Hotărârea nr. 28/2020

HCL 28 PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME SP+P+1 ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ-MAGAZIE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. PLOPULUI NR.15
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.28

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+1 și anexă gospodărească-magazie, cu regim de înălțime P, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.15

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.6389/2020, raportul nr.5540/2020 întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare nr.7105/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+1 și anexă gospodărească-magazie, cu regim de înălțime P, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.15 și avizele nr.39/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor și nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;

         Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

           În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+1 și anexă gospodărească-magazie, cu regim de înălțime P, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.15, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

           Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN URBANISTIC de DETALIU str.Plopului nr. 15, CraiovaSuprofato

zona studiata

X

Y

Oistonta

4842.046

407392.041

2.00

*4843.901

407391.277

17.10

«859.760

407384.882

29.30

^68.869

407412.726

17.10

g&53.016

407419.141

2.00

ii 4^1.158

407419.893

29.32

•<»2.046

407392.041


awM

r-\

.v. r /PLAN DE SITUAȚIE


Polo

MARTIE 2019


PLAN DE SITUAȚIE

Amplasament: Craiova, str. Merisorului, nr.24,actual str.Plopului nr. 15(fost T19 , P4), jud. Dolj

CFE 230008


VERIFICATOR/ EXPERT


SC DAL DE

C.U.I 2327581, .

Com.Bucovat, sat Ledmna de


Proiectai


Desenat

PROFIL Strada Plopului


LEGENDA:


LIMITA PARCELEI STUDIATEAX St/lAb PLOPULUI

Retragere linprejftiyye 5,0m fata de

AX STRADA PLOPMMonform CU nr. 2173 din 24.10.2018

  • ■ ----r Rețragere consti^ctle ătjjntyata de

\ O ăSJ)TRA6a MORULUI^hlorm CU nr. 2173 din 24.10 2018

  • ■ -J';WltX.ZOÎĂ EOfFl'CABILA i1

ut

----37/


37/Pirvu Adrian Claudiu si Pirvu Simona Elena


Pr. nr.246/2018


Elaborare PUD peniru Construire Locuința Sp t P i-1 si Anexa Gospodăreasca - magazie P Str. Plopului nr. 15. Craiova, jud. Dolj


A - 05