Hotărârea nr. 279/2020

HCL 279 ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA VIŞINULUI”
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               

                                                                                                            

        HOTĂRÂREA NR.279

privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vişinului”

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.114881/2020, raportul nr.114979/2020 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.115819/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vişinului” şi avizele nr.277/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.279/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.281/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.284/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vişinului”, astfel:

            Valoarea totală (inclusiv TVA) - 576.396,73 lei, din care construcţii montaj (C+M, inclusiv TVA - 492.477,87 lei, iar durata de execuţie a investiţiei - 3 luni, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.429/2015.

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

               

          Adrian COSMAN

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

Modernizare strada Vișinului

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

crt.

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținere și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

600,00

114,00

714,00

3,3

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

15.937,40

3.444,91

19.382,32

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8.336,13

2.000,67

10.336,81

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

7.601,27

1.444,24

9.045,51

3,6

Organizarea procedurilor de achiziti

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

6.207,70

1.179,46

7.387,17

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

844,59

160,47

1.005,06

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

337,84

64,19

402,02

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

506,75

96,28

603,04

3.8.2

Dirigentie de șantier

5.363,11

1.018,99

6.382,11

TOTAL CAPITOL 3

22.745,11

4.738,38

27.483,49

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

413.846,95

78.630,92

492.477,87

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active nccorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

413.846,95

78.630,92

492.477,87

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de santierLucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4.552,32

0,00

4.552,32

5.2.1.

Comisionul băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta I.S.C. (0,5% * C+M)

2.069,23

0,00

2.069,23

5.2.3.

Cota aferenta C.S.C. (0,5% * C+M)

2.069,23

0,00

2.069,23

5.2.4.

Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * C+M)

413,85

0,00

413,85

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

0,00

0,00

0,00

5.2.6.

Taxe pentru acorduri, avize si auto/izatia de construire

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

43.599,21

8.283,85

51.883,05

5,3

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

48.151,52

8.283,85

56.435,37

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

484.743,58

91.653,15

576.396,73

Din care C+M (1.2,1.3, 1.4. 2, 4.1,4.2 și 5.1.1)

413.846,95

78.630,92

492.477,87

PROIECTANT /I /                 BENEFICIAR

ROMASCO CONCEPT SRl> /, ,          MUNICIPIUL CRAIOVA

OBIECTIV: MODERNIZARE STRADA TEILOR

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Valoare fara TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

484.743,58

576.396,73

din care C+M:

Valoare fara TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

413.846.95,53

492,477,87

Durata de execuție este 3 luni.

Întocmit

ROMASCO CONCEPT SRL