comisiei LBuget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și Ordinului Ministrului mediplui, apelor și pădurilor nr. 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public;

în temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.l, art.l 54 alin.l și art.196 alin.l lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Documentația de avizare și indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție - Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A. I. Cuza și, respectiv, cu strada împăratul Traian, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cota de cofinanțare a obiectivului prevăzut la art.l, în cuantum de 10% din totalul de 1.000.000 lei, respectiv 100.000 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale obiectivului prevăzut la art.l, în cuantum de 505.386,63 lei.

Art.4. Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, efectuate cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, nesuportate din bugetul programului.

Art.5. Se aprobă însușirea raportului de audit energetic, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă desemnarea doamnei Marinela Zaharia să reprezinte Municipiul Crai ova în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MWE&CU

fttâxA- / (A Mo7»£A®&} QOMc/vaX CC&L /fuxj/Q.wotui' o&tfoiM-

j Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția "19 XO'

Bettco Consulting | sțra2jj Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Denumire document:

Specialitate:

întocmit;

Verificat:

raza:

Data:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Instalații electrice

T.

Barbosu

D.A.L.I.

19.08.2020

Denumire capital:

Cod document:

State document:

Versiune:

Pefina:

llnformatii generale privind obiectivul de investitii

01

1/108

DOCUMENTA TIE DE A VIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Municipiul Craiova Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Craiova, Jud. DOIJ

PROIECTANT:    BETTCO CONSULTING

BENEFICIAR :     Municipiul Craiova

Documentație tehnica: Documentație Avizare Lucrări de Intervenție

1/108

/W&A <A. U WffîtâegA OMdteUOLl ipMt 4<L

Nl-/C0dp!X>j«.i;

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția Bettco Consuisina străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr.Z cod

19.X0

28

IPB

; Denota» document:                                                                    • Specialitate:                                     ' InKxrtah:

T

. Audit energetic                            Instalații electrice Barbosu

Denumite capitol;                                                               \ Cod document:

01.REZUMAT

Venfiat:

Știre document:

Fara:

AE

01

Data:

19.08.2020

Fagior

1/29
AUDITUL ENERGETIC AL SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL CRAIOVA

Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

f                         /

__

Auditor

‘d 7*/ jGMwjfâ \ * \

l i fflWw 1    1

\ 'sV           /s /

xSs . ^ONiciP'^o u L

1

ing. Lucian Vasile Cosac Energetic Clasa 1 Electroenergetic aut. Nr 661/17.04.2019

o<t>sBettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza st respectiv cu str. împăratul Traian

Nr_/ cod profKt;

19.X02

8

IPB

DCfUrmk t dCKuiBEnt:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate;

instalații electrice

întocmit!

T.

Barbosu

Verificat:

Fata;

DAU.

OÎÎr

19.08.2020

Denumire capitol;

llnformatii generale privind obiectivul de investitii

Cod doCirfotnt;

Stare document;

Verși um-:

01

Pajlna:

1/108

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Municipiul Craiova Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Craiova, Jud. DOU

PROIECTANT:    BETTCO CONSULTING

BENEFICIAR:     Municipiul Craiova

Documentație tehnica: Documentație Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I.)

AUGUST 2020

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. AJ. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr.

proiect:

19.X02      IPB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

InlCCznil;

T.

Barbosu

Veriltat:

Faza:

DA LI.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol:

llnformatii generale privind obiectivul

de investitii

Cod -document:

Stare docitfTient:

Versiune:

01

Pagina:

2/108


FOAIE DE CAPAT


DENUMIRE PROIECT:

Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

str. A.I. Cuza, nr. 7, municipiul CRAI OVA, jud. DOLJ


FAZA:                           D.A.L.I.


ELABORATOR:


BETTCO CONSULTING S.R.L. București, CUI: 14875472

Nr. Reg. Com. J40/8977/2002


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL CRAIOVA

Jud. DOLJ


PROIECTANT GENERAL:


PROIECT NR.:


BETTCO CONSULTINGS.R.L.

ing. Ti beri u Barbosu

21/08/2020


AUGUST-2020

2/108


■■

BettCO Consiilling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / cad proiect;

19.X02      |PB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

Întocmit:

T.

Barbosu

Verificat;

Fata:

D.A.L.l.

Data;

19.08.2020

Denumire capitol:

llnformatii generale privind obiectivul de investitii

Cod document:

Stare document;

Versiune;

01

Pagini:

3/108

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, BETTCO CONSULTINGS.R.L cu sediul în București, sos. Pantelimon, nr. 255, înmatriculată la Registrul Comerțului București cu J40/8977/2002, declarăm pe proprie răspundere, că serviciul prestat către Beneficiarul primăria municipiului CRAIOVA ia documentația D.A.L.I. nr. 21/08/2020, Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.t. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian", municipiul CRAIOVA, jud. DOLJ la care se referă această declarație, este în conformitate cu prevederile normelor și normativelor de specialitate în vigoare și anume:

V P100-1:2013 - Cod de proiectare seismică.

s Conform P100-1:2013 - Clasificarea construcțiilor pe categoria de importanță.

J Ordin MLPAT9/N/15.03.93-Regulamentul privind protecția și igiena muncii in construcții.

STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț.

J Legea 10/95 privind Calitatea în construcții.

v' CP 012-1:2007 Codul de practica pentru producerea betonului.

J NE 012-2:2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor din beton.

V P 130:1999 Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor.

v Legea protecției muncii 90/1996

v' MP008-2000 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

J SR-EN 13201:2015 privind iluminatul public

J NTE 007 - Normativ pentru proiectarea șl executarea rețelelor de cabluri electrice

I7 - Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

București,

Data: 08.2020


Director, ing. Tiberiu Barbosu

:     BettCO Consulting

Eficientizare Iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.i. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

NT. / cod proiect:

19.X02      |PB

8

denu mire -document!.

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

instalații electrice

fotocmit;

T.

Barbosu

Vfnirwt:

fWO!

D.A.L.L

Data:

19.08.2020

Denumire capitol:

llnformatii generale privind obiectivul de investitii

Cod document:

Slare document:

Versiur»!

01

Pagina:

4/108

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

PROIECTANT GENERAL:

SEF PROIECT:

BETTCO CONSULTING S.R.L
MOȚA :

Această documentație (piese scrise și desenate) este proprietatea BETTCO CONSULTING S.R.L. și poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată total sau parțial, direct sau indirect în alt scop fără permisiunea prealabilă a societății BETTCO CONSULTING S.R.L. acordată în scris.

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

fft. / cod proiect:

19.XO2

8

IPB

Den umire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit

T.

Barbosu

Verificat:

faza:

D.A.LI.

Dala;

19.08.2020

Denumire capitol:

llnformatii generale privind obiectivul de investitii

cod document:

Stare document:

Versiune;

01

Pagina;

5/108

 • I. Informații generale privind obiectivul de investitii

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investitii

 • 1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor

 • 1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • 3.2. Regimul juridic

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametrii specifici

 • 3.4. Analiza stării construcției pe baza concluziilor auditului luminotehnic si ale auditului energetic

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore

 • 4. Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic

 • 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

 • 5.1. Soluția tehnica din punct de vedere tehnologic, constructive, tehnic, functional-arhitectural si economic

 • 5.2. Necesarul de utilitari rezultate si modul de asigurare.............

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

 • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

 • 6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

 • 6.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

 • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții.......

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerii țphriice.......k/A.......v.?..l9,1

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei Z' C5 financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat?fonduri externe -nerambursabile, alte surse legal constituite..........................................^<^.7 92

 • 7. Urbanism, acorduri si avize conforme.......................................................

  BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Artes cu str. A.J. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

  Nr. f coâ proiect:

  19.X02

  8

  IPB

  DenurTiFrc document;

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:

  instalatii electrice

  întocmit:

  T-Barbosu

  Verificat:

  Faza;

  D.A.L.I.

  Oști

  19.08.2020

  Denumire capitol;

  llnformatii generale privind obiectivul

  de investitii_________________________________

  Cod document:

  Stare document;

  Versiune:

  01

  6/108

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2. Studiu topografic

 • 7.3. Extras de carte funciara

 • 7.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica

 • 7.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investitii si care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 8. Implementarea investiției

 • 8.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

 • 8.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani

 • 8.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

 • 8.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

 • 9. Concluzii si recomandări

ANEXE

Anexa 1 - Situația existenta a sistemului de iluminat public in municipiul CRAIOVA

Anexa 2 - Situația proiectata a sistemului de iluminat public în municipiul CRAIOVA

Anexa 3 - DEVIZ GENERAL INVESTIȚIE - SCENARIUL 1 (RECOMANDAT)

Anexa 4 - DEVIZE OBIECT - SCENARIUL 1 (RECOMANDAT)

Anexa 5 - DEVIZ GENERAL INVESTIȚIE - SCENARIUL 2

Anexa 6- DEVIZ OBIECT - SCENARIUL 2

Anexa 7 - MATRICEA RISCURILOR

Anexa 8 - Liste cantitati de lucrări - SCENARIUL 1 (RECOMANDAT)

Anexa 9 - FISE TEHNICE

 • B. Piese desenate

  • 1.

  • 2.

  • 3.

  • 4.


Plan de încadrare in zona - 1Z01

Pian general situație existenta - IE01JE02

Plan general situație proiectata - IP01, IP02

de


Planuri si secțiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri

coordonare a tuturor specialităților ce concura la realizarea proiectului (nu este cazul) 5. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz (nu este cazul)


BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./cm» proiect!

19.X02      |PB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

Întocmit;

T.

Barbosu

Verificat:

faza:

D.A.L1.

Data:

19.08.2020

Denumire Capitol:

llnformatii generale privind obiectivul de investitii

Cod documenl:

stare documtnc

Versiune:

01

Padina;

7/108

Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investitii

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Obiectul de investitii: Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Troian

Aria de influenta a proiectului este compusa din Pasaj subteran Universității bretele de acces si intersecțiile străzii Aries cu str A.l. Cuza si respectiv cu str împăratul Troian.

 • 1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor

Datele de identificare ale ordonatorului principal de credite al investiției:

/ jj

11


Denumirea legala completa (numele organizației):

MUNICIPIUL CRAIOVA

Cod de înregistrare fiscala

4417214

Naționalitatea

ROMANA

Statutul legal

Instituție de administrație publica

Adresa oficiala

Str. A.l. Cuza, nr 7, CRAIOVA, Județul DOU

Adresa poștala

Str. A.l. Cuza, nr 7, CRAIOVA, Județul DOU

Nr. telefon: codul tarii + codul Județului + numărul

004 0251 416235

Nr. fax: codul tarii + codul Județului + numărul

004 0251411561 _ is

Situl organizației

____________www.primariacraiova.ro. JxXX

1.3.

Ordonatorul de credite Nu este cazul.

BettCO Consjfting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Wr. / cod

proiect;

19.X02      |PB

8

Denumii? document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate;                                         IfitMmrt:

T.

Instalații electrice „ .

Barbosu

Verificat:

faZă;

D.A.L.I.

0»!*:

19.08.2020

Denumire capitol:

ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

Cod document;

Slare document:

Versiune.;

01

PigltW

8/108 -----------------------------------------------------------------------1

1.4. Beneficiarul investiției

Beneficiarul si titularul investiției este Municipiul CRAIOVA

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a fost realizata de firma BETTCO CONSULTING, cu sediul in București, sos. Pantelimon, nr 255.

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Orașul Craiova este situat în centrul regiunii istorice Oltenia, într-o zonă de relief relativ joasă de câmpie, făcând parte din întinsa Câmpie Română. Mai exact, Craiova este așezată în Câmpia Olteniei, iar altitudinea medie la care se află orașul este de 100 m înălțime. Clima din orașul Craiova este temperat-continentală de câmpie cu puternice influențe venite dinspre Marea Mediterană datorită situării orașului în sudul României. Datorită acestui fapt, verile sunt lungi, călduroase și uscate, iar iernile blânde și scurte. Temperatura medie anuală este de 11-12° C. Orașul Craiova este traversat de râul Jiu, unul dintre cele mai importante din țară, lacurile Balta Craioviței și Izvorului aflându-se pe teritoriul său.

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Regimul climatic este temperat continental specific de câmpie, cu influențe submediteraneene datorate poziției depresionare pe care o ocupă jud^țdl în sud-vestul țării. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse între 10-11,5 °C iar precipitațiile sunt mai scăzute decât în restul teritoriului.

te

BettCO Cansulling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Wr. f cod proiect;

19.X02      IPB

8

Denumi re document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate;

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificai:

Fala;

D.A.L.I.

Data;

19.08.2020

Denumire capitol;

ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

Cod dOceme.nl;

Stare document;

Versiune:

01

Padina:

9/108

Relieful orașului Craiova se identifică cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie. Spre partea nordică se observă o ușoară influență a colinelor, în timp ce partea sudică tinde spre luncă.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Craiova se ridica la 269.506 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 302.601 locuitori.[1] Majoritatea locuitorilor sunt români (89,49%), cu o minoritate de romi (1,96%). Pentru 8,25% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (91,03%). Pentru 8,11% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Cateva din propunerile de rezolvare a problemelor de mediu pentru atingerea obiectivului ce privește acest domeniu sunt:

"II. Reducerea „per capita" a emisiilor de CO2 generate la nivelul orașului CRAIOVA prin:

 • 1. Creșterea eficientei/performantei energetice

 • > Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat

 • > Modernizarea energetică a clădirilor publice, rezidențiale, a echipamentelor/instalațiilor

 • > Crearea unei bănci de date energetice prin inventarierea caracteristicilor constructive a clădirilor și evaluarea performanțelor energetice acestora prin cuantificarea consumurilor energetice anuale pe suprafață/volum și destinație, persoană, precum și gradul de uzură al construcției

 • > Implementarea standardelor de performanta energetica

 • > Dezvoltare competente in domeniul eficientei energetice

 • > Promovarea principiilor eficientei energetice"

Eficiența energetică reprezintă o modalitate importantă pnn care pot fi abordate problemele cauzate de dependența crescândă față de importurile de energie și de cantitatea redusă de resurse energetice.

Administrația locala, ca nivel de guvernanță cel mai apropi.at de cetățeni, este cel mai bine plasata pentru a aborda chestiunile legate de climă întf-un mod cuprinzător, structurile de guvernanță locală a orașelor deținând un rdl crucial în

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./cpd proiect:

19.X02

8

IPB

Dewmlre documenl:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:                                         întocmit;

T.

Instalații electrice _ , { Barbosu

Verificat;

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire Căprtoi;

ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

Cod document;

Stare document:

Versiune:

01

Pagina:

10/108

atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atât mai mult cu cat 80% din consumul de energie și emisiile de CO2 sunt asociate cu activitățile urbane. In acest context, autoritatea locala care este atât consumator cât și furnizor de servicii publice locale, dar și organismul de reglementare locală, de consultanță pentru cetățeni, constituie elementul motor dintr-o comunitate si poate propune si susține acțiuni care sa duca la creșterea eficientei energetice pentru teritoriul pe care il administrează.

Trecerea la o economie mai eficientă din punct de vedere energetic facilitează accelerarea difuzării si adoptării soluțiilor inovatoare în plan tehnologic și astfel îmbunătățește competitivitatea economica, favorizând creșterea economică și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate în mai multe sectoare care au legătură cu eficiența energetică.

Eficiența energetică constituie un element esențial în asigurarea durabilității utilizării resurselor de energie șî valorificării potențialului considerabil de creștere a economiilor de energie al clădirilor, al transporturilor, al produselor și proceselor. Potențialul existent de economisire rentabilă a energiei include atât economiile din sectorul aprovizionării cu energie, cât și cele din sectorul utilizatorilor finali.

In conformitate cu documentele strategice asumate, UAT CRAIOVA a demarat realizarea investițiilor în renovarea clădirilor rezidențiale și de interes public în vederea îmbunătățirii performanței energetice a parcului imobiliar, promovarea realizării construcțiilor noi după cele mai stricte cerințe de eficiență energetică, promovarea politicilor de stimulare a reducerii consumului final de energie, a educării pentru schimbarea comportamentală a consumatorilor de energie, a încheierii de contracte de achiziții publice de lucrări, bunuri sau servicii eficiente din punct de vedere energetic, a modernizării si întregirii sistemului de iluminat existent. Acestea sunt câteva din măsurile care vor contribui la reducerea dependenței energetice.

In acest context, modernizarea sistemului de iluminat public al municipiului, vine ca o necesitate de adaptare a municipiului la creșterea nurn^fului. de gospodarii, dar si la noile cerințe sprijinire a eficientei energetice, a .gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice si in sectorul locuințelor. Prin obiectivul de investitii “tfcientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de ilâmimrt public ’C. V r "'4 * fV*" Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv custr. împăratul Troian", autoritatiîe locale propun modernizarea infrastructurii de iluminat prin ridicarea performantelor elementelor ce compun sistemului existent.

BettCO Consulîing

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza sr respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./wd proiect:

19.X02

8

IPB

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

Intocmrt:

T.

Barbosu

verificat:

Faza:

DAL1.

Data:

19.08.2020

Denumire capltot:

ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

Cad document:

Stare document:

Versiune:

01

Pagina:

11/108

De asemenea, este propusa instalarea unui sistem de comanda, implementat la nivelul pasajului subteran care, prin controlul individual al fiecărui corp de iluminat, va asigura realizarea unei reduceri a consumului de energie electrica in iluminatul public.

Prin aceste acțiuni proiectul adreseaza domeniul reducerii emisiilor de CO2, domeniu abordat prioritar de UAT CRAiOVA, sprijinit de Comisia Europeana, Comitetului Regiunilor, Parlamentul European și Banca Europena de Investiții. UAT CRAIOVA s-a angajat voluntar Ia creșterea eficientei energetice si utilizarea surselor de energie regenerabila pe teritoriul ei, pentru atingerea si depășirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 pana in 2020.

Astfel se propun măsuri de eficientizare a utilizării resurselor energetice la nivel local, de introducere a surselor de energie regenerabilă, de dezvoltare de programe locale și acțiuni destinate reducerii consumurilor de energie în sfera serviciilor comunitare de utilități publice, în clădirile publice și de locuințe construite, dar și acțiuni și măsuri în perspectiva dezvoltării urbane a localității.

Obiectivul general al Orașului CRAIOVA pentru anul 2020 este reducerea „per copita" a emisiilor de CO2 generate la nivelul orașului cu 20% față de nivelul celor generate în anul de referință, prin îmbunătățirea eficienței energetice în infrastructura socio-urbană și utilizarea surselor de energie regenerabile.

Cateva din obiectivele subsecvente obiectivului general sunt:

1.


atragerea surselor de finanțare externă pentru finanțarea acțiunilor preconizate;

2.


atragerea capitalului privat în finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii urbane;

3.

4.

5.


promovarea parteneriatului social;

siguranța și creșterea calității serviciilor publice;

crearea de noi locuri de muncă și pregătirea continuă a resursei umane.

In vederea creșterii eficientei energetice, UAT CRAIOVA se va concentra până

în anul 2020, pe realizarea măsurilor pentru modernizarea rețelei de ilun^tv, public pe bază de indicator de performanță energetică și utilizare^^^nblogHlor inovatoare care permit reglajul/ controlul caracteristicilor acestuia. f) \

In acest sens sunt prevăzute următoarele actiunî/masuri cheie:

 • a. Efectuarea unei expertize lumino-tehnice riguroasa a .zonelor din QrașO/'. analizate, clasificarea acestora pe clase de iluminat, confoftn formativelor internaționale și stabilirea parametrilor lumino-tehnici pentrth^fiecare categorie, care să fie obligatorii pentru operatorul serviciului public;

  BettCO Consuiling

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr./cod

  19.X02

  8

  IPB

  Denumire ducunrtni;

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:                                         întocmit;

  T.

  Instalații electrice „ i Barbosu

  Verificai;

  fete:

  D.A.L.I.

  Chat*:

  19.08.2020

  Denumire optol

  ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

  Cod document:

  start document:

  versiune:

  01

  12/108

 • b. Efectuarea unui studiu economico-fînanciar riguros privind gestiunea directă sau indirectă a serviciului public, oportunitatea și necesitatea concesionării acestuia sau a încheierii de contracte de performanță energetică;

 • c. înlocuirea tuturor surselor de iluminat existente de tip lămpi cu vapori de mercur cu surse de lumină de tip High Pressure Sodium Lamp sau LED;

 • d. Realizarea dimming-ului (reducerea fluxului luminos în anumite intervale de timp și în anumite zone, setate în funcție de trafic și condițiile de siguranță ale zonei);

 • e. Stabilirea unor indicatori de performanță pentru operațiunile de întreținere a sistemului de iluminat (intervenție promptă, înlocuirea surselor de iluminat doar în timpul nopții, etc);

 • f. Modernizarea iluminatului pietonal (trotuare) utilizând corpuri de iluminat dotate cu surse de iluminat eficiente energetic;

 • g. Atragerea capitalului privat pentru modernizarea sistemului de iluminat prin contracte de tip parteneriat public - privat, de performanță energetică sau de servicii energetice;

 • h. Reabilitarea iluminatului arhitectural și ornamental pentru punerea în valoare a monumentelor istorice și arhitectonice utilizând echipamente eficiente energetic;

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

în prezent serviciul de iluminat public al Municipiului CRAIOVA este delegat către un operator licențiat de iluminat public, operator ce asigura serviciul de

iluminat public pe raza municipiului. Administrația locala a realizat un audit asupra sistemului de iluminat local pentru a avea o imagine scop inventarierea sistemului de iluminat public, urmărind distribuția stradala a rețelei de iluminat. Auditul a centralizat următoarele date caracteristice ale rețelei: modul de pozare al rețelei, tipul si puterea electrica a corpurilor de iluminat, tipul consolelor, punctele dc aprindere (interne sau externalizate), posturile de transformară,

Obiectivele activitatii de audit:


j1 L

Inventarierea elementelor componente ale infrastructurii sisțemujui de iluminat public, asa cum sunt ele definite prin Art 3.3 aliniat 6 al LegJii3d/2C06, respectiv:

 • a) Clasificarea aparatelelor de iluminat public

  BettCO Consulting

  Eficientîzare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. (mparatul Traian

  Nr. / cod proiect;

  19.X02      IPB

  8

  Denumire document:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:

  Instalații electrice

  rMoanlt:

  T.

  Barbosu

  Verifițgt:

  Faza:

  D.A.L.I.

  Data:

  19.08.2020

  Denumire capitol:

  ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

  Cod documenl;

  $(are document:

  Versiune;

  01

  Paf.ina;

  13/108

 • b) Aparate de iluminat si surse de iluminat

 • c) Stâlpi de iluminat public

 • d) Console de susținere

 • e) Descrierea rețelelor electrice

 • f) Punctele de aprindere(PA)

 • g) Parametrii de consum

Identificarea gradului de uzura fizica si morala a elementelor componente ale infrastructurii sistemului de iluminat public (SIP)

Recomandările făcute in raportul de audit au fost următoarele:

 • * înlocuirea aparatelor de iluminat cu performante scăzute aflate intr-o stare avansata de uzura fizica si morala cu aparate de iluminat noi, cu consum si emisii de CO2 reduse - tehnologie LED;

 • implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public

In sistemul de iluminat public existent al municipiului se identifica o singura categorie de investiție:

Categoria DAU - străzi pe care exista sistem de iluminat public dar unde trebuie ridicat nivelul performantelor prevăzute inițial in ceea ce privește calitatea iluminatului si eficienta energetica;

Pasajul subteran Universității bretele de acces si intersecțiile străzii Aries cu str A.l. Cuza si respectiv cu str împăratul Troian dețin iluminat public aflat intr-o stare avansata de degradare, este funcționala parțial si acopera in proporție de 98 % arterele de circulație din zona analizata. Mai jos este prezentata situația detaliata actuala a sistemului de iluminat public in aria de influenta a proiectului.

In categoria DAU, străzile/tronsoane de străzi pe care exista iluminat public care se modernizează sunt următoarele artere de circulație:

BettCO Consulting

Eficîentizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./ c*d proiect;

19.X02

8

IPB

Denumire tfocuniEnt:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificat;

F«a:

D.A.L.I.

Datai

19.08.2020

Denumire capitol:

' ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

Cad document:

State dbCumertt;

Versiune:

01

Pagina:

14/108

PASAJ SUBTERAN

Intrare Nord 3 benzi

Intrare Nord 2 benzi

Intrare Sud 2 benzi

PASAJ SUPRATERAN

Acces pasaj -N

Acces pasaj - S

Străzi adiacente NV (B-dul Carol 1)

Străzi adiacente NE (B-dul Carol I)

Străzi adiacente SV (Str. Aries)

Străzi adiacente SE (Str. Aries)

Pasaj suprateran (Str. Aries) V

Pasaj suprateran (Str. Aries) V + parcare

Pasaj suprateran (Str. Aries) E

Giratoriu S

Intersecție N * (cu Str. A. 1. Cuza)

Pentru Categoria DALI - Analiza situației existente

Construcția existenta - sistemul de iluminat aflat in funcțiune in rnpfnentul studiului este compus din următoarele elemente : stâlpi de susținere (dț/ybetoh sau metalici), aparate de iluminat, rețele electrice subterane si aeriene cutii de distribuție si puncte de aprindere.Succint elementele sistemului de iluminat public existent sunt: o ____' s

TOTAL STÂLPI:

94

buc

TOTAL APARATE DE ILUMINAT :

519

buc

TOTAL REȚEA ELECTRICA:

2,04

km

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

" / cod

proiect;

19.X02      |PB

8

Dtnumir# d&cumenl;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumi re capilel:

ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice ___________________

Cooi document:

Întocmit!.

T.

Barbosu

Verificat:

Stare document;

Fată;

D.A.L.L

Virtlune;

01

fota

19.08.2020

15/108

Aparatele de iluminat identificate in urma auditarii sistemului de iluminat actual sunt descrise in anexa 1 - situația existenta detaliat pe fiecare artera si centralizat in tabelul de mai jos.

Nr

Destinație / Tehnologie

Tip AU

Cant

Putere instalata lampa / corp

W

1

Pasaj subteran / Vapori sodiu la înaltă presiune

Pasaj suprateran / Vapori sodiu la înaltă presiune

Proiector funcționare zi

369

buc

250

2

Proiector funcționare noapte

20

buc

150

3

Proiector funcționare noapte

36

buc

70

4

Aparat iluminat stradal

76

buc

150

5

Aparat de iluminat stradal

intersecții

18

buc

250

TOTAL:

519

buc

Descrierea construcției existente:

Succint elementele sistemului de iluminat public existent sunt:

TOTAL STÂLPI :

94

buc

TOTAL APARATE DE ILUMINAT :

519

buc

TOTAL REȚEA ELECTRICA:

2,04

km

Sistemul de iluminat public din Municipiul CRAIOVA - Pasaj subteran

Universității bretele de acces si intersecțiile străzii Ar ies cu strA.I. Cuza si respectiv cu str împăratul Troian - este alimentat la tensiunea de 0,4 kV, prin intermediul rețelelor electrice aeriene și subterane, din posturi de transformare operate de societatea CEZ - DISTRIBUȚIE OLTENIA.

Vechimea rețelei de iluminat stradal este de 10-15 de an< existând, un potențial ridicat de reabilitare/modernizare.                  .


Deficiențe constatate la starea actuală a sistemului de ilum public analizat sunt:                                                     »* \

Tehnologie veche și depășită tehnic a corpurilor H minat existente;

Nivelul de iluminare neconform cu prevederile standardelor și

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.t. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. f cod

prefect;

19.X02      IPB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmii:

T.

Barbosu

Verificat:

faza;

D.A.LI.

tat»:

19.08.2020

Demtmke capitol:

ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

Cod document:

Stare document:

Versiune:

01

16/108

normelor specifice lucru care favorizează incidente rutiere;

Disfuncționalități și întreruperi în furnizarea iluminatului public;

Ineficiență energetică, randament luminos scăzut al aparatelor de iluminat existente;

Cheltuieli ineficiente prin costuri mari de mentenanță, date de caracteristicile tehnice depășite și de uzura componentelor;

Aspect fizic disonant față de cerințele unei localități cu potențial de rangul Municipiului CRAÎOVA;

Gestiune greoaie a sistemului datorită lipsei de informații specifice care s-ar putea înregistra în timp real de către operatorul serviciului de iluminat;

Având in vedere cele de mai sus se identifica următoarele necesitați:

 • - modernizarea SIP existent, respectiv implementarea unor soluții de iluminat eficiente atat din punct de vedere al protecției mediului, cat si din punct de vedere economic si financiar

 • - reducerea poluării luminoase si asigurarea unui iluminat corespunzător pe timp de noapte astfel incat sa corespunda cu parametrii luminotehnici impuși prin normativele in vigoare

 • - introducerea soluțiilor de control a iluminatului prin sistem de telegestiune si senzori ce au capacitate de adaptare a iluminatului la necesitățile de trafic.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Modernizarea sistemului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

 • * îmbunătățirea calității iluminatului public din Municipiul CRAI

 • • evitarea poluării luminoase

 • • optimizarea consumului de energie;

 • • garantarea permanenței în funcționarea iluminatului pu

 • • realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de1.611

rulare a contractului de cooperare și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract (structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale);

BettCO Consulling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. imparatuf Traian

WrJcod proiect: 19.X02

8

1PB

Denumire document!

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmiți

T.

Barbosu

verificat!

Faza:

D.A.L.1.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol:

ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

Cod document:

Sure document!

Versiune:

01

Pagina:

17/108

 • • administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;

 • • ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

 • * creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

 • susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • • funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului;

 • • nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;

 • • dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;

 • • liberul acces la informații privind aceste servicii publice;

 • • transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

Infrastructura iluminatului public poate fi utilizată și în scopul implementării structurilor pentru supraveghere video a zonelor comunitare cu risc ridicat pentru producerea de infracțiuni sau contravenții. în asemenea condiții, prima etapă pentru atingerea climatului de siguranță specific unei comunități europene îl reprezintă îmbunătățirea calității iluminatului public.

In acord cu cele expuse, un sistem de iluminat public deficitar impietează elementelor de securitate ce activează zilnic în comunitate {poliție, jandarmerie, agenți de securitate ai companiilor private), afectând chiar și eficacitatea unei soluții de supraveghere video. Din perspectiva securității comunității, efectul imediat al unui iluminat public ineficient este suprasolicitarea personalul disponibil însărcinat cu activitatea de prevenție a faptelor antisociale, fie ele infracționale sau contravenționale. Iluminatul public poate conduce așadar la creșterea graduiufife monitorizare activă sau pasivă a spațiilor publice din cadrul comunității, ajutând la'

i ’A' j // f prevenirea și combaterea infracțiunilor si criminalității, sporind eficiența

' / \ f I / /(// intervențiilor operative în cazul unor amenințări la adresa integrității persoanelor^ sau a bunurilor proprietate publică sau privată.

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / cod proiect:

19.X02      IPB

8

Denumire document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificat;

Fa»;

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol;

ZSituatia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

Cod document:

Stare tfOCMeiit:

Versiune:

01

Pagina:

18/108

Numărul de infracțiuni de furt, de tâlhărie, de distrugere, de loviri și alte violențe crește în cadrul acelor comunități care nu beneficiază de un iluminat corespunzător pe timpul nopții, astfel încât fenomenele antisociale să fie descurajate. Administrarea eficientă a acestui serviciu apare ca o necesitate pentru creșterea gradului de securitate de la nivelul comunității locale, impunându-se ca resursele investite să fie în acord cu gradul de uzură al sistemului, iar extinderea sistemului să fie proporțională cu evoluția ariei ce include spațiilor publice pe care trebuie să le deservească.

Evitarea poluării luminoase respectiv evitarea degradării ambientului luminos interior și/sau exterior, determinată fie de luminanțele ridicate sau contrastele mari de luminanțâ, fie de culoarea luminii surselor alese necorespunzător sau a amestecului de culori aparente ale surselor reprezintă o condiție definitorie.

Astfel masurile luate in considerare de auditurile luminotehnic si energetic prevăd:

 • - utilizarea de aparate de iluminat cu tehnologie LED in care direcționarea fluxului lumnios către suprafața utila este complet controlabila

 • - proiectarea va fi realizata cu aparate de iluminat cu puteri impuse maximal astfel incat sa se poata obține valori ale luminantelor crescute nejustificat sau contraste mari de luminanta

 • - utilizarea unei singure tehnologii - LED si a unei culori unice a surselor de lumina -3000 k

 • - implementarea unui sistem de control prin senzoristica

Obiectivul general al proiectului este modernizarea SIP pentru creșterea eficientei energetice in municipiul Craiova prin implementarea unor soluții de iluminat moderne care au drept scop creșterea gradului de siguranță, reducerea


consumurilor actuale de energie fără a afecta confortul cetățenilor.

Principalele obiectivele specifice urmărite a fi atinse prin implementares proiectului sunt:

 • 1. Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat publid^ph'n " ‘                    ; incorporează itehno’ i noi

~                             •) l                    r

utilizarea unor aparate eficiente energetic ce prietenoase cu mediul
BfittCO Cmsulling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./ cod proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire document:

Documentație de avizare fucrari de intervenție

Speciatitațe:

Instalații electrice

rn tocmit!

T.

Barbosu

Verificat:

Faza:

D.A.L.l.

Dată;

19.08.2020

Denumire a prtoî:

3Descrierea construcției existente

Cod document!

Stare document:

Verjdunt;

01

Pijina;

19/108

 • 2. Ameliorarea securității, siguranței si confortului cetățenilor in general si a celor cu dizabilîtati, in special prin aducerea iluminatului public la valorile cantitative si calitative conform cerințelor naționale si International

 • 3. Reducerea consumului de energie electrica si diminuarea poluării luminoase

 • 4. Implementarea soluțiilor de control prin senzoristica

 • 3. Descrierea construcției existente

 • 3.1. Particularitati ale amplasamentului a) Zona si amplasamentul

Municipiul: Municipiul CRAIOVA, județul DOU

Amplasament: Municipiul CRAIOVA, județul DOLJ - Pasaj subteran Universității bretele de acces si intersecțiile străzii Aries cu str A.I. Cuza si respectiv cu str împăratul Troian.

Lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public se vor realiza in intravilanul municipiului CRAIOVA,. in interiorul pasajului subteran si pe stâlpii existenti.

b) reiatii cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Toate străzile ce fac parte din obiectul de investiție sunt situate in intravilanul municipiului CRAIOVA asa cum reiese din plan IZ01 - Plan de încadrare in zona municipiul CRAIOVA

c) datele seismice si climatice

i) Date privind zonarea seismica:

Zona CRAIOVA în care se încadrează terenurile supuse investiției, are o structură geologică relativ nouă, formată din terenuri deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestărilor vrâncene.

Valoarea de vârf a accelerației a terenului supus investiției, pe. cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani cu 20% probabili de depășire în următorii 50 de ani, este: ag~0,30g, iar peri"fA,J'' spectrului de răspuns Tc=l,6sec.


le control


BettCO ConsulUng

Eficientîzare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / cod

proiect;

19X02

8

IPB

'Denumire docum«>l;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate;

Instalații electrice

întocmit;                   Verificat;

Barbosu

Part;

D.A.L.i.

DatJ!

19.08.2020

f e capitol

3Descrierea construcției existente

Cod document!

Știre cJocumcnl;

*

Versiune:

01

20/108

 • ii) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Zona CRAIOVA în care se încadrează obiectivul de investiții, are o structură geologică nouă, formată din terenuri deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestărilor seismice vrâncene.

Conform normativului G.T. 006 - 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului funcție de potențialul de producere a alunecărilor de teren, zona în care este amplasat perimetrul cercetat, este caracterizată cu potențial scăzut de producere a alunecărilor de teren și probabilitate practic 0 de producere a acestora.

Acțiunile propuse prin proiect nu sunt acțiuni susceptibile a fi influențate de cutremure.

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. Al. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. f wd

proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

SirfciaJitatc-;

Instalații electrice

rntocmitr

T.

Bărboșii

verificat:

Faza:

D.A.L.I.

Oala;

19.08.2020

Denumire cwitoi:

3Descrierea construcției existente

Cod document:

Stare documenE:

VersiunE:

01

21/108

RISCURI

Municipiul CRAIOVA este parte integranta a "Planului de analiza si acoperire a riscurilor al județului DOU" plan ce stipulează masurile importante de eliminirare / diminuare a efectelor tuturor calamitatilor previzibile.

 • iii) Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Date fiind caracteristicile lucrărilor realizate in cadrul proiectului, lucrări de intervenție de-a lungul cailor de circulație rutiere si pietonale ale municipiului, nu a fost necesara realizarea unor analize hidrologice.

 • iv) Date climatice si de relief

Obiectivul de investiție, respectiv sistemul de iluminat public al municipiului este întins pe suprafața întregului municipiul CRAIOVA, este un municipiul situat intr-o zona cu clima temperat continental, cu nuanța excesiva, cu veri călduroase si secetoase si ierni friguroase. Condițiile climatice si de relief ale zonei au o influenta foarte mica asupra scenariilor de realizare a investiției.

 • d) Studii de teren

 • i) Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor in vigoare

Nu e cazul

 • ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Nu e cazul

 • e) Situația utilităților tehnico-edUitare existente

Data fiind amplasarea obiectivului de investitii pe stâlpii existenti nu exista rețele edilitare ce pot necesita relocare/protejare si nu este necesara obținerea unui certificat de urbanism.

 • f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! si natura!;, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția


Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic; si iiatdral.ijhclusiv  schimbări climatice, ce pot afecta investiția este realizat in cadrul matricei /jscurilor investiției privind moderizarea sistemului de iluminat public in CRAIOVA-anexa 7


Sfliiciptpf


BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Imparatu! Traian

Nr. / Cod

proiect;

19.X02      IPB

8

Pertu mirt document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capitol;

3 De scrie rea construcției existente

Specialitate:

Instalații electrice

Întocmii:

T.

Barbosu

Verificai:

F»»:

D.A.L.I. --------

Versiune;

01

Dat»:

19.08.2020

....  •     1

P»|ln*:

22/108

Cnd document:

Stare document;

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul zonelor protejate;

Sistemul de iluminat propus se amplaseaza pe pereții pasajului subteran si pe stâlpii existenti prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu alte aparate de iluminat Astfel nu pot exista interferențe cu monumente istorice sau situri arheologice. In cadrul zonelor analizate nu exista zone protejate.

 • 3.2. Regimul juridic

Modernizarea sistemului de iluminat public va fi realizata prin amplasarea de aparate de iluminat, console metalice si echipamente de comanda pe pereții pasajului subteran si pe stâlpi existenti.

Întregul obiectiv de investiție este amplasat pe terenuri situate in intravilanul municipiului CRAIOVA, apartinand domeniului public si aflate in proprietatea Municipiului CRAIOVA, jud. DOLJ.

Terenurile sunt libere de sarcini sau de interdicții ce afectează realizarea investiției. Terenurile nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale.

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemtiune

Din punctul de vedere al naturii proprietății se distinge 1 caz:

 • • Pasajul subteran si stâlpii existenti sunt proprietatea municipului Craiova -rețea de iluminat reabilitata cu cabluri amplasate subteran si stâlpi metalici - Pasaj subteran Universității bretele de acces si intersecțiile străzii Aries cu strA.I. Cuza si respectiv cu str împăratul Traian

 • b) Destinația construcției existente

Construcția existenta are in acest moment destimrtia .de suporVpentru aparatele de iluminat public ce asigura iluminatul in pasajuPsi pe st^tziiej/na.lîzate.

Proiectul propus de modernizare va menține destinația actuala a-dSnstructiei fara a aduce modificări - nici din punct de vedere construcție nici dffi punct de vedere a destinației utilizării acesteia.

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

Nr./cod proiect;

19.X02      |PB

8

Denwnirt document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

intocrrtrt;

T.

Barbosu

Verificai;

Faw;

DAU.

..

Data:

19.08.2020

Denumire capltoF;

ÎDescrierea construcției existente

Cod document;

stare docurrieni:

Versiune:

01

Pagrnar

23/108

Atât stâlpii de iluminat cat si rețeaua electrica existenta se pastreaza iar prin înlocuirea aparatelor de iluminat se amplaseaza elemente mai ușoare si cu o putere instalata mai redusa fapt ce nu poate afecta construcția existenta.

 • c) Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate precum si zonele de protecție ale acestora si în zonele construite protejate

Construcția existenta nu se afla in listele monumentelor istorice , situri arheologice, arii naturale protejate precum si zonele de protecție ale acestora si in zonele construite protejate.

Construcția va fi menținută atat ca exisitenta si caracteristici cat si ca funcționalitate.

 • d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism

Proiectul nu necesita emiterea unui certificat de urbanism avnd in vedere faptul ca modificările nu au efecte asupra construcțiilor existente nici constructiv, nici funcțional, nici estetic (sunt prevăzute aparate de iluminat cu design similar) si nici din punctul de vedere al instalațiilor electrice.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametrii specifici

  a) Categoria si clasa de importanta

  încadrarea construcțiilor existente ce reprezintă suport pentru lucrările de intervenție propuse este:

 • • Pasaj subteran - propietatea a Municipiului Craiova - reprezintă construcție ce este utilizata in acest moment ca suport pentru sistemul de iluminat existent ce deservește pasajul. Pentru acest motiv încadrarea este :

CLASA DE IMPORTANTA :          1

CATEGORIA DE IMPORTANTA :     A

 • • Stâlpii metalici - proprietatea Municipiului Craiova - Pasaj suprateran -intersecțiile străzii Aries cu str A.I. Cuza si respectiv cu str Inipa ratai Traian -reprezintă stâlpi ce au rol de suport exclusiv pentru aparatul di natTnotiv pentru care reprezintă construcții de mica importanta penti construcții temporare.


CLASA DE IMPORTANTA:

CATEGORIA DE IMPORTANTA :

23/108

BettCO Consulling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./Cod

prdrtcl:

19.X02      |PB

8

Denumire document

Documentație de avizare lucrări de

1 intervenție

Denumire capitol:

3Descrierea construcției existente

Specialitate;                                         Întocmit:

Instalații electrice | „ T’ i Barbosu

CM document:

Verificat;

Stare document:

fin:                0*t*:

D.A.L.L    19.08.2020

Versiune:

01      24/108

 • b) Cod in lista monumentelor istorice

Nu e cazul

 • c) An/ani/perioade de construcție pentru fiecare corp de construcție

Din punctul de vedere al perioadelor in care construcțiile au fost realizate exista 2 cazuri:

 • • Pasaj subteran si stâlpi metalici ce folosesc ca suport pasajul subteran -propietatea a Muncîpiului Craiova - a căror perioada de construcție este identificata in anul 2013.

 • • Stâlpii metalici - proprietatea Municipiului Craiova - Pasaj suprateran -intersecțiile străzii Aries cu str A.l. Cuza si respectiv cu str împăratul Troian ~ ce au fost realizati prin investiția municipiului Craiova in perioada 2008-2013.

 • d) Suprafața construita

Suprafața construita a elementelor suport a instalației electrice ce reprezintă obiectul prezentului proiect este compusa din suprafața pereților pasajului subteran ocupata de instalația de iluminat, suprafața fundațiilor stâlpilor de metalici si suprafața sântului rețelei subterane de iluminat public, respectiv 997,16 mp.

 • e) Suprafața construita desfasurata

In acest caz suprafața construita desfasurata se identifica cu suprafața construita si este egala cu 997,16 mp.

 • f) Valoarea de inventar a construcției

Construcțiile suport pentru prezentul proiect - pasaj subteran si stâlpii de metalici - reprezintă investitii ale municipiului Craiova. Valoarea acestora este descrisa in documente specifice.

 • g) Alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente

Nu e cazul.                                k f

 • 3.4. Analiza stării construcției pe baza concluziilor auditului-Juminotehnicsi ale auditului energetic.                                 □'       -

Elementele sistemului de iluminat autitat sunt:

 • a) Corpurile și sursele de iluminat

  BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str, A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr./cod

  proiect;

  19.X02      1PB

  8

  Pan urnire document;

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Denumire capitol;

  3Descrrerea construcției existente

  Sptriahtato:

  Instalații electrice

  Cod document:

  întocmit:

  T.

  _ Barbosu

  Verificat:

  Știre document;

  Fatar

  D.A.L.I.

  Versiune:

  01

  Data:

  19.08.2020

  Pȣina:

  25/108

Clasificarea corpurilor de iluminat existente pe conturul energetic analizat, în funcție de puterea instalată a acestora și, respectiv, de tehnologia folosită, este prezentată în tabelul de mai jos.

Nr

Destinație / Tehnologie

Tip AIL

Cant

Putere instalata lampa / corp

Putere instalata corp iluminat

W

W

1

Pasaj subteran / Vapori sodiu la înaltă presiune

Pasaj suprateran / Vapori sodiu la înaltă presiune

Proiector funcționare zi

369

buc

250

276

2

Proiector funcționare noapte

20

buc

150

172.5

3

Proiector funcționare noapte

36

buc

70

80.5

4

Aparat iluminat stradal

76

buc

150

172.5

5

Aparat de iluminat stradal intersecții

18

buc

250

276

TOTAL:

519

buc

 • b) Liniile electrice

Instalația de iluminat pe care s-a definit conturul energetic este alimentată cu energie electrică din punctele de transformare, respectiv din punctele de aprindere.

Se identifica 2 tipuri de rețele electrice :

Rețea de tip LEA- rețele pozate aparent pe pereții pasajului subteran -pasaj subteran - 0,37 km

Rețea de tip LES - Pasaj suprateran - intersecțiile străzii Aries cu str A.I. Cuza si respectiv cu str împăratul Troian -1,67 km

Informațiile despre LES sunt doar parțial culese și estimate deoarece nici Beneficiarul și nici distribuitorul local de energie electrică nu au reușit să furnizeze date complete.

Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin :

conductor de conexiune și cleme de conexiune pt LEA

cablu de conexiune (coloană electrică), de tip Cyy 3x2,5 mm2 pt LES

Auditorul a putut observa un mix de secțiuni și materiale ale conductorilor care sunt conectati în cadrul instalațiilor, în multe situații acest aspect tehnic j generând probleme în furnizarea iluminatului datorită întreruperilor cauzațe de apariția coroziunii prin pile electrice.

 • c) Elemente suport

  25/108  BettCO Consulling

  Efîcientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  W./OOd proiect:

  19.X02

  8

  IPB

  D^nwwire document:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:

  Instalații electrice

  Informii:

  T.

  Barbosu

  Verificat:

  Faza:

  D.A.L.I.

  Data:

  19.08.2020

  Den urnire capitol!

  SDescrierea construcției existente

  Cod document;

  Stare document:

  Versiune:

  01

  Pagina:

  26/108

 • • Pasaj subteran si stâlpi metalici ce folosesc ca suport pasajul subteran -propietatea a Muncipiului Craiova - a căror perioada de construcție este identificata in anul 2013

 • • Stâlpii metalici - proprietatea Municipiului Craiova - Pasaj suprateran -intersecțiile străzii Aries cu str A.l. Cuza si respectiv cu str împăratul Troian - ce au fost realizati prin investiția municipiului Craiova in perioada 2008-2013.

In ambele cazuri elementele suport se afla in stare buna, fara a prezenta elemente de structura afectate si îndeplinesc in totalitate rolul funcțional.

Soluțiile de iluminat adoptate pana in prezent nu au tinut cont de necesitățile descrise de standardele si normativele in vigoare ci doar de necesitatea de a acoperi din punct de vedere al iluminatului pasajul si străzile din municipiul.

Asa cum se desprinde din concluziile expertizei luminotehnice străzile se incadreaza in clasele de iluminat prevăzute de standardul SR EN 13201:2015 si CIE 088 :2004 doar ca puterea instalata si energia consumata sunt uriașe datorita limitărilor tehnologice in momentul execuției inițiale iar in anumite locuri amplasarea stâlpilor este realizata din condiții tehnologice de pozare a rețelelor de alimentare fara a urmări necesitățile luminotehnice.

Concepția ansamblului a fost realizat cu multi ani in urma fara a exista studii si standarde privind iluminatul bazate pe standardele actuale.

Deasemenea intretinerea realizata doar in mod corectiv - înlocuirea componentelor defecte, fara a exista un program de întreținere preventiva, a condus la diminuarea nivelelor de iluminare si deteriorarea aparatelor de iluminat din punct de vedere performante luminotehnice.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile

Expertiza luminotehnica, precum si situația existenta - document anexa 1 -identifica starea tehnica a sistemului de iluminat. Sistemul se afla in funcțiune in proporție de 98%, fara a îndeplini parametrii impuși de standarde ij/utjlizand aparate de iluminat cu tehnologie învechita - descărcări in vapori de sqitfu la înalta presiune si descărcări in vapori de mercur, ambele ineficiente energetyfoy J

Masurile de remediere sunt descrise de expertiza luminoțehnjca si de auditul energetic in mod similar si constau in :

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza st respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / rod proiect;

19X02

8

IPB

Denwtrire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate;

instalații electrice

întocmit:

Barbosu

Verificat.

Fata;

D.A.L.L

D*t»l

19.08.2020

Denumire cajHtoh

4Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic ___

cod dttument;

Stare document: _

Versiune:

01

Pagina:

27/108

înlocuirea aparatelor de iluminat si a consolelor de susținere cu aparate cu tehnologie LED in baza unei proiectări atente

Implementarea sistemelor de control al iluminatului prin senzoristica si dimming programat

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore

Nu e cazul

 • 4. Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic

  a) Clasa de risc seismic

  Zona CRAIOVA în care se încadrează terenurile supuse investiției, are o structură geologică relativ nouă, formată din terenuri deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestărilor vrâncene.

Valoarea de vârf a accelerației a terenului supus investiției, pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani cu 20% probabilitate de depășire în următorii 50 de ani, este: ag=0,30g, iar perioada de control a spectrului de răspuns Tc=l,6sec.

 • b) Prezentarea a minim doua soluții de intervenție

Expertiza luminotehnica si auditul energetic au luat in considerare 2 soluții de intervenție spre analiza :

Soluția 1: Modernizarea sistemului de iluminat existent in interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin senzori de luminanta (pasaj subteran) si dimming programat (pasaj suprateran).

Soluția 2: Modernizarea sistemului de iluminat existent n interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului priX electromecanice (pasaj subteran) si dimming programat (pasaj supratera m j


BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Kr. / cod proiect;

19.X02      IPB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

intacmit;

T.

Barbosu

Verificat;

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol;

4Conduziile expertizei tehnice si, după caz, ale audituiui energetic

Cad document:

Stare document;

Versiune:

01

28/108

 • c) Soluțiile tehnice si masurile propuse

Soluția 1 presupune:

Investiția este formata din 300 de puncte luminoase care au in componenta:

 • - 206 aparate de iluminat cu surse LED pasaj subteran;

 • - 94 aparate de iluminat LED pasaj suprateran ;

 • - 94 console metalice ;

 • - 1 sistem comanda centralizat pasaj subteran;

 • - 94 driver LED dimming programat

_____Categoria DAU - Modernizare_____ 206 aparate de iluminat LED pasaj subteran 94 aparate iluminat pasaj suprateran

___________94 console metalice___________ __1 sistem comanda pasaj subteran__ 94 driver LED dimming programat

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege în urma efectuării calculelor lumînotehnice pentru fiecare strada.

Soluția 2 presupune:

Investiția este formata din 519 de puncte luminoase care au in componenta:

 • - 425 aparate de iluminat cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la înalta presiune pasaj subteran;

 • - 94 aparate de iluminat cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune pasaj suprateran ;

 • - 94 console metalice;

  1 sistem comanda centralizat pasaj subteran;

  94 driver LED dimming programatCategoria DAU - Modernizare

425 aparate de iluminat Sodiu pasaj subti

94 aparate iluminat pasaj supraterâp


________94 console metalice______

1 sistem comanda pasaj subteran ______

94 driver LED dimming programat .^9

■■

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nt./od

proiect;

19.X02      |PB

8

Denumire dccumenl:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificai;

fwa:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capitel:

5 Identifica rea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document!

Stare document:

Versiune:

01

Pagina:

29/108

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse cu descărcări in vapori de SODIU la înalta presiune, iar puterea lor se va alege în urma efectuării calculelor luminotehnice pe fiecare strada.

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si exigentelor de calitate

In vederea asigurării funcționarii sistemului de iluminat public in municipiul Craiova pe străzile analizate conform cerințelor si exigentelor de calitate prevăzute de auditurile luminotehnic si energetic sunt necesare :

 • - înlocuirea aparatelor de iluminat cu performante scăzute aflate intr-o stare avansata de uzura fizica si morala cu aparate de iluminat noi, cu consum si emisii de CO2 reduse - tehnologie LED;

 • - implementarea unui sistem de comanda a iluminatului public

 • 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata

  a acestora

  Aparatul de iluminat este elementul ce servește la distribuția, filtrarea si transmisia luminii produse de la una sau mai multe surse de lumina către exterior, cuprinzând toate piesele necesare pentru fixarea si protejarea lămpilor si eventual circuitele auxiliare împreuna cu dispozitivele de conectare la rețeaua de alimentare.

Calitatea aparatelor de iluminat si a surselor aferente are o importanta hotaratoare in realizarea unui iluminat adecvat, care influențează in mod direct parametrii luminotehnici ai soluției ce urmeaza a se adopta prin proiect, precum si asupra costurilor ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat. Datorita performantelor luminotehnice si a costului redus in expiata re, aparatele de iluminat cu LED sunt recomandate pentru Municipiul CRAIOVA.

Variante propuse in cadrul celor doua scenarii ce vor fi prțzen departe sunt diferențiate de tipul sursei de iluminat si de sistemul de < ales.                                                                 'X


ite mai mahda

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr, / cod proiect;

19.X02

8

IPB

Oenumife document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Dtriumir» capitol;

5ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Specialitate:

Instalații electrice

Cod ctacumenL:

Jntocmil:

Barbosu

Verificai;

Stare document;

Faza;

DAU.

VtniuiW!

01

Data:

19.08.2020

Pajjma;

30/108

Opțiunile principale ale investiției depind de:

• tipul sursei de iluminat folosite:

 • - surse cu vapori de sodiu la inalta presiune

 • - surse formate de diode emitente de lumina, LED

• stâlpi de iluminat utilizati:

- stâlpi existenti

* sistem de comanda si control iluminat public:

 • - fir pilot cu comanda in cascada

 • - dimming programat

 • - senzori luminanta

 • - ceas programator / fotocelula

• rețea de alimentare:

 • - cablu subteran armat din aluminiu

 • - cablu subteran armat din cupru

 • - cablu aerian

Dintre variantele posibile am ales doua spre analiza:

Varianta 1: Modernizarea sistemului de iluminat existent in interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin senzori de luminanta (pasaj subteran) si dimming programat (pasaj suprateran).

Varianta 2: Modernizarea sistemului de iluminat existent n interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin acționari electromecanice (pasaj subteran) si dimming programat (pasaj suprateran).

Obiectivele propuse a fi atinse prin realizarea investiției de modernizare ? sistemului de iluminat public in municipiul CRAIOVA precum si cerințele legislației in vigoare au condus la selectarea următoarelor scenarii tehnico-economice i ^-\ «ml ** -U

Scenariul 1: Modernizarea sistemului de iluminat existent in interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie 30/108

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Hr./Cvtf

proiect:

19.X02      |PB

8

Genunii re document:

Documentație de avizare lucrări de

Intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificat;

Fata

D.A.L.I.

Dato:

19.08.2020

Denumire țapjipl:

5!dentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economîce si analiza detaliata a acestora

Cod document:

Stare documtnl:

Versiune:

01

Pagina:

31/108

LED, console susținere precum si implementarea unul sistem de control al iluminatului prin senzori de luminanta (pasaj subteran} si dimming programat (pasaj suprateran).

Scenariul 2: Modernizarea sistemului de iluminat existent n interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin acționari electromecanice (pasaj subteran} si dimming programat (pasaj suprateran}.

Scenariile au avut ca elemente comune cerințele beneficiarului exprimate prin tema de proiectare, cerințe ale ghidului de finanțare AFM, impunerile legislației privitoare la modalitățile de realizare a investiției precum si soluțiile de eficienta energetica.

5.1. Soluția tehnica din punct de vedere tehnologic, constructive, tehnic, functional-arhitectural si economic

Soluția aleasa consta in amplasarea pe marginea drumurilor publice a unui număr de 300 puncte luminoase definite ca fiind ansamblul următoarelor elemente:

Categoria DAU - Modernizare

206 aparate de iluminat LED pasaj subteran 94 aparate iluminat pasaj suprateran ___________94 console metalice___________

1 sistem comanda pasaj subteran

94 driver LED dimming programat

Din punct de vedere al standardelor de iluminare a cailor de circulație^ sistemul trebuie sa satisfaca parametrii luminotehnici in conformitate cir standardul 13201/2015precum si CIE 088 :2004.


ixi


Din punct de vedere energetic, sistemul se alimentează din retșâOa de distribuție locala prin posturile de transformare din zona.


BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Hn/cod proiect 19.X02

8

IPB

Dcniimjre document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate;                                          întocmit:

Instalații electrice . n T”

Barbosu

Verificat;

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Oeoufflirt Capitol:

5ldentificarea scenarirlor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod documenii

Stare document;

Versiune:

01

Pagina:

32/108

SCENARIUL 1: Modernizarea sistemului de iluminat existent in interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin senzori de luminanta (pasaj subteran) si dimming programat (pasaj suprateran).

Soluția presupune :

Investiția este formata din 300 de puncte luminoase care au in componenta:

 • - 206 aparate de iluminat cu surse LED pasaj subteran;

 • - 94 aparate de iluminat LED pasaj suprateran ;

 • - 94 console metalice ;

 • - 1 sistem comanda centralizat pasaj subteran;

 • - 94 driver LED dimming programat

Categoria DAU - Modernizare_____

206 aparate de iluminat LED pasaj subteran 94 aparate iluminat pasaj suprateran

___________94 console metalice

1 sistem comanda pasaj subteran

94 driver LED dimming programat^

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare strada.

CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea următoarelor obiective:

 • * asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor reglementate de standardele naționale si internaționale. Ne refenm aici la nivelurile de iluminare si luminanta, uniformități generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta', pragul de orbire, etc.

 • • asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in corfpttiile îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace :                J

  r*

  >     BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.i. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

  Nr./wd proiect:

  19.X02      |PB

  8

  Denumire

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Denumire capitol:

  5ldentificarea scenariilor/optiunîlor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

  Specialitate;

  Instalații electrice _______________________J cod tf ocuments

  întocmit:

  T.

  Barbosu

  Verificat:

  Stare document:

  Fara:

  D.A.L.I.

  Versiune:

  01

  Data:

  19.08.2020

  Pagina:

  33/108

 • 1. corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de protecție si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED

 • 2. componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in vigoare si vor avea certificate de conformitate

 • 3. un aspect deosebit de important in vederea aprecierii soluției tehnice propuse va fi puterea electrica instalata a corpurilor de iluminat.

 • • este obligatorie inscripționarea CE precum si inscripționarea tipului corpului de iluminat si a mărcii producătorului. Tipul corpului de iluminat si marca producătorului astfel inscripționate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producătorul pentru care se vor prezenta certificatele de conformitate.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de formă. Daca din calculele luminotehnice rezulta ca e nevoie de alta putere instalata si/sau flux luminos diferit, se accepta tipodimensiuni diferite ale aceluiași aparat de iluminat, conform tipurilor de aparate detaliate in fisele tehnice.

Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu incandescenta sau cu descărcărcari in vapori, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED.

Se vor utiliza doar acele corpuri de iluminat LED care permit reglarea fluxului luminos prin sistem de control


APARAT DE ILUMINAT TUNEL - TEHNOLOGIE LED

Alimentare electrică: 23OV/5OHz.

Grad de protecție compartiment optic (minim) IP66

Grad de protecție compartiment accesorii electrice (minim) IP66

BettCO Consufting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. Imparatui Traian

Nr./cod

proiect:

19.X02       |PB

8

Dcnumir* document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capitol:

Sldentifîcarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Specialitate:

Instalații electrice

Cod document:

întocmit:

T.

Barbosu

Verificat:

Sta re document:

D.A.L.I.

Versiune:

01

Gata:

19.08.2020

Pagina:

34/108

Rezistență la impact (minim) IK08

Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II

Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse

Putere instalată (maxim)

TIP 1 - maxim 275W - conform fisa tehnica 2

Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim): 100 Im/W

Greutate: nu se impune

Aparat de iluminat cu următoarele componente:

 • • corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune, pentru realizarea unui management termic eficient

capacul accesorii electrice este realizat din aluminiu turnat sub presiune;

aparatul va avea minim 8 fotometrii diferite pentru a răspunde situațiilor întâlnite in faza de proiectare

fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-urî și/sau de curentul aplicat la bornele LED- urilor;

compartimentul accesoriilor electrice și compartimentul optic vor constitui incinte separate, pentru a evita pătrunderea prafului/murdărirea compartimentul optic în cazul în care se intervine în compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri;

compartimentul optic trebuie să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptă aparate de iluminat pentru qâ're difuzorul este lipit de carcasă;                                  L / zț "

compartimentul accesorii electrice va trebui să permită deschidere^'să pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poa(

te


BettCO Consulting

Eficîentizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Artes cu str. A.î. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / cod proiect;

19.XO2      IPB

8

DKiumirț documeot:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capitol:

5 Identifica rea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Specialitate:

Instalat!! electrice ______________

cod document:

întocmit!

T.

Barbosu

Verificat:

Stare document:

Faza:

D.A.L.I.

Versiune;

01

Del»:

19.08.2020

Pagina;

35/108

deschis într-un interval scurt de timp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; Nu se accepta compartimente accesorii electrice capsulate;

 • • placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operațiile de mentenanță și pentru a permite schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanție;

 • • placa LED va fi fixată direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite extragerea rapidă a căldurii produsă de sursele LED, astfel carcasa va avea și rolul de radiator termic;

 • • sistemul de montaj va asigura montarea aparatului de iluminat pe pereții laterali ai tunelului;

Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere

. temperatura de culoare Tc - 4000K±10% ;

. indicele de redare al culorilor Ra>70;

Se vor preciza modelul și producătorul LED-urilor

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă

luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcții:

. asigurarea funcționării cu factorul de putere >0.95, distorsiuni armonice maxim 15%, pentru funcționarea aparatului de iluminat la 100%; Se va prezenta raportul de testare din care sa rezulte îndeplinirea acestei cerințe;

. permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puțin prin protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de control;

permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de minim 1%

Aparatul de iluminat va comunica cu sistemul inteligent de adaptarea al

iluminatului


Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcționare

Funcționare la Ta=min 55°C

Protecție de minim 10kV, la descărcări și supratensiuni atmosfer componentele electronice integrate în aparatul de iluminat. Nu se b

BettCO Consulling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./oMl proiect:

19.X02

8

IPB

Denumire document!

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:                                         întocmit:

instalatii electrice _ T’

Barbosu

Verificat!

Faza:

D.A.L1.

Dat»;

19.08,2020

Denumire capital:

51dentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document!

Stare document:

Versiune:

01

Rajin»;

36/108

protecții integrate in balastul electronic programabil; aparatul de iluminat va conține o piesă separată cu acest rol, care poate fi înlocuită în caz de defect, fără a afecta celelalte componente

Condiții de garanție si post garanție

Garanție aparat de iluminat - minim 60 luni

APARATE DE ILUMINAT STRADAL- TEHNOLOGIE LED

Alimentare electrică: 230V/50Hz.

Grad de protecție compartiment optic (minim) IP66

Grad de protecție compartiment accesorii electrice (minim) 1P66

Rezistență ia impact (minim) 1K09

Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II

Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse

Putere instalată (maxim)

TIP 1 - maxim 80W - conform fisa tehnica 1

Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim): 120 Im/W

Rezistenta aerodinamica testata la minim 120 km/h frontal - se vor preciza

valorile si se va atașa raportul de testare

Greutate: nu se impune

Aparat de iluminat cu următoarele componente: i- ' l ~ j Z;

 • • corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub | presiune, pentru realizarea unui management termic eficient

36/108

r

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Artes cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Wr./ cod proiect;

19.X02      IPB

8

Denumire dwurnenț:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capitol:

51dentificarea scena riilor/optru ni lor tehnlco-economice st analiza detaliata a acestora

Specialitate:

Instalații electrice

document:

IptOCmiU

T.

_ Barbosu

Verificat:

Stare document:

Fata;

D.A.L.I.

Versiune;

01

Oști;

19.08.2020

•Pațins:

37/108

 • • capacul accesorii electrice este realizat din aluminiu turnat sub presiune;

 • • capacul si difuzorul se vor prinde de carcasa aparatului in minim 4 puncte;

 • • difuzor din sticlă tratată termic, securizata;

 • • distribuția luminoasă va fi de tip stradal și nu va fi influențată de apariția unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată același tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatuluide iluminat;

 • • aparatul va avea minim 8 fotometrii diferite (2 înguste, 2 medii, 2 largi, 2 asimetrice pentru treceri de pietoni), pentru a răspunde situațiilor întâlnite in faza de proiectare

 • • fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri și/sau de curentul aplicat la bornele LED- urilor;

 • • compartimentul accesoriilor electrice și compartimentul optic vor constitui incinte separate, pentru a evita pătrunderea prafului/murdărirea compartimentul optic în cazul în care se intervine în compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri;

 • • compartimentul optic trebuie să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptă aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasă;

 • * compartimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; Nu se accepta compartimente accesorii electrice capsulate;

placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operațiile de mentenanță și pentru a permite schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defeqtr . după terminarea perioadei de garanție;

placa LED va fi fixată direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru permite extragerea rapidă a căldurii produsă de sursele LED, astfei carcasa va avea și rolul de radiator termic;                        \ 4

VB*—P\ */'

BettCO Consufirng

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

W./a>d

proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire d&Cument;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Sp«Witatf!                                     întocmit:

Ț.

Instalații electrice i „ .

| Barbosu

Verificat!

Faza:

D.A.L.I.

Oala:

19.08.2020

Pagina:

38/108

Denumite capitol;

5ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document!

Stare document!

Versiune:

01

« placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;

 • • sistemul de montaj pe consola va fi din aluminiu turnat la înaltă presiune și va fi vopsit in culoarea aparatului de iluminat;

 • • sistemul de montaj pe consola va permite montarea pe braț si înclinare ajustabila in pași de 5° intr-un interval cuprins intre -20° si + 20°;

 • • ajustarea înclinației aparatului pe braț se va face fara deschiderea acestuia; unghiul de înclinare ales va fi vizibil marcat pe exteriorul aparatului

Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere

. temperatura de culoare Tc = 3000K±10% ;

. indicele de redare al culorilor Ra£70;

Se vor preciza modelul și producătorul LED-urilor

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă

luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcții:

. asigurarea funcționării cu factorul de putere >0.95, distorsiuni armonice maxim 15%, pentru funcționarea aparatului de iluminat la 100%; Se va prezenta raportul de testare din care sa rezulte îndeplinirea acestei cerințe;

. permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puțin prin protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de control;

permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de minim 1%

Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini sau similar, pentru montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia

Aparatul de iluminat va răspunde la senzorii externi (ex.: de prezență, de mișcare și de mediu) alocați acestuia, într-un timp de maxim 1 secundă. Se vor prezenta modele pentru cele 3 tipuri de senzori (producători diferiți) cenjți cu care este compatibil aparatul de iluminat și modul de interacțiune al acestora cu aparatele de iluminat si cu sistemul de control. Deasemenea, sistemul de control trebuie sa

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str, împăratul Traian

«r./o>d

proiect:

19.X02      )PB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire -capitol:

5 Identifica rea scenariilor/optiunîlor tehnico-economice si analiza detaliata

a acestora

Specialitate;

Instalații electrice ___________—___

Cotf document:

întocmit;

T.

Barbosu

Verific*!;

Sure document!

Fata:

D.A.LI.

Versiune:

01

Data:

19.08.2020

Pagina;

39/108 _

permită printr-o configurare facilă ca și alte minim 20 aparate de iluminat învecinate, care nu conțin un senzor alocat, sa reacționeze la comanda transmisă de senzorul activ, în același timp de răspuns de maxim 1 secundă

Aparatul permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin intermediul driver-ului electronic și a sistemului de control

Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcționare

Funcționare la Ta=min 55°C

Protecție de minim lOkV, la descărcări și supratensiuni atmosferice, pentru toate componentele electronice integrate în aparatul de iluminat. Nu se accepta protecții integrate in balastul electronic programabil; aparatul de iluminat va conține o piesă separată cu acest rol, care poate fi înlocuită în caz de defect, fără a afecta celelalte componente

Condiții de garanție si post garanție

Garanție aparat de iluminat - minim 60 luni

SISTEMUL DE CONTROL

a} Pasaj subteran

Pentru soluția de iluminat a Pasajului Universității din Craiova s-au utilizat aparate de iluminat LED cu posibilitate de dimming si sistemul de control automatizat ATS (Advanced Tunnel Solution), care oferă flexibilitate iluminatului si il adapteaza cerințelor efective determinate de variabilitatea in timp a factorilor externi.


Pentru creșterea performantelor luminotehnice in regim de djrrt utilizează un sistem care permite stingerea a jumătate din numărul,de unui aparat de iluminat, dimmingul urmând sa fie aplicat doar ceieil SISTEM ATS - Concept "2 in 1" (circuit dublu) Avantaje:

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

Nr. / cod proiect:

19.X02      |PB

8

Denumi r» document

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmi!:

T.

Barbosu

VeriFrcat:

raza;

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol;

Sldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document:

Stare cfocurneal;

Verîiufte:

01

Pagln*:

40/108

 • • eficacitate sporita

 • • factor de putere imbunatatit

 • distorsiuni armonice reduse

 • • durata mai lunga de viata a LEDurilor si a driverelor

Soluția de control ATS pentru sisteme de iluminat permite dimmingul aparatelor de iluminat, masurarea si managementul iluminatului in funcție de valorile luminantei din zona de acces L20.

Pentru ca acest lucru sa fie posibil, este nevoie de prezenta unor luminantmetre care se vor plasa la distanta de oprire in siguranța (SD) in fata portalului tunelului sau pasajului.

Valoarea masurata a luminantei in zona de acces va determina comutarea sistemului de iluminat pe unul dintre profilele de dimming stabilite, care se pot ajusta la cerere.

Printre factorii care determina modificarea luminantei în zona de acces (L20) se numără:

 • • condițiile meteo: cer senin, cer acoperit etc.

 • • poziția soarelui pe cer

 • • trecerea de la un anotimp la altul

 • • schimbările de intensitate luminoasa de-a lungul unei zile, de la răsărit la apus

In funcție de aceste criterii, pentru Pasajul Universității se pot stabili durate tipice de funcționare pentru fiecare profil de dimming.

In acest fel, se poate estima economia de energie obtinuta cu ajutorul sistemului ATS, in raport cu un iluminat standard, neadaptat condițiilor efective din teren din fiecare moment al zilei.

SISTEM ATS (Advanced Tunnel Solution) - Componente principale:

Controller pentru iluminat si pentru consumul energetic

 • • gestionează maxim 240 aparate de iluminat individualț sau maxim 4320 aparate de iluminat grupate, amplasate pe o distantă de V maximum 96km


 • • se conectează la maximum 4 luminantmetre L20 m

 • • înregistrează pana la 50 scenarii de iluminat, cu 15 scenarii sp£diale (emergenta, mod incendiu etc.)


  BettCO Consulling

  Eficientrzare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. Jmparatul Traian

  Nr./cod pv aieti) 19.X02

  8

  IPB

  otnvini» document;

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate;                                          liiltcmil!

  T.

  Instalații electrice        _ .

  Barbosu

  Verificat:

  Faza!

  D.A.L.I.

  Data:

  19.08.2020

  DtTivminr capitol:

  5ldentificarea scena riilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

  Cod document;

  Stare docu-mțnti

  Versiune:

  01

  Pagirta:

  41/108

 • • sistem "plug and play" care utilizează parametrii predefiniti pentru fiecare scenariu de iluminat

 • * analiza extinsa - oferă date despre orele de funcționare, starea curenta a sistemului; fiecare scenariu de iluminat este monitorizat din punct de vedere al orelor de funcționare, iar controllerul echilibrează in mod automat durata de funcționare a aparatelor din întregul sistem, astfel incat fiecare aparat sa prezinte in final același număr de ore de funcționare (astfel se reduc costurile de mentenanta)

 • • opțiune CLO - Constant Light Output


• DRIVER - prezintă atat funcția de driver cat si cea de interfața de măsurare a consumului energetic. Are caracter universal - compatibil cu Osram, Meanwell, Philips, LG etc.


NO. 240032B

LUMGATE 277 2D1/2DOR/1AO

Sr>o.;99$tOMlCl4 4&/14

fin P>ut/îl Ams Tertip: C

I I 10™ 1 Dt.DLAO

sistemul de control va afișa pe o pagina individuala toate

înregistrate de un Driver

prezintă doua moduri de operare: automat (nivelul luminând calculat cu ajutorul tabelului de valori sau din datele furnizate de

> 'V t r r

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.f. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

Nr. /cod proiect!

19.X02

8

IPB

Denumire doțymentt

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Speciilfttter

Instalații electrice

întocmii:

T.

Barbosu

Verlfatt:

Faur

DALL

Data:

19.08.2020

Denumire capitol:

Sldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cc«d document-i

sure document:

Versiune:

01

Pagina:

42/108

sistem) sau manual (utilizatorul poate decide in mod direct output-ul dorit)

 • • are asociat un tabel de diagnostic (informații / atenționări / erori)

 • • se masoara consumul energetic pentru fiecare Driver, in raport cu oricare scenariu de iluminat

 • • auto-adresare, cu 95% mai puțin timp investit la instalare, mentenanta redusa

• sistem de cablaj cu inversare de faza integrata, pentru o reducere cu 60% a timpului de instalare

b) Pasaj suprteran

Pentru aparatele de iluminat amplasate pe stâlpii metalici aferenti pasajului suprateran se va utiliza un sistem de dimming programat.

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu driver programabil ce permite memorarea programelor de dimming. La instalare se vor stabili programele de dimming urmând ca acestea sa fie instalate pe drivere.

Durata de viata estimata a sistemului nou de iluminat, fara intervenții majore, este apreciata la 10 ani si este data de minimul duratei de viata a componentelor principale:

 • - Aparate iluminat: 10 ani

 • - Cabluri electrice : 15 ani

 • - Confecții metalice (suporți, console): 20 ani

SCENARIUL 2: Modernizarea sistemului de iluminat existent n interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin acționari electromecanice (pasaj subteran) si dimming programat (pasaj suprteran).

ii r * a r* \

[Im f           _jr] o

te 1             ' -I


Soluția presupune :

Investiția este formata din 519 de puncte luminoase care au in c 42/108

BettCO Consulting

Eficîentizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Arles cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traran

Wr. / cod proiect: 19X02      IPB

8

Denumire document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Speerâlitait;

instalatii electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificai:

Faza;

D.A.LI.

Diti;

19.08.2020

Denumire

Sldentificarea scena riilor/optiuniior tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document:

Stare document:

Versiune;

01

Pagina:

43/108

 • - 425 aparate de iluminat cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la înalta presiune pasaj subteran;

 • - 94 aparate de iluminat cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la înalta presiune pasaj suprateran ;

 • - 94 console metalice ;

 • - 1 sistem comanda centralizat pasaj subteran;

 • - 94 driver LED dimming programat

______Categoria PALI - Modernizare

425 aparate de iluminat Sodiu pasaj subteran

_ 94 aparate iluminat pasaj suprateran

__    94 console metalice____________

J. sistem comanda pasaj subteran

94 driver LED dimming programat

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse cu descărcări in vapori de SODIU la înalta presiune, tar puterea lor se va alege în urma efectuării calculelor luminotehnice pe fiecare strada.

CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea următoarelor obiective :

 • • asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor reglementate de standardele naționale si internaționale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanta, uniformități generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc.

 • • asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica',' in condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace : / /u

Im I ■ / - li,O •

 • 1. corpuri de iluminat cu randament mare si costuri. de n            J\ /    1

mentenanta redusa, cu grad mare de țXptectie 1 si cu

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./ cod proiect;

19.XO2      IPB

8

Dtrturiire document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire wp'rtol;

Sidentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Specialitate!

Instalații electrice

Cod document:

întocmit:

T.

_ Barbosu

Verificai:

Stare document:

faza;

D.A.L.1.

Versiune:

01

Data:

19.08.2020

Pagini!

44/108

caracteristici optice deosebite echipate cu sursa cu descărcări in vapori de SODIU la înalta presiune

 • 2. componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in vigoare si vor avea certificate de conformitate

 • 3. un aspect deosebit de important in vederea aprecierii soluției tehnice propuse va fi puterea electrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru extindere.

 • • este obligatorie inscripționarea CE precum si inscripționarea tipului corpului de iluminat si a mărcii producătorului. Tipul corpului de iluminat si marca producătorului astfel inscripționate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producătorul pentru care se vor prezenta certificatele de conformitate.

APARATE DE ILUMINAT-TEHNOLOG IE cu descărcări in vapori de SODIU la înalta presiune

Alimentare electrică: 230V/50Hz.

Grad de protecție compartiment optic (minim) IP66

Grad de protecție compartiment accesorii electrice (minim) IP66

Rezistență la impact (minim) IK08

Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II


Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse

TIP 1 aparat de iluminat stradal - maxim 150W

Tip 2 aparat de iluminat tip TUNEL - maxim 250W

Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim): 80 Im/W

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / cod proiect:

19.X02

8

IPB

Genuni ire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capitol;

5ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Speci^itaie:

Instalații electrice

Cod document:

Întocmii:

T.

Bărboșii

Verificat:

Staredrcumeni:

făt»;

D.A.L.I.

Versiune:

01

Data:

19.08.2020

Pagina:

45/108

Greutate: nu se impune

Aparat de iluminat cu următoarele componente:

 • • carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune sau aluminiu extrudat

 • • difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană sau curbată;

 • • distribuția luminoasă va fi de tip stradal;

 • • compartimentul optic trebuie să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fii deschis într-un interval scurt de timp, de maxim 1 minut, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptă aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasă;

 • • compatimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, de maxim 1 minut, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat;

 • • placa de aparataj va fi amovibilă, pentru a facilita operațiile de mentenanță și pentru a permite schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanție ;

 • • sistemul de montaj va permite montarea pe braț sau în vârf de stâlp si inclinare ajustabila.

Echipare cu sursă luminoasă tip cu descărcări in vapori de SODIU la înalta presiune (se va preciza modelul și producătorul)

 • • temperatura de culoare Tc = 2200K±10%

 • • indicele de redare al culorilor Ra>25

Balastul electronic compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim

următoarele funcții:                                          X'FO’îrX

r L / 47 /ZA &

 • • asigurarea funcționării cu factorul de putere >0,92, pentru funcționare la

100%;                                                   J/ /

"Z- \ e fi /

 • • posibilitate de comunicare prin protocoalele de comunicare DAU sau 1-10V

  BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Hr. f cod

  proiect:

  19.X02      |PB

  8

  Denumire document:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:

  Instalații electrice ___ . _______

  Întocmit:

  T.

  Barbosu

  Verificat:

  Fata;

  D.A.L.I.

  Dau:

  19.08.2020

  Denumire capitol:

  5identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

  Cod document:

  Stare document:

  Versiune:

  01

  Pagina:

  46/108

 • • permite reducerea fluxului luminos cu minim 50% din valoarea fluxului nominal, în trepte de minim 1%

Aparatul de iluminat va permite echiparea cu dispozitiv de control individual fără fir (parte componenta a sistemului de control), pentru comanda și controlul independent al aparatului de iluminat, prin utilizarea cel puțin a protocoalelor de comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va îndeplini cel puțin funcțiile descrise în fișa tehnică a sistemului de telegestiune;

Durata de viata minim 30 000 ore cu pastrarea a 70% din fluxul luminos

Funcționare la Ta=min50’C

Posibilitate de vopsire a stâlpului in orice culoare din paleta RAL (va fi stabilita de către beneficiar).

Se va prezenta diagrama polară a intensității luminoase și curbele K pentru aparatul de iluminat propus

Se va prezenta declarația de conformitate CE.

Specificatii de performanta si condiții privind siguranța in exploatare

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene (marca CE)

Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa

rezulte respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + All:2009, EN

60598-2-3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu standardele de siguranță^ J


Condiții de garanție si post garanție

Garanție aparat de iluminat - minim 24 luni

■ BettCO Consulling

Eficientizare iluminat public * Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

Mr./ cod proiect;

19.X02      IPB

8

Denumi re document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capitol;

5ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

SpecFilitalc:

Instalații electrice

Cod document:

întocmit:

T.

Barbosu

Verificai:

Sta re document:

Fala;

D.A.L.l.

Versiune;

01

Ost»:

19.08.2020

47/108

SISTEMUL DE CONTROL

 • a) Pasaj subteran

Pentru soluția de iluminat a Pasajului Universității din Craiova s-au utilizat aparate de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune.

Pentru acest scenariu se pastreaza sistemul de comanda actual ce actioneaza aprinderea aparatelor de iluminat secvențial in regim ZI / NOAPTE .

Sistemul utilizează aparate de iluminat dedicate fiecărui scenariu.

 • b) Pasaj suprteran

Pentru aparatele de iluminat amplasate pe stâlpii metalici aferenti pasajului suprateran se va utiliza un sistem de dimming programat.

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu driver programabil ce permite memorarea programelor de dimming. La instalare se vor stabili programele de dimming urmând ca acestea sa fie instalate pe drivere.

Rețeaua de alimentare este de tipul L.E.A. TY1R 50 OL-AL 3x25+16 (cablu din aluminiu torsadat cu armatura metalica de susținere) si de tip L.E.S pentru modernizarea si extinderea de rețele subterane. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va face din punctele de aprindere aferente posturilor de transformare din zona.

Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LEA existenta sau L.E.S. proiectata prin intermediul unui cablu tip CYY 3x2.5mmp. Legătură dintre LEA si cablul de coloana se va realiza in cablul aerian prin intermediul clemelor de tip CDD. In aparatul de iluminat, se va monta o siguranța de 2A - pentru protecția aparatului de iluminat.

Pentru realizarea derivațiilor de rețea se va prevedea o cutie electrica.

 • 5.2. Necesarul de utilitati rezultate si modul de asigurare

In cazul acestui proiect sistemul de iluminat nou creat se va racorda la sistemul local de distribuție a energiei electrice direct din posturile de traps^prmare din zona.                                                  7   /


- Necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

47/108

1

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. împăratul Traîan

fir. / cod

proiect:

19.X02      IPB

8

Denumire document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

SpftfoliUtt;

Instalații electrice

întocmii!

T.

Barbosu

Verificat:

Faza:

D.A.L.I.

Dat»:

19.08.2020

Dtrurmlre cspitot:

5ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Coci tfooimcnl: _

Stare document:

Versiune:

01

ftajjlrw!

48/108

 • - Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Utilitățile necesare pentru funcționarea SIP, propuse prin proiect, sunt alimentarea cu energie electrica, pentru fiecare propunându-se un consum redus, într-un demers ecologic și durabil de proiectare.

Precizam ca cele doua scenarii identificate nu se diferențiază la nivelul necesarului de utilitari si a soluțiilor pentru asigurarea utilitarilor necesare, respectiv energie electrica si apa.

Analiza energetica de consum

In conformitate cu concluziile raportului de audit energetic datele prezentate mai jos prezintă succint:

48/108

BettCO Consjlling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. Al. Cuza si respectiv cu str. fmparatul Traian

Nr. / cod proiect

19.X02      |PB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capitol:

5identificarea scenariilor/optîunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Specialitate:

Instalații electrice __________________

Cod document:

întocmii:

T.

Barbosu

Verificat:

Stare document:

Faza:

D.A.LI.

Versiune:

01

Data;

19.08.2020

Pagina:

49/108

BILANȚUL ENERGETIC - MUNICIPIUL CRAIOVA - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

TOTAL

Situație existenta

Energie utila flux luminos

kWh/an

514,166

Energie utila sistem telegestiune

kWh/an

0

Pierderi energie in efect electromagnetic

kWh/an

56,703

Pierderi energie in efect Joule

kWh/an

17,126

Energie consumata din rețea

kWh/an

587,995

Energie produsa in sistem fotovoltaic

kWh/an

0

Situație proiectata -scenariul 2

Energie utila flux luminos

kWh/an

462,155

Energie utila sistem telegestiune

kWh/an

1,053

Pierderi energie in efect electromagnetic

kWh/an

52,290

Pierderi energie in efect Joule

kWh/an

15,465

Energie consumata din rețea

kWh/an

530,963

Energie produsa in sistem fotovoltaic

kWh/an

0

Situație proiectata -scenariul 1 -recomandat

Energie utila flux luminos

kWh/an

160,880

Energie utila sistem telegestiune

kWh/an

0

Pierderi energie in efect electromagnetic

kWh/an

0

Pierderi energie in efect Joule

kWh/an

4,826

Energie consumata din rețea

kWh/an

165,707

Energie produsa in sistem fotovoltaic

kWh/an

0

Consum energie finala - SITUAȚIE EXISTENTA -TOTAL (kWh/an):

587,995

kWh /an

Consum energie finala - SITUAȚIE PROIECTATA -TOTAL (kWh / an):

165,707

kWh /an

Scăderea consumului anual de energie primara in iluminat:

422,288

. kWh/an .

Emisii CO2 - SITUAȚIE EXISTENTA - TOTAL (t CO2 / an):

156;

<yfcO2/ito ț

Emisii CO2 - SITUAȚIE PROIECTATA - TOTAL (t CO2 / an):

44

.țCQZ/an

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera {echiv. T CO2):

'Ift

tQ&2/aji ,

_

Scăderea consumului de energie electrica raportat la consumul inițial % :

71.82%“

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. tmparatu! Traian

Nt./cod proiect:

19.X02

8

IPB

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmii:

T.

Barbosu

Verificat;

Fila:

D.A. LI.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol:

5 Identifica rea scenariilor/optiunîlor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cad document;

sure document;

Versiune:

01

-

Pagina:

50/108

Având in vedere costul energiei de 0,1 € / kWh + TVA, costul la bugetul primăriei scade cu 243.201 lei/an (inclusiv TVA) in condițiile utilizării tehnologiei LED fata de utilizarea tehnologiei actuale.

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției

SCENARIUL 1 - Modernizarea sistemului de iluminat existent in interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin senzori de luminanta (pasaj subteran) si dimming programat (pasaj suprateran).

Durata de realizare si implementare a investiției este de 8 luni inclusiv proiectarea.

Desfasurarea activitatilor necesare implementării si realizării investiției se regăsesc in graficul de execuție al investiției

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / cod proiect:

19.X02

8

IPB

Denumire tf

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

। întocmit:

T-

! Barbosu

Verificat:

Faza:

DALL

Data:

19.08.2020

Cițnumire rtpitot:

Sidentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document:

Stare document:

VfirSlvne:

01

Pagina:

51/108

Grafic de implementare a investiției - scenariul 1 LED Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

■ ’ 1

LI

LS

—_

K*

KM3K1K1I3K1I

Lx.kllQLLj

? . . . .... 1

8

Al

01/01/2021

30/08/2021

8

MMB

A1.1

A1

A1.1

Planificarea, coordonarea si administrarea proiectului

1

18

01/01/2021

30/08/2021

8

■■■

A1.2

A1

A1.2

Realizarea achizițiilor din cadrul proiectului

1

6

01/01/2021

30/03/2021

3

A1.3

A1

A1.3

Realizarea promovării si publicității proiectului

1

18

01/01/2021

30/08/2021

8

1

A1.4

A1

A1.4

Monitorizarea, evaluarea si raportarea proiectului

1

18

01/01/2021

30/08/2021

8

A2

A2

ElâbocBTBS studolof $i provoc! dor lohrifCC

01/04/2021

30/04/2021

1

A2.1

A2

A2.1

Elaborarea Studiiksrsi pnucctekir tehnice

2

5

01/04/2021

30/04/2021

1

A3

A 3

01/05/2021

30/08/2021

4

A3.1

A3

A3.1

Realizarea investiției de bază pentru modernizare sistem de iluminat

7

18

01/05/2021

30/08/2021

4

I*1

A4

A4

țimw        * in9B

B

01/05/2021

30/08/2021

4

A4.1

A4

A4.1

Prestarea serviciilor de asistență tehnică

7

18

01/05/2021

30/08/2021

4

A4.2

A4

A4.2

Prestarea serviciilor de d intenție de șantier

7

18

01/05/2021

30/08/2021

4

BettCO Consulting

Efrcîentizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. imparatul Traian

Jir. f cod

proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire docurtitnl;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Spedălrtale;

Instalații electrice

Întocmii!

T.

Barbosu

Verificat:

Faza:

D.A.L.I.

Dâtă;

19.08.2020

Denumire capitofl;

5ldentificarea scenarii Ior/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

cod document:

Stare document:

Versiune;

01

Pagina;

52/108

SCENARIUL 2: Modernizarea sistemului de iluminat existent n interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin acționari electromecanice (pasaj subteran) si dimming programat (pasaj suprateran).

Durata de realizare si implementare a investiției este de 8 luni inclusiv proiectarea.

Desfasurarea activitatilor necesare implementării si realizării investiției se regăsesc in graficul de execuție al investiției

BettCO Con&uilLng

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. /cod proiect:

19.XO2

8

IPB

Denumire document:                                                                Specialitate:                                     întocmit:

Documentație de avizare lucrări de           . . .           .              T.

instalații electrice        „ ,

intervenție                                                             Bărboșii

Verificat:

fata:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capital:                                                                    Cod document:

Sldentîficarea scenariilor/optiuniior tehnico-economice si analiza detaliata I a acestora

Star * document:

versiune:

01

Pagina:

53/108

Grafic de implementare a investiției - scenariul 2 SODIU Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Activftati

Q

m ■fcUb

■ -      3

L4

L5

L6

■31

■3

TI

WMM

■■I

Ai

A1

AsigurBfBS manâ^ementulij’ sl publicității pfo*&clulu>

01/01/2021

30/08/2021

8

■■1

BSH

A1.1,

Al

A1.1

Planificarea, coordonarea si administrarea proiectului

1

18

01/01/2021

30/08/2021

8

A1.2

Al

A1.2

Realizarea achizițiilor din cadrul proiectului

1

6

01/01/2021

30/03/2021

3

W

A1.3

Al

A1.3

Realizarea promovării si publicității proiectului

1

18

01/01/2021

30/08/2021

8

i

A1.4

*1

A1.4

Monitorizarea, evaluarea si raportarea proiectului

1

18

01/01/2021

30/08/2021

8

■■■

Elaborarea studiilor sl proiectelor tehnice

2

5

01/04/2021

3(^04/2021

1

A2.1

A2

A2.1

Elabortin-d studiitor si proiectelor tehnice

2

5

01/04/2021

30/04/2021

1

A3

ĂI

datw măslinei ye uBXS penlru rnoawrizarfl siSCern de ihjminat

7

18

01/05/2021

30/08/2021

4

A3.1

A3

A3.1

Realizarea investiției de bază pentru modernizare sistem de iluminat

7

18

01/05/2021

30/08/2021

4

A4

A4

prestarea sefM&uor oe asistența tenmca ți dingențe de

*■*«.

18

01/05/2021

30/08/2021

4

A4.1

A4

A4.1

Prestarea serviciilor de asisteniă tehnică

7

18

01/05/2021

30/08/2021

4

A42

Â4

A4.2

Prestarea serviciilorde d intenție de șantier

7

18

01/05/2021

30/08/2021

4

ijj BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

6'r./ cod

proiect:

19.XO2      IPB

8

Denumire dncumenk

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Speclalitaie:

Instalații electrice

întocmit:

T-Bărboșii

Verificat;

Fală;

D.A.LI.

Dau:

19.08.2020

Denumire caprttrf:

5 identifica rea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata

a acestora

Cad document:

Sure document;

Versiune:

01

fagrna:

54/108

5.4. Costurile estimative ale investiției

 • 5.4.1. Costurile estimate pentru realizarea investiției

SCENARIUL 1 - Modernizarea sistemului de iluminat existent in interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin senzori de luminanta (pasaj subteran) si dimming programat (pasaj suprateran).

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții sunt prezentate mai jos cat si in anexa 3 :

-Deviz general

-Devize obiecte

Costurile estimative ale investiției pentru varianta 1 se prezintă astfel:

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Scenariul 1 (recomandat)

Valoarea totala a investiției este de 1.286.010,88 lei fara TVA sau 1.505.386,63 Iei cu TVA.

Detalierea valorilor semnificative ale investiției sunt prezentate in Devizul general si in Devizul pe obiect prezentate mai jos:

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

NT./wd proiect: 19.X02

8

JPB

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capitol:

Sldentificarea scenarii lor/opțiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Specialitate:

Instalații electrice

____.__________J

Cod document:

întocmit:

T-Barbosu

Verifctt

Sure document:

Faza:

DALI.

Versiune:

01

Cala:

19.08.2020

Pagina;

55/108

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian SCENARIUL 1 - RECOMANDAT LED

Faza de proiectare: DALI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

PARȚEA l-a CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Alimentare energie electrica

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic)

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

0.00

1,000.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str, împăratul Traian

W./»d proiect:

19.X02      fPB

8

Denumire document!

Documentație de avizare lucrări de intervenție

i Specialitate:

Instalații electrice

..                1

întocmit:

T.

Barbosu

Verificat:

fSW!

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol:

5ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economîce si analiza detaliata a acestora

Cod documrnl _

Stare document:

Vțrsiur»!

01

Pagina:

56/108

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

48,500.00

9,215.00

57,715.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultantă

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.1.1. Consultanta la elaborarea cererii de finanțare

0.00

0.00

0.00

3.7.1.2 Managementul de proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

14,000.00

2.660.00

16,660.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control aî lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

14,000.00

2,660.00

16,660.00

Total Capitol 3

65,000.00

12,160.00

77,160.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,151,346.07

218,755.75

1,370,101.82

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

1,151,346.07

218,755.75

1,370,101.82

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

17,664.81

0.00

17,664.81

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5,756.73

0.00

5,756.73

l*?’ ■ BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

Nr. / cod proiect;

19X02     IPB

8

Denumire document

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capitol:

Sldentificarea scenariilor/optiunîlor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Spectalitaței

Instalații electrice

Cpd document:

întocmit:

T-

Barbosu

Verificat

Staredocumem;

Fiu:

D.A.L.I.

Vcrilvne;

01

Oittr

19.08.2020

Pagina:

57/108

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,151.35

0.00

1,151.35

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.756.73

0.00

5,756.73

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5,000.00

0.00

5,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

12,000.00

2,280.00

14,280.00

5.4

Cheltuieli pentru informare ți publicitate

2,000.00

380.00

2,380.00

Total Capitol 5

31,664.81

2,660.00

34,324.81

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

20.000.00

3.800.00

23,800.00

Total Capitol 6

20,000.00

3,800.00

23,800.00

TOTAL GENERAL

1,268,010.88

237,375.75

1,505,386.63

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

1,151,346.07

218,755.75

1,370,101.82

în prețuri la data de august 2020/1 EURO =     4.8396

SCENARIUL 2 : Modernizarea sistemului de iluminat existent n interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin acționari electromecanice (pasaj subteran) si dimming programat (pasaj suprateran).

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii sunt prezentate mai jos cat si in anexa 5 :

-Deviz general

-Devize obiecte

Costurile estimative ale investiției pentru varianta 2 se prezintă astfel:

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Scenariul 2

Valoarea totala a investiției este de 1.135.220,00 Lei fara TVA sau 1.347.640,00 Lei cu TVA.

Detalierea valorilor semnificative ale investiției sunt prezentate in Devizul general si in Devizul pe obiect prezentate mai jos:

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. f cod proiect:

19.X02      |PB

8

onumijț document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

SpcciiJitale:

Instalații electrice

mrocîTiit:

T.

Barbosu

Verificat:

Faza:

D.A.L.I.

Data;

19.08.2020

Oen urnire copitei:

5!dentificarea scenariilor/optiunilcr tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document:

Stare document:

Versiune;

01

Papna;

58/108

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian SCENARIUL 2 - sodiu

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

______3______

I. 4_

..        5       .

PARTEA l-a CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Alimentare energie electrica

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren (topografic si geotehnicj

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

0.00

1,000.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

BettCO Consufling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. tmparatuf Traian

Nr,/cod

proiect:

19.XO2      |PB

8

Dtnumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificat;

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Defl urnire capitol:

5 Identifica rea scenariilor/optiunîlor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

C<?d document:

Slare document:

Verjltine:

01

Pagina:

59/108

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

48,500.00

9,215.00

57,715.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.1.1. Consultanta la elaborarea cererii de finanțare

0.00

0.00

0.00

3.7.1.2 Managementul de proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistența tehnică

14,000.00

2,660.00

16,660.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

14,000.00

2,660.00

16,660.00

Total Capitol 3

65,000.00

12,160.00

77,160.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,020,000.00

193,800.00

1,213,800.00

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necornorale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

1,020,000.00

193,800.00

1,213,800.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

16,220.00

0.00

16,220.00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5,100.00

0.00

5,100.00

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.f. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./«d

proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire documenr:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

instalații electrice

întocmit;

T.

Barbosu

Verificat;

Fata:

D.A.L.1.

Data:

19.08.2020

freflirmire capitol:

Sldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document:

Stare document:

Versiune:

01 _

Pagina:

60/108

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,020.00

0.00

1,020.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,100.00

0.00

5,100.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5,000.00

0.00

5,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

12,000.00

2,280.00

14,280.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,000.00

380.00

2,380.00

Total Capitol 5

30,220.00

2,660.00

32,880.00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

20,000.00

3,800.00

23,800.00

Total Capitol 6

20,000.00

3,800.00

23,800.00

TOTAL GENERAL

1,135,220.00

212,420.00

1,347,640.00

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cac.5.1.1)

1,020,000.00

193,800.00

1,213,800.00

în prețuri la data de august 2020/1 EURO =      4.8396

METODOLOGIA DE ESTIMAREA A COSTURILOR DIN DEVIZE

In estimarea costurilor pentru realizarea obiectului de investiției “Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Trai an", s-au luat in considerare costuri pentru investitii similare realizate la nivel municipiului, analize de piața, oferte, standarde de cost.

Pentru costurile privind lucrările de instalatii electrice (de ex), preturile din devize sunt fundamentate in baza preturilor de lista publicate pe paginile de internet si practicate de principale ofertanti de servicii in construcții si de echipament tehnologice specifice, precum si bazele de date ale programului de întocmire a devizelor" DEVIZONUNE", precum si oferte de preturi.

Preturile finale cuprins in deviz au rezultat in principal din media preturilor ofertelor/analizelor de piața.

Preturile medii pentru fiecare obiect de investiției au la baza listele de cantitatii cu cantitatii si costuri medii unitare care se regăsesc anexate la prezentul studiu.

' BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.J. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./ad

proiect:

19.X02      [PB

8

Denumire foCuffltnt:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Spedalrtâte;

Instalații electrice

intOCnrlt;

T.

Barbosu

Verifuit!

Faza:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire ClpitOl;

5 Identifica rea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document;

Stare document:

Versiune:

01

Pagina:

61/108

 • 5.4.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de viațâ/de amortizare a investiției publice.

Costurile de operare sunt acele costuri generate de funcționarea curenta a investiției după darea in exploatare. Va prezentam mai jos un tabel centralizator cu acestea pe fiecare varianta in parte :

Costuri operare

Varianta 1 LED

Varianta 2 Sodiu

Cost Energie consumata (lei)

801,953

2,569,648

Cost operațiuni întreținere (lei)

125,000

220,000

Cost abonament date gsm telegestiune (lei)

0

0

Cost operator sistem (lei)

180,000

180,000

Cost personal serviciu intern beneficiar (lei)

130,000

130,000

Total (lei)

1,236,953

3,099,648

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

 • a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

In condițiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a îndreptat către doua obiective majore:

 • - Asigurarea cerințelor unei societăți moderne si in dezvoltare;

 • - Sustenabilitatea investiției, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de suportabilitate financiara a beneficiarului si sa fie relativ ușor de intretinut.

In completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiata, se pune problema iluminatului public.

In mod evident, principiile 4E ale unui serviciu public modern, Economie-Eficienta-Eficacitate-Echitate sunt departe de a fi atinse, in special sub aspectele rezultatelor obținute si al accesului corect al populației la serviciul iluminatului public.

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare a iluminatului public sunt:

BettCO Consullrng

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu stn împăratul Traian

Ht./cod proiect:

19.X02

8

IPB

penumirE document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

SpEcialilits:                                         întocmii;

T.

Instalații electrice „ .

Barbosu

Verificat:

Fata:

D.A.L.I.

pata:

19.08.2020

Penumire câpitol:

Sldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document:

। ।

Stare document;

Versiune:

01

Pagina:

62/108

“ creșterea sentimentului de siguranța;

 • - optimizarea consumului energetic;

 • - imbunatatirea calitatii iluminatului prin imbunatatirea modalității de realizare a operațiunilor de întreținere;

 • - diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de neexistenta tensiunii de alimentare pe perioada diurna;

 • - creste atractivitatea municipiului prin punerea la dispoziția cetățenilor sai a unui a unui spațiu sigur, atractiv si, nu in ultimul rând modern si actual;

 • b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Numărul de locuri de munca create in faza de execuție

Pentru lucrările de baza presupuse de proiectul de modernizare a iluminatului public, sunt necesare următoarele resurse umane:

Descriere calificare

Nr persoane

Studii superioare

3

Studii medii

1

Muncitori calificati

5

Muncitori necalificati

2

Tabel 1: Necesarul de resurse umane pentru realizarea investiției

Descrierea poziției celor 11 de persoane este următoarea :

Funcția

Nr persoane

Manager de proiect

1

Electricieni autorizati categoria III

1

Electricieni autorizati categoria II

5

Șofer autorizat

1

Muncitori necalificati

2

Magazioner

1___________î___________

Număr de locuri de munca create in faza de operare

BettCO Consuilîng

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

fir. /cod proiect

19.X02

8

IPB

Denumire document

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit;

T.

Barbosu

verificat:

Faza:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol

5 Identifica rea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

cod document;

Stare document;

V-erjIune:

01

Pagin-a:

63/108

In urma realizării investiției, in faza de operare vor fi necesari din partea operatorului de iluminat {gestionarul sistemului de iluminat public) următoarele resurse minime:

 • - Persoane cu studii superioare: 1

 • - Persoane cu studii medii: 1

 • - Muncitori calificati: 3

 • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitătii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul asupra mediului se poate analiza din următoarele perspective:

 • • Impact vizual

 • - forma si textura moderna a echipamentelor produc un confort vizual comparativ cu sistemul de iluminat existent

 • - lipsa orbirii si a poluării luminoase nu diminuează „dreptul la stele / cerul liber"

NB: POLUAREA LUMINOASA este fenomenul prin care lumina filtrata si difuzata de un aparat de iluminat are directii de propagare ineficiente (nu este concentrata pe suprafața de iluminat) si se raspandeste aleatoriu in mediul înconjurător producând un anumit nivel de orbire si aducand un aport nedorit de iluminare pe alte suprafețe, obiecte, etc

"Dreptul la stele" este un concept promovat de organizatii internaționale precum "Dark sky" si care atrag atentia asupra poluării luminoase in mediile locuite de oameni, poluare ce se manifesta prîntr-o bariera împotriva percepției corecte a cerului nocturn, cu impact serios asupra modului de viata.

 • • Poluare cu metale grele sau alte elemente chimice nocive lămpile folosite nu folosesc metale grele hG, Pb)

 • • Poluare prin creșterea concentrației de CO2

Producția proprie de energie necesara funcționarii si independenta fata de sistemul local de producere si furnizare a energiei electrice face ca acest consumator (sistemul de iluminat public) sa nu genereze emisii de CO2

 • * Producerea de deșeuri

 • - stâlpii, lămpile, aparatele de iluminat si confecțiile metalice sunt total reciclabile;

  BettCO Consulting

  Eficîentizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr,/«d proiect!

  19.X02      |PB

  8

  Denumire document:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:

  Instalații electrice

  intocntit:

  T.

  Barbosu

  Verificat:

  Faza:

  D.A.LI.

  Data:

  19.08.2020

  Denumire capitol:

  5 Identifica rea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

  Cod document:

  Sta re document:

  Versiune:

  01

  Pagina:

  64/108

 • - dimensiunile si greutățile reduse ale acestora produc avantaje datorita costurilor si gabaritelor reduse in procesele de ecologizare si reciclare

 • • Impactul asupra solului, aerului si a apelor

Sistemul de iluminat va fi alimentat printr-o rețea subterana / aeriana exstenta fara a interveni asupra solului. Lucrările de intervenție se vor realiza doar la nivelul aparatelor de iluminat si consolelor.

Proiectul nu generează deversări de substanțe chimice sau materiale poluante pentru sol, ape si aer.

d) Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic în care acesta se integrează, după caz.

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati moderne prin sporirea siguranței traficului, a cetățenilor, prin creșterea confortului si orientării in teren, prin creșterea beneficiilor aduse de intensificarea activitatii umane in exterior dincolo de lasarea intunericului.

 • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

 • 5.6.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

în prezent serviciul de iluminat public al Municipiului Craiova este asigurat de un operator licențiat de iluminat public - Flash lighting Services SA - operator ce gestionează sistemul de iluminat public in totalitate.

In vederea analizării situației existente a fost realizat un audit detaliat al sistemului de iluminat public din zona analizata concretizat in inventarierea elementelor componente - rețele electrice, stâlpi, aparate de iluminat. Auditul a avut in vedere identificarea pe străzi a elementelor componente. Situația existenta este prezentata detaliat in Anexa 1 ia prezentul studiu.

Posturile de transformare, componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public,

64/108

_          —— —

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str A.L Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr, / rod pfoltct;

19.X02      IPB

8

Denumire document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capltotl

Sldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Specialitate:

Instalații electrice

Cod document:

întocmit;

T.

Barbosu

Verificat;

Stare tfOCumertl;

Faza;

D.A.L.I.

vtnlenfi

01

Dat»;

19.08.2020

Pagina:

65/108

branșamentele, instalațiile de forță, instalațiile de legare la pământ, instalațiile de automatizări, măsură și control, punctele de aprindere etc. sunt proprietatea CEZ DISTRIBUȚIE OLTENIA și sunt în administrarea acesteia, cu unele excepții ale zonelor unde s-au realizat extinderi ale sistemului de iluminat.

Perioada de referința luata in calcul de analiza este de 10 ani - perioada determinata de durata medie de viata a echipamentelor de iluminat.

Scenariul de referința - este reprezentat de utilizarea cailor de circulație in condițiile actuale - cu existenta sistemului de iluminat precar.

Scenariul de referința ar conduce Ia :

 • - o proasta administrare a serviciului de iluminat,

 • - deficiente majore in funcționare,

 • - costuri excesive privind lucrările de reparatii - costuri mai mari decât investiția propusa pe perioada de referința. Rețeaua aflata in stare avansata de degradare necesita la fiecare defect DEPISTARE DEFECT , IZOLARE DEFECT, REMEDIERE DEFECT - operațiuni costisitoare, ce implica eforturi mari umane, materiale si de disponibilitate. Acest tip de intervenții implica si nefunctionarea iluminatului pe perioade mari de timp - riscuri de accidente , crearea unui discomfort al cetățenilor in zonele in care se intervine.

 • - costuri de mentenanta ridicate avand in vedere intervenția accidentala asupra sistemului si nu o intervenție programata optimizata

 • - costuri ridicate privind energia electrica consumata. Soluțiile propuse prin investițiile descrise conduc la economii importante de energie electrica.

Ambele soluții sunt în concordanță cu nevoile locuitorilor și ale municipiului (cf. Strategiei de dezvoltare), însă varianta cu LED este mai potrivită datorită consumului redus de energie electrica, a duratei de viata crescute a surselor de lumina si costurilor reduse de întreținere pe durata de viata.

Scenariile tehnico-economice se diferențiază la nivelul soluției tehnice de corpuri de iluminat. Ambele soluții sunt în concordanță cu nevoile locuitorilor și ale municipiului (cf. Strategiei de dezvoltare), însă varianta cu corpuri de iluminat cu LED este mai potrivită datorita consumului redus de energie electrica, a duratei de viata crescute a surselor de lumina si costurilor reduse de întreținere pe durata de viata.

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traîan

Nr. / cod prdiect;

19.XO2

8

IPB

Denumire document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire «pltol:

5 identifica rea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata

a acestora

Specialitate;

Instalații electrice

__________J

Cod document:

întocmit:

T.

_Barbosu

Verificat:

Stare document;

Fata;

D.A.L.I.

Versiune;

01

Data;

19.08.2020

Pajinat

66/108

O prezentare comparativa a celor doua scenarii este redata mai jos:

Scenariul 1

Scenariu 2

Sursa de lumina

Tehnologie LED

Surse cu descărcări în vapori de sodiu la înalta presiune

Stâlpi

metalici

metalici

Rețea electrica de alimentare

Rețea subterana - LES

Rețea subterana - LES

Control iluminat

Senzori luminanta + dimming programat

Acționari electromecanice + dimming programat

 • 5.6.2. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati moderne prin sporirea siguranței traficului, a cetățenilor, prin creșterea confortului si orientării in teren, prin creșterea beneficiilor aduse de intensificarea activitatii umane în exterior dincolo de lasarea intunericului.

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de extindere a iluminatului public sunt:

 • - creșterea sentimentului de siguranța;

 • - confort si orientare sporite;

 • - diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de întuneric;

 • - apariția si creșterea sentimentului de apartenența la comunitatea locala;

 • - redarea personalității localității prin înfrumusețare cu ajutorul luminii;

 • - continuarea activitatii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;

 • - încurajarea produsului comercial si turistic;

 • - favorizarea si atragerea investițiilor.

In demersul sau de implementare a obiectivelor de mediu asumate prin STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA LOCALĂ A ORAȘULUI CRAIOVA 2014-2020, Consiliul Local in vederea creșterii eficientei energetice, si-a propus sa se concentreze până în anul 2020, pe realizarea măsurilor pentru extinderea rețelei 66/108

BettCO Consulling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

1 ttr-fwi proiect:

19.X02

8

IPB

Denumire teunenl:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

SpttiăTrtate:

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificai;

Faza:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol:

5 Identifica rea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

CotJ tfuftiment:

Sure document;

Versiune:

01

Pagina:

67/108

de iluminat public pe bază de indicator de performanță energetică și utilizarea tehnologiilor inovatoare care permit reglajul/ controlul caracteristicilor acestuia prin telemanagement.

in acest sens au fost prevăzute armatoarele actiuni/masuri cheie:

 • a. Efectuarea unui audit lumino-tehnic riguros al străzilor din oraș, clasificarea străzilor pe clase de iluminat, conform normativelor internaționale și stabilirea parametrilor lumino-tehnici pentru fiecare categorie, care să fie obligatorii pentru operatorul serviciului public;

 • b. Efectuarea unui studiu economico-financiar riguros privind gestiunea directă sau indirectă a serviciului public, oportunitatea și necesitatea concesionării acestuia sau a încheierii de contracte de performanță energetică;

 • c. înlocuirea tuturor surselor de iluminat existente de tip lămpi cu vapori de mercur cu surse de lumină de tip High Pressure Sodium Lamp sau LED;

 • d. Instalarea balasturilor electronice pentru sursele existente de lumină, altele decât sursele de lumină cu sodiu de înaltă presiune;

 • e. Realizarea dimming-ului (reducerea fluxului luminos în anumite intervale de timp și în anumite zone, setate în funcție de trafic și condițiile de siguranță ale zonei);

 • f. Stabilirea unor indicatori de performanță pentru operațiunile de întreținere a sistemului de iluminat (intervenție promptă, înlocuirea surselor de iluminat doar în timpul nopții, etc);

 • g. Modernizarea iluminatului pietonal (trotuare) utilizând corpuri de iluminat dotate cu surse de iluminat eficiente energetic;

 • h. Atragerea capitalului privat pentru modernizarea sistemului de iluminat prin contracte de tip parteneriat public - privat, de performanță energetică sau de servicii energetice;

 • i. Reabilitarea iluminatului arhitectural și ornamental pentru punerea în valoare a monumentelor istorice și arhitectonice utilizând echipamente eficiente energetic;

  BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

  Nr. / cod proiect: 19X02      fPB

  8

  Denumi rt dOCumenl:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specr^ltate:

  Instalații electrice

  IntMiTiit:

  T.

  Bărboșii

  vwiflwt:

  faza:

  D.A.L.I.

  DaM:

  19.08.2020

  Denumi re eaprtd:

  5 Identifica rea scena riilor/opti uni lor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

  Ccd document:

  Stare document

  Versiune:

  01

  Pagina:

  68/108

 • 5.6.3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a "fluxului net de numerar actualizat". In aceasta metoda, fluxurile non monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in considerație.

Rata de actualizare utilizata este de 4%, conform recomandărilor Comisiei Europene (Regulamentul 480/2014).

Se utilizează preturi curente (nu se ia in calcul inflația), iar orizontul de timp al analizei este de 10 ani (implementare si operare).

Având in vedere ca beneficiarul nu este înregistrat la plătitor de TVA si nu îsi recuperează TVA, toate veniturile si cheltuielile luate in calcul la analiza financiara includ TVA.

Proiectul nu este generator de venituri, prin urmare toate sursele financiare necesare operării investiției provin din alocațiile financiare de la bugetul propriu al beneficiarului. Proiectul isi propune imbunatatîrea infrastructurii publice urbane prin modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public local. Necesitatea acestui proiect este justificata de caracteristicile zonei, de situația infrastructurii publice, de nevoile grupurilor tinta, de îndeplinirea obiectivelor strategice, de rezolvarea problemelor de mediu. In acest context, implementarea acestui proiect va răspunde problemelor de coeziune sociala si interacțiune umana si a problemelor de mediu identificate in acest areal, fara a urmări obținerea de venituri.

:     BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str, A.i. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./cod proiect:

19.X02

8

IPB

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Sperialrtale;

instalații electrice

Întocmii:

T.

Bărboșii

Verificat;

D.A.L.I.

Ost*:

19.08.2020

Denumire capitol:

5tdentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

CChS document:

State document:

Vern'une:

01

Paaioa:

69/108

Scenariul 1 - Modernizarea sistemului de iluminat existent in interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin senzori de luminanta (pasaj subteran} si dimming programat (pasaj suprateran}.

Durata de viata economica a investiției

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investiției sunt stâlpii si aparatele de iluminat a căror durata de viata garantata trebuie sa fie de minim 10 ani.

Costurile de capital ale construcției inclusiv TVA :

TOTAL

1.505.386,63 lei

din care : C + M

1.268.010,88 lei

Scenariul 2: Modernizarea sistemului de iluminat existent n interiorul pasajului subteran si pe pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune, console susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin acționari electromecanice (pasaj subteran} si dimming programat (pasaj suprateran).

Durata de viata economica a investiției

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investiției sunt stâlpii si aparatele de iluminat a căror durata de viata garantata trebuie sa fie de minim 10 ani.

Costurile de capital ale construcției inclusiv TVA :

TOTAL__________

1.347.640,00 lei

1.135.220,00 Iei


din care : C + M

BettCO Consulling

Efîcientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traîan

I fir. f wi papiect:

19.X02      |PB

8

Denumire documenl:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificat:

Faza:

D.A.L.L

Data:

19.08.2020

Denumire capit&l:

5identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document:

Stare document:

Versiune:

01

Pagina:

70/108

Costurile de întreținere

Costurile de întreținere sunt dictate de 2 componente ale acestei activitati:

 • a) întreținerea curativa: schimbarea componentelor defectate accidental (5-10%)

 • b) întreținerea preventiva, programata

 • - la 3 ani se curate difuzorul aparatelor de iluminat

 • - la 3 ani se verifica componentele si contactele electrice

De fiecare data se va face si curățirea aparatelor, repozîtionarea lor, reglaje si verificarea contactelor electrice.

Detalierea valorilor de menținere întreținere pentru fiecare varianta este prezentata mai jos:

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

AN 8

AN 9

AN 10

TOTAL

SCENARIUL 1

12,500

o o in

tN

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

o o Lf) P?

12,500

125,000

SCENARIUL?

22,000

o o o

(N CM

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

220,000

Observatii:

-serviciul de iluminat public nu prevede o taxa locala asa încât nu exista intrări de numerar aferente acestei activitati.

 • - in consecința, instrumentele de analiza de tip cash flow, NPV sau IRR nu isi găsesc utilitatea

-mai mult, situația energetica rezultata va fi complet noua prin dispunerea punctelor de lumina si consumul aferent acestora, astfel incat nu se poate lua in calcul o revenire de numerar pe baza unei economii de energie.

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traîan

Nr./ood proiect:

19.X02

8

1PB

Denumire

Documentație de avizare lucrări de intervenție

SpedaliMte;

Instalații electrice

fntocmir:

T.

Barbosu

Verificai:

D.A.LJ.

Oats:

19.08.2020

Den urnire cipto!:

5ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod dcxcmcnt

$lare document:

Versiune:

01

Pagin»;

71/108

Scenariul 1

Scenariul 2

Totala

Anual

Totala

Anual

investiție

euro

262,007

262,007

234,569

234,569

Economii

euro

36,663

4,951

MWh

422

57

PSR

ani

7

47

Durata de realizare

ani

1

1

Durata ciclului de viata

ani

10

10

Rata de actualizare

%

4

4

VNA

euro

33,999

-186,931

RIR

%

6.63%

-21.43%

 • 5.6.4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Menționam ca, in conformitate cu prevederile HG 907/2016, in cazul obiectivelor de investitii a căror valoare totala estimata nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, pentru punctele 4.7. Analiza economica si 4.8 Analiza de senzitivitate din continutul-cadru al Studiului de fezabilitate se elaborează analiza cost-eficacitate.

Din analiza cost-eficacitate pentru obiectivul de investitii Sistem de iluminat public prezentata prezentata mai jos reiese ca Scenariul 1 este cel mai eficient din punct de vedere al costurilor:

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.f. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. f cod prgiect:

19.X02

8

IPB

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate;

instalații electrice

întocmii:                   Verificat:

T.

Barbosu

Fata:

D.A.L.I.

Data;

19.08.2020

Denumire C» pi toi

5ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

। Cpd document;

l

Stare document:

Versiune:

01

Pagina:

72/108

Cheltuieli aferente investiției - Varianta A

1

2

3

4

5

1. costul investiției

1,505,387 lei

2. Costuri de operare si întreținere (medii anuale)

123,695 lei

123,695 lei

123,695 lei

123,695 lei

123,695 lei

TOTAL cheltuieli aferente investiției

1,505,387 lei

123,695 iei

123,695 lei

123,695 lei

123,695 lei

123,695 lei

VAN Costuri Varianta A

2,412,179

lei

Rezultat obtinut (economii)

4,223

MWh

Raportul ACE (VNA costuri/rezuitat) - Var. A

571

lei/MWh

Rata de actualizare

4%

Cheltuieli aferente investiției - Varianta A

6

7

8

9

10

1. costul investiției

1,505,387 lei

2. Costuri de operare si întreținere (medii anuale)

123,695 lei

123,695 lei

123,695 iei

123,695 lei

123,695 lei

TOTAL cheltuieli aferente investiției

1,505,387 lei

123,695 lei

123,695 lei

123,695 lei

123,695 lei

123,695 lei

VAN Costuri Varianta A

2,412,179

lei

Rezultat obtinut (economii)

4,223

MWh

Raportul ACE (VNA costuri/rezultat) - Var. A

571

lei/MWh

Rata de actualizare

4%

BettCO Consulling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. f cod proiect:

19.X02

8

IPB

Denumire document'

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

intoeniit:

T.

Barbosu

Verificai:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire «piwl;

5ldentificarea scenariilor/optîunilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

Cod document;

Stare document:

Versiune;

01

Pagina:

73/108

Cheltuieli aferente investiției - Varianta B

1

2

3

4

5

1. costul investiției

1,347,640 lei

2. Costuri de operare si întreținere (medii anuale)

309,965 Iei

309,965 lei

309,965 lei

309,965 lei

309,965 lei

TOTAL cheltuieli aferente investiției

1,347,640 lei

309,965 lei

309,965 lei

309,965 lei

309,965 lei

309,965 iet

VAN Costuri Varianta A

3,713,204

lei

Rezultat obtinut (economii)

570

MWh

Raportul ACE (VN A costuri/rezultat) - Var. A

6,511

lei/MWh

Rata de actualizare

4%

Cheltuieli aferente investiției - Varianta B

6

7

8

9

10

1. costul investiției

1,347,640 lei

2. Costuri de operare si întreținere (medii anuale)

309,965 lei

309,965 iei

309,965 lei

309,965 lei

309,965 lei

TOTAL cheltuieli aferente investiției

1,347,640 lei

309,965 lei

309,965 lei

309,965 lei

309,965 lei

309,965 lei

VAN Costuri Varianta A

3,713,204

lei

Rezultat obtinut (economii)

570

MWh

Raportul ACE (VNA costuri/rezultat) - Var. A

6,511

lei/MWh

Rata de actualizare

4%

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / COd proiect:

19.X02

8

IPB

Dertum ire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

T.

Barbosu

Verificat:

D.A.L.I.

Oara:

19.08.2020

Denumire capilcd:

Sldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice st analiza detaliata a acestora

Cod document

_

Stare document:

irtttlu-ne;

01

Pagina:

74/108

 • 5.6.5. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate consta in determinarea variației indicatorilor de profitabilitate in condițiile modificării nivelurilor diferitelor variabilelor cheie. Considerând intervalul [~5%,5%] ca intervalul maxim de variație a factorilor care influențează modelul se considera ca investiția are o rentabilitate solida, nefiind afectata de variațiile individuale semnificative ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de sensitivitate este o tehnica prin care se investighează impactul modificării unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai variațiile nefavorabile ale acestor variabile critice, întrucât orice modificare favorabila nu poate decât sa fie in avantajul proiectului.

Menționam ca, in conformitate cu prevederile HG 907/2016, in cazul obiectivelor de investitii a căror valoare totala estimata nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, pentru punctele 4.7. Analiza economica si 4.8 Analiza de senzitivitate din continutul-cadru al Studiului de fezabilitate se elaborează analiza cost-eficacitate.

A se vedea analiza cost-eficacitate pentru obiectivul de investitii Sistem de iluminat public prezentata in anexa.

 • 5.6.6. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscuri asumate (tehnice, financiare, instituționale, legale)

Din punct de vedere tehnic exista riscul ca intre aparatele de iluminat propuse si stâlpii existenti sa existe incompatibilitate. Toate aceste riscuri vor fi eliminate în faza de proiectare.

In activitatea de exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului CRAIOVA sunt necesare anumite cheltuieli de capital, aceasta activitate fiind una care nu generează venituri la bugetul local decât indirect prin implicațiile pe care ie are in economia localității.

Riscurile considerate sunt:

 • - cele tehnice legate de activitatea de întreținere care ar putea fi defectuoasa, cu personal insuficient calificat cel puțin in primele luni, prin intervenția caruia sa se producă avarii la instalatii.

 • - întârzieri in remedierea unor defecțiuni care ar putea produce disfunctionalitati;

  BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr, / cod proiect:

  19.X02

  8

  IPB

  Denumire document;

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:

  Instalații electrice

  întocmit:

  T.

  Barbosu

  Verificat:

  Fa/a:

  D.A.L.I.

  Dala:

  19.08.2020

  Denumire capitol;

  6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

  Cod document:

  Staze document!

  Versiune:

  01

  Pagina:

  75/108

 • - eventualele furturi de materiale si piese de schimb rezultând blocaje pana la recuperarea pagubelor;

~ eventualele disfunctionalitati ce tin de management - ritmul de aprovizionare, de prevedere a cheltuielilor în bugetul Municipiului, lipsa fondurilor necesare din diferite motive generate de blocaje in cursul firesc al fondurilor.

 • * eventuale disfunctionalitati ce tin de funcționarea neconforma a instalațiilor apartinand furnizorului de energie.

Minimalizarea riscurilor se poate realiza prin negocierea directa cu furnizorul de servicii privind iluminatul public care se poate ocupa, in condiții contractuale, si de preluarea actîvitatii de întreținere a rețelei noi aferente obiectelor in discuție asumandu-si astfel si riscurile disfunctionalitatilor din vina sa.

Impactul întârzierii in implementarea investiției - impactul de mediu, social si economic / financiar in urma unei eventuale întârzieri a finalizării investiției

Principalul impact este modificarea preturilor si tarifelor avute in vedere la stabilirea cheltuielilor de capital in sensul creșterii acestora pe măsură modificării cheltuielilor reprezentând manopera si funcționarea utilajelor. Aceasta ar atrage după sine reducerea capacitatilor investiției pentru a ne încadra in noul buget.

De asemenea furnizorul de echipamente poate modifica prețul in condițiile in care se depășește o anumita perioada data de la solicitarea echipamentelor.

In cazul in care se întârzie finalizarea investiției pot aparea cheltuieli de capital suplimentare reprezentând costurile operaționale pentru lunile de prelungire. S-ar putea recupera parțial din penalitățile aplicate constructorului, lucru nedorit.

Impactul ar fi negativ asupra echipei manageriale a proiectului care ar putea avea dificultăți în dialogul cu comunitatea locala si ar implica întârzieri privind aplicarea etapelor proiectului.

 • 6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

 • 6.1. Comparația scenariilor/optiuniior propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, ai sustenabilitatii si riscurilor

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru execuția lucrării sunt beneficiile sociale si de mediu, justificând astfel finanțarea proiectului.

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public * Pasai Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

| Nr. / cod

proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Dtnum ir# capitol;

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

Specialitate:

Instalații electrice

Cod rfocument!

rnțoemitL

T.

Barbosu

Verificat:

Stare document:

Fara:

D.A.L.I.

Versiune:

19.08.2020

Psțirtar

76/108

Evaluare pentru Scenariul 1

Investiție medie reprezintă alternativa de a crea un sistem nou de iluminat cu montarea de aparate de iluminat de tip LED, montare console de susținere, precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin telegestiune si senzori.

Evaluare pentru Scenariul 2

Investiție mica reprezintă alternativa de a crea un sistem nou de iluminat cu montarea de aparate de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la înalta presiune pe stâlpi existenti, montare console de susținere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin telegestiune.

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate următoarele criterii:

 • • amplasament existent aflat in proprietatea publica

 • • costuri de investiție ce pot fi susținute din bugetul local sau pot fi atrase din alte surse;

 • • cheltuieli de întreținere mici;

 • • refacerea cadrului natural;

 • • consumuri minime de materii si materiale in perioada de operare.

 • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Varianta recomandata de către elaborator

O analiza comparativa a celor doua variante este redata in tabelul de mai jos:

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Imparatu! Traian

Nr. / cod proiect:

19.X02

8

IPB

Denumi rt document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

Intaanit:

T.

Barbosu

Verificat:

Făta:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire Capitul:

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

Cad document:

Slare document;

Veriiune;

01

Pagina;

77/108

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul 2

Costul investiției inițiale ( € )

4

5

Durata de realizare

5

5

Confort vizual - mediu luminos

5

2

Soluție de control si variere a fluxului luminos

5

3

Durata de viata a surselor

5

3

întreținere si exploatare

5

3

Timp de intervenție bazat pe informațiile din teren

5

5

Economie de energie

5

3

Valoarea neta actualizata VNA

5

4

Rata interna de rentabilitate RIR

5

3

Total

49

36

Tabelul 1: Criterii de analiza a variantelor propuse

Detalierea punctajului:

Toate criteriile au folosit o scara simpla de la 1 la 5 astfel:

 • 1. Situația cea mai proasta

 • 2. Situație defavorabila

 • 3. Situație neutra

 • 4. Situație favorabila

 • 5. Situație excelenta

In urma calculării punctajului fiecărei variante (suma pe coloana), recomandam adoptarea scenariului 1 pentru realizarea investiției, bazat aparate de iluminat echipate cu surse de lumina formate de diode emitente de lumina

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./ttd proiect:

19.X02

8

1PB

Denumire document

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit;

T.

Bărboșii

verifica»:

F«a:

D.A.L.1.

Dala:

19.08.2020

Denumire capitol:

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

Cad document:

Stare document!

Versiune:

01

Pagina:

78/108

(LED), implementarea unui sistem de control al iluminatului prin telemanagement si senzori, din următoarele considerente principale:

 • - Consumul de energie electrica este mult mai scăzut in varianta utilizării lămpilor cu LED

 • - zonele studiate sunt zone de locuințe, unde este necesara asigurarea unui ambient plăcut si confortabil;

 • - Investiția este relativ scumpa dar este orientata către îndeplinirea obiectivelor majore

 • - Aparatele de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui bun iluminat al caii rutiere pentru securitatea conducătorilor auto si pe de alta parte un iluminat suficient al trotuarelor pentru protecția pietonilor contra agresiunilor.

Avantajele scenariului recomandat

Avantajele scenariului 1 - constructiv bazat pe utilizarea aparatelor tip LED, rețea aeriana si implementarea unui sistem de telemanagement:

 • - Costul inițial aferent investiției este unul moderat

 • - Consumul de energie electrica scăzut in varianta utilizării aparatelor de iluminat cu LED

 • - Sistem de iluminat independent de alte utilitati sau operatori

 • - Investiție cu avantaje pe termen mediu si lung

 • - Aliniere la norme legale in vigoare si tendințe pentru dezvoltare a Municipiului

 • - Soluție tehnica complementara celei existente - aparate de iluminat LED

 • - Posibilitatea de comanda facila a aprinderii / stingerii sistemului de iluminat prin sistemul de telegestiune

 • - Sporirea nivelului de siguranța

Raportat la situația actuala, se poate face o comparație tehnico-economica Spre exemplu, consideram ca in urma realizării sistemului proiectat se înregistrează o diminuare cu 10% - 15% a agresiunilor, furturilor, vandalizarilor, infracțiunilor favorizate de întuneric si se reduc in consecința in acest procent costurile legate de spitalizări, investigatii, consiliere, recuperarea pagubelor sau a sumelor asigurate, reintroducerea in circuitul productiv al persoanelor ranițe sau agresate.

BettCO Consulling

Eficîentizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

«r./cod

19.XO2      |PB

8

Denumire document

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capitol:

6Scenariul tehnico-economic optim, 1 recomandat

Specialii atc;

Instalații electrice

întocmit:

T.

Bărboșii

Vtrifiut:

Faza:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Cod document;

Stare document:

Versiune:

01

Pagina:

79/108

Descrierea scenariului optim recomandat

a) Obținerea si amenajarea terenului

Sistemul de iluminat prevăzut de prezenta investiție se realizează pe stâlpii existenti motiv pentru care nu este necesara obținerea sau amenajarea terenului.

 • b) Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

In cazul acestui proiect sistemul de iluminat nou creat se va racorda Ia sistemul local de distribuție a energiei electrice direct din posturile de transformare din zona.

Soluția prevăzută - in ambele scenarii analizate - are o putere electrica instalata mica fapt ce permite utilizarea racordurilor existente la rețeaua de alimentare cu energie electrica.

Investiția nu necesita racordarea la alte tipuri de utilitati.

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcționa l-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

 • a) Organizarea de șantier

Lucrarea nu necesita existenta unei organizări de șantier - sistemul de iluminat se amplaseaza pe stâlpii existenti.

 • b) Soluția tehnica

Soluția presupune:

Investiția este formata din 300 de puncte luminoase care au in componenta:

 • - 206 aparate de iluminat cu surse LED pasaj subteran;

 • - 94 aparate de iluminat LED pasaj suprateran ;

 • - 94 console metalice ;

 • - 1 sistem comanda centralizat pasaj subteran;

 • - 94 driver LED dimming programat

Categoria DAU - Modernizare

206 aparate de iluminat LED pasaj subteran

94 aparate iluminat pasaj suprateran _

94 console metalice

BettCO Consulting

Eficienttzare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nt./cod

proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire documenl:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialilate:

Instalații electrice

întocmit;

T.

Barbosu

Verificat:

D.A.L.I.

pala:

19.08.2020

Denumire capitol:

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat    _

Cod document:

stare dKumenl:

Vțniirne:

01

Pagina:

80/108

1

1 sistem comanda pasaj subteran 94 driver LED dimming programat

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru pasajul subteran si pentru fiecare strada.

In anexa 2 - Situația proiectata a sistemului de iluminat in municipiul CRAIOVA sunt prezentate soluțiile luminotehnice calculate ce asigura încadrarea in clasele de iluminat conform standard SR EN 13201 si CIE 088 :2004. Puterile maxime ale aparatelor de iluminat menționate in anexa 2 trebuie respectate pentru a se obține parametrii de eficienta energetica.

Calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de către CIE (Comisia Internațională de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un organism internațional sau național acreditat CIE .

Se vor utiliza doar acele corpuri de iluminat LED care permit reglarea fluxului luminos prin sistem de comanda

APARAT DE ILUMINAT TUNEL - TEHNOLOGIE LED

Alimentare electrică: 230V/50Hz.

Grad de protecție compartiment optic (minim) IP66

Grad de protecție compartiment accesorii electrice (minim) IP66

Rezistență la impact (minim) IK08

Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II

Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse

Putere instalată (maxim)

TIP 1 - maxim 275W - conform fisa tehnica 2

Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim): 100 Im/W

BettCO Consulling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. AJ. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / cod ixotect:

19.XO2      fPB

8

Denumire document-

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Denumire capital:

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

Sjjwiatilate:

Instalații electrice

Cod document.

întocmit:

T.

Barbosu

Verificat:

Stare tocunient!

ta*

D.A.L.I.

Vwiime;

01

19.08.2020

81/108

Greutate: nu se impune

Aparat de iluminat cu următoarele componente:

 • • corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune, pentru realizarea unui management termic eficient

 • • capacul accesorii electrice este realizat din aluminiu turnat sub presiune;

 • • aparatul va avea minim 8 fotometrii diferite pentru a răspunde situațiilor întâlnite in faza de proiectare

 • • fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri și/sau de curentul aplicat la bornele LED- urilor;

 • • compartimentul accesoriilor electrice și compartimentul optic vor constitui incinte separate, pentru a evita pătrunderea prafului/murdărirea compartimentul optic în cazul în care se intervine în compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri;

 • • compartimentul optic trebuie să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptă aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasă;

 • • compartimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; Nu se accepta compartimente accesorii electrice capsulate;

 • • placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operațiile de mentenanță și pentru a permite schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanție;

 • • placa LED va fi fixată direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite extragerea rapidă a căldurii produsă de sursele LED, astfel carcasa va avea și rolul de radiator termic;

 • • sistemul de montaj va asigura montarea aparatului de iluminat pe pereții laterali ai tunelului;

Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere

. temperatura de culoare Tc = 4000K±10% ;

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.J. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / cod proiect;

19.X02      IPB

8

pwi urnire dccim ent i

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificat:

Fa»;

D.A.LI.

Dată.

19.08.2020

Denumire capitol:

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat -

Cod document:

Stare document:

Vtriiunt;

01

Paeina;

82/108

 • . indicele de redare al culorilor Ra>70;

Se vor preciza modelul și producătorul LED-urilor

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcții:

 • . asigurarea funcționării cu factorul de putere >0.95, distorsiuni armonice maxim 15%, pentru funcționarea aparatului de iluminat la 100%; Se va prezenta raportul de testare din care sa rezulte îndeplinirea acestei cerințe;

 • * permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puțin prin protocolul de comunicare DALf, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de control;

permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de minim 1%

Aparatul de iluminat va comunica cu sistemul inteligent de adaptarea al iluminatului

Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcționare

Funcționare la Ta=min 55°C

Protecție de minim lOkV, la descărcări și supratensiuni atmosferice, pentru toate componentele electronice integrate în aparatul de iluminat. Nu se accepta protecții integrate in balastul electronic programabil; aparatul de iluminat va conține o piesă separată cu acest rol, care poate fi înlocuită în caz de defect, fără a afecta celelalte componente

Condiții de garanție si post garanție

Garanție aparat de iluminat - minim 60 luni

APARATE DE ILUMINAT STRADAL-TEHNOLOGIE LED Alimentare electrică: 230V/50Hz.

Grad de protecție compartiment optic (minim) IP66

• BettCO Consulting

Efîcientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str, împăratul Tratan

Nr. / cod proiect:

19.X02

8

IPB

Denumire document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate;

Instalații electrice

întocmii:

T.

Barbosu

Verifittt:

faza;

D.A.L1.

Data:

19.08.2020

Denumi re cjpitok

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

Cod document;

Stare document

Versiune;

01

Pagina:

83/108

Grad de protecție compartiment accesorii electrice (minim) IP66

Rezistență la impact (minim) IK09

Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II

Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse

Putere instalată (maxim)

TIP 1 - maxim 80W - conform fisa tehnica 1

Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim): 120 Im/W

Rezistenta aerodinamica testata la minim 120 km/h frontal - se vor preciza

valorile si se va atașa raportul de testare

Greutate: nu se impune

Aparat de iluminat cu următoarele componente:

 • • corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune, pentru realizarea unui management termic eficient

 • • capacul accesorii electrice este realizat din aluminiu turnat sub presiune;

 • • capacul si difuzorul se vor prinde de carcasa aparatului in minim 4 puncte;

 • • difuzor din sticlă tratată termic, securizata;

 • • distribuția luminoasă va fi de tip stradal și nu va fi influențată de apariția unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată același tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatuluide iluminat;

 • • aparatul va avea minim 8 fotometrii diferite (2 inguste, 2 medii, 2 largi, 2 asimetrice pentru treceri de pietoni), pentru a răspunde situațiilor întâlnite in faza de proiectare

 • ® fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri și/sau de curentul aplicat la bornele LED- urilor;

 • • compartimentul accesoriilor electrice și compartimentul optic vor constitui incinte separate, pentru a evita pătrunderea prafului/murdărirea

  JȘ BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

  Nr./ttd proiect:

  19.X02

  8

  IPB

  Denumire document:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate;                                         Inrccmlt:

  Ț.

  Instalații electrice

  Barbosu

  Verificai;

  Fata;

  D.A.L.1.

  Dau-

  19.08.2020

  Denumi re capitol:

  6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

  cod document;

  Stare doCumenl;

  Versiune:

  01

  Pagina:

  84/108

compartimentul optic în cazul în care se intervine în compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri;

 • • compartimentul optic trebuie să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptă aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasă;

 • • compartimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; Nu se accepta compartimente accesorii electrice capsulate;

 • * placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operațiile de mentenanță și pentru a permite schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanție;

 • • placa LED va fi fixată direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite extragerea rapidă a căldurii produsă de sursele LED, astfel carcasa va avea și rolul de radiator termic;

 • • placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;

 • • sistemul de montaj pe consola va fi din aluminiu turnat la înaltă presiune și va fi vopsit in culoarea aparatului de iluminat;

 • • sistemul de montaj pe consola va permite montarea pe braț si înclinare ajustabila in pasî de 5° intr-un interval cuprins intre -20’ si + 20°;

 • • ajustarea înclinației aparatului pe braț se va face fara deschiderea acestuia; unghiul de înclinare ales va fi vizibil marcat pe exteriorul aparatului

Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere

. temperatura de culoare Tc = 3000K+10% ;

 • • indicele de redare al culorilor Ra>70;

Se vor preciza modelul și producătorul LED-urilor

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcții:

BettCO Consulting

Efîcîentizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. AJ. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

Nr./«d

protetic

19.X02      JPB

8

DenuiHitetfXUjnent;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmii:

T.

Bărboșii

Verificat:

bK

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumite capitol;

6Scenariul tehnico-economîc optim, recomandat

Cod document:

Stare document: __

Versiune:

01

Pagina:

85/108

. asigurarea funcționării cu factorul de putere >0.95, distorsiuni armonice maxim 15%, pentru funcționarea aparatului de iluminat la 100%; Se va prezenta raportul de testare din care sa rezulte îndeplinirea acestei cerințe;

. permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puțin prin protocolul de comunicare DAU, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de control;

permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de minim 1%

Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini sau similar, pentru montarea modulului de teiegestiune in exteriorul acestuia

Modulul de control este piesa înlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o interfață standardizată de tip Nema 7 pini sau similar

Aparatul de iluminat va răspunde la senzorii externi (ex.: de prezență, de mișcare și de mediu) alocați acestuia, într-un timp de maxim 1 secundă. Se vor prezenta modele pentru cele 3 tipuri de senzori (producători diferiți) ceruți cu care este compatibil aparatul de iluminat și modul de interacțiune al acestora cu aparatele de iluminat și cu sistemul de control. Deasemenea, sistemul de control trebuie sa permită printr-o configurare facilă ca și alte minim 20 aparate de iluminat învecinate, care nu conțin un senzor alocat, sa reacționeze la comanda transmisă de senzorul activ, în același timp de răspuns de maxim 1 secundă

Aparatul permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin intermediul driver-ului electronic și a sistemului de control

Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcționare

Funcționare la Ta=min 55’C

Protecție de minim lOkV, la descărcări și supratensiuni atmosferice, pentru toate componentele electronice integrate în aparatul de iluminat. Nu se accepta protecții integrate in balastul electronic programabil; aparatul de iluminat va

BettCO Consufling

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

Hr./cod

1 proiect!

19.X02      |PB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție —

Den urnite capitol;

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

Specizlitaie:

Instalații electrice

Întocmiți

T.

Barbosu

Verificat:

Fata:

D.A.L.l.

Dala:

19.08.2020

Cod documefil!

Stare document:

Versiune:

01

Pagina:

86/108

conține o piesă separată cu acest rol, care poate fi înlocuită în caz de defect, fără a afecta celelalte componente

Condiții de garanție si post garanție

Garanție aparat de iluminat - minim 60 luni

SISTEMUL DE CONTROL

I. Pasaj subteran

Pentru soluția de iluminat a Pasajului Universității din Craiova s-au utilizat aparate de iluminat LED cu posibilitate de dimming si sistemul de control automatizat ATS (Advanced Tunnel Solution), care oferă flexibilitate iluminatului si il adapteaza cerințelor efective determinate de variabilitatea in timp a factorilor externi.

Pentru creșterea performantelor luminotehnice in regim de dimming, se utilizează un sistem care permite stingerea a jumătate din numărul de LEDuri ale unui aparat de iluminat, dimmingul urmând sa fie aplicat doar celeilalte jumatati. SISTEM ATS - Concept "2 in 1" (circuit dublu) Avantaje:

 • • eficacitate sporita

 • • factor de putere imbunatatit

 • • distorsiuni armonice reduse

 • • durata mai lunga de viata a LEDurilor si a driverelor

Soluția de control ATS pentru sisteme de iluminat permite dimmingul aparatelor de iluminat, masurarea si managementul iluminatului in funcție de valorile luminantei din zona de acces L20.

Pentru ca acest lucru sa fie posibil, este nevoie de prezenta unor luminantmetre care se vor plasa la distanta de oprire in siguranța (SD) in fata portalului tunelului sau pasajului.

Valoarea masurata a luminantei in zona de acces va determina comutarea sistemului de iluminat pe unul dintre profilele de dimming stabilite, care se pot ajusta la cerere.

Printre factorii care determina modificarea luminantei in zona de acces (L20) se numără:

® condițiile meteo: cer senin, cer acoperit etc.

 • • poziția soarelui pe cer

  BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

  Nr./cod proiect:

  19.X02

  8

  1PB

  Denumire document!

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate;

  Instalații electrice

  ■ntoCrnrt;

  T.

  Barbosu

  Verificat!

  faza:

  D.A.L.I.

  19.08.2020

  Denumire «pi toi;

  6Scenarîul tehnico-economic optim, recomandat

  Cod document;

  Stare document!

  Versiune;

  01

  fațcn*:

  87/108

 • • trecerea de la un anotimp la altul

 • • schimbările de intensitate luminoasa de-a lungul unei zile, de la răsărit la apus

In funcție de aceste criterii, pentru Pasajul Universității se pot stabili durate tipice de funcționare pentru fiecare profil de dimming.

In acest fel, se poate estima economia de energie obtinuta cu ajutorul sistemului ATS, in raport cu un iluminat standard, neadaptat condițiilor efective din teren din fiecare moment al zilei.

SISTEM ATS (Advanced Tunnel Solution) - Componente principale:

• Controller pentru iluminat si pentru consumul energetic

 • • gestionează maxim 240 aparate de iluminat individuale sau maxim 4320 aparate de iluminat grupate, amplasate pe o distanta de maximum 96km

 • • se conectează la maximum 4 luminantmetre L20

 • • înregistrează pana la 50 scenarii de iluminat, cu 15 scenarii speciale (emergenta, mod incendiu etc.)

 • • sistem "plug and play" care utilizează parametrii predefiniti pentru fiecare scenariu de iluminat

 • • analiza extinsa - oferă date despre orele de funcționare, starea curenta a sistemului; fiecare scenariu de iluminat este monitorizat din punct de vedere al orelor de funcționare, iar controllerul echilibrează in mod automat durata de funcționare a aparatelor din întregul sistem, astfel incat fiecare aparat sa prezinte in final același număr de ore de funcționare (astfel se reduc costurile de mentenanta)

 • • opțiune CLO - Constant Light Output

  BettCO Consulting

  Eficîentizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.î. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

  Nr. / cod proiect:

  19.X02

  8

  IPB

  Denumire document;

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate;                                      f întocmit;

  T.

  Instalații electrice        _ .

  Barbosu

  VtriGcat:

  Fata:

  D.A.LI.

  Data:

  19.08.2020

  Denumi re capitol;

  6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

  Cod document;

  Stare documțjst!

  Versiune:

  01

  Padina:

  88/108

• DRIVER - prezintă atat funcția de driver cat si cea de interfața de măsurare a consumului energetic. Are caracter universal - compatibil cu Osram, Meanwell, Philips, LG etc.

 • • sistemul de control va afișa pe o pagina individuala toate datele înregistrate de un Driver

 • • prezintă doua moduri de operare: automat (nivelul luminantei este calculat cu ajutorul tabelului de valori sau din datele furnizate de sistem) sau manual (utilizatorul poate decide in mod direct output-ul dorit)

 • • are asociat un tabel de diagnostic (informatii / atenționări / erori)

 • • se masoara consumul energetic pentru fiecare Driver, in raport cu oricare scenariu de iluminat

 • • auto-adresare, cu 95% mai puțin timp investit la instalare, mentenanta redusa

 • • sistem de cablaj cu inversare de faza integrata, pentru o reducere cu 60% a timpului de instalare

//. Pasaj suprteran

Pentru aparatele de iluminat amplasate pe stâlpii metalici aferenti pasajului suprateran se va utiliza un sistem de dimming programat.

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu driver programabil ce permite memorarea programelor de dimming. La instalare se vor stabili programele de dimming urmând ca acestea sa fie instalate pe drivere.

Durata de viata estimata a sistemului nou de iluminat, fara intervenții majore, este apreciata la 10 ani si este data de minimul duratei de viata a componentelor principale:

 • - Aparate iluminat: 10 ani

  BettCO Consullirig

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr./cciJ proiect:

  19.X02

  8

  IPB

  Denumire document;

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate!

  Instalații electrice

  Intoanit:                   Verificat:

  T-Barbosu

  r»M!

  D.A.L.1.

  Data:

  19.08.2020

  Denumire capitol;

  6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

  Cod document;

  Stare document;

  Versiune;

  01

  Pagina:

  89/108 1

- Cabluri electrice : 15 ani

- Confecții metalice (suporți, console): 20 ani

c) Probe tehnologice si teste

Toate elementele ce fac parte din sistemul de iluminat public vor fi testate si puse in funcțiune de furnizori/prestatori împreuna cu echipa de recepție a beneficiarului, conform prevederilor din documentele tehnice ale producătorilor. Pentru fiecare din aceste echipamente/sisteme instalate in parc, furnizorii / prestatorii de servicii vor avea obligația de a realiza si preda către beneficiar cărțile tehnice ale echipamentelor/sistemelor precum si manuale de întreținere si operare.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) indicatori maximali

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei/Euro )

Investiția -1.505.386,63 LEI / 311.056,00 Euro (INV), inclusiv TVA, la cursul euro de 1€ = 4,8396 LEI. din care:

- constructii-montaj 1.370.101,82 LEI / 283.102,29 Euro (C+M)

b) indicatori minimali

Indicator de realizare (de output)

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

Scăderea consumului anual de energie primară’ în iluminat public (kwh/an)

422.288

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2)

112

Indicator proiect (suplimentari, în funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit (ml)

2,04

PASAJ SUBTERAN : 220 / 200 (cd/m2)

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Arîes cu str. A.i. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

Nr. / cod

proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire dCCumenl:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificai;

Faiă;

D.A.L.I.

Dala;

19.08.2020

Denumire capitol;

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

Cod document:

Stare document;

01

90/108

Nivel de luminanță medie menținută minimă (cd/m2), Nivel de iluminare medie menținută minima (Ix)

M3: l,00(cd/m2)

P3 :7,50 (Ix)

C3 :15,00 (Ix)

Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect

300

Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune

300

Capacitati (in unitati fizice si valorice)

Investiția este formata din 300 de puncte luminoase care au in componenta:

 • - 206 aparate de iluminat cu surse LED pasaj subteran;

 • - 94 aparate de iluminat LED pasaj suprateran ;

 • - 94 console metalice ;

 • - 1 sistem comanda centralizat pasaj subteran;

 • - 94 driver LED dimming programat

 • c) indicatori financiari

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de construcție.

Sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investiția de baza, lucrări de construcții aferente organizării de șantier si amenajari pentru protecția mediului si refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

Valoarea totala este: 1.370.101,82 lei (283.102,29 EURO) inclusiv TVA.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare.

Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementării proiectului reprezentând cheltuieli pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si asistenta tehnica, comisioane, taxe precum si cheltuieli diverse sî neprevăzute.

Valoarea totala a acestora este 91.440,00 lei (18.894,12 EURO) cu TVA.

Presupoziții / Ipoteze cheie avute in vedere la aprecierea costurilor si beneficiilor

Nu este cazul.

BfittCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

Hi / cod proiect:

19.XO2      |PB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Den urnire capitol:

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

Specialitate:

Instalații electrice

Cod documenl:

Întocmit:

T.

Barbosu

Verificai

Stare document:

Faza:

D.A.LI.

Versiune:

01

Data;

19.08.2020

Pajinâ;

91/108

Evaluarea globala a costurilor si beneficiilor socio-economice

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru execuția lucrării sunt beneficiile sociale si de mediu, justificând astfel finanțarea proiectului.

 • d) durata estimata de execuție:

Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investiției: 8 luni

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul 1:100%, reprezentând

INV / C+M: 1.505.386,63 LEI, inclusiv TVA / 1.370.101,82 lei, inclusiv TVA

INV / C+M 311.056,00 Euro, inclusiv TVA / 283.102,29 Euro, inclusiv TVA

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerii tehnice

In vederea asigurării îndeplinirii tuturor cerințelor fundamentale aplicabile obiectivului de investiție SIP se vor respecta toate normativele in vigoare privind siguranța in construcții, reprezentantii beneficiarului vor participa la toate recepțiile intermediare/finale conform etapelor de execuție propuse de proiectanti. De asemenea, pentru asigurarea conformității realizării lucrărilor in raport cu proiectul tehnic se vor contracta serveri de asistenta tehnica din partea proiectantului.

Pentru urmărirea de șantier se vor contracta servicii de dirigentie de șantier in vederea asigurării calitatii si conformității lucrărilor realizate. De asemenea, echipa de proiect a beneficiarului, prin experiența acumulata in implementarea 91/108

BettCO Consultirig

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza sî respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./cod prOieCi;

19.X02      IPB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

Jntoonrt:

T.

Barbosu

Veri Fi cat:

Fata;

D.A.L.I.

D1UI

19.08.2020

OtflWnire capitol;

6Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

Cod document:

Stare dxumenl:

Versiune;

01

92/108

proiectelor de construcții la nivelul prasului CRAIOVA, va coordona si monitoriza derularea lucrărilor in vederea atingerii rezultatelor si indicatorilor stabiliti.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe ne rambursabile, alte surse legal constituite

Sursa de finanțare a investițiilor se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si consta din fonduri proprii ale Municipiului Craiova, programul Administrației Fondului de Mediu privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii eficiente a energiei in infrastructura de iluminat public, credite sau finanțări.

Valorile aferente serviciilor de menținere / întreținere precum si cheltuielile privind consumul de energie electrica vor fi asigurate de Ia bugetul local si nu fac obiectul prezentului studiu.

Modernizarea sistemului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

 • * îmbunătățirea calității iluminatului public din municipiul Craiova;

 • • optimizarea consumului de energie;

 • • garantarea permanenței în funcționarea iluminatului public;

 • • realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de cooperare și un echilibru între riscurile șî beneficiile asumate prin contract (structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale);

 • • administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;

 • • ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

  BettCO ConSLilling

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr,/e*d

  proiect;

  19.X02      1PB

  8

  Denumire document;                                                                Specialitate:

  Documentație de avizare lucrări de           . x . x.. .    .

  . „                                                Instalații electrice

  intervenție

  Denumire catiitdl:                                                                    Cctf document:

  7Urbanism, acorduri si avize conforme

  întocmit: T.

  Barbosu _

  Verificat;

  Stare document:

  F»h:

  D.A.L.I.

  Vtnmne:

  01

  Data;

  19.08.2020

  Pagina:

  93/108

 • • creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

 • • susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • • punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive, a sărbătorilor legale sau religioase;

 • • funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului;

 • • nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;

 • • dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;

 • • liberul acces la informații privind aceste servicii publice;

 • • transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

 • 7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7J. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire Nu e cazul.

 • 7.2. Studiu topografic

Nu e cazul.

 • 7.3. Extras de carte funciara

Nu e cazul.

 • 7.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Nu e cazul.

 • 7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica

Nu e cazul.

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.f. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./Wd proiect:

19.X02

8

IPB

Denumire- document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

Intccmit:

T.

Bărboșii

Verificat:

Faza:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol:

Slmplementarea investiției

Cod document:

Slare documentr

Versiune:

01

Pagina:

94/108

 • 7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupacaz, in funcție de specificul obiectivului de investitii si care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu e cazul.

 • 8. Implementarea investiției

  • 8.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Datele de identificare ale entitatii resposabile cu implementarea investiției.*

Denumirea legala completa (numele organizației):

MUNICIPIUL CRAIOVA

Cod de înregistrare fiscala

4417214

Naționalitatea

ROMANA

Statutul legal

Instituție de administrație publica

Adresa oficiala

Str. A.L Cuza, nr 7, CRAIOVA, Județul DOU

Adresa poștala

Str. A.L Cuza, nr 7, CRAIOVA, Județul DOU

Nr. telefon: codul tarii + codul Județului + numărul

004 0251416235

Nr. fax: codul tarii + codul Județului + numărul

004 0251411561

Situl organizației

www.primariacraiova.ro

 • 8.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani

Investiția -1.505.386,63 LEI / 311.056,00 Euro (INV), inclusiv TVA, la cursul euro de 1€ = 4,8396 LEI. din care:

 • - constructii-montaj 1.370.101,82 LEI / 283.102,29 Euro (C+M)

  BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr. / c«f

  proiect;

  19.X02      |PB

  8

  Denumire document:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:

  Instalații electrice

  tnrocmit:                   Verificat;

  T.

  Barbosu

  Fa»;

  D.A.L.I.

  tuta:

  19.08.2020

  Denumire ci pitiri;

  Slmplementarea investiției

  Cod document:

  Stare dOcumenC;

  Versiune:

  01

  Pajina:

  95/108

STRATEGIA DE IMPLEMENTARE - Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Implementarea proiectului descris se bazeaza pe soluția investiției directe in modernizarea sistemului de iluminat public.

95/108

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.f. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

fir./cod

proiect:

19.X02

8

1PB

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

Intocntft;

T.

Barbosu

Verificat:

Faia:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capitol:

Simplementarea investiției

Cotf document:

Stare document:

Versiune:

01

Pagina:

96/108

 • 8.3. Strategia de exploatare/operare si intreținere: etape, metode si resurse necesare

Lucrări de exploatare, intretinere, revizii si reparatii

Servicii operative constând dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea permanenta a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării in timp a instalațiilor.

Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații si activitati de mica amploare executate, periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor si înlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarea funcțional instalațiilor pana la următoarea lucrare planificata.

Reparatii curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, in baza unor programe , prin care se urmărește readucerea tuturor pârtilor instalației la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defecțiunilor si înlocuirea pârtilor din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

In cadrul serviciilor operative se executa :

 • a. Intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si accesorii;

 • b. Manevre pentru întreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat in vederea executării unor lucrări;

 • c. Manevre pentru modificarea schemelor de funcționare in cazul apariției unor deranjamente;

 • d. Recepția instalațiilor puse in funcțiune in conformitate cu regulamentelor in vigoare;

 • e. Analiza stării tehnice a instalatilor;

 • f. identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;

 • g. Supravegherea defrișării vegetației si înlăturarea obiectelor căzute pe linie.

 • h. Controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciura, inundatii, etc.

  '      BettCO Consultirig

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Hr,/coc»

  proiețt:

  19.XO2      1PB

  8

  Denumire document:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:

  Instalații electrice

  întocmit:

  T.

  Barbosu

  verificat:

  Faza:

  D.A.LI.

  Data:

  19.08.2020

  Denumiri capitol:

  81 mplementarea investiției

  Cori document:

  Stare document:

  Vțrjiune:

  01

  Pagina:

  97/108

 • i. Acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite ;

 • j. Demolări sau demontări de elemente ale sistemului de iluminat public

 • k. Intervenții ca urmare a unor sesizări;

Realizarea serviciilor de exploatare si de întreținere a instalațiilor de iluminat public se face cu respectarea procedurilor specifice de:

 • a. admitere la lucru

 • b. supravegherea lucrărilor

 • c. scoaterea si punerea sub tensiune a instalației

 • d. control al serviciilor

In cadrul reviziilor tehnice se executa cel puțin următoarele operatii:

 • a. Revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranța, etc.);

 • b. Revizia tablourilor de distribute si a punctelor de conecta re/de conecta re;

 • c. Revizia linilor electrice apartinand sistemului de iluminat;

La serviciile de revizie tehnica la corpurile de iluminat public pentru verificarea bunei funcționari se lucrează cu linia electrica sub tensiune, aplicandu-se masuri specifice de protecție a muncii in cazul lucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se executa următoarele operatii:

 • a) Ștergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protecție vizuala);

 • b) înlocuirea siguranței sau a componentelor, daca exista o defecțiune;

 • c) Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferte conexiuni;

La întreținerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare / deconectare se realizează următoarele operatii:

 • a) înlocuirea siguranțelor necorespunzatoare;

 • b) înlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte (ceas programator, etc.);

 • c) înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție;

 • d) Refacerea inscripționărilor, daca este cazul

  BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr. / Cod proiect;

  19.X02

  8

  IPB

  Denumire document:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:                                         întocmit;

  T.

  instalații electrice

  Barbosu

  Verificat;

  Fa»:

  DAU

  Da»:

  19.08.2020

  Denumire CapitoD

  Slmplementarea investiției

  Cod document:

  VârF document:

  Versiune:

  01

  Pagina:

  98/108

 • e) Verificarea instalației de legare la pamant (legătură la priza de pamant, etc.);

La revizia rețelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizează următoarele operatii:

 • a) Verificarea traseelor si îndepărtarea obiectelor străine;

 • b) îndreptarea stâlpilor înclinați;

 • c) Verificarea ancorelor si întinderea lor;

 • d) Verificarea stării conductoarelor electrice;

 • e) Refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fascicolelor torsadate, daca este cazul;

 • f) îndreptarea, după caz, a consolelor;

 • g) Verificarea stării izolatoarelor si înlocuirea celor defecte;

 • h) Strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul

 • i) Verificarea instalației de legare la pamant (legătură conductorului electric de nul de protecție la armatura stâlpului, legătură la priza de pamant, etc.)

 • j) Masurarea rezistentei de dipersie a rețelei generale de legare la pamant.

Periodicitatea reviziilor este de :

 • (1 )3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribute, conectare / deconectare si rețele electrice de joasa tensiune ale iluminatului public;

 • (2 ) 24 luni pentru corpurile de iluminat si accesorii;

 • (3)3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe stâlpi de beton sau metal;

Reparatii curente se execute la:

a)Corpuri de iluminat si accesorii;

b)Tablouri electrice de alimentare, distribuție si conectare / deconectare;

c) Rețele electrice de joasa tensiune ale autoritatiî locale apartinand sistemului de iluminat public;

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traîan

Nr./ cod proiect:

19.XO2      IPB

8

Denumire document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate;

Instalații electrice

Intcrtirlt!

T.

Barbosu

Verificat:

Faza:

D.A.L.I.

Pater

19.08.2020

Denumire «altoi:

8fmplementarea investiției

cod document; _

Stare document

Versiuni;

01

Pașii}?:

99/108

In cadrul reparațiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se executa următoarele:

a)înlocuirea lămpilor necorespunzatoare cu altele, de același tip cu cel inițial in cea ce privește puterea, temperatura de culoare si culoarea aparenta;

b)Stergerea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de iluminat/lampii, a structurilor vizuale si a interiorului corpului de iluminat;

c) înlăturarea cuiburilorde pasari/insecte;

d)Verificarea coloanelor de alimentare cu energie electric si înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzatoare;

e)Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrica;

 • f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare;

In cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare, deconectare se executa următoarele:

 • a) Verificarea stării ușilor si încuietorilor cu remedierea tuturor defecțiunilor;

 • b) Vopsirea ușilor si a si a celorlalte elemente ale cutiei;

 • c) Verificarea siguranțelor fu zi bile sj automate, înlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute in proiect);

 • d) Verificarea si strângerea contactelor;

 • e) Verificarea coloanelor si înlocuirea celor cu izolație necorespunzatoare;

 • f) Verificarea funcționarii dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzatoare sau montarea unora de tip nou, pentru marirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalației;

In cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se executa următoarele:

 • a) Verificarea distantelor conductelor fata de construcții, instalatii de comunicatii, linii de înalta tensiune si alte obiective;

 • b) Evidențierea in planuri a instalațiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea masurilor necesare de coexistent;

 • c) Solicitarea executării operațiunii de taiere a vegetației in zona in care se obturează distribuția de flux luminos al corpurilor de iluminat de către operatorul de întreținere a spatiilor verzi.

  BettCO Consulting

  Eficientîzare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  «r. / «d proiect:

  19.X02

  8

  IPB

  DtnUffliredOCtnnent;                                                                         Specialitate:                                         Intttrnil;

  Documentație de avizare lucrări de          , „ .          .             T.

  . „      4.                                        Instalații electrice        „ .

  intervenție                                                         Barbosu

  Vertffcit:

  F«ia:

  D.A.LI.

  Data:

  19.08.2020

  Denumire capitol;                                                             Codâncument:

  glmplementarea investiției

  Slare document:

  Verjiunț:

  01

  Pagina:

  100/108

 • d) Determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundațiilor acestora, si luarea masurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;

 • e) Verificarea verticalității stâlpilor si îndreptarea celor înclinați;

f)Verificarea si refacerea inscripționărilor, inclusiv numerotarea stlapilor;

 • g) Verificarea stării conductoarelor electrice;

 • h) La console, bratari sau celelalte armaturi metalice de pe stâlp se va verifica daca nu sunt

corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc si se fixeaza bine pe stâlp;

 • i) La instalația de legare la pamant a nulului de protecție se verifica starea legaturilor si îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpului de iluminat, se masoara rezistenta de dispersie a rețelei generale de legare la pamant, se masoara si se reface priza de pamant, avand ca referința STAS 12604/1988;

 • j) In cazul in care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel meat sageata formata sa fie cea corespunzătoare.

Peridiocitatea reparațiilor curente va fi in conformitate cu normativele în vigoare.

Toate aceste activitati au drept scop readucerea tuturor pârtilor instalației de iluminat la parametrii proiectati.

Serviciile întreprinse si materiale pentru activitatea de exploatare, întreținere -menținere, revizie si reparație a iluminatului public actual din Municipiul CRAIOVA sunt menționate mai jos:

 • a. înlocuire aparat de iluminat deteriorate (defect)

Activitatea consta in demontarea unui aparat deteriorat din diverse cauze (de regula, în urma accidentelor auto in urma carora sunt distruși stâlpii de iluminat public, a căderilor de arbori, etc) si montarea unuia nou, de același tip, pentru a nu crea discontinuitate estetica.

 • b. Înlocuire sursa (lampa) arsa, sparta

Activitatea consta in înlocuirea sursei existente cu una noua cu aceleași caracteristici cu cea defecta sau superioare.

 • c. înlocuire aparataj de aprindere

Activitatea consta in înlocuirea aparataj de aprindere defect cu unui nou de același tip cu cel demontat.

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

W. / cod

proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmii;

Bărboșii

Faza:

D.A.L.I.

Data:

19.08.2020

Denumire capital:

Slmplementarea investiției

Cari document:

St*re timenl:

Versiune:

01

Pagina:

101/108

 • d. înlocuire dispersor spart

Activitatea consta in înlocuirea dispersorului cu unui nou, similar.

 • e. înlocuire siguranța individuala corp de iluminat

Activitatea consta in înlocuirea elementului siguranței individuale defect cu unui nou similar (inclusiv soclul daca este cazul).

 • f. Curatarea difuzorului aparatelor de iluminat

Activitatea consta in curatarea difuzorului aparatului de iluminat, curatarea se va executa la fiecare intervenție asupra unui corp de iluminat dotat cu difuzor sau la comanda Beneficiarului

 • g. Reorientarea aparatelor de iluminat

 • - Activitatea consta in reorientarea brațului suport (consola) sau aparatului de iluminat care din diverse motive si au pierdut orientarea inițial, fata de calea de circulate,

 • h. înlocuire braț suport (consola) deteriorate

Activitatea consta in înlocuirea brațului suport deteriorat al aparatului de iluminat daca nu mai prezintă siguranța in exploatare. Brațul nou va fi de același tip, forma si dimensiuni cu cel demontat.

 • i. înlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat

Acțiunea consta in înlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat si înlocuirea cablurilor sau conductoarelor din rețeaua de alimentare si aparatul de iluminat.

 • j. Inscripționare stâlpi

Acțiunea consta în inscripționarea cu simbol electric si numerotare a acestuia.

 • k. Refacere inscripționare stâlp si numerotare

Acțiunea consta in marcarea stâlpilor pentru iluminat conform normativelor in vigoare si numerotarea acestora.

 • 1. Remediere defect cablu alimentare energie electrica

Activatea consta in depistarea si localizarea cablului de alimentare si executarea tuturor operațiilor necesare pentru remedierea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului rutier sau pietonal. Remedierea se va face in baza unei note de constatare întocmită de executant si acceptata de beneficiar.

 • m. Refacere priza de pamant

Activitatea, cuprinde toate operative necesare refacerii acesteia.

n. Verificare priza de pamant

Activitatea consta in verificarea prizei de pamant.

o. înlocuire cutie de distribuție deteriorata

BettCO Consulting

Eftcienttzare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.i. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr, / cod proiect

19.X02

8

iPB

Den mni Ff document:

Specloiitate:                                         intooDif:                   Verificat;

Oița:

Documentație de avizare lucrări de          . x            .             T.

. .      ..                                        Instalații electrice        _ .

intervenție                                                         Barbosu

D.A.LI.

19.08.2020

Dcnumirr aprtot;                                                             Cod document:                                                      sta re document

Slmplementarea investiției

Versiune;

01

102/108

Activitatea consta in înlocuirea cutiilor de distribuție necorespunzatoare sau deteriorate si care prezintă pericol in exploatare.

p. Reparare cutie de distribuție

Activitatea consta in înlocuirea echipamentelor defecte din cutia de distribuție, inclusiv elementele deteriorate ale carcasei.

Avariile, accidentele, furturile si vandalîzarile care pot aparea in Sistemul de Iluminat Public al Municipiul CRAIOVA sunt evenimente ocazionale, necontrolate cauzate din culpa terțelor persoane, calamîtati naturale si forța majora sau evenimente energetice. Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui sa aiba următorul contînut:

 • • locul si momentul apariției incidentului sau avariei;

 • • situația înainte de incident sau avarie, daca se funcționa sau nu in schema normala, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

 • • cauzele care au favorizat apariția si dezvoltarea evenimentelor;

 • • manevrele efectuate de personal in timpul desfășurării si lichidării evenimentului;

 • • efectele produse asupra instalațiilor, daca a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;

 • • efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

 • • situația procedurilor/instructiunilor de exploatare sj reparatii si a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate si a eventualelor încălcări ale celor existente;

 • • masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanatoare cu stabilirea termenelorsj responsabilităților.

 • • in cazul in care pentru la.murirea cauzelor si consecințelor sunt necesare probe, încercări sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalațiile respective, cu participarea autoritatii administrației publice locale. In cazul special al accidentelor soldate cu deteliorarea sau distrugerea de elemente de iluminat public apartinand sistemului concesionat, operatorul va proceda la refacerea iluminatului, urmând a derula toate operațiunile de recuperare a costurilor aferente lucrărilor

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traîan

Nr. / cod

proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire document;

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Spec calitate:

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificat!

Faîa:

D.A.LI.

Dată;

19.08.2020

Denumi re capitol:

8lmplementarea investiției

Cod document:

Stare document:

Versiune;

01

Pagină;

103/108

Costurile de întreținere

Costurile de întreținere sunt dictate de 2 componente ale acestei activitati:

 • a) întreținerea curativa: schimbarea componentelor defectate accidental (5-10%)

 • b) întreținerea preventiva, programata

 • - la 3 ani se curate difuzorul aparatelor de iluminat

 • - la 3 ani se verifica componentele si contactele electrice

De fiecare data se va face si curățirea aparatelor, repozitionarea lor, reglaje si verificarea contactelor electrice.

Detalierea valorilor de menținere întreținere este prezentata mai jos:

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

AN 8

AN 9

AN 10

IOTAL

SCENARIUL 1

12,500

12,500

o o n xT

D D n

12,500

c c Lf

rx

l

D D n

D D "0. N

1

D □ JȚ

D D jn

c c c

Lf rx

î

Observatii:

- serviciul de iluminat public nu prevede o taxa locala asa incat nu exista intrări de numerar aferente acestei activitati.

~ Operațiunile de întreținere vor fi realizate prin intermediul unui operator licențiat pentru serviciul de iluminat public

 • 8.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Asigurarea capacitatii manageriale si instituționale privind gestionarea sistemului de iluminat public nou creat in municipiul CRAIOVA este prevăzută a fi realizata pastrand modalitatea actuala de gestionare cu ajutorul personalului propriu sau prin delegarea prin concesiune către un operator licențiat.

Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

 • • garantarea permanenței în funcționare a iluminatului public prin îndeplinirea parametrilor proiectați și menținerea lor în standardele în vigoare;

  BettCO Consutlrng

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr. / cod proiect;

  19.X02

  8

  IPB

  Deratm ire document:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate;

  Instalații electrice

  Întocmite

  T.

  Barbosu

  Verificat;

  Fiii:

  D.A.L.I.

  Dâtă;

  19.08.2020

  Dentimlre capitol:

  Blmplementarea investiției

  Cod document:

  Stare document;

  Versiune;

  01

  104/108

 • • asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale;

 • • creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale;

 • • punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

 • • optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătățirea calității iluminatului public din municipiul CRAIOVA;

 • • realizarea unui raport optim calitate/cost și a unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract; structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale;

 • • administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;

 • • ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

 • • susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • • nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor;

 • • dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;

 • • liberul acces la informații privind aceste servicii publice;

 • • transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

Operatorul unui serviciu de iluminat public trebuie să asigure:

 • • respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • • exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • • respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de iluminat public;

 • • întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;

 • • furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;

 • • creșterea eficienței sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică și prin modernizarea acestora;

104/108

’      BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza sr respectiv cu str. împăratul Traian

Nr, /cod

proiect:

19.X02      |PB

8

Denumire document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Specialitate:

Instalații electrice

întocmit:

T-Barbosu

Verificat:

Faza:

D.A.LI.

Data:

19.08,2020

Den urortt Capitol:

Slmplementarea investiției

Cod document;

Stare document:

Versiune:

01

Padini:

105/108

 • * prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • * personal de intervenție operativă;

 • • conducerea operativă prin dispecer;

 • • înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

 • • analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

 • • elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

 • • realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;

 • • statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

 • • instituirea si gestionarea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiîle făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;

 • • soluționarea operativă a incidentelor;

 • ® funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

 • • evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;

 • • aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;

 • « elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • • executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

 • • elaborarea planurilor anuale de investiții pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • • corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații a celorlalți furnizori de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;

  BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.i. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Krjcod proiect

  19.X02

  8

  IPB

  OfiHimlrț dOCumenl:

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Instalații electrice

  întocmit;

  T.

  Barbosu

  Veritot:

  Fa»;

  D.A.L.I.

  Data:

  19.08.2020

  Denumire capitol;

  Slmplementarea investiției

  Cod document

  St*re document:

  Vțrsiune:

  01

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________!

  Padina:

  106/108

 • • inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

 • • o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • • alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz.

Operatorul are obligația să îndeplinească și gestionarea consumului de energie pentru sistemul de iluminat public ce implică asumarea următoarelor atribuții:

 • * monitorizarea și raportarea consumului de energie;

 • • optimizarea și reducerea cheltuielilor de întreținere și mentenanță, ca și costuri de operare aferente sistemului de iluminat public;

 • • aplicarea măsurilor de eficiență energetică conform legislației și reglementărilor în vigoare aplicabile elementelor infrastructurii SIP.

  BettCO Consulting

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. Împăratul Traian

  Nr./cod

  proiect!

  19.X02      IPB

  8

  Denumire ddeument;

  Documentație de avizare lucrări de intervenție

  Specialitate:

  Instalații electrice

  întocmit:

  T.

  Barbosu

  Verificai:

  D.A.L.I.

  Dala:

  19.08.2020

  Denumire capitol:

  9Concluzii si recomandări

  Cfld document!

  Stgre documenl!

  Versiune:

  01

  Pagina:

  107/108

 • 9. Concluzii si recomandări

Se recomandă introducerea tehnologiei LED precum si un sistem de telemanagement în iluminatul public care vor reduce consumurile energetice și implicit reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera - CO2.

în ceea ce privește alegerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie LED, se va evita utilizarea surselor de culoare alb rece, chiar dacă eficiența luminoasă este superioară celor de culoare alb neutru. Se vor evita contrastele de culoare și se va căuta păstrarea culorii predominant neutre a luminii. Dat fiind ca în prezent există aparate de iluminat stradal extrem de performante la o temperatură de culoare a luminii de Tc=3000K, acest lucru este perfect realizabil și menține actuala dominantă a luminii Municipiului.

Indicator de rezultat

Consumul de energie finală în iluminatul public/ GWh

Indicator de realizare (de output}

Valoarea Indicatorului la începutul implemnetaril • proiectului

Valoarea indicatorului Ia finalul implementării proiectului (de output)

Consumul anual de energie primară în iluminat public (kwh/an)

587.995

165.707

Emisia anuala a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2)

156

44

Indicator proiect (suplimentari, în funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea Indicatorului la începutul Implemnetaril proiectului

Valoarea Indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

Lungime sistem de iluminat public modernizat (ml)

2040

2040

Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect

519

300

Numărul de puncte luminoase controlate prin senzoristica si dîmming

0

300

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen , nediscriminarea

Lb

BettCO Consulting

Eficlentizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza st respectiv cu str. împăratul Traian

Kf./ccxi proiect:

19.X02

8

IPB

Denumi re document:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Speciafitate:

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Verificai:

Faza:

D.A.L.I.

Dala:

19.08.2020

Denumire capitol:

9Concluzii si recomandări

Cpd document:

Stare dKLtment!

Versiune:

01

Pagina:

108/108

> Proiectul prevede implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător

 • a) Soluțiile adoptate utilizează tehnologii avansate ce conduc la eficienta energetica ridicata si implicit reducerea importanta a emisiilor de gaze cu efect de sera

 • b) Toate echipamentele indicate prin prezentul proiect utilizează materiale ecologice/reciclabiie/ sustenabile/ care nu întrețin arderea si limitează poluarea luminoasa.

Notă: Conformarea cu prevederile legale obligatorii în domeniu constituie criteriu de eligibilitate și nu se va puncta suplimentar în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

Dacă se analizează influența creșterii eficienței energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera și cea a reducerii costurilor pe o durată de 10 ani, este probabil ca investiția în reabilitarea a 300 puncte luminoase să nu îndeplinească criteriile de fezabilitate economică. Crește însă calitatea iluminatului, ajungându-se la atingerea parametrilor luminotehnici impuși de normele românești și europene. Alături de argumentele expuse in studiu, acest lucru demonstrează că pentru Primăria Municipiul CRAIOVA este avantajos atât din punct de vedere economic, cât si din punct de vedere urbanistic-calitativ să implementeze acest proiect. Având în vedere toate cele prezentate anterior, prezentul studiu recomandă că pentru soluționarea integrală și sistematică a problemei este necesară realizarea investiției definita prin scenariul 1 (recomandat) in cadrul unui contract de investitii in sistemul de iluminat public.

ing. Tiberiu Barbosu

Formular FI

OBIECTIV: 0050 Eficientizare energetica pasaj

Nr.cap./ subcap deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

4

Cheltuieli pentru investiția de baza

01

înlocuire aparate de iluminat

02

Implementare sistem dimming

TOTAL capitol/ subcapitol TOTAL valoare (exclusiv TVA) Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Valoarea cheltuîelilor/ob. exclusiv TVA ron

din care C + M ron

2

3

1.015.759,02

135.587,05

1.015.759,02

135.587,05

1.151.346,07

1.151.346,07

1.151.346,07

1.151.346,07

218.755,75

1.370.101,82

218.755,75

1.370.101,82

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 0050 Eficienttzare energetica pasaj

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obiectul 01 înlocuire aparate de iluminat

Nr.cap./ subcap deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

ren

1

2

4.1.

Construcții si instalatii aferente acestora

4.1.1

01 deviz lucrare

1.015.759,02

TOTALI

1.015.759,02

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

1.015.759,02

Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

192.994,21

1.208.753,23

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 0050 Effcientizare energetica pasaj

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obiectul 02 Implementare sistem dimming

Nr.cap./ subcap deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

ron

1

2

4.1.

Construcții si instalatii aferente acestora

4.1.1

01 Deviz lucrare

135.587,05

TOTAL I

135.587,05

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

135.587,05

Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

25.761,54

161.348,59

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0050 Eficientizare energetica pasaj

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 înlocuire aparate de iluminat

Categoria de lucrări: 01 deviz lucrare

Rn crt.

Capitolul de lucrări      0. M.

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corectii

Liste anexe

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

b c d T

manopera utilaj transport otalja+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

r

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                    2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3X4c

8 = 3X4d

9=3X4

1      W2F01D01      S2 BUCATA

MONTARE CORP DE ILUM.PUBL.COMPL.ECHIP TIP

300,00000

LED

0.00 17,92 22,50

0.00

0,00

5.375,70

6.750,00

0,00

40,42

12.125,70

2

APARAT

2545641         BUCĂȚI

ILUMINAT LED TIP TUNEL

206,00000

3100,00 0,00 0,00 0.00

638.600,00

0,00

0,00

0,00

3100,00

638.600,00

3

APARAT

2545642         BUCĂȚI

DE ILUMINAT LED SUPRATERAN

94,00000

900,00 0,00

0,00 0 00

84.600,00

0,00

0,00

0,00

4      EC03A1        82 M

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE IBLURI METAL COND.< 10 MMP.

400,00000

FIX.CU D

900,00 0,00 2,37 0,00 0 00

0,00

946,00

0,00

0,00

84.600,00

2,37

946,00

Formular F3

ExecutaniQWS

OhiectivO05O       06/01

Cate 01

0                 1

2

3

4

5      2545643

M

400,00000

370.00

0,00

PROFIL CABLU + COMANDA

APARATE IL

0,00

_____J)00

370,00

6      EH10XC

93 BUCATA

300,00000

0,00

8,80

VERIFICARE APARATE DE

ILUMINAT

0,00

_________0,00

8,80

7     TRA01A10

82 TONE

2,00000

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL

MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

0.00

R CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.=  10 KM.

$ ____

200,00

200,00

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca

2,2500%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io = 9,0000% x To

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

1 ron I

5 = 3X4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9 = 3X4

148.000,00

0,00

0,00

0,00

148.000,00

0,00

2.640,00

0,00

0,00

2.640,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

871.200,00

8.961,70

6.750,00

400,00

887.311,70

201,64

201,64

871.200,00

9.163,34

6.750,00

400,00

887.513,34

79.876,20

48.369,48

1.015.759,02

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0050 Eficientizare energetica pasaj

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 02 Implementare sistem dimming

Categoria de lucrări: 01 Deviz lucrare

( ron I

Nr. crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

Cantitatea P a b c d T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport

otal(a+b+c+d)

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                    2

3

4

5 = 3X4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9 = 3X4

i

TCD08A1      ga BUCATA

1,00000

6,95

6,95

790,43

790,43

TABLOU DE ELECTROALIM PT TELECOM TIP DULAP

CU SUPR

0,00

0,00

AFATA ORIZONTALA DE: 0,25 LA 0,54

0,00

0,00

797,38

797,38

2

3545581         BUCĂȚI

1,00000

42000,00

42.000,00

0,00

0,00

CABINET

ATS

0,00

0,00

0,00

0,00

42000,00

42.000,00

3

W1GASIM3     02 BUCATA

2,00000

0,00

0,00

35,58

71,17

MONTARE

LUMINANCE SENSOR

31,59

63,18

0,00

0,00

67,17

134,35

4

3545583         BUCĂȚI

2,00000

37500,00

75.000,00

0,00

0,00

LUMIMANCE SENZOR

0,00

0,00

0,00

0,00

37500,00

75.000,00

Formular F3

EretMMurOOOS

ObiectivOOSO        ObiO'2.

Cate Ol

0

1                    2

3

4

5     W2J01A1

VERIFIC SI ÎNCERC

82 BUCATA

RET ELC AERIENE NOUA

1,00000

0,00 391,68 116,76

0,00

508,44

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca

2,2500%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io - 9,0000%

X To

Profit

Po = 5,0000%

X (To*Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

[ ron 1

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9 = 3X4

0,00

391,68

116,76

0,00

508,44

117.006,95

1.253,28

179,94

0,00

118.440,17

28,20

28,20

117.006,95

1.281,48

179,94

0,00

118.468,37

___________________ __________________ _______________ 10.662,15

6.456,53

135.587,05

OFERTANT

Formular C6

LucrareaOOSO Efîcienrizare energetica pasaj Obiectului înlocuire aparate de iluminat

Categoria de lucrării)! deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

I ™n}

Nr, crt.

Cod       U/M

Denumire material

Consumurile cf. oferta

Prețui unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

Greutatea (tone)

0

1            2

3

4

5 = 3X4

6

7

i

2545641 BUCĂȚI

206,000

3.100,00

638.600,00

0,000

APARAT ILUMINAT LED

TIP TUNEL

2

2545642 BUCĂȚI

94,000

900,00

84.600,00

0,000

APARAT DE ILUMINAT

LED SUPRATERAN

3

2545643 M

400,000

370,00

148.000,00

0,000

PROFIL CABLU + COMANDA APARATE IL

Total M:

871.200,00

0,000

OFERTANT

Formular C6

Lucrareafl05fl Eficientizare energetica pasaj Obiectului Implementare sistem dimming

Categoria de lucrării) 1 Deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ ren |

Nr. crt.

Cod       U/M

Denumire material

Consumurile cf. oferta

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

Greutatea' (tone)

0

1           2

3

4

5 = 3X4

6

7

i

3545581 BUCĂȚI

1,000

42.000,00

42.000,00

0,000

CABINET ATS

2

3545583 BUCĂȚI

2,000

37.500,00

75.000,00

0,000

LUMINANCE SENZOR

3

5838452 BUCATA

4,000

0,18

0,72

0,000

ȘURUB CU CAP PATRAT

PT. LEMN     L 8 X

45 FI S 1455

4

6103244 KG

0,020

13,35

0,27

0,000

VOPSEA ALBA INSCRIPȚII           V,101-3

NTR    90-80

5

6103543 KG

0,050

12,96

0,65

0,000

VOPSEA GRI DESCHIS

V. 821-3

STAS 3744-69

6

6200535 LITRU

0,200

4,97

0,99

0,000

BENZINA DE EXTRACȚIE TIP 80/120

S 45

7

6621533 M

2,000

0,34

0,68

0,000

BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658

9

6716778 KG

0,005

11,28

0,06

0,000

FOLIE DE POLIET. TUBULARE EXTRUD.      G=

0,03-0,15

9

7311240 KG

0,010

105,85

1,06

0,000

COSITOR MIEZ SACIZ

PT LIPIT CO-NEXIUNI SN 55%

10

7333951 M

0,200

12,61

2,52

0,000

PINZA NEALBITA DE BUMBAC      LĂȚIME 0,90M

STAS 322-49

Erecu/wOOOS 0&jf?cfjv 0050 OfaecfOZ Cate# 01

O 1________2__________3          ____~         4     _

Total M:

[ ron ]

Formular C6

5 = 3X4

6

7

117.006,95

0,000

OFERTANT

Formular C7

Lucrarea0050 Eficienlizare energetica pasaj ObiectulOl înlocuire aparate de iluminat

Categorie lucrariOI deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

I ron ] ’rocentul romani

Nr. crt.

Cod

Denumirea meseriei

Consumuri (om/ore) cu manopera directa

Tariful mediu

Valoarea F

(exclusiv TVA)

0

1

2

3

4 = 2X3

5

i

0011512 INSTALATOR

ELECTRICIAN 12

20,00000

22,00

440,00

100,00

2

0011522 INSTALATOR

ELECTRICIAN 22

3,00000

22,00

66,00

100,00

3

0011532 INSTALATOR

ELECTRICIAN 32

3,00000

22,00

66,00

100,00

4

0011542 INSTALATOR

ELECTRICIAN 42

16,00000

22,00

352,00

100,00

5

0011552 INSTALATOR

ELECTRICIAN 52

1,00000

22,00

22,00

100,00

6

0020119 ELECTRICIAN

LINII EL.AER    1B

46,65000

22,00

1.026,30

100,00

7

0020121 ELECTRICIAN

LINII EL.AER    21

32,70000

22,00

719,40

100,00

8

0020129 ELECTRICIAN

LINII EL.AER    2B

19,50000

22,00

429,00

100,00

9

0020131 ELECTRICIAN

LINII EL.AER    31

46,65000

22,00

1.026,30

100,00

10

0020141 ELECTRICIAN

LINII EL.AER    41

32,70000

22,00

719,40

100,00

11

0020151 ELECTRICIAN

LINII EL.AER    51

66,15000

22,00

1.455,30

100,00

12

30       INSTALATOR

ELECTRICIAN

120,00000

22,00

2.640,00

100,00

Total m:          407,35000

22,00

8.961,70

100,00

Lucrarea se încadrează in grupa:           ||A

OFERTANT

Formular C7

HA


Lucrarea0050 Eikientizare energetica pasaj

Obiectul02 Implementare sistem dimming

Categorie lucrări01 Deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

! ron [

Nr. crt.

Cod

Denumirea meseriei

Consumuri (om/ore) cu manopera directa

Tariful mediu

Valoarea Procentul (exclusiv TVA) romani

0

1

2

3

4 = 2X3

5

i

0020119

ELECTRICIAN LINII EL.AER

1B

8,00000

21,92

175,36

100,00

2

0020142

ELECTRICIAN LINII EL.AER

42

8,00000

27,04

216,32

100,00

3

0020411

ELECTRICIAN APARAT.EL.PROT.

11

3,20000

22,24

71,17

100,00

4

0020722

ELECTROMECANIC TELE.

22

2,68000

24,00

64,32

100,00

5

0020732

ELECTROMECANIC TELE.

32

13,16670

25,36

333,91

100,00

6

0020752

ELECTROMECANIC TELE.

52

0,89330

29,36

26,23

100,00

7

0020762

ELECTROMECANIC TELE.

62

11,38000

32 16

365,98

100 00

Total m:            47,32000

26,49

1.253,28

100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

Formular C8

Lucra rea :0050 Eficientizare energetica pasaj ObiectukOl înlocuire aparate de iluminat

Categoria de lucrării)! deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

Nr. crt.

Cod

Denumirea utilajului de construcții

Consumurile (ore funcționare)

Tariful orar     Valoarea

(exclusiv TVA)

0

1

2

3       4=2X3

i

T 0005703

AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T

75,00000

90,00         6.750,00

Total U:         75,00000

6.750,00

OFERTANT

Formular C8

Lucrare a :0050 Eficienti zare energetica pasaj

Obiectul;02 Implementare sistem dimming

Categoria de lucrări 01 Deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

Nr. crt.

Cod

1Denumirea utilajului de construcții                   Consumurile

(ore funcționare)

-Tariful orar

l

Valoarea

(exclusiv TVA)

0

1                                                       2

3

4 = 2X3

i

T 0004803

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICĂRI ELECTRICE,MONT.PE AUTO 3T                 0,93000

125.55

116,76

2

T 0005704

PLATFORMA RIDICĂTOARE CU BRAȚE TIP-PRB15 PE AUTO 5T                  0,60000

105,30

63,18

Total U:          1,53000

179,94

OFERTANT

Formular C9

Lucrarea: 0050 Eficientizare energetica pasaj

Obiectul: 01 înlocuire aparate de iluminat

Categoria de tucrari:01 deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE                            , ron ,

Nr.

crt.

Elemente rezultate din analiza                Tariful

______lucrărilor ce urmeaza sa fie executate_____ unitar / UM

Tipul de transport                 U/M       Cantitatea     Tone       Km     Ore de      Tariful      Valoarea

aferenta UM transportate parcurși funcționare unitar Zt x km (exclusiv TVA)

0

1                              LI            1.2             2            3           4             5                6

1.

Transport auto din articole de lucrări

7

TRA01A10                                 TONE               2,00000      2,00000                               200,00          400,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

$

Total transport auto din articole de lucrări

2,00000

400,00

Total t:

2,00000

400,00

OFERTANT

Formular FI

OBIECTIV: 0050 Eficientizare energetica pasaj

Nr.cap./                       Denumirea capitolelor

subcap                            de cheltuieli

deviz general

I

4________________Cheltuieli pentru investiția de baza_________

01                   înlocuire aparate de iluminat

02                   Implementare sistem dimming______

TOTAL capitol/ subcapitol_________

____________________TOTAL valoare (exclusiv TVA)_____ Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Valoarea din care C + M cheltuielilor/ob.

exclusiv TVA


OFERTANT


Formular F2

OBIECTIV: 0050 Eficienti zare energetica pasaj

CENTRALIZATORUL ______________________________________cheltuielilor pe categorii de lucrări, ptobiecțul 01 înlocuire aparate de iluminat____________________

Nr.cap./

subcap                        Cheltuieli pe categoria de lucrări                                                                        (exclusiv

general_________

___________________________________________________________1_______________________________________________________________________________________________________2

4.1._______Construcții si instalatii aferente acestora_____________________________________

4.1.1______01 deviz lucrare_________________________________________________________________

TOTAL I

__TOTAL valoare (exclusiv TVA)____

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 0050 Eficientizare energetica pasaj

CENTRALIZATORUL

____________________________________cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obiectul 02 Implementare sistem dimming

Nr.cap./

subcap                        Cheltuieli pe categoria de lucrări                                                                        (exclusiv

__general______________________________ _______________________________ ___________________________ ___________________________________________________________1_______________________________________________________________________________________________________2

4.L_     Construcții si instalatii aferente acestora

4.1.1      01  Deviz lucrare

TOTAL I

____TOTAL valoare (exclusiv TVA)____________

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0050 Eficienttzare energetica pasaj

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe

categorii de lucrări

Obiectul; 01 înlocuire aparate de iluminat

Categoria de lucrări: 01 deviz lucrare

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    SirnBoT

Cantitatea Prețul unitar a) materiale

Materiale Manopera     Utilaj       Transport      TOTAL

Denumire resursa

b manopera

Observatii

c utilaj

Corectii

d transport

Total (a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                 1                  2

3               4

5=3X4a   6 = 3X4b 7 = 3X4c     8 = 3X4d    9 = 3X4

1      W2F01D01      82 BUCATA

300,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man -50,00

Sp.uti -50,00

MONTARE CORP DE ILUM.PUBL.COMPL.ECHIP.TIF LED

2      2545641         BUCĂȚI

206,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

APARAT ILUMINAT LED TIP TUNEL

3      2545642          BUCĂȚI

94,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

APARAT DE ILUMINAT LED SUPRATERAN

4      EC03A1        82 M

400,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man -75,00

Sp.uti 0,00

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D

IBLURI METAL COND.< 10 MMP .

5      2545643         M

400,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

PROFIL CABLU + COMANDA APARATE IL

6      EH1QXC        93 BUCATA

300,00000

Sp.mat 2,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

VERIFICARE APARATE DE ILUMINAT

7      TRA01A10      B2 TONE

2,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

$

Formular F3              ExecutantWQ5 ObiectiyGQ50 Obidi Ca/eOl

0

1

2

3

4

5 = 3 X4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9=3X4

Cheltuieli

directe i - .      -.---------

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

io =        % x To

Profit

Po =         % X (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0050 Eficientizare energetica pasaj

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 02 Implementare sistem dimmtng

Categoria de lucrări; 01 Deviz lucrare

MrT-crt.

Capitolul de lucrări Simbol Denumire resursa Observatii Corectii

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera cj utilaj dl transport Total(a+b+c+d)

Materiale Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5 = 3 X 4a    6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9 = 3X4

1 TCD08A1       S2 BUCATA             1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.tnan 0,00 Sp.uti 0,00

TABLOU DE BLECTROALIM PT TELECOM TIP DULAP CU SUPR

AFATA ORIZONTALA DE:

0,25 LA 0,54

2      3545581

BUCĂȚI

1,00000

Sp.mat

0,00 Sp.tnan 0,00

Sp.uti 0,00

CABINET ATS

3      W1GASIM3

02 BUCATA

2,00000

Sp.mat

0,00 Sp.tnan 0,00

Sp.uti 0,00

MONTARE LUMIMANCE SENSOR

4

LUMIfc

3545583

Sp.mat

IANCE SENZOR

BUCĂȚI

0,00 Sp.man 0,00

2,00000

Sp.uti 0,00

5

W2J01A1

Sp.mat

82 BUCATA

0,00 Sp.man 0,00

1,00000

Sp.uti 0,00

VERIFIC SI ÎNCERC RET ELC AERIENE NOUA

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca                                 %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io a         % X

To

Profit

Po =        % x

(To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

Formular F3


Erecuton/0005 OtoectivOOSO

2


Obi02


CgreOl

4


5 = 3 X 4a 6 = 3 X4b 7 = 3X4c 8 = 3X4d 9 = 3X4


OFERTANTFormular C6

Lucrarea!0050 Eficientizare energetica pasaj

Obiectului înlocuire aparate de iluminat

Categoria de lucrariOl deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.

Cod       U/M

Denumire material

^Consumurile cf. proiect

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

Greutatea (tone)

0

1           2

3

4

5 = 3X4

6

7

i

2

3

2545641 BUCĂȚI        206,000

APARAT ILUMINAT LED TIP TUNEL 2545642 BUCĂȚI         94,000

APARAT DE ILUMINAT LED SUPRATERAN

2545643 M             400,000

PROFIL CABLU + COMANDA APARATE IL

0,000

0,000

0,000

Total NI:

0,000

OFERTANT

Formular C6

LucrareailO5O Eficientizare energetica pasaj Obiectului Implementare sistem dimtning

Categoria de lucrariOl Deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.

Cod       U/M

Denumire material

Consumurile cf. proiect

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

1Furnizorul 1

Greutatea (tone)

0

1           2

3

4

5 = 3X4

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3545581 BUCĂȚI          1,000

CABINET ATS

3545583 BUCĂȚI          2,000

LUMINANCE SENZOR

5838452 BUCATA         4,000

ȘURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN     L 8 X 45 FI S 1455

6103244 KG              0,020

VOPSEA ALBA INSCRIPȚII           V.101-3 NTR    90-80

6103543 KG              0,050

VOPSEA GRI DESCHIS               V.821-3 STAS 3744-59

6200535 LITRU           0,200

BENZINA DE EXTRACȚIE TIP 80/120            S 45

6621533 M               2,000

BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658

6716778 KG              0,005

FOLIE DE POLIET. TUBULARE EXTRUD.      G= 0,03-0,15

7311240 KG              0,010

COSITOR MIEZ SACIZ PT LIPIT CO-NEXIUNI SN 55%

7333951 M               0,200

PINZA NEALBITA DE BUMBAC      LĂȚIME 0,9OM STAS 322-49

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ExeculantQ005 ObiectivOOSO Obiect02 CalegOl

O 1________2_________3__ 4________ _________5 = 3X4

Total M:

OFERTANT


Formular C6

6_________7

0,000


Formular C7

Lucrarea0050 Eficientizare energetica pasaj

Obiecții 11)1 înlocuire aparate de iluminat Categorie lucrarîOl deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.

“Cod

Denumirea meseriei

Consumuri (om/ore) cu manopera directa

Tariful mediu

Valoarea (exclusiv TVA)

Procentul romani

0

1

2

3

4 = 2X3

5

i

0011512

INSTALATOR ELECTRICIAN 12

20,00000

2

0011522

INSTALATOR ELECTRICIAN 22

3,00000

3

0011532

INSTALATOR ELECTRICIAN 32

3,00000

4

0011542

INSTALATOR ELECTRICIAN 42

16,00000

5

0011552

INSTALATOR ELECTRICIAN 52

1,00000

6

0020119

ELECTRICIAN LINII EL,AER    1B

46,65000

7

0020121

ELECTRICIAN LINII EL,AER    21

32,70000

8

0020129

ELECTRICIAN LINII EL.AER    2B

19,50000

9

0020131

ELECTRICIAN LINII EL.AER    31

46,65000

10

0020141

ELECTRICIAN LINII EL.AER    41

32,70000

11

0020151

ELECTRICIAN LINII EL.AER    51

66,15000

12

30

INSTALATOR ELECTRICIAN

120,00000

Total m:          407,35000

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

Formular C7

LuerareaOOSO Eficientizare energetica pasaj

Obiectul02 Implementare sistem dimming

Categorie lucrariOl Deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

FJr. crt.

Xod

Denumirea meseriei

Consumuri (om/bre) cu manopera directa

Tariful meUTu

Valoarea (exclusiv TVA)

Procentul romani

0

1

2

3

4 = 2X3

5

i

0020119

ELECTRICIAN LINII EL.AER

1B

8,00000

2

0020142

ELECTRICIAN LINII EL.AER

42

8,00000

3

0020411

ELECTRICIAN APARAT.EL.PROT.

11

3,20000

4

0020722

ELECTROMECANIC TELE.

22

2,68000

5

0020732

ELECTROMECANIC TELE.

32

13,16670

6

0020752

ELECTROMECANIC TELE.

52

0,89330

7_____

0020762

ELECTROMECANIC TELE.

62

11,38000

Total m:            47,32000

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

Formular C8

Lucrarea:0050 Efîcientizare energetica pasaj Obiectul'.Ol înlocuire aparate de iluminat

Categoria de lucrării)! deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

Nr. crt.

Cod

Denumirea utilajului de construcții

Consumurile' (ore funcționare)

TărifuTorar

Valoarea (exclusiv TVA)

0

1

2

3

4 = 2X3

i

T 0005703

AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T

75,00000

Total U:         75,00000

OFERTANT

Formular C8

Lucrarea:0050 Efn'ientizare energetica pasaj

Obiectul:02 Implementare sistem dtmming Categoria de lucrării)! Deviz lucrare

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

Nr. crt.

cod

Denumirea utilajului de construcții

Consumurile {ore funcționare)

Tariful orar

Valoarea (exclusiv TVA)

0

1

2

3

4 = 2X3

i

T 0004803

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICĂRI ELECTRICE,MONT.PE AUTO 3T

0,93000

2

T 0005704

PLATFORMA RIDICĂTOARE CU BRAȚE TIP-PRB15 PE AUTO 5T

0,60000

Total U:

1,53000

OFERTANT

Formular C9

Lucrarea: 0050 Eficientizare energetica pasaj

Obiectul; 01 înlocuire aparate de iluminat

Categoria de lucrări: 01 deviz lucrare

____________________LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE______________

Elemente rezultate din analiza                Tariful

Nr.                                                                  lucrărilor ce urmeaza sa fie executate unitar / UM

crt.             Tipul de transport                 U/M Cantitatea Tone Km Ore de Tariful Valoarea

aferenta UM transportate parcurși funcționare unitar /1 x km (exclusiv TVA)

0                          1                               1.1             1,2             2             3           4              5                 6

1. Transport auto din articole de lucrări

7 TRA01A10                            ’ TONE               2,0000(7     2,0000(7

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.^ 10 KM.            $

Total transport auto din articole de lucrări                  2,00000

Total t:              2,00000

OFERTANT

Anexa 3

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian SCENARIUL 1 RECOMANDAT LED

Faza de proiectare: DAU

Nr.

crL

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA}

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1_____

____         __ 2

3

4

5

'ARTEA l-a

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Alimentare energie electrica

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

J.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic)

0.00

0.00

0.00

3.1.2, Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

0.00

1,000.00

3.3

Experti za re tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

48,500.00

9.215.00

57,715.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.S

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.1.1. Consultanta la elaborarea cererii de finanțare

0.00

0.00

0.00

3.7.1.2 Managementul de proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

14,000.00

2,660.00

16,660.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

14,000.00

2,660.00

16,660.00

Total Capitol 3

65,000.00

12,160.00

77,160.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Conslrucțu și instalații

1,151,346.07

218,755.75

1,370,101.82

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

1.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

1,151,346.07

218,755.75

1,370,101.82

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

17,664.81

0.00

17,664.81

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5,756.73

0.00

5,756.73

5.2,3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,151.35

0.00

1,151.35

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,756.73

0.00

5,756.73

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desfiim are

5,000.00

0.00

5,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

12,000.00

2,280.00

14,280.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,000.00

380.00

2,380.00

Total Capitol S

31.664.81

2,660.00

34,324.81

JAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice

i teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

20,000.00

3,800.00

23,800.00

Total Capitol 6

20,000.00

3,800.00

23,800.00

TOTAL GENERAL

1,268,010.88

237,375.75

1,505,386.63

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

1,151,346.07

218,755.75

1,370,101.82

în prețuri la data da august 2020/1 EURO =      4.8396

Data: Beneficiar Municipiul Craiova

întocmit,

7 K > CU;,C*


DEVIZ OBIECT Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul

Traian

Nr.

Cri.

Denumirea lucrării capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

iei

1

_________ 2

3

5

6

Cap. 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1,

CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1,151,346.07

218,755.75

1,370,101.82

4.1.1

Terasa mente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.00

0.00

0.00

1.1.2.

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

1,151,346.07

218,755.75

1,370,101.82

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1,151,346.07

218,755.75

1,370,101.82

4.2

4.2. Montaj utilaje ți echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2.

0-00

0.00

O.OI

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

000

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4.+4.S+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiect (Total I + Total il + Total III)

1,151,346.07

218,755.75

1,370,101.82

Anexa 5

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian SCENARIUL 2 - sodiu

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Iei

lei

lei

J___

______________________ 2

3

4

5

PART CAPII Chetti

:A l-a

rOLUL 1

rieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Abmerilare energie electrica

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic)

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

0.00

1,000.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditui energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

48,500.00

9,215.00

57,715.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii a v i ze lor/a co rd u riior/auto rizati i I o r

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

0.00

0.00

0.00 I

3.7.1.1. Consultanta ia elaborarea cererii de finanțare

O.CO

0.00

0.00

3.7.1.2 Managementul de proiect

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Audituf financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

14,000.00

2,660.00

16,660.00

3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1,1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

14,000.00

2,660.00

16,660.00

Total Capitol 3

65,000.00

12,160.00

77,160.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

1,020.000.00

193,800.00

1,213,800.00

4.2

\4ontsi utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaie, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

1.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

o.oo

0.00

Total Capitol 4

1,020,000.00

193,800.00

1,213,800.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

16,220.00

0.00

16,220.00

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC centru controlul calității lucrărilor de construcții

5,100.00

0.00

5,100.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,020.00

0.00

1,020.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,100.00

0.00

5,100.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de co nstrui re/d e sfi i nta re

5,000.00

0.00

5,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

12,000.00

2,280.00

14,280.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2,000.00

380.00

2,380.00

Total Capitol 5

30,220.00

2,660.00

32,880.00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

20,000.00

3,800.00

23,800.00

Total Capitol 6

20,000.00

3,800.00

23,800.00

TOTAL GENERAL

1,135,220.00

212,420.00

1,347,640.00

din care: C + M {Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1,1)

1,020,000.00

193,800.00

1,213,800.00

în prețuri la data de august 2020/1 EURO =      4.8396

Data: Beneficiar Municipiul Craiova

întocmit,


DEVIZ OBIECT Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr.

Crt.

Denumirea lucrării capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

iei

1

_ __ _ _ _    2   _       '  '

" 3

5 ‘

6

Cap. 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1,020,000.00

193,800.00

1,213,800.00

'.1.1.

Terasamenle. sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1,!.

Rezistență

0.00

0.00

6.00

4.1.3.

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4,1.4.

Instalații

1,020,000.00

193,800.00

1,213,800.00

TOTAL î - subcap. 4.1

1,020,000.00

193,800.00

1,213,800.00

4.2 [4.2. Montaj utilaje și echipamente tehnologice și funcționate

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2.

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL Ut - subcap. 4.3+4.4.+4.5+4.G

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiect (Total f + Total II + Total Iii)

1,020,000.00

193,800.00

1.213,800.00

1^

BettCO ConsuFtinq

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Wr f c*d protcct

19.X028

IPB

Dcnunăre docuntcnr

Documentație de avizare lucrări de intervenție

Spetraljtak:                                          letwrtfjl-

Instalații electrice    T. Barbosu

Veniitil-

F.u

D.A.L.I.

D»t«:

19.08.2020 1

Dciwriurc wpjt4.

Cod diKiinicriL

Sliuc dwunenl.

Vciâiutnț:

01

1/4

ANEXA 7

Matricea riscurilor pentru proiectul Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr.

Ort.

Categorie de risc

r. — . -. .........

Descriere

! Distribuția riscurilor

Beneficiar

Executant

1.

Riscuri de amplasament

1.

Eficientizare Sistemului de Iluminat Public (SIP) din Municipiul Craiova pe structura existenta.

Sistemul de iluminat public se afla in proporția cea mai mare in patrimoniul Municipiului Craiova

Riscul de litigiu privind nepredarea amplasamentului către Executant

Riscul de a nu putea executa lucrările de eficientizare in termenul angajat prin contract, ca urmare a nepredarii amplasamentului

2.

i

Aprobările privind executarea lucrărilor de eficientizare.

Autorizațiile, avizele si aprobările de alocare resurse bugetare privind amplasarea elementelor infrastructurii Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova (a stâlpilor)

Riscul de neincepere a lucrărilor in termen de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova datorat lipsei de finanțare privind infrastructura SIP

Riscul privind întârzieri in obținerea aprobărilor si autorizațiilor reglementate prin cadrul legislativ privind execuția lucrărilor contractate

I»-

Riscuri de proiectare, construcție si recepție

r “■]

i 1

i

Proiectare

Proiectul nu permite efectuarea prestațiilor la costul ofertat.

Riscul de a nu beneficia de un SIP modernizat potrivit angajamentelor anterioare.

Riscul de a înregistra pierderi financiare fata de oferta inițiala.

2.

Soluții tehnice vechi sau inadecvate.

1 i î

Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru a asigura realizarea performantelor luminotehnice ale Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova

Riscul de a nu avea un Sistemului de Iluminat Public in Municipiul Craiova modernizat potrivit standardelor de iluminat si de neindeplinire a indicatorilor prevazuti in Regulamenul Serviciului de iluminat Public.

Riscul de a plati penalitati si daune contractuale sau de reziliere a contractului de lucrări

t

Efîcientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția Bettco Consuhnn străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traiatt

Mr * cod proiect'

19.X028

IPB

Drraimrc Jwumwit:                                                                SpeciiJitMr                                     IjitKfliir

Documentație de avizare lucrări de           , . ,   .  , , .        „ ,, ,

■                                         Instalații electrice    T. Barbosu

intervenție

CklIUmire cipilfll:                                                                   Cad document.

____________________i                  ________________J

Vsiilicjf

Sure dwunenl

Fazi'

D.A.L.I.

Vcmhw.

oi

Dfllâ

19.08.2020

Pepita.

2/4

Construcție

Apariția pe parcursul execuției modernizării Sistemului de iluminat Public din Municipiul Craiova a unor evenimente, care fac imposibila finalizarea la termen a construcției la costul estimat.

Riscul de întârziere a punerii in funcțiune si de majorare a costurilor inițiale.

j

i

!

Riscul de plata a unor penalitati si daune contractuale si a unor pierderi financiare ca    i

urmare a depășirii       !

costului inițial estimat,   i

.....J

4.

Schimbarea cerințelor beneficiarului in afara limitelor contratuaie.

1

Beneficiarul isi schimba cerințele după semnarea contractului.

Riscul de modificare a . proiectului fata de ce! 1 stabilit inițial prin oferta, care conduce la costuri suplimentare de nepredare, de intarziere a recepției si eventual de creștere a costurilor proiectului de modernizare a Sistemului de Iluminat Public.

1

Riscul de a nu realiza 1 proiectul in termenul stabilit prin contract, de [ creștere a costurilor totale ale proiectului fata de cele inițiale ofertate si de neefectuare a recepției la termenul contractat.

5.

i

Recepție investiție

investiția privind Modernizarea Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova nu se finalizează la termenul contractual, sau aceasta nu respecta proiectul aprobat.

Riscul de nepunere in funcțiune a Sistemului de Iluminat Public in Municipiu! Craiova modernizat la termenul stabilit.

Riscul de plata a unor penalitati si daune contractuale ca urmare a Întârzierii darii in folosința a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova modernizat la termenul 1 contractat.

i ui.

Riscuri de finanțare.

i

Dobânzi pe parcursul investiției.

Dobânzile la creditele angajate se pot schimba pe parcursul investiției.

In cazul scăderii dobânzilor creditului, exista riscul de a plati o suma mai mare pentru activitatile de investiții in SIP contractate.

in cazul creșterii dobânzii creditului angajat, exista riscul de a înregistra pierderi financiare fata de profitul inițial estimat.

i 2.

I

i

i

I

Finanțator incapabil

Executantul câștigător nu este capabil sa mobilizeze surse financiare pentru acoperirea financiara a proiectului.

i

Riscul de a nu beneficia de un Sistemului de iluminat Public in Municipiul Craiova modernizat J corespunzător la termenul din contract.

Riscul de a nu duce la îndeplinire execuția clauzelor contractului de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiu!

Craiova.

1

3-

1

1

Finanțarea indisponibila

Executantul nu poate asigura resursele in cuantumul stabilit pentru finanțarea execuției proiectului de modernizare

Riscul de a nu beneficia de un Sistemul de Iluminat Public in Municipiul Craiova modernizat la standardele stabilite prin contract

Riscul de neindeplmire a obligațiilor contractuale si toate celelalte consecințe ce decurg din aceasta.

BettCO Cunsuftna

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

h"r / Md pr-oțeel

19.X028

IPB

Dcnihnare ifecumtnt:

Documentație de avizare lucrări de intervenție

LVnrumirc capitul-

Sjiecitlitate                                                  Irvtivemit-

instalații electrice    T. Barbosu

CoJ JiteumciTi

VțjiiîcH-

Sure doclanerf

F.w

D.A.L.I.

Veiiiupe-

01

Dwa-

19.08.2020

F*piru _3/4_

4.

Modificări de taxe

Taxele care se aplica finanțării iluminatul public pot fi modificate de către beneficiar.

Riscul de a nu putea finanța valoarea investiției la care s-a i angajat prin contract pentru sistemul de ‘ iluminat public.

Riscul de scădere a profitabilității contractului sau de a înregistra pierderi financiare.

5.

i

Finanțarea suplimentara

Ca urmare a apariției de soluții noi de iluminat impuse prin lege sau a unor extinderi neprevăzute a zonelor de iluminare.

Riscul de a nu avea prevăzute in buget sumele necesare finanțării lucrărilor suplimentare.

Riscul ca executantul sa nu poata suporta financiar consecințele modificărilor pe termen scurt.

IV.

Garanție

1.

Lucrări

necorespunzatoare

Calitatea lucrărilor executate este necorespunzatoare, avand ca rezultat creșterea peste valorile prevăzute a costurilor de întreținere a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova

Riscul ca Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova sa nu funcționeze in mod corespunzător, sa nu atinga indicatorii de performanta prevăzut! in Regulamentul Serviciului de Iluminat Public.

Riscul ca valoarea lucrărilor de remediere a defecțiunilor sa afecteze profitabilitatea proiectului

j j

r ”■

V.

Piața

11

L

Inflația

Valoarea platilor in timp este diminuata de inflație.

Riscul de a nu primi o lucrare la nivelul angajamentelor asumate de executant prin contract.

Riscul de a nu acoperi din sumele încasate costurile lucrării.

VI.

Riscul legal si de politica al beneficiarului

1.

Reglementare

î

Exista un cadru statutar de reglementari care va afecta activitatea executantului.

Riscul ca furnizarea lucrării sa fie afectata in ce privește nivelul cantitativ si calitativ asumat prin contract.

Riscul ca nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitabilității contractului lucrării prestate sa fie afectate.

2.

I

i

I

I

Schimbări legislative sau de politica

i

...........

1

Schimbările legislative sau de politica a beneficiarului care nu pot fi anticipate la semnarea contractului si care se adreseaza direct, specific si exclusiv proiectului, ceea ce modifica nivelul costurilor de capital sau operaționale ale proiectului.

Riscul de afectare semnificativa a investițiilor in modernizare a Sistemului de iluminat Public din Municipiul Craiova sau a primirii unei lucrări sub nivelul calitativ prevăzut in contract.

Riscul de creștere semnificativa a costurilor proiectului si diminuarea drastica a profitabilității acestuia sau intrarea in zona pierderilor cu afectarea serioasa a calitatii.

VIL

L_________

Activele proiectului

__________________,________________________________________________ _________.________U _______ .........„ J

Efîcientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția Bettco ConsufSrv.- S{razii Aries cu str. A I. Cuza si respectiv cu str, împăratul Traian

Nr r cn<J proiect

19.X028

IPB

Dennmare d«uineni                                                                 Spcdiljtile.

Documentație de avizare lucrări de          j lati'el ctr'ce

intervenție                                      n a i! e ri e

beMIfflrrc capitul:                                                                   Caii Jwwnenl:

inlnemif

T. Barbosu

Ven ficâl:

Sure litxuntenț’

F*Zb:

D.A.L.I.

Verwunc

01

D>l*

19.08.2020

Plgirur

4/4

1

Deprecierea tehnica a modernizării Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova.

Deprecierea tehnica si morala a soluției propuse este mai mare decât cea stabilita inițial.

Riscul de a primi o lucrare sub noile standarde actualizate.

Riscul de a furniza o lucrare sub noile standarde actualizate

i

. . î

VIII.

Forța majoră

1.

Forța majora

Forța majora declarata si care se intinde pe o durata mare de timp Împiedica realizarea contractului.

Riscul de întrerupere pe perioade mari de timp a primirii unei iucrari crespunzatore.

I

Riscul de creștere a cheltuielilor si a pierderilor financiare I ale proiectului, ca urmare a creșterii cheltuielilor cu asigurarea bunurilor de capital.

B ettCO Consullina

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

NrJ cod proiect:

19.X0     ipB

28

Denumire docunwsil:

Audit energetic

Specialitate:

Instalații electrice

Imocmil!

T.

Barbosu

Verificai:

Faza:

AE

Data:

19.08.2020

Eknmilire capiEO):

01.REZUMAT

Cod docuineni;

Si are document:

Vosiude:

01

Pagina:

1/29

AUDITUL ENERGETIC AL

SISTEMULUI DE ILUMINAT

PUBLIC MUNICIPIUL CRAIOVA

Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

ing. Lucian Vasile Cosac

Auditor Energetic Clasa 1 Electroenergetic
aut. Nr 661/17.04.2019

BettCO Consiltinq

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./cwJpwcci:

19.X0     jpB

28

Denumire documaU:

Audit energetic

Specialitate:

Instalații electrice

InlOtmil:

T.

Barbosu

Verificai;

Faza:

AE

Data;

19.08.2020

Denumire capii dl:

01.REZUMAT

Qod document:

$ laie doc um nil:

Versiune:

01

PagiM:

2/29

Cuprins

 • 1 .REZUMAT

 • 1.1 .CONTEXT

 • 1.2 .STAREA ACTUALĂ A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA

 • 2 .PREZENTAREA GENERALĂ A OBIECTIVULUI SUPUS AUDITULUI ENERGETIC

 • 2.1. Necesitatea și fundamentarea studiului, scopul și obiectivele acestuia

 • 2.2. Definirea conturului de bilanț energetic

 • 2.3. Principii de elaborare și analiză a Bilanțului energetic

 • 2.4. Arhitectura generală a sistemului de iluminat public supus auditării

 • 2.5. Caracteristici tehnice ale consumatorilor și instalațiilor de iluminat public

 • 3 .ANALIZA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU CARE S-A DEFINIT CONTURUL

ENERGETIC

 • 3.1. Regimul de funcționare - procesul tehnologic

 • 3.2. Starea tehnică a Sistemului de iluminat public din Municipiul CRAIOVA

 • 3.3. Consumuri energetice totale la nivelul conturului energetic

 • 3.4. Aparate de măsură existente, puncte de măsură, caracteristici tehnice și clasa de precizie

 • 4 .ECUAȚIA DE BILANȚ PENTRU CONTURUL ANALIZAT

 • 4.1. Ecuația de bilanț energetic pentru conturul sistemului de iluminat public

 • 4.2. Energia consumată în cadrul conturului de bilanț

 • 4.3. Tabelul de bilanț și diagrama Sankey

 • 5 .MĂSURI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE

 • 5.1. Potențialul de economisire a energiei

 • 5.2. Măsuri posibile de reducere a consumului de energie electrică

 • 6 .PLAN DE MĂSURI Șl ACȚIUNI PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 • 7 . CALCULUL DE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ A PRINCIPALELOR MĂSURI STABILITE

 • 7.1. Criterii de analiză economică

 • 7.2. Analiza economiilor de energie electrică.....................................................................

 • 7.3. Rezultatele analizei financiare

 • 8 . CALCULUL ELEMENTELOR DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

 • 9 .CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

Bibliografie:

BettCO Consultina

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./cod proiect;

19.X0

28

IPB ____

Denumire doCuirtent:

Audit energetic

Speciali tale;

Instalații electrice

întocmit:

T.

Barbosu

Vtnficâl:

-

Faza:

AE

Dala: 19.08.2020 ।

Daiunurt CdpiloJ;

01 .REZUMAT

Cod documcnl:

Si are doc urneai;

1

VtnsiuDC!

01

Pagina:

3/29

1.REZUMAT

l.l.CONTEXT

Administrația locală a Municipiului CRAIOVA are ca prioritate îmbunătățirea infrastructurii de iluminat public a orașului, în conformitate cu cerințele legislației naționale privind eficiența energetică, respectiv ale Strategiei Energetice Naționale.

Astfel, în conformitate cu PAED, administrația publică locală și-a propus obiectivul de reducere cu 5% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, față de anul de referință 2012.

La nivelul sistemului de iluminat public, în conformitate cu același document programatic, principalul obiectiv îl reprezintă modernizarea iluminatului public utilizând tehnologia tip LED și a măsurilor de eficientizare energetică furnizate prin sisteme de telemanagement, la nivelul întregului oraș. Acest obiectiv este reprezentat de reducerea consumului de energie electrică pentru iluminatul public. în acest sens s-a ținut cont de respectarea Legii eficienței energetice nr. 121/2014 cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a stabilit ținta națională privind reducerea consumului de energie cu 19%, până în anul de referință 2020.

în acest context, prezentul document reprezintă Auditul energetic aferent Sistemului de iluminat public din Municipiul CRAIOVA - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

 • 1.2.STAREA ACTUALĂ A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA

A.Sistemul de iluminat public

în prezent, sistemul de iluminat public al Municipiului CRAIOVA - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian - deservește populația municipiului de cca. 312.065 (an 2019) locuitori și este compus în principal din:

 • ■ 2.04 km rețele electrice

 • - 0.37 km sunt linii electrice în sistem trifazat pozate aparent aferente iluminării a 0,185 km de pasaj subteran

 • - 1,67 km sunt linii electrice subterane aferente iluminării pasajului suprateran, a bretelelor de acces si a intersecțiilor adiacente;

“ 94 stâlpi, ce susțin :

- 94 corpuri de iluminat, care sunt clasificate după cum urmează (conform analizei efectuate în luna august 2020):

o 81 corpuri de iluminat cu surse cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune aferente iluminatului stradal al accesului in pasajul subteran si al bretelelor adiacente

o 13 corpuri de iluminat cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la înaltă presiune

BettCO Consulți no

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Trai an

bfr./cod proiect:

19.X0

28

IPB

Denumire documtail:

Audit energetic

Denumire Cjpitoî:

01.REZUMAT

Specialitate;

Instalații electrice

Cod diȚCLuncnr

inlCK mit:

T.

Barbosu

Vâri fi Câl:

Stare document;

Faa;

AE

V<zștunc!

01

Data:

19.08.2020

Pagina:

4/29

aferente iluminatului stradal al sensului giratoriu si intersecției cu strada A.l. Cuza Proprietarul infrastructurii de iluminat public este:

 • ■ J MUNICIPIUL CRAIOVA, prin operatorul delegat al serviciului de iluminat public Flash Lighting Services SA

Starea generală actuală a sistemului de iluminat public este precară din punct de vedere al eficienței energetice, al stării tehnice și estetice a ansamblurilor componente ale sistemului de iluminat (corpuri, suporți, cabluri, cutii electrice, instalații de punere la pământ), dat fiind că:

 • • în mare parte, tehnologia folosită la iluminatul public este depășită din punct de vedere tehnic și energetic, randamentul energetic al iluminatului public fiind mult sub cel de dorit;

 • • randamentul luminos al corpurilor de iluminat existente este scăzut și din perspectiva poluării luminoase evidente în multe din zonele municipiului.

 • • sistemul de iluminat nu este dotat cu facilități de dimming sau de acordare a nivelului de iluminare cu condițiile meteo și de trafic reale;

 • • vechimea rețelei de iluminat stradal și a suporților (stâlpi, console, armături) este de peste 30 ani, cu excepția zonelor reabilitate recent, existând un potențial ridicat de reabilitare/modernizare și reducere a consumului / costurilor aferente;

 • • consumul de energie electrică este ridicat (existent cca 288 MWh/km/an stradă iluminată) comparativ cu un consum al unui sistem de iluminat similar, dar dotat cu corpuri de iluminat eficiente energetic (în multe orașe europene, consumul variază între 70-100 MWh/km stradă iluminată)

 • • se înregistrează un consum de energie reactivă datorat în mare parte unui factor mic de putere al consumatorilor

 • • estimăm pierderi importante de energie datorate arhitecturii liniilor electrice, pe lungimea acestora

 • • suporți! corpurilor de iluminat și al liniilor electrice sunt în mare parte afectați și depășiți fizic, tehnic și estetic

Deoarece sunt diferențe esențiale între criteriile stabilite prin normativul PE136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990) și criteriile standardelor și recomandărilor CIE (ex 115-2010, 88:2004), adoptate și în România prin SR EN 13201/2015, precum șî ale normativului AND 603/2012 aplicabil în cazul sistemului de iluminat public al municipiului, abordarea unor ample acțiuni de modernizare a iluminatului public din Municipiul CRAIOVA este absolut necesară.

TOTAL STRĂZI

2,04

km

CORESPUND SR 13201

NU CORESPUND SR 13201

2.98

km

4.67

km

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / cod piuitei:

19.X0

28

IPB

Denumire documeol;

Audit energetic

Denumire capitol:

01.REZUMAT

------------

$pcțiaEi late:

Instalații electrice

Cod doCurtiOiL

întocmii;

T.

Barbosu

Verificai:

Sl arc dccurnoiE

Faza:

AE

Vesiuiw:

01

DătJ:

19.08.2020

Pagina:

5/29

Conform celor menționate mai sus, se recomandă modernizarea sistemului de iluminat public, în vederea creșterii eficienței energetice a acestuia, dar și pentru conformarea cu standardele actuale în vigoare și cu legislația aplicabilă pentru iluminat si pentru îmbunătățirea aspectului estetic al spațiilor publice din municipiu.

 • B.Serviciul de iluminat public

In momentul de fata prestarea serviciului de iluminat public în Municipiul CRAIOVA se realizează printr-un contract de delegare de gestiune către un operator licențiat ANRSC - Flash Lighting Services SA.

în prezent, comenzile de aprindere / stingere a iluminatului se fac automatizat, prin intermediul: ceasurilor montate în punctele de aprindere fotoceluleior

Datorită infrastructurii gestionate, operatorul serviciului de iluminat furnizează rezultate sub eficiența dorită, deoarece:

 • • iluminatul, sub toate aspectele lui cantitative (iluminare, luminanțe) și calitative (uniformități, factor de orbire, redarea culorilor) nu este conform standardelor și recomandărilor în vigoare (SR EN 13201/1-4:2015, CIE 88:2004 și CIE 115-2010) pe întreg conturul energetic al Municipiului;

 • • nu există o clasificare alternativă a căilor de circulație potrivit fluxului de trafic;

 • • nu există un sistem digital de gestiune a obiectelor care formează infrastructura de iluminat (asets management);

 • • sistemul digital de gestiune a sesizărilor, reclamațiilor și operațiunilor curente, programate sau curative ale operatorului este in curs de implementare;

 • • nu există o acționare de la distanță a iluminatului public prin intermediul unui sistem de tele-management și control: on/off, dimming;

 • • nu există o analiză în timp real a parametrilor electrici și energetici ai rețelelor de iluminat;

 • • nu există o alertare a consumului de energie din sistemul de iluminat public neautorizat sau

în afara programului de funcționare

Acestor observatii privind starea tehnică a serviciului de iluminat public li se adauga aspectul „poluarea vizuală". Astfel, conform HG nr. 490/2011 care completează Regulamentul general de urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cablurile de utilități publice trebuie să fie amplasate în subteran. Mai mult, aceeași obligativitate este preluată și în Legea 230/2006 a iluminatului public care reglementează din această perspectivă modernizările și extinderile sistemului de iluminat public, menționând situațiile speciale în care liniile electrice aeriene sunt admise.

BettCO ConsuWno

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str, A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. / cod prcieci:

19.X0     IpB

28

Denumire document:

Audit energetic

Specialitate:

Instalații electrice

întocmii-

T.

Barbosu

Verifica*:

Data:

AE      19.08.2020

Denumire capitul:

01.REZUMAT

Cod docwn^ni:

Stare docitmem:

Versiune:           Pagina:

01        6/29

Tabelul 1 - Indicatori tehnico-financiari ai Măsurii de modernizare a Sistemului de iluminat public din Municipiul CRAIOVA

Descriere

Energia consu mată inițial**

Energia consumată după implemen tarea

măsurii

Consum specific inițial de energie

Consum specific final de energie

Economii de energie obținute

Emisii de CO2 inițiale*

Emisii CO2 după implementarea măsurii*

Economii de emisii de CO2 obținute

Valoarea investiției

VNA***

R1R

Fără TVA

Cu

TVA

MWh

MWh

MWh/km

MWh/km

MWh

%

tC02

t CO2

tCO2

%

Mii

EUR

Mii

EUR

EUR

%

Situația actuală a sistemului de iluminat la nivelul zonelor analizate

587.99

-

288.23

-

-

-

155.64

-

-

-

-

-

-

-

Scenariul 1 -RECOMANDAT

-

165.71

-

81.23

422.29

71.82%

-

43.86

111.78

71.82%

262

311

33,999

6.63%

Scenariul 2

-

530.96

-

260.28

57.03

9.70%

-

140.54

15.10

9.70%

235

278

-186,931

-21.43%

♦Emisii specifice de C02 la nivelul României; 264,69 g/kWh, conform Raport ANRE monitorizare piața - 2019

*'Energia consumată în perioada curentă a fost estimată pe baza capacității instalate în anul 2019 și a numărului anual mediu de ore de funcționare, de 4150 ore/an (dată furnizată de către administratorul rețelei de iluminat public in conformitate cu cerințe ghid AFM).

•• 'Indicatori rezultați în urma analizei financiare

Tabelul 2 - Valoarea jotală de investiție pentru modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul CRAIOVA

Total investiție pe obiect

Cheltuieli conexe

TOTAL investiție fără TVA,

TOTAL investiție cu TVA,

(fără TVA)

implementării măsurii identificate

conform Deviz General

conform Deviz General

Mii EUR

Mit EUR

Mii EUR

Mii EUR

238

24

262

311

BettCO Consullinq

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. f cod pmieizt;

19.X0

28

IPB

Denumire docuraal:

Audi! energetic

Specialitate:

Instalații electrice

T.

Barbosu

Verificau

Faaa:

AE

Daia:

19.08.2020

Pagina;

7/29

Denumire capii ol:

02.PREZENTAREA GENERALĂ

A OBIECTIVULUI SUPUS AUDITULUI ENERGETIC

Cud ddCnrtL&tl;

Slarc docuiuenl:

Vosiufie;

01

 • 2.PREZENTAREA GENERALĂ A OBIECTIVULUI SUPUS AUDITULUI ENERGETIC

 • 2.1. Necesitatea și fundamentarea studiului, scopul și obiectivele acestuia.

Date de intrare:

localizarea geografică a orașului șl date generale privind populația și suprafața acestuia

menționarea documentelor strategice, programatice;

evidențierea obectivelor majore ale acestor documete; ex: reducerea emisiilor de CO2 cu 19% până în 2020

oportunități: tehnologia LED și telemanagementul iluminatului, integrarea României în UE prin scăderea disparităților cu ajutorul proiectelor finanțate prin fonduri europene, tendințele de dezvoltare ale comunităților moderne în smart cities]

Fundamentarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a sistemului de iluminat public se va realiza pe baza analizei situației actuale a acestuia din punct de vedere energetic și tehnic, documentul de referință fiind Auditul energetic.

Beneficiile obținute în urma implementării măsurilor identificate în Auditul energetic, se referă la consumul de energie electrică necesar iluminatului public, la îmbunătățirea furnizării serviciului de iluminat public precum și la impactul social:

 • • Controlul sporit al componentelor, funcțiunilor și parametrilor electro-energetici ai sistemului de iluminat public

 • • Reducerea consumului de energie electrică și implicit:

 • - reducerea costurilor cu energia electrică asociate sistemului de iluminat public;

 • - reducere emisiilor de CO2 asociate acestui serviciu;

 • • Creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

 • * Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, a bunurilor private sau publice;

 • • Sporirea nivelului de civilizație, a confortului și a calității vieții

Legislația care stă la baza elaborării Auditul Energetic este următoarea:

 • • Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiența energetică și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice, cu completările și modificările ulterioare;

 • • Instrucțiunea AN RE privind aplicarea art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, referitor la auditul energetic pe întregul contur de consum energetic;

  BettCO Consullina

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr. /țod pro rei:

  19.X0

  28

  IPB

  Denumire dncumuît:

  Audit energetic

  Denumire Cj parol:

  02.PREZENTAREA GENERALĂ

  A OBIECTIVULUI SUPUS AUDITULUI ENERGETIC

  Specialitate:                                      1 Inlocmit:

  T

  Instalații electrice r. , j Barbosu

  Cod document:

  Votâcal:

  Stare documenl;

  __________________________________________|

  Fazi:

  AE

  Versiuoe:

  01

  Data:

  19.08.2020

  Pagina:

  8/29 _______________________________________________________________________.

 • • “Ghidul de elaborare a auditurilor energetice", elaborat de AN RE și aprobat prin Decizia nr. 2123/23.09.2014, cuprinzând obligațiile, recomandările, principiile fundamentale și indicațiile metodologice generale referitoare la întocmirea bilanțurilor energetice ale consumatorilor de energie (combustibil, căldură și energie electrica), cât și modul de apreciere a eficienței energetice.

Notă:     Organizarea pe capitole a Auditului Energetic urmărește în linii mari structura

recomandată de către Ghidul elaborat de ANRE.

 • • Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, modificată de HG nr. 490/2011

Scopul acestei proceduri sistematice este obținerea unor date și informații tehnico-economice relevante despre profilul consumului energetic existent al instalațiilor, sistemului și serviciului de iluminat public și raportarea analitică a rezultatelor.

Obiectivul general al Auditului Energetic este reprezentat de identificarea și cuantificarea oportunităților rentabile de economisire a energiei precum și de identificare a măsurilor optime de reducere a consumului de energie și implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră, simultan cu îmbunătățirea calității serviciului de iluminat public cu condiția de respectare a standardelor și normativelor din domeniu.

 • 2.2. Definirea conturului de bilanț energetic

Sistemul de iluminat public din Municipiul CRAIOVA se află în responsabilitatea Primăriei și Consiliului Local al Municipiului și acesta cuprinde conform Legii serviciului de iluminat public 230/2006: iluminat stradal-rutier, iluminatul pasajelor si podurilor, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental și iluminatul ornamental-festiv.

Obligația municipalității este de a opera și întreține sistemul de iluminat public. Din acest motiv, Primăria Municipiului CRAIOVA a încheiat contracte de mentenanță a sistemului de iluminat public. Administrația locală urmează să întreprindă următoarele măsuri:

să preia în folosință gratuită o parte din infrastructura sistemului de iluminat public ce se află în prezent în proprietatea operatorului de distribuție a energiei electrice

să construiască, să extindă sau să întregească sistemul de iluminat aflat în proprietatea sa

Conturul de bilanț energetic analizat în prezentul audit este reprezentat de suprafața imaginară închisă în jurul instalațiilor și sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului

BettCO Corsvltinq-

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

NT.! cod proiccl:

19.X0

28

IPB

Dttjumirc docmnaii:

Audit energetic

Denutrurc capitel:

02.PREZENTAREA GENERALĂ

A OBIECTIVULUI SUPUS AUDITULUI ENERGETIC

Speciali laic:

Instalații electrice

Cod documoil:

întocmii;

T. Barbosu

Veri ficat:

Stare dOcumenl:

Faza:

AE

Versiune;

01

Dna:

19.08.2020

Pagioa:

9/29

CRAIOVA - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

 • 2.3. Principii de elaborare și analiză a Bilanțului energetic

Bilanțul energetic este o formă practică de exprimare a principiului conservării energiei și pune în evidență egalitatea între energiile intrate și cele ieșite din conturul analizat pentru o anumită perioadă de timp.

Schema energiilor intrate si ieșite din sistemul de iluminat (Diagrama Sankey)

D F

I I. U M

I N A r

 • A. Energii intrate in sistem

Sistemul de iluminat analizat utilizează doua surse de energie electrica.

 • a) Energie preluata din sistemul de distribuție ~ CEZ - DISTRIBUȚIE OLTENIA

Intr-o proporție de 100% energia necesara sistemului de iluminat este preluata din sistemul de distribuție a energiei electrice - operator CEZ-DISTRIBUȚIE OLTENIA in baza unui contract de furnizare.

 • B. Energii ieșite

Energiile ieșite din conturul bilanțului se compun din energiile sub orice formă folosite în mod util și pierderile de energie.

BettCO Ccnsullinq

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.l. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. t cod proiecl:

19.X0

28

IPB

Audit energetic

Specialitate:                                          kttoctnii;

T

Instalații electrice _ , | Barbosu

Verificat:

Fazi:

AE

Veniime:

01

Dau:

19.08.2020

Denumire țapii ol:

02.PREZENTAREA GENERALĂ

A OBIECTIVULUI SUPUS AUDITULUI ENERGETIC

Cod tfoitimtnt:

Stare dccurn tul:

Pagina:

10/29

în cazul iluminatului public întâlnim:

a)Energia utilă: energia fluxului luminos util.

Dacă studiul presupune existența unui sistem de comanda digitală a iluminatului public, trebuie considerată în calcul și energia utilă suplimentară necesară funcționării componentelor electronice de tipul controller local, controller zonal, concentrator de date, sistem de recepție și interpretare a datelor.

în acest caz, Energia utilă este suma energiilor utile necesare emiterii fluxului luminos util (recomandat prin calcule luminotehnice potrivit standardelor) și a celor necesare funcționării sistemului ales.

b)Pierderile de energie: se recunosc în pierderi electromagnetice ți/sau în efectul Joule-Lenz (efectul termica! curentului electric)

Pierderile de energie atat de tip electromagnetic cat si in efectul Joule-Lenz sunt evidențiate in anexele prezentului audit energetic.

 • 2.4. Arhitectura generală a sistemului de iluminat public supus auditării.

Date de intrare:

Mix-ul de rețele electrice: LEA - clasic si torsadat, lungimi, ponderi proprietatea asupra rețelelor operarea rețelelor de iluminat

documente de referință: rapoarte (interne sau ale operatorului), statistici, studii, audit în terene, măsurători, etc

în perioada august 2020, echipa de consultanți a efectuat vizite la amplasament, pentru evaluarea sistemului de iluminat existent și gruparea pe zone și tronsoane de căi de circulație, funcție de clasele de iluminat definite de beneficiar și de necesarul de reabilitare și modernizare existent.

Informațiile prezentate în continuare au fost obținute în timpul vizitelor efectuate și, de asemenea, au fost puse la dispoziție de reprezentanții administrației publice locale din Municipiul CRAIOVA.

Sistemul de iluminat analizat are 2 componente distincte :

 • • Pasaj subteran caruia ii corespund un număr de 425 proiectoare amplasate pe pereții laterali ai pasajului alimentati printr-o rețea electrica pozata aparent cu o lungime de 0,37 km , lungimea pasajului subteran 185m

 • • Pasaj suprateran si bretele de acces caruia ii corespund un număr de 94 ansamblul de stâlp + aparat de iluminat echipat cu lămpi cu descărcări in vapori de sodiu alimentati printr-o rețea electrica subterana cu o lungime de 1,67 km

  Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția Bettco Consulting străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  Nr. / cod proiect;

  19.X0

  28

  IPB

  Denii ițdrc diturticru:

  Audit energetic

  1 Denutrure capitol;

  02.PREZENTAREA GENERALĂ

  A OBIECTIVULUI SUPUS

  AUDITULUI ENERGETIC______

  SpecisBiaici

  Instalații electrice ________________

  Cod documtul:

  Întocmii:

  T.

  L Barbosu

  Vcfifcarr

  Stare diicumtnl:

  Faza:

  AE

  Vmitme-:

  01

  Data:

  19.08.2020

  Pagina:

  11/29

Date de intrare:

 • - Starea stâlpilor de iluminat, menționarea ultimelor investiții

 • - Tipul și ponderea rețelelor electrice, starea acestora

 • - Mențiuni despre cutiile electrice

Sistemul de iluminat public din Municipiul CRAIOVA este alimentat la tensiunea de 0,4 kV, prin intermediul rețelelor electrice aeriene și subterane, din posturi de transformare operate de societatea CEZ - DISTRIBUȚIE OLTENIA.

Vechimea rețelei de iluminat stradal este de 15-20 de ani, existând un potențial ridicat de reabilitare/modernizare.

Deficiențe constatate la starea actuală a sitemului de iluminat public analizat:

Vechimea stâlpilor și a rețelei electrice;

Tehnologie veche și depășită tehnic a corpurilor de iluminat existente;

Nivelul de iluminare neconform cu prevederile standardelor și normelor specifice favorizează incidente rutiere

Disfuncționalități și întreruperi în furnizarea iluminatului public;

Ineficiență energetică, randament luminos scăzut al aparatelor de iluminat existente;

Cheltuieli ineficiente prin costuri mari de mentenanță, date de caracteristicile tehnice depășite și de uzura componentelor;

Aspect fizic disonant față de cerințele unei localități cu potențial turistic de rangul Municipiului CRAIOVA;

Gestiune greoaie a sistemului datorită lipsei de informații specifice care s-ar putea înregistra în timp real de către operatorul serviciului de iluminat;

 • 2.5. Caracteristici tehnice ale consumatorilor și instalațiilor de iluminat public

a.Corpurile și sursele de iluminat

Clasificarea corpurilor de iluminat existente pe conturul energetic analizat, în funcție de puterea instalată a acestora și, respectiv, de tehnologia folosită, este prezentată în tabelul de mai jos.

BettCO Consulting

Eficienti zare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. ptoicci!

19.X0

28

IPB

l'kJi u m i rc docurocDJ:

Audit energetic

Speciali tâlc:

Instalații electrice

InîomiL

T.

Barbosu

Veri ti țat!

Faza:

AE

Dala:

19.08.2020

ChMUijiirc cJpiltil:

03.ANALIZA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU CARE S-A DEFINIT CONTURUL

ENERGETIC___

Cod documeni:

Si-are ducumaU: _

Versiune;

01

Pagina:

12/29

Nr

Destinație / Tehnologie

TipAIL

Cant

Putere instalata lampa / corp

Putere instalata corp iluminat

Putere instalata totala

W

W

W

1

Pasaj subteran / Vapori sodiu la înaltă presiune

Pasaj suprateran / Vapori sodiu la înaltă presiune

Proiector funcționare zi

369

buc

250

276

101844

2

Proiector funcționare noapte

20

buc

150

172.5

3450

3

Proiector funcționare noapte

36

buc

70

80.5

2898

4

Aparat iluminat stradal

76

buc

150

172.5

13110

5

Aparat de iluminat stradal intersecții

18

buc

250

276

4968

TOTAL:

519

buc

126270

Tabel 4 - Structura aparatelor de iluminat existente

b.Liniile electrice

Instalația de iluminat pe care s-a definit conturul energetic este alimentată cu energie electrică din punctele de transformare, respectiv din punctele de aprindere prin: linii electrice aeriene (LEA)) ~ pozate aparent pe pereții verticali ai pasajului linii electrice subterane (LES)

Informațiile despre LES sunt doar parțial culese și estimate deoarece nici Beneficiarul și nici distribuitorul local de energie electrică nu au reușit să furnizeze date complete.

Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin :

conductor de conexiune și cleme de conexiune pt LEA cablu de conexiune (coloană electrică}, de tip Cyy 3x2,5 mm2

Auditorul a putut observa un mix de secțiuni și materiale ale conductorilor care sunt conectați în cadrul instalațiilor, în multe situații acest aspect tehnic generând probleme în furnizarea iluminatului datorită întreruperilor cauzate de apariția coroziunii prin pile electrice.

3.ANALIZA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU

CARE S-A DEFINIT CONTURUL ENERGETIC

3.1.Regimul de funcționare - procesul tehnologic

Date de intrare:

BettCO Consulting

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Kr./cod proiect;

19.X0

28

IPB

Denumire docummt:

Audi! energetic

Specialhaie;

Instalații electrice

Infocrnitr

T.

Barbosu

Vcnficai:

Faza;

AE

Dala:

19.08.2020

Dertunnrecapiioi:

03.ANALIZA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU CARE S-A DEFINIT CONTURUL ENERGETIC

C&dtoctratoM:

Siare document;

Vpșiimt!

01

Pâgiiia;

13/29

orarul ordonat de funcționare a iluminatului

distribuția programului pe anotimpuri

existența regimurilor de funcționare diferită (dimming), dacă ete cazul înregistrarea situațiilor de funcționare în afara programului

 • ■ autorizată {planificată): pt manevre pe timp de zi

 • ■ neautorizată

furturi de energie din instalația de iluminat public

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de către administrația publică locală, sistemul de iluminat public pentru care s-a definit conturul energetic funcționează în medie 4.150 ore pe an.

Situația întreruperilor anuale autorizate sau neautorizate nu a fost pusă la dispoziția auditorului.

Observațiile auditorului asupra regimului de funcționare a iluminatului public:

 • > Existența petelor negre pe căile de circulație analizate (în zonele luminate) - datorate distrugerilor, accidentelor auto și/sau re-sistematizării zonei;

 • > Nivelul de iluminare neconform cu prevederile standardului și normelor specifice (SR

EN 13201:2015, CIE 115, CIE 088), favorizând incidentele rutiere și infracționalitatea;

 • > Majoritatea corpurilor de iluminat nu beneficiază de un sistem optic avansat prin intermediul căruia lumina să fie dirijată efficient către suprafețele utile;

 • > într-o foarte mare măsură corpurile de iluminat și stâlpii sunt la limita duratei de viață;

 • > Tehnologia de iluminat folosită în present nu permite utilizarea măsurilor de dimming (ajustarea fluxului luminos în funcție de necesități);

 • > Management greoi al sistemului de iluminat, datorită lipsei de informații specifice care s-ar putea înregistra în timp util de către operatorul serviciului de iluminat public;

 • > Raportarea unui număr important de disfuncționalități și întreruperi în furnizarea iluminatului;

 • > Costuri relativ mari de întreținere și menținere în funcțiune, date de caracteristicile tehnice depășite și de uzura componentelor;

 • > Nu sunt respectate în totalitate cerințele legislative internaționale și naționale de trecere în subteran a liniilor aeriene de alimentare cu energie , dar și de utilități publice

 • > Existența unui potențial semnificativ de eficientizare energetică datorită:

 • - eficienței luminoase scăzute a corpurilor ce folosesc tehnologii cu descărcări în vapori de mercur și sodiu;

  BettCO Consoana

  Eficienlizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

  1 Nr./cQdpraiccl:

  1 19.X0      IPB

  28

  Denumire docmueiii:

  Audit energetic

  Speciali uit:;

  Instalații electrice

  lirtocroii:

  T.

  Barbosu

  Verificai!

  fază:

  AE

  Dat»;

  19.08.2020

  Denumire capii Dl;

  03.ANALIZA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU CARE S-A DEFINIT CONTURUL ENERGETIC

  Cod document:

  Si are dixînnau:

  Versiune:

  01

  pagina:

  14/29

 • - randamentului luminos scăzut al corpurilor actuale;

 • - proiectarea unui sistem de telemanagement care să producă economii suplimentare, acolo unde este posibil, prin trecerea în anumite intervale de timp într-o clasă inferioară a căilor de circulație;

 • - reconsiderării prin proiectare a poziționării unor suporți pentru corpurile de iluminat.

 • 3.2. Starea tehnică a Sistemului de iluminat public din Municipiul CRAI OVA

Administrația locală a Municipiului CRAIOVA are în proprietatea sa rețeaua de iluminat public analizata (stâlpi și rețele). întreaga rețea se află în gestiune operatorului delegat al serviciului de iluminat public (SC FLASH LIGHT1NG SERVICES SA). Contoarele de decontare se află instalate la limita proprietății între administrația locală și operatorul de distribuție și sunt de tipul contoare inteligente.

Proiectarea sistemului de iluminat public a avut loc:

Pentru corpurile de iluminat și rețelele aflate în proprietatea municipalității, în perioada 2005-2008, dată după care standardul de iluminat a suferit 2 modificări importante

E important de înțeles că arhitectura actuală a sistemului de iluminat nu a fost proiectată să facă față cu ușurință schimbărilor actuale de tehnologie.

O imagine concentrată, sintetică, a stării tehnice a sistemului de iluminat public din Municipiul CRAIOVA - zona analizata - este prezentată în tabelul următor, informația este structurată pe baza datelor primite de la autoritatea publică locală.

Denumire componentă SIP

Starea tehnică actuală actuală

Stâlpi

• 94 stâlpi de iluminat

Corpuri de iluminat

 • • 94 corpuri de iluminat cu vapori de sodiu cu puteri între 70W și 150W, de tehnologie veche / depășită tehnic din punct de vedere al eficienței energetice, amplasate pe stâlpii de iluminat public, necesitând un ciclu de schimbare o data la 2-3 ani;

 • • 425 corpuri de iluminat de tip proiector cu vapori de sodiu cu puteri intre 70W si 250W de tehnologie veche / depășită tehnic din punct de vedere af eficienței energetice amplasate pe pereții pasajului subteran

BettCO Consulting

Eficientîzare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr.! cod proiect;

19.X0

28

IPB

DCDUEfije dKIMfnt;

Audit energetic

Denumire capital!

03.ANALIZA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU CARE S-A DEFINIT CONTURUL ENERGETIC

Spețialilalc:

Instalații electrice

Cod doCuniM:

InloCmil:

T.

Barbosu

Verificat;

stare doc ura 0)1;

Fam:

AE

Vosiunc:

01

Data:

19.08.2020

Pagina;

15/29

Rețeaua electrică (cabluri de alimentare)

 • 1.86 km rețele electrice ;

 • - 0.37 km sunt linii electrice în sistem trifazat pozate aparent aferente iluminării a 0,185 km de pasaj subteran

 • -1,67 km sunt linii electrice subterane aferente iluminării pasajului suprateran, a bretelelor de acces si a intersecțiilor adiacente;

în mare parte îmbătrânită, supusă intemperiilor, posibilelor furturi de energie, etc. Conform HG nr. 525/1996 cu modificările si completările ulterioare, există obligativitatea ca rețelele electrice să fie poziționate în subteran și nu pe stâlpii de iluminat public. Acest aspect este valabil pentru toate rețelele edilitare care în prezent sunt poziționate suprateran pe stâlpii de iluminat public

Sistem de măsură, comandă și control

 • • Comenzile de conectare-deconectare a sistemului de iluminat public se fac manual sau automat, in funcție de ora sau intensitatea luminii in mediul ambiant.

 • • Sistemul de comanda și control pentru sistemul de iluminat public este compus din acționare zi/noapte pentru pasajul subteran si ceas programator pentru iluminatul stradal

Consum specific de energie electrică

• 288 MWh/km/an drum - un consum specific ridicat comparativ cu alte orașe Europene ale căror consumuri variază între 70 - 100 MWh/km/an drum iluminat in condiții de pasaj subteran rutier. Exemplu: Un sistem de iluminat de dimensiune similară, dar utilizând în totalitate tehnologia LED are un consum specific de energie electrică de cca. 85 MWh/km/an drum iluminat.

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția Bettco Consuiiino străzii Aries cu str. A. I. Cu za si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr. f cod pwirtt:

19.X0

28

IPB

DiDiinuft document:

Audit energetic

Specialitate:

Instalații electrice

întocmii:

T.

Barbosu

Verifica!:

Faza:

AE

Data:

19.08.2020

Denumire capital:

03.ANALIZA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU CARE S-A DEFINIT CONTURUL ENERGETIC

________

Cod document:

Stare documfiți:

_______________________________________________________________________1

Versiune;

01

Pagina:

16/29

 • 3.3. Consumuri energetice totale la nivelul conturului energetic

Puterile instalate și absorbite, pe tipuri de corpuri de iluminat, precum și energia consumată la nivelul Municipiului - zonele analizate - pe tipuri de corpuri de iluminat sunt prezentate în tabelul următor:

Nr

Destinație / Tehnologie

Tip AIL

Cant

Putere instalata lampa / corp

Putere instalata corp iluminat

Putere instalata totala

Energie consumata anual

Pondere in energia total consumata

W

W

W

MWh/an

%

1

Pasaj subteran / Vapori sodiu la înaltă presiune

Proiector funcționare zi

369

buc

250

276

101844

469.50

89.67%

2

Proiector funcționare noapte

20

buc

150

172.5

3450

14.32

3

Proiector funcționare noapte

36

buc

70

80.5

2898

12.03

4

Pasaj suprateran / Vapori sodiu la înaltă presiune

Aparat iluminat stradal

76

buc

150

172.5

13110

54.41

13.57%

5

Aparat de iluminat stradal intersecții

18

buc

250

276

4968

20.62

TOTAL:

519

buc

126270

552.94

Tabel 6 - Puteri instalate si energie absorbita

 • 3.4. Aparate de măsură existente, puncte de măsură, caracteristici tehnice și clasa de precizie

  • 3.4.1. Stabilirea unității de referință asociate bilanțului energetic

Unitatea de referință asociată auditului energetic este anul calendaristic. Analizele efectuate se referă la comportamentul mediu din punct de vedere energetic al sistemului de iluminat public pe durata unui an calendaristic.

în bilanțul energetic vor intra următoarele mărimi:

cantități de consumatori            [bucăți]

perioade de funcționare:           [h]

BcttCO Consullinq

Eficientizare iluminat public - Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.L Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian

Nr./cod proiect:

19.X0

28

1PB

Denunrirc documeni:

Audit energetic

Denumire capitol:

04.ECUAȚIA DE BILANȚ

PENTRU CONTURUL

ANALIZAT

Specialitate:

Instalații electrice

Cod dcKLiincnt:

IntoCmiE:

T.

Barbosu

Verificat;

Stare doc anton.'

Faw:

AE

Vmiune:

01

Dala:

19.08.2020

Pagina:

17/29

puteri ale surselor de lumină:       [W]

energii utile, consumate:           [MWh]

pierderi energetice:                [% / MWh]

emisii CO2:                           [t]

factor de emisii CO2:               [kg/MWh]