Hotărârea nr. 280/2020

HCL 280 MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.280

privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.l 16209/2020, raportul nr.l 16212/2020 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.l 17738/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova și avizele nr.275/2020 al Comisiei IlI-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local modificată și completată prin Legea 328/2018, Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, Ordinului Ministerului Transporturilor nr.972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local Regulamentul (CE) nr.l370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.l 191/69 și nr.l 107/70 ale Consiliului, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajuorului de stat, precum si pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996;

în temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.l și art.196 alin.l lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, conform actului adițional nr.2, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional nr.2 de modificarea a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, prevăzut la art. 1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NEAZĂ, GENERAL,


r

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.280/2020

ACT ADIȚIONAL NR. 2

LA CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE SI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE

REGULATE IN MUNICIPIUL CRAIOVA NR. 135170/17.09.2018

între:

Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 7, având cod fiscal nr. 4417214, cont nr R079TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria operativa a mun. Craiova, reprezentat prin Primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă;

Și

Operatorul de transport R.A.T. SRL, cu sediul în Craiova, Str. Calea Severinului nr 23, județul Dolj, înregistrat sub nr. J16/507/1991 la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare RO 2315129, având contul RO47 BTRL 0170 1202 4880 07XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin Administrator, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. /2020, părțile prezentului Act Adițional, convin modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova nr. 135170/17.09.2019, după cum urmează:

 • a) Art. 6.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

“In schimbul dreptului si obligației de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute in Anexa 4.1, Operatorul se obliga sa plateasca redeventa Autorității Contractante, redeventa calculata in procent de 3% din valoarea de amortizare a bunurilor (14.302.508,14 lei/an), respectiv suma de 429.075,24 lei/an, impartita in transe egale.”

 • b) Art. 6.2. se modifică și va avea următorul cuprins:

 • ”(1 ) Emiterea facturii fiscale de redeventa se va face de autoritatea contractanta in data de 10 a lunii in curs .

 • (2) Operatorul va achita redeventa cel mai târziu la 30 de zile de la emiterea facturii fiscale.

 • (3) In ultima zi lucratoare a fiecărei luni se va efectua compensarea datoriilor reciproce (intre redeventa si compensație) dintre autoritatea contractanta si operator, la nivelul sumei celei mai mici, iar diferența de plata va fi achitata fie de autoritatea contractanta fie de operator la termenele prevăzute in contract.”

 • c) Art. 8.1 se modifica si va avea următorul cuprins:

 • “ Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare - Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public + Profit rezonabil

C = CE-V+ Pr

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

(C unitar x Km), unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat potrivit Anexei 10.1; c unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului si a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investitilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibila.

Cost unitar tramvaie -11,03 lei/km

Cost unitar autobuze - 7,50 lei/km

Km reprezintă numărul de km efectivi realizati de mijloacele de transport Operatorului în luna pentru care se acorda Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport, potrivit Anexei 13, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

Astfel

CE = (c unitar tramvai x Km tramvaie)+ ( c unitar autobuze x Km autobuze)

La sfârșitul anului CE reprezintă cheltuieli efective raportate la Operator pentru prestarea obligației de serviciu public, conform situațiilor financiare anuale auditate.

V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este indreptatit, venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate

orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate.

Pr - reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public si care tine seama de nivelul de risc al Serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate suportat de Operator. Nivelul profitului rezonabil va fi stabilit anual, pe baza ratei SWAP pentru România stabilită de Comisia Europeană și publicată de Consiliul Concurenței pe pagina de web www.ajutordestat.ro . Pentru primul an al contractului, rata profitului stabilită de părți este de 5%. Pentru cei 10 ani, rata profitului va fi calculată cu rata SWAP + 1% fără a depăși 5,07%.

 • d) Art. 8.3 se modifica si va avea următorul cuprins:

“Compensația va fi plătită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 8.1 la prezentul Contract și a facturii emise de Operator în baza Raporului lunar de constdatare. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi agreat și semnat de Autoritatea Contractantă până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a întocmit Raportul de constatare.”

 • e) Art 8.7 se modifica si va avea următorul cuprins:

“In vederea evitării supracompensarii, Operatorul va depune raportul anual de constatare cu 30 de zile înainte de întocmirea situațiilor financiare anuale. Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 8.2.”

 • f) Art. 8.8 se modifica si va avea următorul cuprins

“(1) In cazul in care Compensația acordata Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât Compensația anuala calculata potrivit art. 8.7, Operatorul va vira in contul Autorității Contractante, RO79TREZ24A840302400300X deschis la Trezoreria operativa a municipiului Craiova, diferența rezultata, in termen de 30 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale.

 • (2) In situația in care compensația acordata operatorului pentru anul anterior este mai mica decât compensația anuala calculata conform art. 8.7, autoritatea contractanta va vira in contul operatorului RO 44 TREZ 2915 070X XX00 3632 deschis la Trezoreria Craiova diferența rezultata, in termen de 30 de zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale.”

 • g) Art. 8.9 se modifica si va avea următorul cuprins:

“Părțile vor datora penalitati de întârziere in procent de 1%/luna sau fracțiune de luna aplicate la suma neachitata”

 • h) Art. 8.10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Operatorul are obligația sa solicite semestrial indexarea/renegocierea Costului unitar pe km în cursul anului, in condițiile prevăzute in Anexele nr. 10.1. și nr. 10.2, dar numai după efectuarea unui audit tehnico-economic extern."

 • i) Capitolul 8 se completează cu un nou articol și va avea următorul cuprins:

 • ”Art. 8.15. în situația în care, în anul N, se vor înregistra reduceri de costuri unitare rezultate din creșterea eficienței activității Operatorului, certificate ca atare de un auditor independent, față de anul N-l, acestea vor fi repartizate astfel: 50 % din câștigurile de eficiență să rămână la dispoziția Operatorului sub formă de profit majorat, iar restul la Autoritatea Contractante.”

 • j) Se modifica Anexele 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2,10.1,10.2 si 17 ce sunt anexate si fac parte integranta din prezentul referatul de aprobare.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi,...............2020, în 2 (două) exemplare originale, din

care unul pentru Autoritatea Contractantă și unul pentru Operator

ANEXA nr. 4.1 BUNURI DE RETUR

NrCrt

Denumire

Valoare

Număr Inventai

Situație

Grupa

1

CLĂDIRE STATIE REDRESARE NR.l 4602

236,049.09

12002755

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

2

CLĂDIRE STATIE REDRESARE NR.2 4603

251,527.72

12002756

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

3

CLĂDIRE STATIE REDRESARE NR.3 4604

243,788.40

12002757

Reevaluat:28.12.2018

PUBLIC

4

MODERN CALE RULARE.-TRAMV-8 PEROANE ST.TRAMV-LOT II

83,683.50

12013073

Reevaluat: 28.12.2018

1'20. CONSTRUCTII-DOMENIUL...............

PUBLIC

5

MODERN CALE RULARE TRAMV-AUTOMATIZARE MACAZ-LOT

II

876,413.17

12013064

Reevaluat: 28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

6

MODERN CALE RULARE TRAMV-CALE SIMPLA TRAMV-LOT 1

12,129,997.84

12013063

Reevaluat :28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

7

MODERN CALE RULARE TRAMV-TR 1 DEPOU ISALNIT-LOT II

1,989,447.92

12013065

Reevaluat: 28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

8

MODERN CALE RULARE TRAMV-TR 2 FANTANA OBED-LOT II

228,192.66

12013066

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

9

MODERN CALE RULARE TRAMV-TR 3 KM O+759-LOT II

3,839,721.88

12013067

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

10

MODERN CALE RULARE TRAMV-TR 4 BDUL TITULESC-LOT II

5,611,470.57

12013068

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

11

MODERN CALE RULARE TRAMV-TR 5 H.JIU-LOT II

16,464,861.27

12013069

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

12

MODERN CALE RULARE TRAMV-TR 6 PASJ ELECTROP-LOT II

2,257,586.08

12013070

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

13

MODERN CALE RULARE TRAMV-TR 7 PECO SEVER-LOT II \ '

2,434,055.07

12013071

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

14

MODERN CALE RULARE TRAMV-TR-BUCLA INT PSJ- LOT II

100,404.77

12013072

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

15

MODERN CALE RULARE TRAMV-UNGATOARE SINA-LOT 1

289,259.88

12013062

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

16

CONSTRUCȚIE CIO-DECANTOR+STATIE POMPE SPĂLĂTORIE

45,888.00

12014762

RATSRL DOM. PUBLIC

Nereevaluat

17

DEPOU TRAMVAIE BDUL DACIA NR.3(ROCADA)

2,821,627.00

12014761

RATSRL DOM. PUBLIC

Nereevaluat

18

POD AMARADIA 4619

1,476,009.50

12002734

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL

PUBLIC

19

Statie-teren-bdul 1 Mai-zona Stadion

36,882.78

42002159

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

20

Statie-teren-bdul Caroi l-statie Rond

41,591.22

42002013

Reeva!uat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

21

Statie-teren-bdul Dacia-zona bl.83

44,284.79

42002056

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

22

Statie-teren-bdul Dacia-zona Unitatea Militară

37,667.52

42002059

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

23

Statie-teren-bdul Dacia-zona Unitatea Militară

48,865.97

42002057

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

24

Statie-teren-bdul G.Chitu-zona Piața Chiriac

58,855.50

42002023

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

25

Statie-teren-bdul Oltenia-zona statia 10

29,274.09

42002121

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

26

Statie-teren-bdul Oltenia-zona statia 9

85,591.31

42002118

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

n

Statie-teren-bdul Oltenia-zona statia 9

26,978.09

42002119

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

28

Statie-teren-bdul Oltenia-zona statie Orizont

54,735.29

42002120

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

29

Statie-teren-bdul St.Voda-zona Aprozar

6,999.03

42002020

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

30

Statie-teren-bdul St.Voda-zona Drumul fabricii

10,615.20

42002019

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

31

Statie-teren-bdul Tineretului-statie Posta Cv

30,931.05

42002014

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

32

Statie-teren-bdul.l Mai-zona fabrica de confecții

29,523.19

42002100

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

33

Statie-teren-bdul.l Mai-zona Spital 1

18,324.74

42002099

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

34

Statie-teren-bdul.Caroi l-statia N.Balcescu

39,237.00

42002157

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

35

Statie-teren-bdul.Dacia-zona bl. 11

48,865.97

42002133

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

36

Statie-teren-bdul.Dacia-zona bl.2

54,465.20

42002134

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

37

Statie-teren-bdul.Dacia-zona Electroputere

44,793.81

42002097

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

38

Statie-teren-bdul.Dacia-zona Gara

33,086.33

42002084

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

39

Statie-teren-bdul.Dacia-zona Olimp

22,905.92

42002135

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

40

Statie-teren-bdul.Decebal-zona Schell

50,902.05

42002110

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

41

Statie-teren-bdul. N.Romanescu-zona Dunarea

40,721.64

42002107

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

42

Statie-teren-bdul.N.Romanescu-zona LACTIDO

10,731.85

42002155

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

43

Statie-teren-bdul.N.Romanescu-zona Potelu

8,398.84

42002106

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

44

Statie-teren-bdul.N.Titulescu- Casa Tineretului

54,147.06

42002149

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

45

Statie-teren-bdul.N.Titulescu-zona ANL

53,956.18

42002178

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

46

Statie-teren-bdul.N.Titulescu-zona C Tineretului

47,084.40

42002176

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

47

Statie-teren-bdul.N.Titulescu-zona Școala Decebal

36,882.78

42002148

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

48

Statie-teren-bdul.N.Titulescu-zona Școala Decebal

57,286.02

42002143

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

49

Statie-teren-bdul.N.Titulescu-zona Spital2

51,008.10

42002147

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

50

Statie-teren-bdul.Oltenia-zona statia 30

49,780.12

42002156

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

51

Statie-teren-bdul.Oltenia-zona statia 30

56,648.81

42002117

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

52

Statie-teren-bdul.St Voda-zona Drumul Fabricii

6,999.03

42002129

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

53

Statie-teren-bdul.St.Voda-zona Lunca

8,515.49

42002130

Reevaluat:28.12.2O18

420. TERENURI DOM PUBLIC

54

Statie-teren-bdul.Știrbei Voda-zona Lunca

8,398.84

42002128

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

55

Statie-teren-bdul.Știrbei Voda-zona Polivalenta

53,956.18

42002126

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

56

Statie-teren-bdul.Știrbei Voda-zona Polivalenta

44,284.79

42002127

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

57

Statie-teren-bdul.Tineretului-zona Big Vechi

16,017.83

42002137

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

58

Statie-teren-Br.ini Novac-zona Complex Vechi

65,133.42

42002150

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

59

Statie-teren-C Severinului-zona Practiker

15,270.62

42002018

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

60

Statie-teren-C.Bucuresti-zona Piața centrala

62,779.20

42002021

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

61

Statie-teren-C.Bucuresti-zona Rotonda

29,035,38

42002022

Reevaluat:28.12.2O18

420. TERENURI DOM PUBLIC

62

Statie-teren-C.Bucuresti-zona Teatru National

78,474.00

42002049

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

63

Statie-teren-C.Severinului-zona Baumax

26,469.07

42002172

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

64

Statie-teren-C.Severinului-zona cap linie tramvai

2,417.85

42002179

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

65

Statie-teren-C.Severinului-zona cap linie tramvai

6,362.76

42002173

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

66

Statie-teren-Calea Severinului-benzinarie MOL

17,306.70

42002012

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

67

Statie-teren-Calea Unirii-Parc

49,884.01

42002046

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

68

Statie-teren-Calea Unirii-Zorile

65,133.42

42002048

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

69

Statie-teren-CSeverinului-fântâna Obedeanu

38,176.54

42002015

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

70

Statie teren - str.Dofjului-zona Complex Nou

39,237.00

42002131

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

71

Statie-teren-H. Ford-zona Vama

11,665.05

42002116

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

72

Statie-teren-Henry Ford-zona Ford

10,498.55

42002108

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

73

Statie-teren-Henry Ford-zona Ford

11,665.05

42002109

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

74

Statie-teren-Henry Ford-zona Vama

9,915.30

42002111

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

75

Statie-teren-M.Viteazu-zona Agronomie

15,694.80

42002136

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

76

Statie-teren-N.Romanescu-zona Potelu

5,832.53

42002055

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

77

Statie-teren-Prelungirea Bechetului-zona Facai

3,245.01

42002166

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

78

Statie-teren-Prelungirea Bechetului-zona Facai

3,245.01

42002167

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

79

Statie-teren-Prelungirea Teilor-zona Dezbenzinare2

3,499.52

42002065

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

80

Statie-teren-Prelungirea Teilor-zona Dezbenzinare2

3,499.52

42002064

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

81

Statie-teren-Prelungirea Teilor-zona PetromService

3,499.52

42002066

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

82

Statie-teren-Sos.Balcesti-cap linie izvor

7,635.31

42002095

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

83

Statie-teren-Sos.Balcesti-statie Rozelor

5,832.53

42002096

Reevaluat:28.12.2O18

420. TERENURI DOM PUBLIC

84

Statie-teren-Sos.Balcesti-zona Floresti

5,026.58

42002093

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

85

Statie-teren-Sos.Balcesti-zona Floresti

6,426.38

42002094

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

86

Statie-teren-Sos.Balcesti-zona Stațiune

4,008.54

42002091

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

87

Statie-teren-Sos.Balcesti-zona Stațiune

5,662.85

42002092

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

88

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona Facai

5,949.18

42002051

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

89

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona Facai

5,949.18

42002052

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

90

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona Facai cap linie4

3,372.26

42002104

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

91

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona Moara Facai

3,372.26

42002102

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

92

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona Moara Facai

3,245.01

42002101

Reevaluat:28.12.2O18

420. TERENURI DOM PUBLIC

93

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona UM Facai

5,949.18

42002053

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

94

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona UM Facai

5,949.18

42002054

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

95

Statie-teren-str.Amaradia-zona Fagaras

52,371.19

42002140

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

96

Statie-teren-str.Amaradia-zona Fagaras

46,798.50

42002146

Reevaluat:28.12.2018

42.0. TERENURI DOM PUBLIC

97

Statie-teren-str.Amaradia-zona Liceul Energetic

37,812.28

42002058

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

98

Statie-teren-str.Amaradia-zona Liceul Pedagogic

55,033.64

42002175

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

99

Statie-teren-str.Amaradia-zona Școala Speciala

47,394.27

42002144

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

100

Statie-teren-str.Banu Stepan-zona Abator

4,772.07

42002152

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

101

Statie-teren-str.Banu Stepan-zona Sifonarie

4,008.54

42002153

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

102

Statie-teren-str.Banu Stepan-zona Sifonarie

3,563.14

42002151

Reevaluat: 28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

103

Statie-teren-str.Banu Stepan-zona Spumoflex

6,617.27

42002154

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

104

Statie-teren-str.Banul Stepan-zona Abator

4,008.54

42002174

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

105

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-statia Primăverii

6,182.48

42002060

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

106

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-statia Primăverii

6,182.48

42002061

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

107

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona CET II

6,182.48

42002085

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

108

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona CET II

6,182.48

42002086

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

109

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona CET II

6,182.48

42002088

Reevaluat: 28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

110

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona Nord Service

7,348.98

42002089

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

111

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona Nord Service

7,348.98

42002090

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

112

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona Podisor

5,132.62

42002087

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

113

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona Rozelor

6,182.48

42002063

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

114

Statie-teren-str.Br.lui Novac-zona Complex Vechi

78,474.00

42002145

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

115

Statie-teren-str.Brestei-zona Compania de Apa

62,100.50

42002158

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

116

Statie-teren-str.Bucura-zona Fântâna Popova

5,599.23

42002113

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

117

Statie-teren-str.Caracal-zona Biserica Chiriac

30,541.23

42002169

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

118

Statie-teren-str.Caracal-zona Caracal

62,779.20

42002168

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

119

Statie-teren-str.Caracal-zona IRA

50,902.05

42002171

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

120

Statie-teren-str.Caracal-zona Spital Militar

44,284.79

42002170

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

121

Statie-teren-str.Carracal-zona Bănie

26,978.09

42002115

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

122

Statie-teren-str.Dezrobirii,bl.G8

36,649.48

42002028

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

123

Statie-teren-str.Doljului-zona Complex Nou

45,514.92

42002132

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

124

Statie-teren-str.G.Enescu-zona Segarcea

57,519.32

42002160

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

125

Statie-teren-str.G.Enescu-zona statia 15

57,010.30

42002163

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

126

Statie-teren-str.G.Enescu-zona statie 55

26,469.07

42002161

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

127

Statie-teren-str.G.Enescu-zona statie Racheta

49,374.99

42002162

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

128

Statie-teren-str.H.Coanda-zona bl.3 V.Roșie

27,487.11

42002078

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

129

Statie-teren-str.H.Coanda-zona bl.45 V.Roșie

17,306.70

42002077

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

130

Statie-teren-str.H.Coanda-zona bl.G5 V.Rosie

34,613.40

42002075

Reevaluat: 28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

131

Statie-teren-str.Henri Coanda-zona bl. 57 V Roșie

26,978.09

42002072

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

132

Statie-teren-str.î. Traian-zona Anul 1848,40mp

31,389.60

42002074

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

133

Statie-teren-str.î. Traian-zona Ulmului,53mp

41,591.22

42002073

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

134

Statie-teren-str.î.Traian-zona Biserica V. Roșie

38,176.54

42002076

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

135

Statie-teren-str.împaratul Traian-zona Siloz

58,855.50

42002071

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

136

Statie-teren-str. Libertatii-zona Agronomie

70,626.60

42002164

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

137

Statie-teren-str.M Tanase-zona Casa Tineretului

21,972.72

42002124

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

138

Statie-teren-str. Macedonski-zona Carp

36,882.78

42002047

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

139

Statie-teren-str.Madona Dudu-zona statie

47,084.40

42002177

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

140

Statie-teren-str.Maria Tanase-zona Compania de Apa

20,360.82

42002123

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

141

Statie-teren-str.Maria Tanase-zona Compania de Apa

25,960.05

42002125

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

142

Statie-teren-str.Pascani-zona Liceul de Chimie

41,591.22

42002165

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

143

Statie-teren-str.Pascani-zona Liceul de Chimie

39,237.00

42002082

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

144

Statie-teren-str.Potelu-zona ANL

13,181.51

42002114

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

145

Statie-teren-str.Potelu-zona ANL

11,665.05

42002112

Reevaluat:28.12.2018

42.0. TERENURI DOM PUBLIC

146

Statie-teren-str.S Barnutiu-zona Simion Barnutiu

27,465.90

42002105

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

147

Statie-teren-str.Sfintii Apostoli-zona Anull848

41,591.22

42002070

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

148

Statie-teren-str.Sfintii Apostoli-zona Horia

41,591.22

42002069

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

149

Statie-teren-str.Simion Barnutiu-zona Carp

29,820.12

42002139

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

150

Statie-teren-str.Spania-zona Institut

23,542.20

42002081

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

151

Statie-teren-str.Spania-zona Vama Rovine

30,562.44

42002080

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

152

Statie-teren-str.T.Lalescu-zona Complex Rovine

25,451.03

42002079

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

153

Statie-teren-str.Tache lonescu-zona Troaca

1,908.83

42002016

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

154

Statie-teren-str.Tache lonescu-zona Troaca

1,908.83

42002017

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

155

Statie-teren-str.Tineretului-zona Posta

28,667.52

42002083

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

156

Statie-teren-str.Toamnei-zona Bariera Vâlcii

6,182.48

42002026

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

157

Statie-teren-str.Toamnei-zona magazin

6,182.48

42002067

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

158

Statie-teren-str.Toamnei-zona magazin

6,182.48

42002068

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

159

Statie-teren-str.Toamnei-zona școala

6,182.48

42002062

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

160

Statie-teren-str.Toamnei-zona școala

6,182.48

42002045

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

161

Statie-teren-Tache lonescu-zona Rovine2-Troaca

8,271.58

42002122

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

162

Statie-teren-zona Facai cap Iinie4

3,372.26

42002103

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

163

SUBSTATIE DE REDRESARE NR.l EC HIP ELECT 4620

175,448.21

22100151

Reevaluat:31.12.2012

221. ECHIPTEHNOLOGIC- DOM PUBLIC

164

SUBSTATIE DE REDRESARE NR.2 EC HIP ELECT 4621

243,945.11

22100152

Reevaluat:31.12.2012

221. ECHIP TEHNOLOGIC - DOM PUBLIC

165

SUBSTATIE DE REDRESARE NR.3 ECHIP ELECT 4622

264,374.01

22100153

Reevaluatul.12.2012

221. ECHIP TEHNOLOGIC - DOM PUBLIC

166

TEREN AFERENT CONST.SECTIA 1 TRANSP.-42.090,35 mp

36,962,238.47

42000490

Reevaluat: 28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

167

TEREN AFERENT CONSTR.SECTIA II TRAMVAI-40159.49 MP

32,004,153.99

42000491

Reevaluat:28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

168

TEREN AFERENT SERV. ABONAMENTE CONTROL-474 MP

1,135,223.94

42000493

Reevaluat: 28.12.2018

420. TERENURI DOM PUBLIC

169

Pasaj suprateran-C.Buc simpla rulare tramvai-884

4,339,822.01

12009657

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC

170

Pasaj suprateran Calea Buc linie aeriana contact

1,143,063.24

12009658

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC

171

Pasaj suprateran Calea Buc-cale simpla rulare tram

2,235,665.89

12009663

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC

172

Pasaj supratera Bd Titulescu linie aeriana contact

588,850.76

12009664

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC

173

CABLURI DE ALIMENTARE 20KV-DEZV TRANSP ECOLOGIC

3,671,724.86

12013310

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC

174

CABLURI ALIMENTARE 1KV-DEZVOLTTRANSP ECOLOGIC

2,888,914.95

12013311

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC

175

LINIE DE CONTACT-DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI ECOLOGI

4,917,006.69

12013309

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC

176

9 BUC PEROANE TRAMVAI C BUC-DEZV TRANSP ECOLOGIC

77,009.26

12013306

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC

177

8 BUC STĂTU AUTOBUZ C BUC-DEZV TRANSP ECOLOGIC

108,046.27

12013307

Reevaluat:28.12.2018

120. CONSTRUCTII-DOMENIUL PUBLIC

178

LINIE TRAMVAI EXTINDERE 4623

954,242.15

11001203

Reevaluatul. 12.2018

110. CONSTRUCȚII -DOMENIUL

PRIVAT

179

linie tramvai în incinta 4613

1,922,720.07

11001211

Amortizat in întregime

110. CONSTRUCȚII -DOMENIUL

PRIVAT

180

linie tramvai TR1CCCPECO parțial 4605

6,116,653.21

11001213

Amortizat in întregime

110. CONSTRUCȚII -DOMENIUL PRIVAT

181

LINIE TRAMVAI TR4-2 CARACAL 4612

2,096,966.57

11001219

Amortizat in intregime

110. CONSTRUCȚII -DOMENIUL PRIVAT

182

REȚEA CONTACT EXTINDERE 4624

50,471.40

11001220

Amortizat in intregime

110. CONSTRUCȚII -DOMENIUL

PRIVAT

183

REȚEA CONTACT IN INCINTA 4618

48,068.00

11001221

Amortizat in intregime

110. CONSTRUCȚII -DOMENIUL

PRIVAT

184

REȚEA CONTACT TR1 4614

264,374.01

11001222

Amortizat in intregime

110. CONSTRUCȚII -DOMENIUL PRIVAT

185

REȚEA CONTACT TR4 4617

103,346.20

11001225

Amortizat in Întregime

110. CONSTRUCȚII -DOMENIUL

PRIVAT

186

STATII (ADĂPOSTURI) CALATORI - 15 buc

8098.8

obiecte inventar

Nereevaluat

obiecie inventar

187

FIAT DUCATO (BLINDATA)

166,586.01

21300108

Amortizat in Întregime

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

188

FIATPUNTO 0432478

10,240,15

21300105

Amortizat in întregime

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

189

FIATPUNTO 0435225

10,240.15

21300106

Amortizat in 'întregime

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

190

FIAT PUNTO 1,9 JTD

70,360.85

21300110

Amortizat in întregime

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

191

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300159

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

192

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300160

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

193

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300162

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

194

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300151

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

195

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300157

Ne reevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

196

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300158

Amortizat in Întregime

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

197

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300135

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

198

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300136

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

199

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300137

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

200

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300138

Nereevaluat

213. MU LOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

201

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300139

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

202

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300140

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

203

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300142

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

204

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300143

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

205

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300144

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

206

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300145

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

207

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300146

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

208

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300147

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

209

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300148

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

210

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300149

Nereevalual

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

211

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300141

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

212

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300150

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

213

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300161

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

214

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,084,752.00

21300163

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

215

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,041,012.00

21300180

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

216

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,041,012.00

21300181

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

217

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,041,012.00

21300182

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

218

AUTOBUZ SOLARIS URBINO 12

1,041,012.00

21300183

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

219

AUTOBUZE SOLARIS URBINO 12

1,041,012.00

21300184

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

220

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300230

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

221

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300261

Achiziționai in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

222

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300272

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

223

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300221

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

224

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300227

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

225

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300218

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

226

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300269

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

in

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300224

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

228

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300236

Nereevaiuat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

229

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300219

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM

PRIVAT

230

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300270

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

231

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300225

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

232

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300233

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

233

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300264

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

234

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300239

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

235

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300267

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

236

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300222

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

237

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300216

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

238

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300265

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

239

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300228

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

240

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300234

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

241

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300240

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

242

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300268

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

243

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300217

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

244

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300231

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

245

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300262

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

246

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300237

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

247

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300220

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

248

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300271

Achiziționai in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

249

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300232

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

250

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300263

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

251

AUTOBUZ BMC POCITY

.1,006,110.24

21300226

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

252

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300238

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

253

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300223

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

254

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300260

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

255

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300229

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

256

AUTOBUZ BMC POCITY

845,470.79

21300266

Achiziționat in anul 2020

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

257

AUTOBUZ BMC POCITY

1,006,110.24

21300235

Nereevaluat

213. MIJLOACE DE TRANSPORT - DOM PRIVAT

258

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 70MP - STR. CALEA BUCUREȘTI -STATIA TEATRU NATIONAL

259

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 50MP-B.DUL. DECEBAL - STATIA ELECTROPUTERE (SENS BĂNIE)

260

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 70MP - STR. CARACAL - STATIA BĂNIE (SENS SPITAL MILITAR)

261

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 100MP - STR. CARACAL - STATIA CARACAL- IRA 8 (SENS PARC)

262

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 200MP - B.DUL . DECEBAL - STATIA SUCPI (SENS MAT)

263

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 220MP - STR. CARACAL - STATIA

CARACAL (VIS-A-VIS SPITAL MILITAR)

264

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 198MP - BRETEA - NOD LEGĂTURĂ ELECTROPUTERE - STATIA ELECTROPUTERE - SCUAR

265

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 200MP - STR. CALEA BUCUREȘTI -STATIA CENTRU FARMACIA 3F

266

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 300MP - B.DUL. OLTENIA - STATIA 30 CRAIOVITA NOUA

267

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 70MP-B.DUL. DACIA - STATIA BLOC 83 - CRAI0V1TA NOUA

268

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 180MP - B.DUL. NICOLAE

TITULESCU - STATIA SPITAL NR.2 - SENS CASA TINERETULUI

269

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 220MP - CALEA BUCUREȘTI -

STATIA HELINS-SENS METRO

Anexa nr.4.2-Bunuri de Preluare

Clasificare

Denumire bunuri mobile si imobile

Număr inventar

Valoare de inventar

Valoare amortizata

Valoare ramasa

2.3.2.1.1

Autoturism Laguna Privileg

4172

74659.67

74659.67

0

2.3.2.1.1

Dacia Logan DJ07RMO

4560

29790.06

29790.06

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus

464

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus

493

136533.18

136533.18

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus

456

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-463

463

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-465

465

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-468

468

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-469

469

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-471

471

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-472

472

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-473

473

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-474

474

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-475

475

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-476

476

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-478

478

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-481

481

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-482

482

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-483

483

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-485

485

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-487

487

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz Bredabus-490

490

137112.88

137112.88

0

2.3.2.1.3

Autobuz transport urban BMCPROBUS850

4171

335416.25

335416.25

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz MAN NL 202

436

222266.49

222266.49

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz MAN NL 202

435

222266.49

222266.49

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz MAN NL 202

433

223674.49

223674.49

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz MAN NL 202

432

223674.49

223674.49

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz MAN SL222 DJ04HZM

427

155100

155100

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz MAN SL222 DJ04HZN

426

155100

155100

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UVF

438

643424.6

618121.39

25303.21

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UVI

449

643424.6

520947.94

122476.66

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UVJ

450

643424.6

587099.12

56325.48

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UVL

448

643424.6

559490.66

83933.94

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UVN

447

643424.6

141851.91

501572.69

2.3.2.1.3.1

Autobuz'Man Lion City DJ08UVR

446

643424.6

509590.22

133834.38

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UZF

441

643424.6

643424.6

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UZI

443

643424.6

601081.27

42343.33

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UZJ

442

643424.6

585121.05

58303.55

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UZK

445

643424.6

571494.68

71929.92

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UZL

440

643424.6

597409.68

46014.92

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UZM

437

643424.6

588694.67

54729.93

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man'Lion City DJ08UZN

439

643424.6

607175.25

36249.35

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08UZO

444

643424.6

531817.2

111607.4

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08VSW

452

643424.6

612411.82

31012.78

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08VSX

453

643424.6

561675.39

81749.21

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man Lion City DJ08VSY

451

643424.6

592118.33

51306.27

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man NL202

431

223674.49

223674.49

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Man NL202-429

429

223674.49

223674.49

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

506

229421.87

229421.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

501

227011.87

227011.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

507

227011.87

227011.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

508

227011.87

227011.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

509

225003.87

225003.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

510

227011.87

227011.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

511

227011.87

227011.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

512

227011.87

227011.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

503

229421.87

229421.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

505

227011.87

227011.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

502

227011.87

227011.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Mercedez 0405N

504

227011.87

227011.87

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Prestige Urban 2002

108

121882

121882

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Prestige Urban 2002

109

119926

119926

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Prestige Urban 2002-105

105

121839

121839

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Prestige Urban 2002-106

106

121839

121839

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Prestige Urban 2002-92

92

121488.51

121488.51

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Prestige Urban 2002-93

93

121488.51

121488.51

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Prestige Urban 2002-94

94

121488.51

121488.51

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Prestige Urban 2002-95

95

121488.51

121488.51

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Prestige Urban 2002-97

97

121488.51

121488.51

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz Prestige Urban 2002-98

98

121488.51

121488.51

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz transport urban BMC Probus215-157

157

256494.81

256494.81

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz transport urban BMC Probus215-158

158

256494.81

256494.81

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz transport urban BMC Probus215-160

160

256494.81

256494.81

0

2.3.2.1.3.1

Autobuz transport urban BMC Probus215-164

164

256494.81

256494.81

0

2.3.2.1.3.1

Midibuz Prestij Turbo de Luxe BV63TLS

63

137737.48

137737.48

0

2.3.2.1.3.1

Midibuz Prestij Turbo de Luxe BV64TLS

64

137737.48

137737.48

0

2.3.2.1.3.1

Minibus Iveco Daily

123

133859.38

133859.38

0

2.3.2.1.3.1

Minibus Iveco Daily

142

133859.38

133859.38

0

2.3.2.1.3.1

Minibus Iveco Daily

126

133859.38

133859.38

0

2.3.2.1.3.1

Minibus Iveco Daily

144

133859.38

133859.38

0

2.3.2.1.3.1

Minibus Iveco Daily

137

133859.38

133859.38

0

2.3.2.1.3.1

Minibus Iveco Daily

145

133859.38

133859.38

0

2.3.2.1.3.1

Minibus Iveco Daily

143

133859.38

133859.38

0

2.3.2.2.1

Autoutilitara Iveco Daily DJ05LGD

4424

49200

49200

0

2.3.2.2.1

Iveco Daily 35S DJ08GBS

4179

73913.89

73913.89

0

2.3.2.3

Autospeciala pentru ridicări

4609

180696.41

180696.41

0

2.3.2.3

Autospeciala pentru ridicări

4608

182690.15

182690.15

0

2.3.2.1.1

Autoturism Cielo DJ 08 VFX

41722

27494.26

27494.26

0

2.3.2.1.1

Autoturism Cielo DJ 08 VFY

41721

27494.29

27494.29

0

2.3.2.1.1

Autoturism Nubira DJ 06 NZW

4159

33651.78

33651.78

0

2.3.2.1.1

Dacia Logan DJ07RMN

4561

29790.06

29790.06

0

2.3.2.1.1

Dacia Solenza DJ66RAT

4550

10959.66

10959.66

0

2.3.2.1.1

TICO SL DJ05YBE

4469

15800

15800

0

2.3.2.1.1

Tico SL DJ05YBC

4471

15800

15800

0

2.3.2.2.6

Semiremorca DJ80KXD

4472

3000

3000

0

2.3.5.1

Tramvai GT6 NR 651

41800

28247.73

28247.73

0

2.3.5.1

Tramvai GT6 NR 652

41810

28207.03

28207.03

0

2.3.5.1

Tramvai GT6 NR 653

41820

28206.93

28206.93

0

2.3.5.1

Tramvai GT6 NR 654

41840

28205.45

28205.45

0

2.3.5.1

Tramvai GT6 NR 655

41850

28206.93

28206.93

0

2.3.5.1

Tramvai GT6 NR 657

41860

28205.45

28205.45

0

2.3.5.1

Tramvai GT6 NR 658

41870

28205.45

28205.45

0

2.3.5.1

Tramvai GT6 NR 659

41880

28205.45

28205.45

0

2.3.5.1

Tramvai GT6 NR 660

41890

28205.46

28205.46

0

2.3.5.1

Tramvai motor tip T4DMT-212

212

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Tramvai motor tip T4DMT-213

213

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Tramvai second hand tip KT-4D 600V NR INV 101

4383

15427.9

15427.9

0

2.3.5.1

Tramvai second hand tip KT-4D 600V NR INV 102

4384

15427.9

15427.9

0

2.3.5.1

Tramvai second hand tip KT-4D 600V NR INV 105

4387

15427.9

15427.9

0

2.3.5.1

Tramvai second hand tip KT-4D 600V NR INV 106

4388

15427.9

15427.9

0

2.3.5.1

Tramvai second hand tip KT-4D 600V NR INV 108

4390

15427.9

15427.9

0

2.3.5.1

Tramvai second hand tip KT-4D 600V NR INV 109

4391

15427.9

15427.9

0

2.3.5.1

Tramvai second hand tip KT-4D 600V NR INV 110

4392

15427.9

15427.9

0

2.3.5.1

Tren tramvai Timiș 2T10

4280

8190

8190

0

2.3.5.1

Tren tramvai Timiș 2T16

4287

7021

7021

0

2.3.5.1

Tren tramvai Timiș 2T35

4303

8295.62

8295.62

0

2.3.5.1

Vagon motor T4DMT-201

201

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon motor T4DMT-202

202

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon motor T4DMT-203

203

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon motor T4DMT-204

204

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon motor T4DMT-205

205

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon motor T4DMT-206

206

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon motorT4DMT-207

207

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon motor T4DMT-208

208

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon motor T4DMT-209

209

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon motor T4DMT-210

210

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon motor T4DMT-211

211

109712.2

109712.2

0

2.3.5.1

Vagon remorca tip T4DTB-219

219

47019.4

47019.4

0

2.3.5.1

Vagon remorca tip T4DTB-223

223

47019.4

47019.4

0

2.3.5.1

Vagon remorca tip T4DTB-224

224

47019.4

47019.4

0

2.3.5.1

Vagon utilitar ITB

4318

8600

8600

0

2.3.6.2

Pod rulant PRME 5 TF

4375

36276.39

36276.39

0

2.3.2.2.2

Autocamion 8135F DJ05BML

4256

180.37

180.37

0

2.32.2.3

Cap tractor DJ05RUK

4268

1190.8

1190.8

0

2.32.2.6

Laborator mobil LM3

4251

152.31

152.31

0

2.322.9.1

Autoturn control rețea DJ05PPY

4257

286.17

286.17

0

2.3.62

Pod rulant 105m

4374

1390.9

1390.9

0

2.3.62

Pod rulant extindere

4377

180.89

180.89

0

2.32.1.3.1

AUTOBUZ M3 BMC -166-166

166

127000

55033.39

71966.61

2.32.1.3.1

AUTOBUZ M3 BMC-167-167

167

127000

55033.39

71966.61

2.32.1.3.1

AUTOBUZ M3 BMC-168-168

168

127000

55033.39

71966.61

2.32.1.3.1

AUTOBUZ M3 BMC-169-169

169

127000

55033.39

71966.61

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ M3 BMC165-165

165

127000

55033.39

71966.61

2.3.2.22

Autobasculanta 19215 DJ05ZRV

4264

3432.17

3432.17

0

2.32.22

Autobasculanta R19215 DJ05MTS

4265

3454.13

3454.13

0

2.32.2.2

Autobasculanta 19215 DjO5RAT

4263

2945.31

2945.31

0

2.32.3

Autoutilitara ridicări Iveco 135

135

337000

101802.18

235197.82

2.32.3

Autoutilitara ridicări Iveco 136

136

337000

101802.18

235197.82

2.32.1.1

AUTOTURISM DACIA DUSTER

6140

69964.62

17491.14

52473.48

2.32.1.1

AUTOTURISM DACIA DUSTER

6141

74062.31

6171.84

67890.47

Anexa nr. 5.2


Situație parc auto RAT SRL Craiova

Nr. crt.

Marca - model

Nr. inventar

Tip autovehicul

Nr. înmatriculare

An fabricație

Norma

Loc/sc

loc in picioare

loc total

Consum (l/100km ech.) (kWh/100km)

Serie Sașiu

Proprietar

1

IVECO 50C13

123

microbuz

DJ10VRI

2003

EURO 3

20

0

20

12

ZCFC5090005454876

RAT Craiova

2

IVECO 50C13

126

microbuz

DJ10VRK

2003

EURO 3

20

0

20

12

ZCFC5090005441119

RAT Craiova

3

IVECO 50C13

137

microbuz

DJ10VRL

2003

EURO 3

20

0

20

12

ZCFC5090005456076

RAT Craiova

4

IVECO 50C13

142

microbuz

DJ10VRP

2003

EURO 3

20

0

20

12

ZCFC5090005455694

RAT Craiova

5

IVECO 50C13

143

microbuz

DJ10VPF

2003

EURO 3

20

0

20

12

ZCFC5090005427546

RAT Craiova

6

IVECO 50C13

144

microbuz

DJ10VOD

2003

EURO 3

20

0

20

12

ZCFC5090005455215

RAT Craiova

7

IVECO 50C13

145

microbuz

DJ10VPE

2003

EURO 3

20

0

20

12

ZCFC5090005455455

RAT Craiova

8

BMC PROBUS 850 BMX

AUTOCAR

autobuz

DJ09CKJ

2004

EURO 3

36

0

36

22.5

NMC850RKTLD100005

RAT Craiova

9

BMC 215 SCB

157

autobuz

DJ09CMU

2004

EURO 3

27

43

70

22.5

NMC215RKDLD100010

RAT Craiova

10

BMC 215 SCB

158

autobuz

DJ09CMM

2004

EURO 3

27

43

70

22.5

NMC215RKDLD100011

RAT Craiova

11

BMC 215 SCB

160

autobuz

DJ08ZKX

2004

EURO 3

27

43

70

22.5

NMC215RKDLD100004

RAT Craiova

12

BMC 215 SCB

164

autobuz

DJ08ZNB

2004

EURO 3

27

43

70

22.5

NMC215RKDLD100005

RAT Craiova

13

PRESTIJ BG 659 TE DELUX

63

midibuz

DJ06HMZ

2000

EURO 3

28

0

28

15

NLTBG659T01010030

RAT Craiova

14

PRESTIJ BG 659 TE DELUX

64

midibuz

DJ06HGW

2000

EURO 3

28

0

28

15

NLTBG659T01010031

RAT Craiova

15

PRESTIJ CITY

92

midibuz

DJ06XBS

2002

EURO 3

21

17

38

15

NLTBG659T01044536

RAT Craiova

16

PRESTIJ CITY

93

midibuz

DJ06XBP

2002

EURO 3

22

21

43

15

NLTBG659T01044533

RAT Craiova

17

PRESTIJ CITY

94

midibuz

DJ06XFF

2002

EURO 3

22

21

43

15

NLTBG659T01044535

RAT Craiova

18

PRESTIJ CITY

95

midibuz

DJ06XBT

2002

EURO 3

22

21

43

15

NLTBG659T01044537

RAT Craiova

19

PRESTIJ CITY

97

midibuz

DJ06XBN

2002

EURO 3

22

21

43

15

NLTBG659T01044531

RAT Craiova

20

PRESTIJ CITY

98

midibuz

DJ06XBW

2002

EURO 3

22

21

43

15

NLTBG659T01044604

RAT Craiova

21

PRESTIJ CITY

105

midibuz

DJ06WGB

2001

EURO 3

22

21

43

15

NLTBG659T01043501

RAT Craiova

22

PRESTIJ CITY

106

midibuz

DJ06WFZ

2001

EURO 3

22

21

43

15

NLTBG659T01043503

RAT Craiova

23

PRESTIJ CITY

108

midibuz

DJ 6WFV

2001

EURO 3

22

21

43

15

NLTBG659T01044528

RAT Craiova

24

PRESTIJ CITY

109

midibuz

DJ06WFU

2001

EURO 3

22

21

43

15

NLTBG659T01043690

RAT Craiova

25

MAN SL 222 MANAS

426

autobuz

DJ04HZN

1998

EURO 3

33

72

105

28

WMAA600894T001309

RAT Craiova

26

MAN SL 222 MANAS

427

autobuz

DJ04HZM

1998

EURO 3

33

72

105

28

WMAA600893T001308

RAT Craiova

27

MAN NL202

429

autobuz

DJ08DMO

1995

EURO 2

40

59

99

31.25

WMAA102695B014556

RAT Craiova

28

MAN NL202

431

autobuz

DJ08DMH

1995

EURO 2

40

51

91

31.25

WMAA102686B014543

RAT Craiova

29

MAN NL202

432

autobuz

DJ08DML

1995

EURO 2

40

59

99

31.25

WMAA102688B014545

RAT Craiova

30

MAN NL202

433

autobuz

DJ08DMP

1995

EURO 2

40

59

99

31.25

WMAA102687B014544

RAT Craiova

31

MAN NL202

435

autobuz

DJ08EVH

1995

EURO 2

40

59

99

31.25

WMAA102691B014548

RAT Craiova

32

MAN NL202

436

autobuz

DJ08FCC

1995

EURO 2

40

54

94

31.25

WMAA102578B014419

RAT Craiova

33

MAN A78 / Lion's City T

437

autobuz

DJ08UZM

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ39T013338

RAT Craiova

34

MAN A78 / Lion’s City T

438

autobuz

DJ08UVF

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ39T013341

RAT Craiova

35

MAN A78 / Lion's City T

439

autobuz

DJ08UZN

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ69T013379

RAT Craiova

36

MAN A78 / Lion's City T

440

autobuz

DJ08UZL

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ39T013372

RAT Craiova

37

MAN A78 / Lion's City T

441

autobuz

DJ08UZP

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ59T013339

RAT Craiova

38

MAN A78 / Lion's City T

442

autobuz

DJ08UZJ

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ29T013346

RAT Craiova

39

MAN A78 / Lion’s City T

443

autobuz

DJ08UZI

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ69T013348

RAT Craiova

40

MAN A78 / Lion's City T

444

autobuz

DJ08UZO

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ09T013345

RAT Craiova

41

MAN A78 / Lion’s City T

445

autobuz

DJ08UZK

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ59T013342

RAT Craiova

42

MAN A78 / Lion’s City T

446

autobuz

DJ08UVR

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ19T013340

RAT Craiova

43

MAN A78 / Lion's City T

447

autobuz

DJ08UVN

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ89T013349

RAT Craiova

44

MAN A78 / Lion's City T

448

autobuz

DJ08UVL

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ99T013344

RAT Craiova

45

MAN A78 / Lion's City T

449

autobuz

DJ08UVI

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ79T013343

RAT Craiova

46

MAN A78 / Lion's City T

450

autobuz

DJ08UVJ

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ49T013347

RAT Craiova

47

MAN A78 / Lion's City T

451

autobuz

DJ08VSY

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ09T013376

RAT Craiova

48

MAN A78 / Lion's City T

452

autobuz

DJ08VSW

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ79T013388

RAT Craiova

49

MAN A78 / Lion's City T

453

autobuz

DJ08VSX

2009

EURO 4

30

75

105

35

WMAA78ZZ49T013381

RAT Craiova

50

EVOBUS 0 405N

501

autobuz

DJ08EMV

1996

EURO 2

37

60

97

35.4

WEB61241013084132

RAT Craiova

51

EVOBUS 0 405N

502

autobuz

DJ08EKT

1996

EURO 2

37

60

97

35.4

WEB61241013084460

RAT Craiova

52

EVOBUS O 405N

503

autobuz

DJ08EPT

1996

EURO 2

36

60

96

35.4

WEB61240013085135

RAT Craiova

53

EVOBUS O 405N

504

autobuz

DJ08EKU

1996

EURO 2

36

60

96

35.4

WEB61240013085368

RAT Craiova

54

MERCEDES BENZ O 405N

505

autobuz

DJ08EPS

1995

EURO 2

36

60

96

35.4

WDB61240013082537

RAT Craiova

55

EVOBUS O 405N

506

autobuz

DJ08EMU

1997

EURO 2

36

60

96

35.4

WEB61240013086768

RAT Craiova

56

MERCEDES BENZ O 405N

507

autobuz

DJ08EZT

1995

EURO 2

35

64

99

35.4

WDB61240013082635

RAT Craiova

57

MERCEDES BENZ O 405N

508

autobuz

DJ08EZS

1995

EURO 2

37

64

101

35.4

WDB61240013082624

RAT Craiova

58

MERCEDES BENZ O 405N

509

autobuz

DJ08EXH

1995

EURO 2

37

64

101

35.4

WDB61240013082618

RAT Craiova

59

MERCEDES BENZ O 405N

510

autobuz

DJ08FCD

1995

EURO 2

35

64

99

35.4

WDB61240013082528

RAT Craiova

60

MERCEDES BENZ O 405N

511

autobuz

DJ08EXG

1995

EURO 2

35

64

99

35.4

WDB61240013082311

RAT Craiova

61

MERCEDES BENZ O 405N

512

autobuz

DJ08FCB

1995

EURO 2

35

64

99

35.4

WDB61240013082729

RAT Craiova

62

BREDABUS M221

456

autobuz

DJ09BJD

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001168241

RAT Craiova

63

BREDABUS M221

463

autobuz

DJ09ACU

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001078232

RAT Craiova

64

BREDABUS M221

464

autobuz

DJ09CBU

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001388383

RAT Craiova

65

BREDABUS M221

465

autobuz

DJ09CBV

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001128237

RAT Craiova

66

BREDABUS M221

468

autobuz

DJ09CVC

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001358380

RAT Craiova

67

BREDABUS M221

469

autobuz

DJ09CVB

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001098234

RAT Craiova

68

BREDABUS M221

471

autobuz

DJ09DGL

1992

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001268371

RAT Craiova

69

BREDABUS M221

472

autobuz

DJ09DJW

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L000928217

RAT Craiova

70

BREDABUS M221

473

autobuz

DJ09DJX

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001298374

RAT Craiova

71

BREDABUS M221

474

autobuz

DJ09CCZ

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001308375

RAT Craiova

72

BREDABUS M221

475

autobuz

DJ09DJY

1998

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001258370

RAT Craiova

73

BREDABUS M221

476

autobuz

DJ09DJZ

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L000968221

RAT Craiova

74

BREDABUS M221

478

autobuz

DJ09DZE

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001328377

RAT Craiova

75

BREDABUS M221

481

autobuz

DJ09DZF

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001288373

RAT Craiova

76

BREDABUS M221

482

autobuz

DJ09FCD

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001278372

RAT Craiova

77

BREDABUS M221

483

autobuz

DJ09HBT

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001218366

RAT Craiova

78

BREDABUS M221

485

autobuz

DJ09GAC

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001858573

RAT Craiova

79

BREDABUS M221

487

autobuz

DJ09FCE

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001238368

RAT Craiova

80

BREDABUS M221

490

autobuz

DJ09HFP

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001208365

RAT Craiova

81

BREDABUS M221

493

autobuz

DJ09RAH

1997

EURO 2

30

36

66

34

ZCM2211L001148239

RAT Craiova

82

SOLARIS URBINO 12

001

autobuz

DJ11VTT

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014181

PMC Craiova

83

SOLARIS URBINO 12

002

autobuz

DJ11VUL

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014176

PMC Craiova

84

SOLARIS URBINO 12

003

autobuz

DJ11VTX

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014182

PMC Craiova

85

SOLARIS URBINO 12

004

autobuz

DJ11VTS

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014184

PMC Craiova

86

SOLARIS URBINO 12

005

autobuz

DJ11VVR

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014177

PMC Craiova

87

SOLARIS URBINO 12

006

autobuz

DJ11VTW

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014178

PMC Craiova

88

SOLARIS URBINO 12

007

autobuz

DJ11VVY

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014168

PMC Craiova

89

SOLARIS URBINO 12

008

autobuz

DJ11VUO

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014179

PMC Craiova

90

SOLARIS URBINO 12

009

autobuz

DJ11VUN

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014183

PMC Craiova

91

SOLARIS URBINO 12

010

autobuz

DJ11VTU

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014180

PMC Craiova

92

SOLARIS URBINO 12

011

autobuz

DJ11VVZ

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014172

PMC Craiova

93

SOLARIS URBINO 12

012

autobuz

DJ11VVU

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014169

PMC Craiova

94

SOLARIS URBINO 12

013

autobuz

DJ11VTV

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014170

PMC Craiova

95

SOLARIS URBINO 12

014

autobuz

DJ11VVX

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014174

PMC Craiova

96

SOLARIS URBINO 12

015

autobuz

DJ11VVT

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014171

PMC Craiova

97

SOLARIS URBINO 12

016

autobuz

DJ11VUM

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014175

PMC Craiova

98

SOLARIS URBINO 12

017

autobuz

DJ11VWB

2014

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163EB014173

PMC Craiova

99

SOLARIS URBINO 12

018

autobuz

DJ12FGO

2015

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163FB015495

PMC Craiova

100

SOLARIS URBINO 12

019

autobuz

DJ12FGK

2015

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163FB015491

PMC Craiova

101

SOLARIS URBINO 12

020

autobuz

DJ12FGL

2015

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163FB015492

PMC Craiova

102

SOLARIS URBINO 12

021

autobuz

DJ12FGN

2015

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163FB015494

PMC Craiova

103

SOLARIS URBINO 12

022

autobuz

DJ12FGR

2015

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163FB015496

PMC Craiova

104

SOLARIS URBINO 12

023

autobuz

DJ12FGM

2015

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163FB015493

PMC Craiova

105

SOLARIS URBINO 12

024

autobuz

DJ12FGS

2015

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163FB015497

PMC Craiova

106

SOLARIS URBINO 12

025

autobuz

DJ13LZJ

2017

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163HB018223

PMC Craiova

107

SOLARIS URBINO 12

026

autobuz

DJ13LZI

2017

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163HB018224

PMC Craiova

108

SOLARIS URBINO 12

027

autobuz

DJ13LZG

2017

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163HB018225

PMC Craiova

109

SOLARIS URBINO 12

028

autobuz

DJ13LZF

2017

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163HB018227

PMC Craiova

110

SOLARIS URBINO 12

029

autobuz

DJ13LZE

2017

EURO 6

28

75

103

30

SUU241163HB018226

PMC Craiova

111

BMC BELDE 250 SLF

165

autobuz

DJ13TTJ

2008

EURO 4

33

68

101

30

NMC250LKB8B200076

RAT Craiova

112

BMC BELDE 250 SLF

166

autobuz

DJ13TTK

2008

EURO 4

33

68

101

30

NMC250LKB8B200065

RAT Craiova

113

BMC BELDE 250 SLF

167

autobuz

DJ13TTL

2008

EURO 4

33

68

101

30

NMC250LKB8B200052

RAT Craiova

114

BMC BELDE 250 SLF

168

autobuz

DJ13TTM

2008

EURO 4

33

68

101

30

NMC250LKB8B200051

RAT Craiova

115

BMC BELDE 250 SLF

169

autobuz

DJ77DAE

2008

EURO 4

33

68

101

30

NMC250LKB8B200072

RAT Craiova

116

BMC SLF M32 PROCITY

R01

autobuz

DJ15BHE

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LKBLBC00523

PMC Craiova

117

BMC SLF M32 PROCITY

R02

autobuz

DJ15BHD

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LKBLBC00522

PMC Craiova

118

BMC SLF M32 PROCITY

R03

autobuz

DJ15BIF

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LKBLBC00545

PMC Craiova

119

BMC SLF M32 PROCITY

R04

autobuz

DJ15BHF

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LKBLBC00525

PMC Craiova

120

BMC SLF M32 PROCITY

R05

autobuz

DJ15BHK

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LKBLBC00530

PMC Craiova

121

BMC SLF M32 PROCITY

R06

autobuz

DJ15BHM

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LKBLBC00532

PMC Craiova

122

BMC SLF M32 PROCITY

R07

autobuz

DJ15BHH

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00527

PMC Craiova

123

BMC SLF M32 PROCITY

R08

autobuz

DJ15BIK

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00547

PMC Craiova

124

BMC SLF M32 PROCITY

R09

autobuz

DJ15BIH

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00546

PMC Craiova

125

BMC SLF M32 PROCITY

R10

autobuz

DJ15BHO

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00534

PMC Craiova

126

BMC SLF M32 PROCITY

R11

autobuz

DJ15BHL

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00531

PMC Craiova

127

BMC SLF M32 PROCITY

R12

' autobuz

DJ15BHX

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00542

PMC Craiova

128

BMC SLF M32 PROCITY

R13

autobuz

DJ15BHP

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00535

PMC Craiova

129

BMC SLF M32 PROCITY

R14

autobuz

DJ15BHN

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00533

PMC Craiova

130

BMC SLF M32 PROCITY

R15

autobuz

DJ15BHS

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00537

PMC Craiova

131

BMC SLF M32 PROCITY

R16

autobuz

DJ15BHU

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00539

PMC Craiova

132

BMC SLF M32 PROCITY

R17

autobuz

DJ15BHY

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00543

PMC Craiova

133

BMC SLF M32 PROCITY

R18

autobuz

DJ15BHR

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00536

PMC Craiova

134

BMC SLF M32 PROCITY

R19

autobuz

DJ15BHI

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00528

PMC Craiova

135

BMC SLF M32 PROCITY

R20

autobuz

DJ15BID

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00544

PMC Craiova

136

BMC SLF M32 PROCITY

R21

autobuz

DJ15BHV

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00540

PMC Craiova

137

BMC SLF M32 PROCITY

R22

autobuz

DJ15BHG

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00526

PMC Craiova

138

BMC SLF M32 PROCITY

R23

autobuz

DJ15BHJ

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00529

PMC Craiova

139

BMC SLF M32 PROCITY

R24

autobuz

DJ15BHT

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00538

PMC Craiova

140

BMC SLF M32 PROCITY

R25

autobuz

DJ15BHW

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00541

PMC Craiova

141

BMC SLF M32 PROCITY

R26

autobuz

DJ15DPV

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00555

PMC Craiova

142

BMC SLF M32 PROCITY

R27

autobuz

DJ15DPY

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00552

PMC Craiova

143

BMC SLF M32 PROCITY

R28

autobuz

DJ15DPZ

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00551

PMC Craiova

144

BMC SLF M32 PROCITY

R29

autobuz

DJ15DRT

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00524

PMC Craiova

145

BMC SLF M32 PROCITY

R30

autobuz

DJ15DPX

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00553

PMC Craiova

146

BMC SLF M32 PROCITY

R31

autobuz

DJ15DRR

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00548

PMC Craiova

147

BMC SLF M32 PROCITY

R32

autobuz

DJ15DPR

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00559

PMC Craiova

148

BMC SLF M32 PROCITY

R33

autobuz

DJ15DPS

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00558

PMC Craiova

149

BMC SLF M32 PROCITY

R34

autobuz

DJ15DPU

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00556

PMC Craiova

150

BMC SLF M32 PROCITY

R35

autobuz

DJ15DPW

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00554

PMC Craiova

151

BMC SLF M32 PROCITY

R36

autobuz

DJ15DRC

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00550

PMC Craiova

152

BMC SLF M32 PROCITY

R37

autobuz

DJ15DRJ

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00549

PMC Craiova

153

BMC SLF M32 PROCITY

R38

autobuz

DJ15DPT

2019

EURO 6

26

71

97

30

NMC285LJBLBC00557

PMC Craiova

154

T4D TB

201

VM

<2007(sh)

26

106

132

200

RAT Craiova

155

T4D TB

202

VM

<2007(sh)

26

106

132

200

RAT Craiova

156

T4D TB

203

VM

<2007(sh)

26

106

132

200

RAT Craiova

157

T4D TB

204

VM

<2007(sh)

26

106

132

200

RAT Craiova

158

T4D TB

205

VM

<2007(sh)

26

106

132

200

RAT Craiova

159

T4DTB

206

VM

<2007(sh)

26

106

132

200

RAT Craiova

160

T4D TB

207

VM

<2007(sh)

26

106

132

200

RAT Craiova

161

T4D TB

208

VM

<2007(sh)

26

106

132

200

RAT Craiova

162

T4D TB

209

VM

<2007(sh)

26

106

132

200

RAT Craiova

163

T4D TB

210

VM

<2007(sh)

26

106

132

200

RAT Craiova

164

T4D TB

211+222

VM+VR

<2007(sh)

52

212

264

200

RAT Craiova

165

T4D TB

212+223

VM+VR

<2007(sh)

52

212

264

200

RAT Craiova

166

T4D TB

213+224

VM+VR

<2007(sh)

52

212

264

200

RAT Craiova

167

KT4D

101

Articulat

<1998(sh)

33

67

100

200

RAT Craiova

168

KT4D

102

Articulat

<1998(sh)

33

67

100

200

RAT Craiova

169

KT4D

105

Articulat

<1998(sh)

33

67

100

200

RAT Craiova

170

KT4D

106

Articulat

<1998(sh)

33

67

100

200

RAT Craiova

171

KT4D

108

Articulat

<1998(sh)

33

67

100

200

RAT Craiova

172

KT4D

109

Articulat

<1998(sh)

33

67

100

200

RAT Craiova

173

KT4D

110

Articulat

<1998(sh)

33

67

100

200

RAT Craiova

174

GT6

651

Articulat

<2005(sh)

39

141

180

280

RAT Craiova

175

GT6

652

Articulat

<2005(sh)

39

141

180

280

RAT Craiova

176

GT6

653

Articulat

<2005(sh)

39

141

180

280

RAT Craiova

177

GT6

654

Articulat

<2005(sh)

39

141

180

280

RAT Craiova

178

GT6

655

Articulat

<2005(sh)

39

141

180

280

RAT Craiova

179

GT6

657

Articulat

<2005(sh)

39

141

180

280

RAT Craiova

180

GT6

658

Articulat

<2005(sh)

39

141

180

280

RAT Craiova

181

GT6

659

Articulat

<2005(sh)

39

141

180

280

RAT Craiova

182

GT6

660

Articulat

<2005(sh)

39

141

180

280

RAT Craiova

TARIFE LA BILETE PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN

DENUMIRE

UM

TARIF (conține TVA)

Tarif unic - bilet pentru o călătorie, indiferent de distanta

 • - Bilet Toneta

 • - Bilet aplicație de mobil

 • - Bilet aplicație toneta

Lei

2,0

Bilet vândut de conducătorul auto

Lei

2.5

Bilet traseu Exterior tramvai

Lei

3,0

Bilet suprataxa

Lei

30

TARIFE LA ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN

DENUMIRE

UM

TARIF (conține TVA)

Abonament unic pe toate liniile - 30 zile - toneta

Abonament unic pe toate liniile - 30 zile - aplicație mobila

Abonament unic pe toate liniile - 30 zile - cârd

Lei

65.0

Abonament unic pe toate liniile - 15 zile - toneta

Abonament unic pe toate liniile - 15 zile - aplicație mobila

Abonament unic pe toate liniile - 15 zile - cârd

Lei

34.0

Abonament unic pe toate liniile - 7 zile - toneta

Abonament unic pe toate liniile - 7 zile - aplicație mobila

Abonament unic pe toate liniile - 7 zile - cârd

Lei

18.0

Abonament 1 zi toate traseele - toneta

Abonament 1 zi toate traseele -aplicație mobila

Abonament 1 zi toate traseele - cârd

Lei

6.Q,

Abonament nenominalizate - toneta Abonament nenominalizate - aplicație mobila

Abonament nenominalizate - cârd

Lei

110.0

Anexa. 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Categoria sociala /Tipul de protecție sociala

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Ministerului Educației și Cercetării

Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitate)

Legislația in vigoare care reglementează protecția sociala

Veterani de război, deportati

100%

65

Decretul Lege nr. 118/1990, Legea 44/1994

Văduve de veterani de război

50%

32.5

Legea 44/1994

Revoluționari

100%

65

Legea nr.341/2004

Elevi

50%

50%

32.5

HG 435/2020

Studenti

50%

50%

32.5

HG 435/2020

Pensionari

50%

32.5

HCL 144/2016 modif

Pensionari

100%

65

HCL 144/2016 modif

insotitori

100%

65

Legea nr.448/2006

Donatori onorifici de sânge

50%

32.5

Legea nr.282/2005

Anexa 8.1 - RAPORT LUNAR DE CONSTATARE

Anexa nr. 8.1 - Raport Lunar de Constatare

Concept                                   Valoare

Luna:... Anul.....

Luna curentă

(Kni)Număr total de vehicul*kilometri efectuați (calculați conform Anexei ,13)

Tramvai

Autobuz

(c unitar)Cost unitar per kilometru

Tramvai

Autobuz

I. (Ch)Cheltuieli Totale pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pc Km)

Tramvai

Autobuz

II. (Pr)Profit rezonabil ( rata SWAP + 1 % fara a depăși 5,07%)

III. (V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public

Venituri din vânzări de titluri de călătorie

Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO

IV. (C) Compensația lunara (conform contract) (I + II - III), din care:

Diferente de tarif cuvenite operatorului *

* prl,v.iie de la toate instituiiile publice

Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public

Concept

Valoare

Anul.............

(Km)Număr total de vehicul*kilometru

Tramvai

Autobuz

(c unitar)Cost unitar per kilometru

Tramvai

Autobuz

I. (CI) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza compensațiilor lunare calculate conform Anexei 8.1), din care:

Diferente de tarif cuvenite operatorului

Venituri din servicii de transport public din:

Venituri din vânzări de titluri de călătorie

Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO

II. TOTAL VENITURI AUDITATE

Costuri asociate realizării Planului de Transport PSO

Cheltuieli directe de transport

Tramvai

Autobuz

Cheltuieli indirecte de transport si administrative

Tramvai

Autobuz

Cheltuieli cu vânzarea titlurilor de călătorie și de marketing

Cheltuieli aferente activitatilor de implementare a investițiilor autoritatii contractante

III. TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizării Planului de Transport PSO

IV. (Pr) Profit rezonabil

V. (C2)TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ (pe baza costurilor si veniturilor înregistrate in contabilitatea de gestiune și nuditate)

(Efectul Financiar Net)

(in + rv-ii)

DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR

ENTITATII CONTRACTANTE (I - V), IN CAZUL IN CARE CI > C2

DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE ENTITATEA

CONTRACTANTA OPERATORULUI (V - I) IN CAZUL IN CARE Cl< C2

Anexa nr. 10 - Calculul, Modificarea, Indexarea Costului Unitar /Kilometru

Anexa nr. 10.1 - Metodologia de calcul și modificare a Costului Unitar/ Kilometru

Calculul se va face separat, pentru tramvaie, troleibuze si autobuze.

Costul unitar pe kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute in Anexa 9. Atunci când se calculează costul/km, trebuie sa fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.

Toate costurile si veniturile astfel înregistrate pe analitice pe moduri de transport si alte activitati sunt introduse in situațiile financiare anuale ale Operatorului si prezentate in balanțe separate._____________________________________________________________

An

tramvai

autobuz

Nr. Veh*Km parcurși (Anexa 13)

771.569

5.666.430

Costul eligibil total anual (Anexa 9)

9.150.808,34

48.787.962.3

Cost/ Veh*Km

11,86

8,61

Operatorul este obligat să solicite semestrial modificarea Costului/ km. in baza unui audit tehnico-economic extern, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului/km negociat/indexat depasesc anumite praguri sau daca condițiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Costul unitar/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se pot modifica în cazurile care conduc la modificarea majoră a acestora ori a condițiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influență mai mare decât cea determinată de influența indicelui prețurilor de consum, pe o perioada de 3 luni consecutive.

Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Modificarea costului unitar pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • a) cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determina respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli se determina avându-se în vedere modificarea acestora cu o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

 • d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • e) cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f) cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Cazurile luate in considerare sunt:

 • • inflația cumulata de la începutul anului curent , așa cum este raportata de către Institutul National de Statistica, depășește (...) % (.... la suta), sau

 • • prețul combustibilului diesel sau al gazelelor naturale sau energiei electrice pentru uz industrial depășește cu mai mult de ( ... ) % (... procente), lunar, in comparație cu prețul folosit pentru calcularea costului anual/kilometru veh. sau

 • • salariul lunar minim astfel cum este stabilit prin legislația naționala creste cu (...) % sau mai mult in comparație cu cel in vigoare in luna stabilirii costului/kilometru veh.

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitata a costului/kilometru. Autoritatea

Contractanta va examina propunerea Operatorului in 30 zile de la data primirii acesteia si nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea contractanta poate solicita scăderea Costului/ km. in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului/km negociat scad sub anumite praguri ca urmare a modificării condițiilor pieței sau daca punerea in funcțiune a unor investitii duce la scăderea semnificativa a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanta si reparațiile, reduceri de personal,etc).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante in 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare in 10 zile de la data primirii acesteia si Operatorul nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Modificarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract, in baza unui audit tehnico-economic extern care sa certifice noul nivel al costului/km.

Anexa nr. 10.2 - Formula de indexare a costului/ kilometru

Costurile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local, pe fiecare categorie de mijloc de transport este obligatoriu să se ajusteze semestrial pe baza cererilor primite de la operatorii de transport, in baza creșterii indicelui preturilor de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustări.

Nivelul costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină pe baza analizei situației economico-fînanciare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

Ajustarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • a) cheltuielile cu combustibilii și lubrifîanții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și consumurile normate standard, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii și prețuri de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • e) cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f) cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Ajustarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract.

FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM

C Unitar-mijloc de transport km, n+i = (c Unitar-mijloc de transport km, i — D mijloc de transport) X Ipc (n +i) + D mijloc de transport

unde:

c unitar-mijloc de transport km, n+i este costul unitar/ km, pe categorie de mijloc de transport,ajustat [lei/km];

c unitar-mijloc de transport km, i este costul unitar/ km, pe categorie de mijloc de transport, in vigoare la data ajustării [lei/km];

Dmijioc de transport este deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsa in calculul costului unitar/km in vigoare la data ajustării [lei/km];

Ipc i este inflația calculata pe baza nivelului ultimului Indice Total al Preturilor de Consum publicat la momentul solicitării ajustării, raportat la nivelul Indicelui Total al Preturilor de Consum existent la data precedentei ajustări.

,nexa nr.17-Estimare anuala a compensației

Estimarea compensației pentru prestarea serviciului de transport public in perioada 2020-2028

Anul

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

<m) Număr total de vehicul x Km

ramvai

771,569

771,569

771,569

771,569

771,569

771,569

771,569

771,569

771,569

utobuz

5,666,430

5,666,430

5,666,430

5,666,430

5,666,430

5,666,430

5,666,430

5,666,430

5,666,430

unitar) Cost unitar /Km      |

ramvai

11.03

11.14

12.16

12.50

12.70

12.72

12.75

12.80

12.85

utobuz

7.50

7.58

8.14

8.40

8.56

8.66

8.88

8.94

9.10

)Cost Total (Veh.xKm efectuati x c unitar pe km)

I

51,008,631

51,518,717

55,507,019

57,242,625

58,303,567

58,885,641

60,155,403

60,533,967

61,479,175

ramvai

8,510,406

8,595,510

9,382,279

9,644,613

9,798,926

9,814,358

9,837,505

9,876,083

9,914,662

utobuz

42,498,225

42,923,207

46,124,740

47,598,012

48,504,641

49,071,284

50,317,898

50,657,884

51,564,513

l)(Pr) Profit rezonabil        |

2,586,138

2,611,999

2,814,206

2,902,201

2,955,991

2,985,502

3,049,879

3,069,072

3,116,994

enituri din servicii de transport public din:

enituri din vanzari de titluri de călătorie |

19,695,891

19,695,891

19,991,329

20,091,286

20,191,742

20,292,701

20,394,165

20,496,135

20,598,616

Ite venituri in cadrul rețelei unde se prestează PSO

I

1,302,421

1,302,421

4,355,449

4,355,449

4,355,449

4,400,000

4,350,000

4,400,000

4,400,000

ll)TOTAL VENITURI PLANIFICATE |

20,998,312

20,998,312

24,346,778

24,446,735

24,547,191

24,692,701

24,744,165

24,896,135

24,998,616

V)(C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALA (l+ll-III) din care:

32,596,457

33,132,404

33,974,447| 35,698,091

36,712,367| 37,178,442| 38,461,117| 38,706,904

39,597,553|

Jiferente de tarif

24,334,021

24,334,021

24,699,032

24,822,527| 24,946,639

25,071,373

25,196,729| 25,322,713

25,449,327|